A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/Mjd8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvNg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ * Ph. D. in Political Science
Northern Illinois University, U.S.A. (2542)
รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ * ร.ด. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
อาจารย์ สุภานี นวกุล * ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554)
อาจารย์ นพรัฐพล ศรีบุญนาค พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 674898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่จะนำไปสู่ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในประเทศและที่เป็นสากล โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 674701
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาสังคมศาสตร์ ขอบข่ายและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางการเมือง

Course codes : 674702
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและการบริหาร

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ ทั้งด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงรัฐประศาสนศาสตร์ ประเด็นร่วมสมัยที่โดยเชื่อมโยงความรู้ของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ในการแก้ไขปัญหาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 674717
Credit : 3(3-0-6)
มหายุทธศาสตร์

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิวัฒนาการของหลักยุทธศาสตร์และแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ กระบวนทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดทิศทางและแนวทางในการกำหนดนโยบายของประเทศ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศมหาอำนาจและประเทศรอบบ้าน

Course codes : 674718
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เปรียบเทียบนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและต่างประเทศ ประเภทของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

Course codes : 674755
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

วิธีวิทยาด้านกำหนดแบบแผนการวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยนโยบาย และการวิจัยเพื่อวางแผนการศึกษา การวิจัยเชิงจำลอง การวิจัยอนาคต และการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาด้านการสุ่มตัวอย่าง วิธีวิทยาด้านการวัดและประเมิน การศึกษาสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 674719
Credit : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

Course codes : 674721
Credit : 3(3-0-6)
หลักคิดทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักยุทธศาสตร์ พลังอำนาจของชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ หลักยุทธศาสตร์แบบต่างๆในการ ป้องกันประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์การป้องปราม ยุทธศาสตร์ป้องกันร่วมกัน ยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จและยุทธศาสตร์การป้องกันเขตหน้า ทฤษฎีและแนวความคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความมั่นคง

Course codes : 674737
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาโลกาภิวัตน์กับความมั่นคงโลก

สาเหตุของกระบวนการโลกาภิวัตน์ บริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในสังคมโลก บทบาทของมหาอำนาจกับกระแสโลกาภิวัตน์ บริบทของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อระบบความมั่นคงโลก การปรับตัวขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ การแสวงประโยชน์และความขัดแย้งในมิติต่างๆจากกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 674738
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความมั่นคงในเอเชีย

ปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งที่สำคัญ และความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง องค์กรความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค บทบาทของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศในการแทรกแซงและยุติปัญหาในภูมิภาค

Course codes : 674765
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาความสัมพันธ์ในอดีต สภาพความสัมพันธ์ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสมาคมอาเซียน ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆในปัจจุบัน แนวทางการลดปัญหาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

Course codes : 674766
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนารูปแบบของภัยคุกคาม

ลักษณะภัยคุกคามตามแบบและภัยคุกคามไม่ตามแบบ ภัยคุกคามในอดีตและปัจจุบันของไทย ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักของความขัดแย้งโลกในปัจจุบัน แนวคิดของสงครามอสมมาตร สงครามยุคที่สี่และความขัดแย้งในระดับต่ำ ภัยคุกคามจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ การก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย

Course codes : 674767
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาหลักการใช้กำลังทหารเพื่อยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ

คุณลักษณะและประเภทของกำลังทหาร กำลังทางบก กำลังทางเรือ กำลังทางอากาศกำลังทหารหลัก และกำลังประจำถิ่นหลักการสงคราม การกำหนดยุทธบริเวณและขั้นตอนการใช้กำลังทหารในยุทธบริเวณ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ปัจจัยทางการเมืองกับการใช้กำลังทหาร

Course codes : 674768
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความมั่นคงและองค์กรทางด้านความมั่นคงของไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรทางด้านความมั่นคงต่างๆ ของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการทางความมั่นคง รูปแบบของปัญหาความมั่นคงในบริบทของไทยและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การดูงานทางด้านความมั่นคง

Course codes : 674769
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์การระหว่างประเทศและความมั่นคงโลก

องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโลกในปัจจุบันทั้งที่เป็นองค์การในระดับโลกและในระดับภูมิภาค รูปแบบในการแก้ไขปัญหาหรือยุติความขัดแย้งขององค์การระหว่างประเทศ และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ มหาอำนาจกับองค์การระหว่างประเทศ และข้อจำกัดขององค์การ ระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การห้ามการเผยแพร่อาวุธทำลายล้าง สูง และสภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน

Course codes : 674770
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองโลกและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศ การเมืองโลกของประเทศมหาอำนาจ การแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลของมหาอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทของกลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และการรวมกลุ่มภูมิภาคนิยมกับปัญหาความมั่นคงโลก การก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่ของจีนและอินเดีย การปรับตัวของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับแรงกดดันของการเมืองโลก ผลกระทบของความมั่นคงโลกจากบทบาทของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน

Course codes : 674771
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิยุทธศาสตร์กับความขัดแย้งโลก

ทฤษฎีและแนวคิดภูมิรัฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำคัญที่เป็นสิ่งกำหนดความสำคัญของภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ การเปรียบเทียบภูมิยุทธศาสตร์ของโลกระหว่างภูมิภาคต่างๆ ผลของภูมิยุทธศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคต่อความขัดแย้งและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆของโลก ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาอำนาจต่อภูมิภาคต่างๆของโลก

Course codes : 674772
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลก สภาพปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย การเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังกับความมั่นคง กระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ การย้ายฐานการผลิตการลงทุนระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดอาณานิคมใหม่กับการพึ่งพิงและการครอบงำทางเศรษฐกิจ การใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนผลประโยชน์ของชาติ ทุนข้ามชาติและตลาดเงินตลาดทุน ปัญหา เขตการค้าเสรีกับความมั่นคงของชาติ

Course codes : 674773
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินและการวางแผนทางยุทธศาสตร์ชาติ

รูปแบบและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การประเมินภัยคุกคาม การกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ต่างๆที่ไทยเคยใช้ในการป้องกันประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 674774
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประชากรและปัจจัยทางสังคมวิทยากับปัญหาด้านความมั่นคง

ลักษณะสำคัญทางประชากรที่เป็นปัจจัยในพลังอำนาจของชาติทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ผลกระทบของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงประชากร การวางแผนประชากร สภาพทางสังคมวิทยาของชาติที่เกี่ยว ข้องกับปัญหาความมั่นคงในเรื่อง ชนกลุ่มน้อย เผ่าพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การศึกษา สุขภาพอนามัย การอพยพและย้ายถิ่นฐาน ความยากจน แรงงานต่างด้าว และความไม่เป็นธรรมทางสังคม

Course codes : 674775
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนากับปัญหาด้านความมั่นคง

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย การพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบในด้านต่างๆจากการพัฒนาประเทศ ปัญหาเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา การกระจายรายได้ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การอพยพละทิ้งถิ่นฐานและการว่างงาน การเสื่อมโทรมของทรัพยากร ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของไทย

Course codes : 674776
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมร่วม

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมร่วม การระดมทางสังคม ขบวนการทางสังคม พฤติกรรมฝูงชนมวลชน การก่อจลาจล จิตวิทยาฝูงชน จิตวิทยามวลชน ความจำเป็นและผลกระทบในการใช้จิตวิทยามวลชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระดมมวลชน กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งแบบต่างๆ ในสังคมไทย การใช้มวลชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ

Course codes : 674777
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีกับความมั่นคง

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกับบริบทของความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนา และการป้องกันประเทศ นโยบายด้านเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาพการพึ่งพิงและการถ่ายโอนเทคโนโลยีของไทย ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต่อความมั่นคงของชาติ การโจมตีเจาะทำลายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบ่อนทำลายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมจิตวิทยา และการทหาร แนวโน้มและแนวทางป้องกันในอนาคต

Course codes : 674778
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการปฏิบัติการด้านการข่าว

ทฤษฎี แนวคิด การปฏิบัติการด้านการข่าว บทบาทของการปฏิบัติการด้านการข่าวต่อผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ องค์กรในการปฏิบัติการด้านการข่าว ศึกษากรณีตัวอย่างการปฏิบัติการด้านการข่าวในสงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามอัฟกานิสถาน สงครามอิรักและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

Course codes : 674779
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีหรือสันติศึกษา ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้จากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ โดยสาระสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ แนวคิดในเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และสันติวิธี รวมถึงแนวคิดของการจัดการกับความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ และกลไกลทางยุทธวิธี ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

Course codes : 674781
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการก่อการร้ายและความมั่นคงโลก

แนวความคิดและวิวัฒนาการของการก่อการร้าย รูปแบบของการก่อการร้าย ยุทธวิธีการก่อการร้าย ความเชื่อมโยงของขบวนการก่อการร้าย โลกาภิวัตน์กับการก่อการร้าย บทบาทของรัฐ และไม่ใช่รัฐ กับการก่อการร้าย ผลกระทบของการก่อการร้ายในภูมิภาคต่างๆของโลก การวิเคราะห์องค์กรการก่อการร้าย มหาอำนาจ กับการก่อการร้ายโลก ความร่วมมือของนานาชาติในการต่อต้านการก่อการร้าย ขบวนการก่อการร้ายในอาเซียน นโยบายและองค์การต่อต้านการก่อการร้ายของไทย

Course codes : 674782
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาชนกลุ่มน้อยกับปัญหาความมั่นคง

แนวคิดทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย นโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเช่น พม่า มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ลักษณะนโยบายในการปกครองชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศเช่นจีน ชนกลุ่มน้อยกับปัญหาความมั่นคงของชาติ ปัญหาของชนกลุ่มน้อยและสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย การกลายเป็นสังคมสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาอัตตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจการปรับตัวของชนกลุ่มน้อยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

Course codes : 674783
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาสื่อมวลชนกับปัญหาความมั่นคง

บทบาทของสื่อมวลชนเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ จรรยาบรรณของสื่อมวลชนภายใต้กระแสทุนนิยม บทบาทของสื่อมวลชนทั้งทางบวกและทางลบต่อความมั่นคง การใช้สื่อเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ สื่อข้ามชาติกับผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจ รูปแบบการจัดการสื่อในภาวะวิกฤติและผล กระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน สื่ออีเลคโทรนิคส์กับปัญหาสังคมและความมั่นคงและแนวทางป้องกัน

Course codes : 674784
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาศาสนากับความขัดแย้ง

แนวคิดการปะทะกันในทางอารยธรรม ศาสนากับความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน แนวคิดของความเชื่อและศรัทธา ลัทธิเคร่งศาสนา ศาสนาหัวรุนแรงและการคลั่งศาสนา การอ้างหลักทางศาสนาในการกระทำความรุนแรงหรือแทรกแซงรัฐอื่นและสนับสนุนการก่อการร้าย การใช้องค์กรทางศาสนาเพื่อการสนับสนุนและกระจายแนวคิดทางศาสนาหัวรุนแรง บทบาทของรัฐกับการสนับสนุนและยับยั้งแนวทางศาสนาหัวรุนแรง แนวทางในการลดปัญหาจากการขัดแย้งทางศาสนา

Course codes : 674785
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาพลังงานกับความมั่นคง

แนวคิดด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทของพลังงานด้านต่างๆของโลกในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของมหาอำนาจ ความต้องการพลังงานของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ความขัดแย้งและการแข่งขันด้านพลังงานในโลกปัจจุบัน แหล่งพลังงานและความต้องการพลังงานของไทย นโยบายด้านพลังงานของไทย การจัดการความเสี่ยงด้านแหล่งพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 674786
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ

ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับ ทัศนคติ ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อ หลักการในการปฏิบัติการจิตวิทยาและการโฆษณาชวนเชื่อ การวิเคราะห์สื่อ การวิเคราะห์เป้าหมายและการประเมินผลกระทบในการปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อข้ามชาติของมหาอำนาจ บทบาทของสื่ออีเลคโทรนิคส์ยุคใหม่และอินเตอร์เนตกับการปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อ การดำเนิน การและเครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยาของชาติ

Course codes : 674787
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิธีและเทคนิคการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง

การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ และการออกแบบการวิจัยทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง

Course codes : 674788
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการปกครองท้องถิ่นกับความมั่นคง

แนวคิดด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับการปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง การปกครองท้องถิ่น การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง และวิเคราะห์กรณีศึกษา

Course codes : 674789
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

4 หมวดดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 674998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างกรอบแนวความคิดสำหรับดุษฎีนิพนธ์ การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์และข้อค้นพบและภาพรวมของดุษฎีนิพนธ์ โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและ การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการ นำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ