ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) (ศศ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทพพร มังธานี *
อาจารย์ธนิต โตอดิเทพย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี วิวาห์สุข *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 26951160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา (Research Methodology in Thai Study)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ วิธีการวิจัยแบบ สหวิทยาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยและการวางแผนการวิจัย

รหัสวิชา : 26951260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาไทยศึกษาบูรณาการ (Seminar on Integrated Thai Studies)

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษาและไทยภูมิภาค ศึกษา วิธีการศึกษาและเนื้อหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภาษา ศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี การประยุกต์วิธีวิทยาในไทยศึกษา

รหัสวิชา : 26953160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเป็นไทย (Thainess)

นิยามและการตีความความเป็นไทย แนวคิดและพัฒนาการความเป็นไทย พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การปรากฏและการรับรู้ความเป็นไทย ความเป็นไทยกับพลวัตของประเทศไทย การรักษาและพัฒนาความเป็นไทย

รหัสวิชา : 26953260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไทยตะวันออกศึกษา (Eastern Thai Studies)

พัฒนาการของภาคตะวันออกด้านกายภาพ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การประกอบ อาชีพ สังคม วัฒนธรรมสังคมในภาคตะวันออก การเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากส่วนกลางต่อภูมิภาคตะวันออก บทบาทของภูมิภาคตะวันออกกับการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 26961160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Seminar on Development of Thesis Proposal)

การแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ฝึกปฏิบัติการ เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 26952160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย (Language and Folk Literature)

ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรม บทบาทของวรรณกรรมพื้นบ้านกับสังคม วรรณกรรมกับมรดกทางวัฒนธรรม วรรณกรรมกับเครื่องมือปฏิบัติการทางความคิด วรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

รหัสวิชา : 26954160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย (Economic and Socio-political development of Thailand)

พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองไทย สังคมของการเป็นรัฐชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย เสรีนิยมใหม่ในสังคมไทย เศรษฐกิจสังคมในแนวคิด Thailand 4.0

รหัสวิชา : 26955160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในสังคมไทย (Beliefs, Rituals and Religions in Thai Society)

ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ของราษฎร์และ หลวง อิทธิพลของความเชื่อและศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย

รหัสวิชา : 26963160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Local Wisdom)

ความรู้ ความคิด ความเชื่อ การสร้างสรรค์และปรับตัวของคนในภูมิภาคของประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติและทางสังคม การประยุกต์องค์ความรู้ที่มาจากภายนอก การดำรงชีวิตและพัฒนากลุ่มสังคมของตน บทบาทของภูมิปัญญาในสังคมสมัยใหม่

รหัสวิชา : 26963260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน (Thainess and Transnational Culture)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ความเป็นไทยกับพลวัตทาง วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การรับและการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความแปลกแยกต่างวัฒนธรรม วัฒนธรรมแห่งโลกเสมือน ปัญหาและโอกาสจากวัฒนธรรมข้ามพรมแดน แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 26969960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ