ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) (ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 51 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ บัวหล้า *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ อนันทนาธร *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 67489859
Credit : 51(0-0-153)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่จะนำไปสู่ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในประเทศและที่เป็นสากล โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67470359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาสังคมศาสตร์ ขอบข่ายและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางการเมือง

Course codes : 67470459
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษา

ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 67474159
Credit : 3(3-0-6)
มหายุทธศาสตร์

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิวัฒนาการของหลักยุทธศาสตร์และแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ กระบวนทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดทิศทางและแนวทางในการกำหนดนโยบายของประเทศ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศมหาอำนาจและประเทศรอบบ้าน

Course codes : 67477259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง

วิธีวิทยาด้านสังคมศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็น วิจัย ปรัชญาการตั้งคำถามในงานวิจัย การเลือกแนวทางการทำวิจัย การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย การวางแผนการทำวิจัย

Course codes : 67478459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนายุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ปรัชญากำหนดยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และการ กำหนดนโยบาย อิทธิพลจากระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มาจากทั้งในและต่างประเทศ โดยกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 67484259
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์กับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของโลก

โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและองค์การต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นคงของโลก กับการสร้างความมั่นคงของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการกำหนดยุทศาสตร์ความมั่นคงของโลก, อาชญากรรมและปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 67487359
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง

ญาณวิทยาในการแสวงหาความรู้สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ แนวการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การเลือกเทคนิคการตั้งคำถามในงานวิจัย เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลการศึกษาที่มาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 67487459
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

ญาณวิทยาในการแสวงหาความรู้สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ แนวการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในกลุ่มการวิจัยเชิงปริมาณ เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติขั้นสูงในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำเสนอผลการศึกษาที่มาจากงานวิจัยเชิงปริมาณ

Course codes : 67488559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับนักยุทธศาสตร์

ปรัชญาธรรมาภิบาลและจริยธรรมจากสำนักคิดสำคัญต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมือง ธรรมาภิบาล และการกำหนดยุทธศาสตร์ หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสำหรับนักยุทธศาสตร์ ความท้าทายต่าง ๆ ในการนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่ภาคปฏิบัติ

Course codes : 67488659
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง

การแผ่อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในแต่ละภูมิภาคของโลก การ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงของภูมิภาค เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมวลชนกับความมั่นคง การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Course codes : 67488759
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง

ปรัชญาด้านการศึกษาสันติวิธี แนวคิดและทฤษฎีสันติวิธี ธรรมชาติและ วัฒนธรรมของความขัดแย้ง ผลประโยชน์ทับซ้อนกับความขัดแย้ง เทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเชิงเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Course codes : 67488859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้ เกิดความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

4 หมวดดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 67499859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างกรอบแนวความคิดสำหรับดุษฎีนิพนธ์ การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์และข้อค้นพบและภาพรวมของดุษฎีนิพนธ์ โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและ การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการ นำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ