ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จักรี ไชยพินิจ *
อาจารย์ โชติสา ขาวสนิท *
รองศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงษ์ รัตนเสวี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร ตันศิริคงคล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67111159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

“คำศัพท์รัฐศาสตร์และการอ่านข้อเขียนทางรัฐศาสตร์ การตีความหมายจากบริบท ศึกษาวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคำ เพื่อช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์”

Course codes : 67116159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฎการณ์และประเด็นทางการเมือง”

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67112159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย

“ความรู้ ความเข้าใจใน รัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทางการเมืองของอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114159
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

“ความหมายของโลกาภิวัตน์ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ และพลวัตในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของประเด็นศึกษาด้านโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”

Course codes : 67116259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์และประเด็นทางการเมือง”

Course codes : 67117159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์

“แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และศาสตร์ การแสวงหาความรู้ในทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมและการเมืองในการวิจัยทางสังคม ศึกษาโครงสร้างของการแสวงหาความรู้ การออกแบบการสร้างแนวคิดและการวัด การปฏิบัติการ หลักการสุ่มตัวอย่าง และการศึกษาวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยทางสังคม”

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67112259
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

“แนวคิดหลักการทางการเมืองการปกครอง โครงสร้างอำนาจ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองของประเทศประชาธิปไตยตะวันตก การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปกครองท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่มอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น การแข่งขันระหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในท้องถิ่น การบริหารงานและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย”

Course codes : 67112359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองภาคประชาชน ความเป็นพลเมือง และขบวนการทางสังคม

“แนวคิด ทฤษฎี การก่อตัว พัฒนาการ อุปสรรค บทบาทในการสร้างและการจรรโลงประชาธิปไตยของการเมืองภาคประชาชน ความเป็นพลเมือง และ ขบวนการทางสังคม ทั้งในไทยและต่างประเทศ”

Course codes : 67116359
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการการปกครอง

“การศึกษา แนววิเคราะห์เชิงทฤษฎี เรื่องรัฐ และพัฒนาการการปกครอง ประยุกต์แนววิเคราะห์ดังกล่าวในการอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับรัฐ”

Course codes : 67118159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย

“วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวความคิดทางการเมือง โครงสร้างอำนาจ และสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมทางการเมืองไทย ปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย”

4 วิชาเลือก

Course codes : 67122159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์

“แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยโลกาภิวัตน์ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย การปรับตัวของรัฐไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทยในอนาคต”

Course codes : 67122259
Credit : 3(3-0-6)
สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้งและความรุนแรง ปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในทางการเมืองและทางสังคม การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”

Course codes : 67122359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

“ปรัชญา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาประเทศ โครงการตามแนวพระราชดำริอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Course codes : 67122459
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น

“แนวคิด หลักการ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์การ ยุทธศาสตร์การให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Course codes : 67122559
Credit : 3(3-0-6)
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กับการเลือกตั้ง

“ความหมาย ความสำคัญ การก่อเกิดและพัฒนาการของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง โครงสร้างกลไกการบริหารภายในพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดการมีตัวแทน ระบบการเลือกตั้ง การบริหารการเลือกตั้ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง”

Course codes : 67122659
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ

“การศึกษาและวิเคราะห์ แนวความคิด และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ ปฏิวัติ และแนวความคิดและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจ ความขัดแย้ง และความชอบธรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว”

Course codes : 67126159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร์ทางเลือก

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด รัฐศาสตร์ทางเลือก และ รัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ การปรับใช้ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ผู้หญิง ทุนนิยม วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Course codes : 67128159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

“วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย”

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67129159
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

“งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามที่คณะแต่งตั้ง”

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67111159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

“คำศัพท์รัฐศาสตร์และการอ่านข้อเขียนทางรัฐศาสตร์ การตีความหมายจากบริบท ศึกษาวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคำ เพื่อช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์”

Course codes : 67116159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฎการณ์และประเด็นทางการเมือง”

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67112159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย

“ความรู้ ความเข้าใจใน รัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทางการเมืองของอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114159
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

“ความหมายของโลกาภิวัตน์ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ และพลวัตในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของประเด็นศึกษาด้านโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”

Course codes : 67116259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์และประเด็นทางการเมือง”

Course codes : 67117159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์

“แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และศาสตร์ การแสวงหาความรู้ในทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมและการเมืองในการวิจัยทางสังคม ศึกษาโครงสร้างของการแสวงหาความรู้ การออกแบบการสร้างแนวคิดและการวัด การปฏิบัติการ หลักการสุ่มตัวอย่าง และการศึกษาวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยทางสังคม”

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67114259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเมืองเปรียบเทียบ

“เปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ระบอบการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารตุลาการตลอดจนศึกษาประเทศกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาชาตินิยม การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร รวมทั้งมีการพยายามแสวงหา แนวคิด และทฤษฎีที่สามารถนำมาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน และกระบวนการทางการเมืองของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาโดยใช้วิธีการเชิงประจักษ์ เช่น ทฤษฎีการปฏิวัติ การสื่อสารทางการเมือง แนวคิดระบบ แนวคิดโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกมส์ เป็นต้น”

Course codes : 67114359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน

“วิเคราะห์ระบบการเมือง การปกครองของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยศึกษารูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ลักษณะผู้นำทางการเมือง และอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีต่อระบบการเมืองการ ปกครอง เช่น ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การปกครองตนเอง ลักษณะพหุสังคม วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและอุอมการณ์ ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาทั้งในลักษณะของแต่ละประเทศ และศึกษาในเชิงเปรียบเทียบทั้งในอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองโลกและประเด็นร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

“ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มร่วมสมัยและในกลุ่มวิพากษ์ แนวโน้มของทฤษฎีในศตวรรษที่ 21 ประเด็นถกเถียงที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ การก่อการร้าย ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของประชากรโลก ตลอดจนประเด็นร่วมสมัย ที่เกี่ยวข้อง”

Course codes : 67114559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

“แนวความคิดและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

4 วิชาเลือก

Course codes : 67122159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์

“แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยโลกาภิวัตน์ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย การปรับตัวของรัฐไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทยในอนาคต”

Course codes : 67122259
Credit : 3(3-0-6)
สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้งและความรุนแรง ปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในทางการเมืองและทางสังคม การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”

Course codes : 67122359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

“ปรัชญา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาประเทศ โครงการตามแนวพระราชดำริอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Course codes : 67122459
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น

“แนวคิด หลักการ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์การ ยุทธศาสตร์การให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Course codes : 67122559
Credit : 3(3-0-6)
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กับการเลือกตั้ง

“ความหมาย ความสำคัญ การก่อเกิดและพัฒนาการของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง โครงสร้างกลไกการบริหารภายในพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดการมีตัวแทน ระบบการเลือกตั้ง การบริหารการเลือกตั้ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง”

Course codes : 67122659
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ

“การศึกษาและวิเคราะห์ แนวความคิด และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ ปฏิวัติ และแนวความคิดและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจ ความขัดแย้ง และความชอบธรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว”

Course codes : 67126159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร์ทางเลือก

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด รัฐศาสตร์ทางเลือก และ รัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ การปรับใช้ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ผู้หญิง ทุนนิยม วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Course codes : 67128159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

“วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย”

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67129159
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

“งานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามที่คณะแต่งตั้ง”

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67111159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

“คำศัพท์รัฐศาสตร์และการอ่านข้อเขียนทางรัฐศาสตร์ การตีความหมายจากบริบท ศึกษาวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคำ เพื่อช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์”

Course codes : 67116159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฎการณ์และประเด็นทางการเมือง”

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67112159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย

“ความรู้ ความเข้าใจใน รัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทางการเมืองของอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114159
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

“ความหมายของโลกาภิวัตน์ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ และพลวัตในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของประเด็นศึกษาด้านโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”

Course codes : 67116259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์และประเด็นทางการเมือง”

Course codes : 67117159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์

“แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และศาสตร์ การแสวงหาความรู้ในทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมและการเมืองในการวิจัยทางสังคม ศึกษาโครงสร้างของการแสวงหาความรู้ การออกแบบการสร้างแนวคิดและการวัด การปฏิบัติการ หลักการสุ่มตัวอย่าง และการศึกษาวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยทางสังคม”

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67112259
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

“แนวคิดหลักการทางการเมืองการปกครอง โครงสร้างอำนาจ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองของประเทศประชาธิปไตยตะวันตก การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปกครองท้องถิ่น ประวัติและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย กลุ่มอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น การแข่งขันระหว่างกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในท้องถิ่น การบริหารงานและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทย ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย”

Course codes : 67112359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองภาคประชาชน ความเป็นพลเมือง และขบวนการทางสังคม

“แนวคิด ทฤษฎี การก่อตัว พัฒนาการ อุปสรรค บทบาทในการสร้างและการจรรโลงประชาธิปไตยของการเมืองภาคประชาชน ความเป็นพลเมือง และ ขบวนการทางสังคม ทั้งในไทยและต่างประเทศ”

Course codes : 67116359
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการการปกครอง

“การศึกษา แนววิเคราะห์เชิงทฤษฎี เรื่องรัฐ และพัฒนาการการปกครอง ประยุกต์แนววิเคราะห์ดังกล่าวในการอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับรัฐ”

Course codes : 67118159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย

“วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวความคิดทางการเมือง โครงสร้างอำนาจ และสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมทางการเมืองไทย ปัญหาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย”

4 วิชาเลือก

Course codes : 67122159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์

“แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยโลกาภิวัตน์ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย การปรับตัวของรัฐไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทยในอนาคต”

Course codes : 67122259
Credit : 3(3-0-6)
สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้งและความรุนแรง ปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในทางการเมืองและทางสังคม การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”

Course codes : 67122359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

“ปรัชญา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาประเทศ โครงการตามแนวพระราชดำริอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Course codes : 67122459
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น

“แนวคิด หลักการ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์การ ยุทธศาสตร์การให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Course codes : 67122559
Credit : 3(3-0-6)
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กับการเลือกตั้ง

“ความหมาย ความสำคัญ การก่อเกิดและพัฒนาการของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง โครงสร้างกลไกการบริหารภายในพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดการมีตัวแทน ระบบการเลือกตั้ง การบริหารการเลือกตั้ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง”

Course codes : 67122659
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ

“การศึกษาและวิเคราะห์ แนวความคิด และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ ปฏิวัติ และแนวความคิดและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจ ความขัดแย้ง และความชอบธรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว”

Course codes : 67126159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร์ทางเลือก

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด รัฐศาสตร์ทางเลือก และ รัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ การปรับใช้ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ผู้หญิง ทุนนิยม วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Course codes : 67128159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

“วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย”

5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 67129259
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

“การศึกษารายกรณี หรืองานเรียบเรียง หรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร”

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67111159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์

“คำศัพท์รัฐศาสตร์และการอ่านข้อเขียนทางรัฐศาสตร์ การตีความหมายจากบริบท ศึกษาวิธีการอ่านภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้โครงสร้างและส่วนประกอบที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและโครงสร้างหน้าที่ของกลุ่มคำ เพื่อช่วยในการอ่านเชิงวิเคราะห์”

Course codes : 67116159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฎการณ์และประเด็นทางการเมือง”

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67112159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย

“ความรู้ ความเข้าใจใน รัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอำนาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีและปัญหาเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศไทย วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทางการเมืองของอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114159
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์

“ความหมายของโลกาภิวัตน์ องค์ประกอบ วิวัฒนาการ และพลวัตในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของประเด็นศึกษาด้านโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับโลก”

Course codes : 67116259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง

“พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษาดังกล่าวในการวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์และประเด็นทางการเมือง”

Course codes : 67117159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์

“แนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และศาสตร์ การแสวงหาความรู้ในทางสังคมศาสตร์ จริยธรรมและการเมืองในการวิจัยทางสังคม ศึกษาโครงสร้างของการแสวงหาความรู้ การออกแบบการสร้างแนวคิดและการวัด การปฏิบัติการ หลักการสุ่มตัวอย่าง และการศึกษาวิจัยประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยทางสังคม”

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67114259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเมืองเปรียบเทียบ

“เปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ระบอบการปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารตุลาการตลอดจนศึกษาประเทศกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่นการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาชาตินิยม การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร รวมทั้งมีการพยายามแสวงหา แนวคิด และทฤษฎีที่สามารถนำมาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน และกระบวนการทางการเมืองของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาโดยใช้วิธีการเชิงประจักษ์ เช่น ทฤษฎีการปฏิวัติ การสื่อสารทางการเมือง แนวคิดระบบ แนวคิดโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีเกมส์ เป็นต้น”

Course codes : 67114359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน

“วิเคราะห์ระบบการเมือง การปกครองของกลุ่มประเทศในอาเซียน โดยศึกษารูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ลักษณะผู้นำทางการเมือง และอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีต่อระบบการเมืองการ ปกครอง เช่น ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การปกครองตนเอง ลักษณะพหุสังคม วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและอุอมการณ์ ระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษาทั้งในลักษณะของแต่ละประเทศ และศึกษาในเชิงเปรียบเทียบทั้งในอดีตและปัจจุบัน”

Course codes : 67114459
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองโลกและประเด็นร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

“ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มร่วมสมัยและในกลุ่มวิพากษ์ แนวโน้มของทฤษฎีในศตวรรษที่ 21 ประเด็นถกเถียงที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ การก่อการร้าย ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของประชากรโลก ตลอดจนประเด็นร่วมสมัย ที่เกี่ยวข้อง”

Course codes : 67114559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

“แนวความคิดและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

4 วิชาเลือก

Course codes : 67122159
Credit : 3(3-0-6)
รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์

“แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยโลกาภิวัตน์ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทย การปรับตัวของรัฐไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐไทยในอนาคต”

Course codes : 67122259
Credit : 3(3-0-6)
สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่อง สันติภาพ สันติวิธี ความขัดแย้งและความรุนแรง ปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงในทางการเมืองและทางสังคม การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี”

Course codes : 67122359
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

“ปรัชญา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาประเทศ โครงการตามแนวพระราชดำริอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ โครงการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Course codes : 67122459
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น

“แนวคิด หลักการ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการพัฒนา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์การ ยุทธศาสตร์การให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Course codes : 67122559
Credit : 3(3-0-6)
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กับการเลือกตั้ง

“ความหมาย ความสำคัญ การก่อเกิดและพัฒนาการของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง โครงสร้างกลไกการบริหารภายในพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ แนวคิดการมีตัวแทน ระบบการเลือกตั้ง การบริหารการเลือกตั้ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง”

Course codes : 67122659
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ

“การศึกษาและวิเคราะห์ แนวความคิด และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ ปฏิวัติ และแนวความคิดและทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำนาจ ความขัดแย้ง และความชอบธรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีดังกล่าว”

Course codes : 67126159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและประเด็นของรัฐศาสตร์ทางเลือก

“ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด รัฐศาสตร์ทางเลือก และ รัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ การปรับใช้ทฤษฎีและแนวความคิดเพื่ออธิบายและวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับ ผู้หญิง ทุนนิยม วัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Course codes : 67128159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

“วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย”

5 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 67129259
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

“การศึกษารายกรณี หรืองานเรียบเรียง หรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร”