ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) (กศ.บ. (ศิลปศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 170 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 5 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตฤณ กิตติการอำพล *
อาจารย์ อุทัย หวังพัชรพล *
อาจารย์ กิตติคุณ หุตะมาน
อาจารย์ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู
รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วัฒนกิจ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 40032659
Credit : 3(2-2-5)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สาขาศึลปศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ การพัฒนาและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาเอก และการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้

2.2.3 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 40710159
Credit : 2(1-2-3)
ศิลปศึกษาขั้นนำ

หลักการและแนวคิดทางศิลปศึกษา บทบาทและหน้าที่ของครูศิลปะ ความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 40710259
Credit : 3(2-2-5)
การสอนวาดเส้น

หลักการ วัสดุ เทคนิคและวิธีการในการวาดเส้นเบื้องต้น เส้น รูปร่าง รูปทรง แสงและเงา การฝึกปฏิบัติ วาดเส้น รูปทรงเรขาคณิต ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพคน ฝึกปฏิบัติ จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดเส้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40710359
Credit : 2(2-0-4)
สุนทรียภาพทางศิลปศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่างๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ และการพัฒนาสุนทรีภาพกับ การจัดการเรียนรู้ด้านศิลปศึกษา

Course codes : 40710459
Credit : 3(2-2-5)
การสอนทัศนศิลป์

ความหมายและคุณค่าของทัศนศิลป์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนศิลป์กับชีวิตและสิ่งแวดล้อม งานศิลปะที่สำคัญ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม สถาปัตยกรรม และหัตถศิลป์ การเชื่อมโยงความรู้ด้านทัศนศิลป์เพื่อเป็น พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40720159
Credit : 3(2-2-5)
การสอนวาดเส้นประยุกต์

หลักการ วัสดุ เทคนิคและวิธีการในการวาดเส้น ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละบุคคล การจัดองค์ประกอบ การฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า ประยุกต์วัสดุและเทคนิคใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40720259
Credit : 3(2-2-5)
องค์ประกอบทัศนศิลป์

ทฤษฎี และหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ฝึกปฏิบัติโดยการนำเอาองค์ประกอบทางทัศนศิลป์หรือทัศนธาตุเช่น จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น้ำหนัก แสงเงา และพื้นที่ว่างมาจัดวาง สร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามในรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์สาขาต่างๆ

Course codes : 40720359
Credit : 3(3-0-6)
การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ลักษณะภูมิประเทศ ความเชื่อ ศาสนา ลักษณะของศิลปะตะวันออกในประเทศต่างๆ การวิจารณ์เปรียบเทียบศิลปกรรมในยุคต่างๆ โดยอาศัยพื้นฐานจากประวัติศาสตร์

Course codes : 40720459
Credit : 3(2-2-5)
การสอนประติมากรรม 1

หลักการสร้างสรรค์งานประติมากรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปั้นดินเหนียว การทำแบบพิมพ์ การหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์ และการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40720559
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการเขียนแบบเบื้องต้น

หลักพื้นฐานของการเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย และการเขียนภาพสามมิติใน แบบไอโซเมติก (Isometic View ) แบบออบลิก (Oblique) และแบบแสดงทัศนียภาพ (Perspective)เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40720659
Credit : 2(1-2-3)
การสอนภาพพิมพ์

ความหมาย คุณค่า และประวัติความเป็นมาของภาพพิมพ์ วิวัฒนาการของเทคนิควิธีการต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ระดับพื้นฐาน การสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุและจากธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40730159
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการถ่ายภาพ 1

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบ การตกแต่งภาพ การใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพเพื่อการเรียนการสอน

Course codes : 40730259
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการออกแบบ 1

หลักการและแนวคิดในการออกแบบเพื่อการรับรู้ และการสื่อความเข้าใจ กระบวนการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ออกแบบ 2-3 มิติ เพื่อเป็น พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40730359
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการสอนศิลปะ 1

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพ 2 มิติ การใช้ซอฟแวร์พื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40730459
Credit : 2(1-2-3)
จิตวิทยาการสอนศิลปะ

พัฒนาการทางศิลปะเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกในงานศิลปะ และงานออกแบบ โดยเน้นการวิเคราะห์แนวคิดของศิลปินและการรับรู้ของผู้ชมที่มีต่องานศิลปะ

Course codes : 40730559
Credit : 3(3-0-6)
การสอนประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เน้นงานศิลปะที่สำคัญประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนศิลปศึกษา

Course codes : 40730659
Credit : 3(2-2-5)
การสอนจิตรกรรม 1

หลักการวาดภาพเบื้องต้น หลักการและเทคนิคการเขียนภาพด้วยสี การศึกษาการใช้สี การแก้ปัญหาในการสร้างงานจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40730759
Credit : 2(1-2-3)
ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของงานศิลปะในสภาพแวดล้อม ลักษณะและประเภทของงานศิลปะ ในสภาพแวดล้อม การออกแบบงานศิลปะที่สอดคล้องกับบริบทตามลักษณะสภาพแวดล้อม การจัดทำโครงงานศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมเพื่อการออกแบบงานศิลปะ

Course codes : 40730859
Credit : 2(1-2-3)
กิจกรรมศิลปะสำหรับครู

เทคนิคในการสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะ กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม ศิลปะที่เหมาะสมในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมศิลปะ

Course codes : 40730959
Credit : 2(2-0-4)
การวิจารณ์ศิลปกรรมและการออกแบบ

แนวคิด และทฤษฎีการวิจารณ์ที่สำคัญ เป้าหมายในการวิจารณ์ การวิจารณ์ศิลปกรรมเชิงวิชาการ ในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ การฝึกปฏิบัติเขียนบทวิจารณ์

Course codes : 40731059
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการเขียนภาพสีน้ำมัน

หลักการ วัสดุ เทคนิค และวิธีการในการเขียนภาพสีน้ำมัน การฝึกปฏิบัติ เขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และภาพคนด้วยเทคนิคสีน้ำมัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40740159
Credit : 3(2-2-5)
การสอนออกแบบพาณิชยศิลป์ 1

หลักการออกแบบงานพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตรา สัญลักษณ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40740259
Credit : 2(2-0-4)
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปศึกษา

บทบาทและหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทางศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ทางศิลปศึกษาในฐานะ แหล่งการเรียนรู้ศิลปะในระบบโรงเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางสุนทรียศิลป์การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษางานศิลปะต้นแบบ ระบบการบริหารจัดการ และการบริหารของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปศึกษา

Course codes : 40740359
Credit : 2(1-2-3)
ศิลปะไทย

หลักการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย รูปแบบ ประเภท เทคนิค และวิธีการทางศิลปะ ไทยประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแต่ละยุคสมัย ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรม สร้างสรรค์งานศิลปะไทย เพื่อนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้และเกิดเจตคติที่ดีต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

Course codes : 40740459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการสอนศิลปะ

การวิเคราะห์ประสบการณ์ทางวิชาชีพครูศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดสัมมนาทางด้านศิลปศึกษา

Course codes : 40740559
Credit : 3(2-2-5)
การศึกษารายบุคคล

การศึกษาคว้า พัฒนาเทคนิคและทักษะด้านใดด้านหนึ่งทางศิลปะ การนำเสนอ ผลงานศิลปะ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ผู้สอน

Course codes : 40740659
Credit : 2(1-2-3)
การสอนศิลปะพื้นบ้านไทย

ศิลปะพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แนวคิด ความเป็นมา คตินิยม ความเชื่อ และการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี นาฎศิลป์ ตลอดจนคุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของไทย ความสัมพันธ์ของศิลปะพื้นบ้านกับการเรียนการสอนศิลปะ

2.2.4 วิชาการสอนวิชาเอก

Course codes : 40045059
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 1

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ศิลปะ กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Course codes : 40045159
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 2

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระการเรียนรู้ศิลปะ กับธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนำปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติการสอนมาแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.2.5 วิชาเอกเลือก

Course codes : 40731259
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการออกแบบ 2

การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการแสดงออกถึงลักษณะงานออกแบบในแนวความคิดของแต่ละบุคคล การสร้างสรรค์งานออกแบบที่สนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทางความงาม เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40731359
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนภาพและแรเงางานสถาปัตยกรรม

หลักการ เทคนิค และวิธีการในการเขียนภาพแรเงางานสถาปัตยกรรม การเขียนภาพแรเงาสถาปัตยกรรมทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ

Course codes : 40731459
Credit : 2(1-2-3)
การสอนการร่างแบบ

การวิเคราะห์ปัญหางานออกแบบ การศึกษาข้อมูลและการวางแผนการออกแบบ การนำเสนอแนวคิดและการร่างแบบ เสนองานออกแบบร่าง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กำหนดเพื่อ นำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40731559
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบตัวอักษร

การออกแบบตัวอักษรด้วยอุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเลือกใช้ตัวอักษร และการจัดวางองค์ประกอบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา

Course codes : 40731659
Credit : 2(1-2-3)
การสอนการเขียนภาพสีน้ำ

หลักการ วัสดุ เทคนิค และวิธีการในการเขียนภาพสีน้ำ การเขียนภาพ ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และภาพคน ด้วยเทคนิคสีน้ำ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40731759
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการสอนศิลปะ 2

การพัฒนาเทคนิคและความสามารถในการใช้ซอฟแวร์เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน และประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกด้านศิลปศึกษา

Course codes : 40731859
Credit : 2(1-2-3)
นวัตกรรมทางการสอนศิลปะ

หลักการ แนวคิด วิธีการสอน และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนศิลปะ การฝึกใช้นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา ความสามารถ และระดับการศึกษาของนักเรียน การนำองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้าวิจัยมาประยุกต์ในการเรียนการสอนศิลปศึกษา

Course codes : 40731959
Credit : 2(1-2-3)
การสอนการเขียนภาพประกอบ

หลักการ เทคนิค และวิธีการในการเขียนภาพประกอบ ฝึกปฏิบัติเขียน ภาพประกอบบทความ เรื่อง สั้น นิทาน และหนังสือการ์ตูน โดยใช้เทคนิค วาดเส้น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สื่อผสมและคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40740759
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการถ่ายภาพ 2

การพัฒนาเทคนิคและความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยเทคนิค อุปกรณ์พิเศษและโปรแกรมเฉพาะเพื่อการนำไปประยุกต์

Course codes : 40740859
Credit : 3(2-2-5)
การสอนการวาดภาพคนเหมือน

ความหมายและความเป็นมาของการวาดภาพคนเหมือน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวาดภาพคนเหมือน ลักษณะของการวาดภาพโดยทั่วไปกับการวาดภาพคนเหมือน วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการใช้ และขั้นตอนการวาดภาพ การวาดภาพคนเหมือน

Course codes : 40740959
Credit : 3(2-2-5)
การสอนจิตรกรรม 2

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการเขียนภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัว ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคเฉพาะบุคคล และการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40741059
Credit : 2(1-2-3)
การสอนการวาดภาพล้อเลียน

หลักการ เทคนิค และวิธีการในการวาดภาพล้อเลียน ผึกปฏิบัติวาดภาพล้อเลียนโดยใช้เทคนิค วาดเส้น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีน้ำมัน เทคนิคผสม คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพล้อเลียน

Course codes : 40741159
Credit : 2(1-2-3)
ศิลปะกับสื่อเพื่อการศึกษา

การสร้างแนวคิดและกระบวนการออกแบบของสื่อทางศิลปะ และเทคโนโลยีใน การออกแบบสื่อเพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับวัย พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก วัสดุที่ใช้ การผลิต มาตรฐานความปลอดภัย

Course codes : 40741259
Credit : 3(2-2-5)
การสอนออกแบบพาณิชย์ศิลป์ 2

การสร้างแนวคิด การวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถทางการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี

Course codes : 40741359
Credit : 3(2-2-5)
การสอนประติมากรรม 2

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการสร้างประติมากรรมเกี่ยวกับรูปร่าง สัดส่วน และกายวิภาค โดยเน้นการศึกษาจากธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40741459
Credit : 2(1-2-3)
การสอนประติมากรรมไม้ 1

หลักการเทคนิค และวิธีการ ในการสร้างงานประติมากรรมจากไม้และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40741559
Credit : 2(1-2-3)
การสอนประติมากรรมไม้ 2

การสร้างสรรค์ประติมากรรมไม้ การทดลอง ค้นคว้า การใช้วัสดุ เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูง การแสดงออก การแก้ปัญหารูปทรงและลักษณะเฉพาะตัว เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40741659
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัด การเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆรวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

Course codes : 40741759
Credit : 2(1-2-3)
การสอนภาพพิมพ์ไม้

หลักการและวิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ การพิมพ์สีเดียวและพิมพ์ หลายสี เพื่อการจัดการเรียนรู้