ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) (ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 128 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กนกพร ตันวัฒนะ *
อาจารย์ประจักษ์ น้ำประสานไทย *
อาจารย์พรทิพย์ พันธุ์ยุรา *
อาจารย์รัตนา วิงวอน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์ *
อาจารย์สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 26327459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม (Human Right and Social Fairness)

แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนและสิทธิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดในบริบทของสังคมไทย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์ การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ และเสริมสร้างสิทธิของประชาชนทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 26123160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Population and Sustainable Development)

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบทางประชากร สมดุลประชากร ประชากรกลุ่มเปราะบาง ปัจจัยทางประชากรกับการพัฒนาประเทศในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ผลกระทบของการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร ทิศทางการพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 26125660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

แนวคิด โครงสร้าง กระบวนการ ผู้นำ ทีมงาน การจัดการ ทรัพยากร วัฒนธรรม และการสื่อสารขององค์การ รวมถึงการออกแบบและเปลี่ยนแปลงองค์การให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมสมัยใหม่

รหัสวิชา : 26131160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เครือข่ายและทุนทางสังคม (Social Capital and Network Analysis)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายและทุนทางสังคม ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายและทุนทางสังคมระดับของกลุ่มคน ชุมชน องค์การ และสังคม และการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

รหัสวิชา : 26221160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociological and Anthropological Thoughts)

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้าง อำนาจ การจัดช่วงชั้น การชัดเกลาทางสังคม กลุ่มและองค์กร สถาบันทางสังคมครอบครัวและการแต่งงาน การควบคุมทางสังคม ขบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 26317160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตอาสาเพื่อการบริการสังคม (Volunteer Spirit for Social Service)

แนวคิด หลักการ รูปแบบการทำงานจิตอาสาบนฐานความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 รวมทั้งฝึกการทำงานจิตอาสาด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่น ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม

รหัสวิชา : 26317260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการคิดเพื่อการจัดการบริการสังคม (Thinking Methods for Social Service Management)

ความหมาย พัฒนาการของการคิด วิธีการคิดแบบต่าง ๆ นำสู่การพัฒนาการคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

รหัสวิชา : 26317360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจและการเมือง (Principle ofSocial, economic and political analysis)

แนวคิดโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางการเมืองการประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองไปในการทําความเข้าใจสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู?ของประชาชน

รหัสวิชา : 26326160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม (Information Technology for Society Management)

ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจากโลกาภิวัตน์สู่ชุมชน นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

รหัสวิชา : 26327160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดบริการสังคม (Concepts of Social Services)

โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความหมาย องค์ประกอบ ขอบเขตของบริการสังคม รากฐานทางอุดมการณ์ของแนวคิดบริการสังคม บริบทที่มีผลต่อการก่อตัวและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดบริการสังคม กลไกดำเนินการของแนวคิดบริการสังคม

รหัสวิชา : 26327260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุนทรียสนทนาเพื่อการพัฒนาจิต (Aesthetic Dialogue)

การนําเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้สึกร่วมกัน โดยอาศัยศิลปะแห่งการฟัง เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้อื่นด้วยความเมตตา ความเข้าใจ ด้วยใจที่เปิดกว้าง ลดโอกาสของความขัดแย้ง การไตร่ตรองอยางลึกซึ้ง การสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ที่เอื้อต่อการคิดร่วมกันอย่างเสมอภาค โดยเน้นการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์

รหัสวิชา : 26327460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการบริการสังคมเบื้องต้น (Introduction to Principles of Social Service Management)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการไปขับเคลื่อนกระบวนการแปรสภาพทรัพยากรทางการจัดการให้เป็นบริการสังคมที่มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 26334160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodologys In Social Sciences)

ปรัชญาหลักพื้นฐานและระเบียบวิธีการวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ฝึกภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และการเสนอรายงานแผนการวิจัยนั้น ๆ

รหัสวิชา : 26337360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการ (Project Management)

ความหมาย วงจรการบริหารโครงการ หลักการวางแผนและการเขียนโครงการ การประเมินความเป็นไปได้และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากร การใช้เครื่องมือบริหารและควบคุม กระบวนการและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารโครงการ

รหัสวิชา : 26337460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศภาวนา (Eco Quest)

ฝึกฝนสภาวะกาย จิต การสานสัมพันธ์กับธรรมชาติ ผืนแผ่นดินและจักรวาล แสวงหาความเข้าใจอันลึกซึ้งในการดำรงชีวิตอยู่ของ กาย จิต ตนเองและธรรมชาติ ญาณทัศนะ ทิศทางชีวิตจากธรรมชาติ

รหัสวิชา : 26337560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

แนวคิด การค้นหาแรงบันดาลใจและสรรสร้างโครงการ ค้นหาปัญหาและการสร้างการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางสังคม วิธีคิดกระบวนระบบ แบบแผนธุรกิจ การตลาดเพื่อความยั่งยืน ผลลัพธ์ทางสังคม ประสบการณ์และศึกษาดูงาน

รหัสวิชา : 26337860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการบริการสังคม (Seminar on Social Service Management)

พัฒนาความคิดและการปฏิบัติการ ต่อยอดจากการเรียนรู้ “รายวิชาสหกิจศึกษาการจัดการบริการสังคม หรือ รายวิชาสหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน” และ “รายวิชากิจการเพื่อสังคม” นำเสนอ วิพากษ์ แลกเปลี่ยน รูปแบบและเทคนิคการจัดบริการสังคมสรุป สังเคราะห์แนวทางการจัดบริการสังคมที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 26347260
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
งานบริการสังคมอิสระ (Social Services Freelancer)

ทำงานบริการสังคมโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยนิสิตสามารถทำงานหรือกิจกรรมสะสมชั่วโมงเพื่อนำไปประเมินผลการเรียนเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ในเทอมนั้น ๆ

รหัสวิชา : 26347360
หน่วยกิต : 3(1-5-3)
สารนิพนธ์ (Sessional Paper)

เขียนรายงานการศึกษาชุมชนหรือการจัดการบริการสังคมตามระเบียบวิธีวิจัย ทำการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนหรือองค์การ และใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนาชุมชนหรือการจัดการบริการสังคม อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

2.2.1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 26327360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักคุณภาพบริการ (Principles of Quality of Service)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวแบบในการประเมินคุณภาพการบริการ วิธีการประเมินคุณภาพการบริการ การบริหารงานคุณภาพ

รหัสวิชา : 26327560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการครอบครัว (Family Management)

ความหมาย วงจรชีวิตครอบครัว การวางแผนครอบครัวและบทบาทของสมาชิกในครอบครัว สุขภาวะทางเพศ สถานการณ์ปัญหาของครอบครัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดการบริการสังคมสำหรับครอบครัว

รหัสวิชา : 26327660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (Integrated Environmental Management)

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการสร้างกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน การสร้างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 26327760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำหรับการจัดการบริการสังคม (Cultural Resource Management for Social Service Management)

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต แนวคิด หลักการพัฒนาชุมชน หลักการจัดการ กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย การประเมินค่า การสงวนและการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางวัฒนธรรม การจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน

รหัสวิชา : 26337160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สวัสดิการชุมชนและสังคม (Community Welfare and Social Welfare)

ความหมายแนวคิดสวัสดิการชุมชนและสังคมรูปแบบ องค์ประกอบ ขอบเขตของงานสวัสดิการชุมชนและสังคมกลไกวิธีการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนและสังคม สวัสดิการชุมชนและสังคมที่พึงปรารถนาเงื่อนไขความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม

รหัสวิชา : 26337260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายบริการสังคม (Social Service Policies)

ความหมายและความสำคัญของนโยบาย ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับนโยบายสาธารณะ นโยบายสังคม นโยบายสวัสดิการสังคม และนโยบายบริการสังคม ที่มาของนโยบายบริการสังคม กระบวนการกำหนดและจัดทำนโยบายบริการสังคม การวิเคราะห์นโยบายบริการสังคมในเชิงทฤษฎี ความสำเร็จ ความล้มเหลว และผลกระทบของการเลือกหรือไม่เลือกดำเนินนโยบายบริการสังคม

รหัสวิชา : 26337660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดบริการเพื่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Integrated social services for the elderly)

หลักการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐ ชุมชน และครอบครัว ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวะสูงอายุ การส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟูผู้สูงอายุ รวมทั้งจริยศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 26337760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดบริการทางการศึกษา (Social Service on Education)

แนวคิด หลักการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรในแต่ช่วงวัย และหลักสูตรที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งวิธีการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 26347160
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาการจัดการบริการสังคม (Cooperative EducationSocial Service Management)

ฝึกปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดบริการสังคม สวัสดิการสังคม ดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว ทั้งองค์กรหรือหน่วยงาน แบบที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร และแบบแสวงหากำไร เพื่อเรียนรู้แนวทาง รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงาน และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ในการจัดบริการต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลการเรียนเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)

2.2.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 26135360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำ (Leaderships)

ความหมายของผู้นำ ภาวะผู้นำ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมของผู้นำ การบริหารงานและการทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของความเป็นผู้นำ

รหัสวิชา : 26135460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy Reforms)

ตัวแบบเศรษฐกิจกระแสใหม่เพื่อการปฏิรูป เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เศรษกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย 4.0 แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป และประเด็นของการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม

รหัสวิชา : 26135560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่น (Local Administration)

ความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการบริหารท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย โครงสร้างหน้าที่ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสวิชา : 26135760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการชุมชน (Laws and Environmental Policies on Community Management)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ

รหัสวิชา : 26145260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Basic Concept of Childhood and Juvenile Development)

พัฒนาการและหลักการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สิทธิขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดบริการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทคนิคการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน

รหัสวิชา : 26145360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แรงงานศึกษา (Labour Studies)

สิทธิแรงงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ แรงงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นสิทธิแรงงานไทยในสังคมอุตสาหกรรม รวมทั้งขบวนการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิของแรงงาน ตลอดจนบทบาทและท่าทีของรัฐและสังคมที่มีต่อสิทธิแรงงาน

รหัสวิชา : 26145460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทบาทชายหญิงในสังคม (Gender in Society)

ลักษณะเพศภาวะ เพศวิถี กระบวนการสร้างความเป็นเพศ สิทธิ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ โดยพิจารณาสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนพัฒนาการของขบวนการเรียกร้องสิทธิทางเพศ รวมทั้งนโยบายบทบาทและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเพศสภาพในสังคมไทย

รหัสวิชา : 26231160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Societies)

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีของวัฒนธรรม กำเนิด วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ของสังคมไทยและนานาประเทศ การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์การ การบริการสังคม และการพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา : 26231260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)

หลักการ และวิธีการในการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

รหัสวิชา : 26231360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการประเมิน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 26231460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมวิทยาชนบทและเมือง (Rural and Urban Sociology)

ขอบเขต ความสำคัญ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ลักษณะของสังคม องค์การทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบ ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชนบทและเมือง

รหัสวิชา : 26231560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN studies)

ประวัติ พัฒนาการ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน กำเนิดและพัฒนาการ สถานการณ์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 26231660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และ บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

รหัสวิชา : 26231760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาสังคมร่วมสมัย (Contemporary Social Problems)

ความหมาย ขอบเขต ลักษณะ การวิเคราะห์ วิพากษ์สังคมและปัญหาสังคมต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไข

รหัสวิชา : 26234160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์ (The Application of Statistical Package in Social Sciences)

หลักการและฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสถิติทางสังคมศาสตร์ โดยนำตัวแปรและข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ชุมชนและสังคมมาจัดเตรียมข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ตลอดจนการแปลความหมายและนำเสนอรายงาน

รหัสวิชา : 26234260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ การจัดการระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงหลักการ เทคนิค เครื่องมือการเก็บรวมข้อมูลและวิธีการเขียนรายงานและวิธีการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยชุมชนและสังคม

รหัสวิชา : 26241160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มกับการพัฒนา (Group Dynamics and Development)

ความหมาย ประเภทของกลุ่ม อิทธิพลของบุคคลและชุมชนที่มีต่อการก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงกลุ่ม การรวมกลุ่ม กลไกทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกลุ่ม วัฒนธรรม ความเชื่อ การจูงใจ การขัดเกลาทางสังคม การเลียนแบบ การคล้อยตาม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่ม และการทำงานร่วมกับกลุ่ม

รหัสวิชา : 26242160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ที่มา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้เกิดชุดความรู้นำไปใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 26242260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตท้องถิ่น (Dynamics of Locality)

ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม ผลกระทบและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคม

รหัสวิชา : 26337960
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดทางสังคม (Social Marketing)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนา การรณรงค์สื่อสาร แนวคิด ลักษณะ และกระบวนการ การตลาดทางสังคมการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม

รหัสวิชา : 26347460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ (Fundamental Concept of Social Work)

ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อพื้นฐาน ความเป็นวิชาชีพ จรรยาบรรณ และวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย การสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน การจัดระเบียบชุมชนหรือการสังคมสงเคราะห์ชุมชน การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ และการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์

รหัสวิชา : 26347560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผู้พิการศึกษา (Disability Study)

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ประเภทของความพิการ สิทธิของคนพิการ นโยบาย แนวปฏิบัติ การให้บริการ และ การพัฒนาคนพิการ ทั้งในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 26347660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตะวันออกศึกษา (Eastern study)

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง นโยบาย การบริหาร และการพัฒนา ประเด็นทางสังคม ประชากร สวัสดิการ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ นันทนาการและการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การคมนาคม เทคโนโลยี ปัญหาสังคม ทิศทาง แนวโน้มและอนาคต

รหัสวิชา : 26347760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวโน้ม และทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย กฎหมาย ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ชุมชน และสังคม การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล การกำหนดเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของภาครัฐและเอกชน

รหัสวิชา : 26347860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการกับภาวะวิกฤต (Crisis Management)

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการจัดการ หลักการและกลยุทธ์การจัดการ การวิเคราะห์ประเมินภาวะวิกฤติ ผลกระทบ และผลที่ตามมาของการตัดสินใจ ในการป้องกัน ผ่อนคลาย และจัดการในสถานการณ์ที่เกิดภาวะวิกฤต

รหัสวิชา : 26347960
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)

ความหมาย ประเภท แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง แนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และประเทศ

รหัสวิชา : 26348060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศาสนาและประเพณีไทย (Religions and Thai Traditions)

ความหมายและเป้าหมายของศาสนาโดยทั่วไป แนวทางการปฏิบัติในแต่ละศาสนาที่ประชากรไทยนับถือ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อประชากรไทยประเพณีท้องถิ่นในภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

2.2.2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 26125160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน (Development and Community Development Theories)

หลักการ ปรัชญาการพัฒนาชุมชน และแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์และสรรพสิ่งในลักษณะองค์รวม แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยชุมชน ทฤษฎีการพัฒนาและพัฒนาชุมชน ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อชุมชนและสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา

รหัสวิชา : 26125260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน (Strategies and Process of Community Development)

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เทคนิค เครื่องมือ เป้าหมายการพัฒนา กระบวนการพัฒนาชุมชน และเทคนิคในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การส่งเสริมความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองของชุมชน

รหัสวิชา : 26125360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน (Human Relations in Community)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ความต้องการ บุคลิกภาพ หลักการมนุษย์สัมพันธ์ กลวิธีและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

รหัสวิชา : 26125460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาชุมชน (Community Study)

ความหมาย ความสำคัญ วิธีการ เทคนิค กระบวนการศึกษาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนทั้งในเมืองและในชนบท และสามารถประยุกต์แนวคิดที่เรียนไปใช้ในการลงศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 26135160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานพัฒนาชุมชน (Community Development Administration)

แนวคิด หลักการบริหาร กลวิธีในการบริหารงาน การจัดงบประมาณการบริหารบุคลากร การอบรมผู้นำท้องถิ่น การบริหารงานสนาม ผลกระทบต่าง ๆ ของการบริหารงานพัฒนาชุมชน การประเมินผลงาน การประสานงานกับองค์การอื่น ๆ การตัดสินใจของชุมชน

รหัสวิชา : 26135260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมืองน่าอยู่ (Livable cities)

ความเป็นเมือง พลวัตเมือง ความหมาย แนวคิด ลักษณะเมืองน่าอยู่ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน วิเคราะห์รูปแบบเมืองน่าอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสวิชา : 26135660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน (Land Use Planning and Land Development)

ลักษณะการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการถือครองที่ดินในเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐและโครงการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของสังคม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายที่ดิน ระบบของทรัพยากรที่ดิน แนวคิด องค์ประกอบ และกระบวนการการใช้ที่ดิน และการจำแนกประเภทปัจจัยควบคุมการใช้ที่ดิน การวางแผนและกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเหมาะสม การจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การติดตามตรวจสอบ และควบคุมการใช้ประโยชน์ การประเมินผลของแผนการใช้ที่ดิน

รหัสวิชา : 26145160
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน (Cooperative EducationCommunity Development)

ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์การ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป และการบริหารงาน เพื่อพัฒนาโครงการหรือร่างสารนิพนธ์ โดยมีผลการเรียนเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)

รหัสวิชา : 26222360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)

ความหมาย ประเภท รูปแบบ การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 26210159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม (Humans, Society and Culture)

วิวัฒนาการของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 26222459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย (Thai Society, Culture and Traditions)

ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การจัดระเบียบสังคม โครงสร้างสังคม ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในสังคมไทย ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

รหัสวิชา : 26222659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sufficiency Economy for Sustainable Development)

ความหมาย หลักการ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เชิงปฏิบัติตามวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน