ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) (ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ โชติกา เตชะนิยม * Ph.D. (Literatures and Civilisations)
Institut National des Langues et Civilisations Orientales, France (2556)
รองศาสตราจารย์ ภาคภูมิ ใจมีอารี * Ph.D. (Teaching Languages and Culture)
Sorbonne Nouvelle University-Paris 3, France (2551)
อาจารย์ สมภพ ใหญ่โสมานัง * Ph.D. (Linguistics)
New Castle University, UK. (2555)
อาจารย์ เสกสรร พรมเกษา * M.A. (Teaching French as a Foreign Language)
Stendhal University Grenoble 3, France (2557)
อาจารย์ อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ * Ph.D. (Linguistics)
New Castle University, UK. (2554)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส

Course codes : 22610159
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน

คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 22610259
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน

บุรพวิชา: 22610159 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฝรั่งเศส เน้นการพูดและการเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและฟัง โดยใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2 วิชาเอกบังคับพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

Course codes : 22611159
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 22611259
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับทักษะการใช้ชีวิต

บุรพวิชา: 22611159 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส ประโยคพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยการเน้นใช้วงคำศัพท์และสำนวนที่หลากหลายขึ้น

3 วิชาเอกบังคับร่วม

Course codes : 22612159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส

ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นการออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ การลงน้ำหนักเสียง ทำนองเสียง การตัดเสียง ตลอดจนถึงการเชื่อมเสียง การฝึกใช้อวัยวะในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง

Course codes : 22612259
Credit : 3(2-2-5)
การสนทนาภาษาฝรั่งเศส

บุรพวิชา: 22612159 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส การฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมต่าง ๆ

Course codes : 22614159
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส

Course codes : 22622359
Credit : 3(2-2-5)
การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

ทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส เน้นการใช้ศัพท์และสำนวนในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

Course codes : 22622459
Credit : 3(2-2-5)
การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน

บุรพวิชา: 22622359 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนในบริบทการทำงานและการพูดภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เหมาะสมกับสถานการณ์หลากหลายในการทำงาน

Course codes : 22623159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการอ่านภาษาฝรั่งเศส

ทฤษฎีและเทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์และสำนวน กลวิธีการอ่านบทความต่างๆ ตอบคำถามเกี่ยวเรื่องที่อ่าน

Course codes : 22623259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส

ทฤษฎีและเทคนิคการเขียนภาษาฝรั่งเศส เน้นการเลือกใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่เหมาะสม

Course codes : 22625159
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้

ชนิดและหน้าที่ของคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค กาลและมาลา

Course codes : 22625259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส

บุรพวิชา: 22625159 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้ การวิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อนโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ การประยุกต์หลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่ได้ศึกษาไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 22631359
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน

เทคนิคและการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เน้นการทำแบบฝึกหัดทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่ถูกต้อง

Course codes : 22632559
Credit : 3(2-2-5)
การนำเสนอและการพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ

ทฤษฎีและเทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมบทพูดและสื่อประกอบ การฝึกปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพูดประเภทต่างๆ

Course codes : 22633359
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในเชิงวิชาการ

บุรพวิชา: 22623259 หลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส เทคนิคการอ่านและการเขียน พัฒนาการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างในงานเขียนทางวิชาการ

Course codes : 22634259
Credit : 3(3-0-6)
ฝรั่งเศสปัจจุบัน

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของฝรั่งเศสในปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของฝรั่งเศสในสังคมโลก ประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

Course codes : 22635359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

แปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยเน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะคำของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส ความหมายของคำ และสำนวนการเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท

Course codes : 22635459
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส

ขอบเขตและทฤษฎีของภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

Course codes : 22638159
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงาน

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งการนำเสนอหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน

Course codes : 22638259
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชา และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่า

Course codes : 22643459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วาทกรรม

ทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิดด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ และกลวิธีการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้กับวาทกรรมประเภทต่างๆ ที่มีความหลากหลายของบริบท

Course codes : 22644359
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป

บทอ่านวรรณกรรมก่อนศตวรรษที่ 20 ประเภทต่างๆ เน้นการวิเคราะห์วัฒนธรรมฝรั่งเศส ในบริบททางการเมือง ศาสนา ค่านิยมในสังคม ขนบธรรมเนียม ตำนาน

Course codes : 22644459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย

บุรพวิชา: 22644359 วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป วรรณคดีชิ้นเอกของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน

Course codes : 22647159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย

ทฤษฎีการทำวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การหาข้อมูล การตั้งจุดประสงค์การทำวิจัย และการสรุปผล

Course codes : 22648359
Credit : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาด้านการสื่อสารทางวิชาชีพ

การบูรณาการทักษะภาษาฝรั่งเศสในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับอาชีพในความสนใจของผู้เรียน การทดลองใช้ผลงานในพื้นที่จริง การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน

4 วิชาเอกเลือก

Course codes : 22632659
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยสำหรับการพูด

ทักษะการฟังและการพูดโดยเน้นคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยจากวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ การออกเสียงที่ถูกต้องและการอภิปราย

Course codes : 22633559
Credit : 3(2-2-5)
การย่อความภาษาฝรั่งเศส

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง มุ่งเน้นกลวิธีในการเขียน สรุปความและย่อความอย่างมีแบบแผน จากร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทความ ข่าว และเรื่องสั้น

Course codes : 22633759
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส

กลวิธีการเขียนเรียงความ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การใช้ภาษาของผู้เขียนในการแสดงน้ำเสียง ทัศนคติและอคติ เทคนิคการจูงใจให้เชื่อของผู้เขียน วัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนเรียงความเชิงวิพากษ์

Course codes : 22634559
Credit : 3(3-0-6)
นักเขียนฝรั่งเศสเฉพาะบุคคล

ประวัตินักเขียนและผลงานที่โดดเด่นโดยเลือกจากยุคสมัยต่างๆ

Course codes : 22634659
Credit : 3(3-0-6)
การเล่าเรื่องและศาสตร์แห่งการเล่า

ที่มาของศาสตร์แห่งการเล่า ทฤษฎีของการเล่าเรื่องและโครงสร้างการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานการเล่าเรื่องในสาขาที่สนใจ

Course codes : 22636159
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาฝรั่งเศส การพูดในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Course codes : 22636259
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์

คำศัพท์ สำนวนและข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาลต่างๆ สินค้าพื้นเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และการฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

Course codes : 22636359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานธุรกิจ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารและโต้ตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

Course codes : 22636459
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการโรงแรม

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในโรงแรม คำศัพท์ สำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงแรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต้อนรับ การจองห้องพักและบริการในโรงแรม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

Course codes : 22636559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบและจัดอาหาร เครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร

Course codes : 22636659
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน

คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่เกี่ยวกับการต้อนรับ การบริการบนเครื่องบิน การจองตั๋ว การสนทนาทางโทรศัพท์

Course codes : 22637259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศและต่างประเทศคำศัพท์ สำนวน ภาษาฝรั่งเศสในการประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างสรรค์โครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

Course codes : 22645559
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน

บุรพวิชา: 22635359 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน การแปลข้อความจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นการแปลบทความเฉพาะด้านที่คัดสรรจากบริบทต่างๆ

Course codes : 22647359
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

ภาษาฝรั่งเศสจากสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และโฆษณาต่างๆเพื่อเข้าใจ การวิเคราะห์ความหมายและจุดประสงค์ของสื่อ

Course codes : 22647459
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอ่านและการฟังข้อความภาษาฝรั่งเศสทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศัพท์ โครงสร้างภาษา การเขียนสรุปข้อความที่เกี่ยวข้องกับสาขา การนำเสนอ

Course codes : 22647559
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ

กลวิธีการสอน การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบฝึกหัด การประเมินผล

Course codes : 22648459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือปัญหาในการสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ผู้เรียนสนใจโดยการแนะนำของผู้สอน

1 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 22610359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ สำนวน ประโยค ภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

Course codes : 22610459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในการเข้าสังคม

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส เน้นการสื่อสารในโอกาสต่างๆ และความรู้ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง

Course codes : 22610559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเดินทาง

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

Course codes : 22631359
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน

เทคนิคและการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เน้นการทำแบบฝึกหัดทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่ถูกต้อง

Course codes : 22636159
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาฝรั่งเศส การพูดในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22220159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม