ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ *
อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
อาจารย์ประลอง ศิริภูล
อาจารย์สุจิตรา ใจเอื้อ
อาจารย์เอกพล ทรงประโคน
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 67950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย แหล่งข้อมูลในการค้นหาประเด็นทางกฎหมาย กระบวนการและชั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การออกแบบวิจัยที่เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัณฑิตสัมมนา (Graduate Seminar)

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 67951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิติปรัชญา (Legal Philosophy)

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของแนวคิดของสำนักปรัชญาทางกฎหมายกระแสหลักยุคต่างๆ นิติปรัชญายุคใหม่ ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับประเด็นปัญหาทางกฎหมายร่วมสมัย การนำความรู้ปรัชญากฎหมายไปใช้ประกอบในการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 67951259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งชั้นสูง (Advanced Civil Law)

รากฐานทางความคิด ทฤษฎี พัฒนาการใหม่ๆของข้อความคิดทางกฎหมายในระบบกฎหมายแพ่ง ได้แก่ หลักสุจริต ความรับผิดทางแพ่ง บุคคล นิติบุคคล หนี้ ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาของศาลและคำสอนของนักนิติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศทั้งในระบบซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

รหัสวิชา : 67952159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญา พัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ ลักษณะของกฎหมายอาญา บ่อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67952259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Procedural Law)

ทฤษฏีและพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลอาญา การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ยึด และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร์ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา อุทธรณ์และฎีกา

รหัสวิชา : 67952359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง (Advanced Laws on Administration of Criminal Justice)

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ทฤษฎีนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ การพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในชั้นศาล พัฒนาการระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา

รหัสวิชา : 67952459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาในกฎหมายอาญา (Problems in Criminal Law)

ประเด็นปัญหาหลักในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งที่นำไปสู่การค้นพบหัวข้อและปัญหาวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67964159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การกระทำผิดอาญาระหว่างประเทศในยามสันติและสงคราม อำนาจศาลแห่งรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรสงคราม ความผิดฐานก่อการร้ายข้ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศและข้ามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม

รหัสวิชา : 67964259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes)

นิยามของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข้ามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 67964359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง (Advanced Theories of Criminology and Penology)

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

รหัสวิชา : 67964459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง (Advanced Human Rights Law)

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสันติบาตชาติและสหประชาชาติรวมทั้งในประเทศต่างๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

รหัสวิชา : 67964559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law)

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยและหลักการแยกอำนาจ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67964659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง (Advanced Public Finance and Fiscal Law)

แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายการคลังการเงิน บ่อเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และปัญหาในการจัดทำงบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

รหัสวิชา : 67964759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเปรียบเทียบ (Comparative Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา หลักความรับผิดทางปกครองในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67964859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ (Law on State Contracts)

หลักกฎหมายของต่างประเทศและของไทยเกี่ยวกับสัญญาของรัฐและสัญญาทางฝ่ายปกครอง รูปแบบและประเภทต่างๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและสัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การก่อให้เกิดสัญญา ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา

รหัสวิชา : 67964959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง (Advanced Public Economic Law)

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐเข้าควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าดำเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐอาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 67965059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ (Comparative Law of Juristic Acts and Contracts)

นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ผลแห่งสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ (Comparative Law of Torts)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี ความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ (Comparative Law of Obligations)

นิยามความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้ สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงบุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ (Comparative Civil Procedure Law)

พัฒนาการศาลแพ่งของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่เป็นบ่อเกิดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (Comparative Evidence Law)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐานในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (Comparative Bankruptcy Law)

การขอฟื้นฟูกิจการ การฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย การพิพากษาคดีให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environmental Law)

หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 67965759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (Advanced Intellectual Property Law)

แนวความคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายการตกแต่งทางพันธุกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล ความตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการบังคับใช้และพัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 67965859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Law on International Commercial Dispute Resolution)

แนวคิด ที่มาและพลวัตของการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ทั้งตามกระบวนการทางศาลและการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศ และการทำให้หลักการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆตามกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67965959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Law)

แนวคิด บ่อเกิดของกฎหมายแรงงานทางทะเล หลักกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานทางทะเลของรัฐ การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ความร่วมมือทางกฎหมายด้านแรงงานทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการจ้างแรงงานและบุคลากรทางทะเลที่เป็นบุคคลต่างด้าว

รหัสวิชา : 67966059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลชั้นสูง (Advanced Maritime Law on Carriage of Goods by Sea)

ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล พัฒนาการของกฎหมายการขนส่งสินค้าทางทะเล กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของตราส่งสินค้าทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือและผู้ขนส่ง การประกันภัยทางทะเล อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล การแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

รหัสวิชา : 67966159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นสูง (Advanced Transports and Logistics Law)

บ่อเกิดของกฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 67966259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (Advanced E-Commerce Law)

กฎหมายเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารและทรอคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ รูปแบบการทำนิติกรรมเพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำหลักฐานและการนำสืบพยานหลักฐานโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 67966359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced International Economic Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67969959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 67950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย แหล่งข้อมูลในการค้นหาประเด็นทางกฎหมาย กระบวนการและชั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การออกแบบวิจัยที่เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัณฑิตสัมมนา (Graduate Seminar)

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 67951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิติปรัชญา (Legal Philosophy)

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของแนวคิดของสำนักปรัชญาทางกฎหมายกระแสหลักยุคต่างๆ นิติปรัชญายุคใหม่ ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับประเด็นปัญหาทางกฎหมายร่วมสมัย การนำความรู้ปรัชญากฎหมายไปใช้ประกอบในการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 67951259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งชั้นสูง (Advanced Civil Law)

รากฐานทางความคิด ทฤษฎี พัฒนาการใหม่ๆของข้อความคิดทางกฎหมายในระบบกฎหมายแพ่ง ได้แก่ หลักสุจริต ความรับผิดทางแพ่ง บุคคล นิติบุคคล หนี้ ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาของศาลและคำสอนของนักนิติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศทั้งในระบบซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

รหัสวิชา : 67952159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญา พัฒนาการกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ ลักษณะของกฎหมายอาญา บ่อเกิดของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ ความผิด และความรับผิดทางอาญา ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67952259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Procedural Law)

ทฤษฏีและพัฒนาการของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อำนาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลอาญา การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น ยึด และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายอาญากับนิติวิทยาศาสตร์ การฟ้องคดีอาญา การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาพิพากษา อุทธรณ์และฎีกา

รหัสวิชา : 67952359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง (Advanced Laws on Administration of Criminal Justice)

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ทฤษฎีนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ การพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในชั้นศาล พัฒนาการระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา

รหัสวิชา : 67952459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาในกฎหมายอาญา (Problems in Criminal Law)

ประเด็นปัญหาหลักในกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งที่นำไปสู่การค้นพบหัวข้อและปัญหาวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67964159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การกระทำผิดอาญาระหว่างประเทศในยามสันติและสงคราม อำนาจศาลแห่งรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรสงคราม ความผิดฐานก่อการร้ายข้ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศและข้ามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม

รหัสวิชา : 67964259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes)

นิยามของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข้ามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 67964359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง (Advanced Theories of Criminology and Penology)

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

รหัสวิชา : 67964459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง (Advanced Human Rights Law)

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสันติบาตชาติและสหประชาชาติรวมทั้งในประเทศต่างๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

รหัสวิชา : 67964559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law)

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยและหลักการแยกอำนาจ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67964659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง (Advanced Public Finance and Fiscal Law)

แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายการคลังการเงิน บ่อเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และปัญหาในการจัดทำงบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

รหัสวิชา : 67964759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเปรียบเทียบ (Comparative Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา หลักความรับผิดทางปกครองในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67964859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ (Law on State Contracts)

หลักกฎหมายของต่างประเทศและของไทยเกี่ยวกับสัญญาของรัฐและสัญญาทางฝ่ายปกครอง รูปแบบและประเภทต่างๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและสัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การก่อให้เกิดสัญญา ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา

รหัสวิชา : 67964959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง (Advanced Public Economic Law)

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐเข้าควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าดำเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐอาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 67965059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ (Comparative Law of Juristic Acts and Contracts)

นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ผลแห่งสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ (Comparative Law of Torts)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี ความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ (Comparative Law of Obligations)

นิยามความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้ สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงบุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ (Comparative Civil Procedure Law)

พัฒนาการศาลแพ่งของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่เป็นบ่อเกิดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (Comparative Evidence Law)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐานในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (Comparative Bankruptcy Law)

การขอฟื้นฟูกิจการ การฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย การพิพากษาคดีให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environmental Law)

หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 67965759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (Advanced Intellectual Property Law)

แนวความคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายการตกแต่งทางพันธุกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล ความตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการบังคับใช้และพัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 67965859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Law on International Commercial Dispute Resolution)

แนวคิด ที่มาและพลวัตของการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ทั้งตามกระบวนการทางศาลและการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศ และการทำให้หลักการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆตามกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67965959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Law)

แนวคิด บ่อเกิดของกฎหมายแรงงานทางทะเล หลักกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานทางทะเลของรัฐ การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ความร่วมมือทางกฎหมายด้านแรงงานทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการจ้างแรงงานและบุคลากรทางทะเลที่เป็นบุคคลต่างด้าว

รหัสวิชา : 67966059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลชั้นสูง (Advanced Maritime Law on Carriage of Goods by Sea)

ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล พัฒนาการของกฎหมายการขนส่งสินค้าทางทะเล กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของตราส่งสินค้าทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือและผู้ขนส่ง การประกันภัยทางทะเล อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล การแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

รหัสวิชา : 67966159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นสูง (Advanced Transports and Logistics Law)

บ่อเกิดของกฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 67966259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (Advanced E-Commerce Law)

กฎหมายเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารและทรอคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ รูปแบบการทำนิติกรรมเพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำหลักฐานและการนำสืบพยานหลักฐานโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 67966359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced International Economic Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67969859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 67950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย แหล่งข้อมูลในการค้นหาประเด็นทางกฎหมาย กระบวนการและชั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การออกแบบวิจัยที่เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัณฑิตสัมมนา (Graduate Seminar)

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 67951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิติปรัชญา (Legal Philosophy)

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของแนวคิดของสำนักปรัชญาทางกฎหมายกระแสหลักยุคต่างๆ นิติปรัชญายุคใหม่ ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับประเด็นปัญหาทางกฎหมายร่วมสมัย การนำความรู้ปรัชญากฎหมายไปใช้ประกอบในการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 67951259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งชั้นสูง (Advanced Civil Law)

รากฐานทางความคิด ทฤษฎี พัฒนาการใหม่ๆของข้อความคิดทางกฎหมายในระบบกฎหมายแพ่ง ได้แก่ หลักสุจริต ความรับผิดทางแพ่ง บุคคล นิติบุคคล หนี้ ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาของศาลและคำสอนของนักนิติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศทั้งในระบบซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

รหัสวิชา : 67953159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง (Advanced Constitutional Law)

ทฤษฎีของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติธรรม อำนาจรัฐและข้อจำกัด หลักการแยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจ แนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม พัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและเขตอำนาจศาล โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67953259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครองชั้นสูง (Advanced Administrative Law)

ทฤษฎีของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครองและสัญญาทางปกครอง การบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ลักษณะของคดีปกครอง ศาลปกครองและเขตอำนาจของศาลปกครอง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รหัสวิชา : 67953359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง (Advanced Theories of Public Law)

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ แนวคำพิพากษา และจารีตประเพณีแห่งกฎหมายมหาชน

รหัสวิชา : 67953459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาในกฎหมายมหาชน (Problems in Public Law)

ประเด็นปัญหาหลักในกฎหมายมหาชนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งที่นำไปสู่การค้นพบหัวข้อและปัญหาวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายมหาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายมหาชนในประเทศไทย

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67964159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การกระทำผิดอาญาระหว่างประเทศในยามสันติและสงคราม อำนาจศาลแห่งรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรสงคราม ความผิดฐานก่อการร้ายข้ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศและข้ามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม

รหัสวิชา : 67964259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes)

นิยามของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข้ามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 67964359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง (Advanced Theories of Criminology and Penology)

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

รหัสวิชา : 67964459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง (Advanced Human Rights Law)

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสันติบาตชาติและสหประชาชาติรวมทั้งในประเทศต่างๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

รหัสวิชา : 67964559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law)

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยและหลักการแยกอำนาจ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67964659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง (Advanced Public Finance and Fiscal Law)

แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายการคลังการเงิน บ่อเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และปัญหาในการจัดทำงบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

รหัสวิชา : 67964759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเปรียบเทียบ (Comparative Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา หลักความรับผิดทางปกครองในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67964859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ (Law on State Contracts)

หลักกฎหมายของต่างประเทศและของไทยเกี่ยวกับสัญญาของรัฐและสัญญาทางฝ่ายปกครอง รูปแบบและประเภทต่างๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและสัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การก่อให้เกิดสัญญา ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา

รหัสวิชา : 67964959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง (Advanced Public Economic Law)

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐเข้าควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าดำเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐอาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 67965059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ (Comparative Law of Juristic Acts and Contracts)

นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ผลแห่งสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ (Comparative Law of Torts)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี ความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ (Comparative Law of Obligations)

นิยามความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้ สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงบุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ (Comparative Civil Procedure Law)

พัฒนาการศาลแพ่งของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่เป็นบ่อเกิดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (Comparative Evidence Law)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐานในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (Comparative Bankruptcy Law)

การขอฟื้นฟูกิจการ การฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย การพิพากษาคดีให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environmental Law)

หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 67965759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (Advanced Intellectual Property Law)

แนวความคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายการตกแต่งทางพันธุกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล ความตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการบังคับใช้และพัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 67965859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Law on International Commercial Dispute Resolution)

แนวคิด ที่มาและพลวัตของการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ทั้งตามกระบวนการทางศาลและการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศ และการทำให้หลักการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆตามกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67965959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Law)

แนวคิด บ่อเกิดของกฎหมายแรงงานทางทะเล หลักกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานทางทะเลของรัฐ การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ความร่วมมือทางกฎหมายด้านแรงงานทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการจ้างแรงงานและบุคลากรทางทะเลที่เป็นบุคคลต่างด้าว

รหัสวิชา : 67966059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลชั้นสูง (Advanced Maritime Law on Carriage of Goods by Sea)

ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล พัฒนาการของกฎหมายการขนส่งสินค้าทางทะเล กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของตราส่งสินค้าทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือและผู้ขนส่ง การประกันภัยทางทะเล อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล การแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

รหัสวิชา : 67966159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นสูง (Advanced Transports and Logistics Law)

บ่อเกิดของกฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 67966259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (Advanced E-Commerce Law)

กฎหมายเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารและทรอคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ รูปแบบการทำนิติกรรมเพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำหลักฐานและการนำสืบพยานหลักฐานโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 67966359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced International Economic Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67969959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา : 67950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research)

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย แหล่งข้อมูลในการค้นหาประเด็นทางกฎหมาย กระบวนการและชั้นตอนของวิธีวิจัยทางกฎหมาย การออกแบบวิจัยที่เหมาะสม การเขียนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การกำหนดปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัณฑิตสัมมนา (Graduate Seminar)

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อศึกษาที่นิสิตเลือกโดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ การนำเสนอและอภิปรายถกเถียงหัวข้อที่ศึกษาในหมู่นิสิตและอาจารย์

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 67951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิติปรัชญา (Legal Philosophy)

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของแนวคิดของสำนักปรัชญาทางกฎหมายกระแสหลักยุคต่างๆ นิติปรัชญายุคใหม่ ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างนิติปรัชญากับประเด็นปัญหาทางกฎหมายร่วมสมัย การนำความรู้ปรัชญากฎหมายไปใช้ประกอบในการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 67951259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแพ่งชั้นสูง (Advanced Civil Law)

รากฐานทางความคิด ทฤษฎี พัฒนาการใหม่ๆของข้อความคิดทางกฎหมายในระบบกฎหมายแพ่ง ได้แก่ หลักสุจริต ความรับผิดทางแพ่ง บุคคล นิติบุคคล หนี้ ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวคำพิพากษาของศาลและคำสอนของนักนิติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศทั้งในระบบซีวิลลอว์และคอมมอนลอว์

รหัสวิชา : 67953159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง (Advanced Constitutional Law)

ทฤษฎีของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย นิติรัฐและนิติธรรม อำนาจรัฐและข้อจำกัด หลักการแยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจ แนวคิดของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม พัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญ บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย สถาบันการเมืองและองค์การของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญและเขตอำนาจศาล โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67953259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครองชั้นสูง (Advanced Administrative Law)

ทฤษฎีของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครองและสัญญาทางปกครอง การบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ลักษณะของคดีปกครอง ศาลปกครองและเขตอำนาจของศาลปกครอง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

รหัสวิชา : 67953359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง (Advanced Theories of Public Law)

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ อำนาจอธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักนิติรัฐ หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเสมอภาค ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ แนวคำพิพากษา และจารีตประเพณีแห่งกฎหมายมหาชน

รหัสวิชา : 67953459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาในกฎหมายมหาชน (Problems in Public Law)

ประเด็นปัญหาหลักในกฎหมายมหาชนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งที่นำไปสู่การค้นพบหัวข้อและปัญหาวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ วิเคราะห์ปัญหากฎหมายมหาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายมหาชนในประเทศไทย

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67964159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law)

ทฤษฎีกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การกระทำผิดอาญาระหว่างประเทศในยามสันติและสงคราม อำนาจศาลแห่งรัฐในคดีอาญาตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การพิจารณาคดีอาญาในกฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรสงคราม ความผิดฐานก่อการร้ายข้ามชาติ ความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎเกณฑ์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศและข้ามชาติ ความผิดในกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรม

รหัสวิชา : 67964259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes)

นิยามของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจในประเทศและข้ามชาติ ความผิดอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ กลไกและมาตรการของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน นโยบายและมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 67964359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง (Advanced Theories of Criminology and Penology)

ปรัชญาและทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของอาชญากรรมและการลงโทษ ประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมและอาชญากร การวิเคราะห์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระทำผิด ทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับเป็นคนดี แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยากับนโยบายทางอาญาและกฎหมายอาญา

รหัสวิชา : 67964459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง (Advanced Human Rights Law)

ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรอบองค์การสันติบาตชาติและสหประชาชาติรวมทั้งในประเทศต่างๆ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล กลไกระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย

รหัสวิชา : 67964559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (Comparative Constitutional Law)

กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างประเทศในมุมมองของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม บ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รูปแบบของการจัดทำรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยและหลักการแยกอำนาจ หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบอบการเมืองการปกครอง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมมิให้กฎหมายอื่นขัดต่อรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา : 67964659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง (Advanced Public Finance and Fiscal Law)

แนวคิดทฤษฎีของกฎหมายการคลังการเงิน บ่อเกิดของกฎหมายการคลังการเงิน นโยบายการคลังการเงินของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลังการเงิน หลักกฎหมายการคลังเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณรายได้และรายจ่ายของรัฐ การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และปัญหาในการจัดทำงบประมาณของรัฐ นโยบายภาษี นโยบายการเงิน สถาบันการเงินและการคลังที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ

รหัสวิชา : 67964759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเปรียบเทียบ (Comparative Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)

ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐ ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา หลักความรับผิดทางปกครองในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67964859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ (Law on State Contracts)

หลักกฎหมายของต่างประเทศและของไทยเกี่ยวกับสัญญาของรัฐและสัญญาทางฝ่ายปกครอง รูปแบบและประเภทต่างๆ ของสัญญาของรัฐและสัญญาของฝ่ายปกครอง ทั้งที่เป็นสัญญาตามกฎหมายแพ่งและสัญญาทางปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หลักกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การก่อให้เกิดสัญญา ข้อกำหนดที่เป็นลักษณะพิเศษของสัญญา การบังคับตามสัญญา และการยกเลิกสัญญา

รหัสวิชา : 67964959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง (Advanced Public Economic Law)

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่รัฐเข้าควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนและการที่รัฐเข้าดำเนินการทางเศรษฐกิจเองในรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่รัฐอาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 67965059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ (Comparative Law of Juristic Acts and Contracts)

นิยาม ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ผลแห่งสัญญา กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หลักความรับผิดก่อนสัญญาในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ (Comparative Law of Torts)

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี ความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ (Comparative Law of Obligations)

นิยามความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้ สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงบุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ ในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ (Comparative Civil Procedure Law)

พัฒนาการศาลแพ่งของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของต่างประเทศที่เป็นบ่อเกิดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ได้แก่ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ (Comparative Evidence Law)

หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานทั้งที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน หลักการรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐานในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ (Comparative Bankruptcy Law)

การขอฟื้นฟูกิจการ การฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการล้มละลาย การพิพากษาคดีให้ล้มละลาย การปลดจากการล้มละลายในกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สำคัญทั้งในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

รหัสวิชา : 67965659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environmental Law)

หลักกฎหมายที่ใช้กับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมือง มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทและการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม พันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาชาติด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 67965759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (Advanced Intellectual Property Law)

แนวความคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครองชื่อทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายการตกแต่งทางพันธุกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล ความตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการบังคับใช้และพัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคปัจจุบัน

รหัสวิชา : 67965859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (Law on International Commercial Dispute Resolution)

แนวคิด ที่มาและพลวัตของการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ทั้งตามกระบวนการทางศาลและการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ กฎหมายที่นำมาปรับกับคดีและเขตอำนาจศาลสำหรับคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศ และการทำให้หลักการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโดยกลไกต่างๆตามกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

รหัสวิชา : 67965959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Law)

แนวคิด บ่อเกิดของกฎหมายแรงงานทางทะเล หลักกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับนโยบายแรงงานทางทะเลของรัฐ การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ความร่วมมือทางกฎหมายด้านแรงงานทางทะเลในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการจ้างแรงงานและบุคลากรทางทะเลที่เป็นบุคคลต่างด้าว

รหัสวิชา : 67966059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลชั้นสูง (Advanced Maritime Law on Carriage of Goods by Sea)

ลักษณะและรูปแบบการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล พัฒนาการของกฎหมายการขนส่งสินค้าทางทะเล กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ความสำคัญและบทบาทของตราส่งสินค้าทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือและผู้ขนส่ง การประกันภัยทางทะเล อนุสัญญาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล การแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล

รหัสวิชา : 67966159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นสูง (Advanced Transports and Logistics Law)

บ่อเกิดของกฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กฎหมายและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าและกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การระงับกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 67966259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง (Advanced E-Commerce Law)

กฎหมายเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารและทรอคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ รูปแบบการทำนิติกรรมเพื่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำหลักฐานและการนำสืบพยานหลักฐานโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 67966359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced International Economic Law)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับองค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรรม หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอาเซียนและสหภาพยุโรป ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67969859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ