ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 142 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จักรพันธ์ นาน่วม *
อาจารย์ ลิขิต น้อยจ่ายสิน *
อาจารย์ ศรัญญา ยิ้มย่อง *
อาจารย์ ศิริประภา แจ้งกรณ์ *
อาจารย์ สาลินี ศรีวงษ์ชัย *
อาจารย์ สิรินารี เงินเจริญ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 75410159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสเบื้องต้น

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต ฟังชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกาลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตรสัมพันธ์ การหาค่าสูงสุดต่าสุดและการเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่าสุด ปริพันธ์ไม่จากัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์ทีละส่วนและการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

Course codes : 75412159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป

การวัดและความแม่นยำในการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน กำลัง และพลังงาน พลศาสตร์การหมุนการสั่นและปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ รังสี กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์

Course codes : 75412259
Credit : 1(0-3-2)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 75412159

Course codes : 75413159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีแก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ และจลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 75413259
Credit : 1(0-3-2)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 75413159 เคมีทั่วไป

Course codes : 75414159
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 75414259
Credit : 1(0-3-2)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่และนิเวศวิทยา

Course codes : 75720359
Credit : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ การพัฒนาและแนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษาในการนำไปสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งบทบาทและคุณสมบัติของนักสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย

Course codes : 75721059
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

แนวคิดทางนิเวศวิทยาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การประยุกต์นิเวศวิทยากับปัญหาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75721159
Credit : 1(0-3-2)
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 75721059 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75731059
Credit : 4(3-3-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน

กำเนิดและโครงสร้างของดินสาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษของดินรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุม และการแก้ไข

Course codes : 75731159
Credit : 4(3-3-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของน้ำ

ชนิดและแหล่งกำเนิดของน้ำ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของธาตุอาหารในน้ำ เคมีในแหล่งน้ำ สาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไข

Course codes : 75731259
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของอากาศ

บรรยากาศ โครงสร้างและลักษณะของบรรยากาศ องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ ความมีเสถียรภาพของอากาศ การเกิดมลพิษทางอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน การป้องกัน และควบคุม

Course codes : 75742059
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

กลุ่ม ประเภท และผลของสารพิษในระบบสิ่งแวดล้อม ดัชนีสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ กลไกการเกิดพิษ การวิเคราะห์ การวางแผนป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษ

Course codes : 75747059
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 75747159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบของการเขียนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านของปัญหาที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สรุป วิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง รวมทั้งวิธีการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเขียนรายงานทางวิจัย

Course codes : 75747259
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์และเสนอผลงานค้นคว้าทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75747359
Credit : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้า และประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ

Course codes : 75747459
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยปัญหาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 75720159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

ความหมายและประเภทของมลพิษสิ่งแวดล้อม สาเหตุของการเกิดมลพิษ หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อม นโยบายในการป้องกันแก้ไขและการควบคุมปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75730359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการขยะและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์

หลักการจัดการขยะและของเสีย คุณลักษณะและที่มา วิธีการนำมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของการนำกลับมาใช้ประโยชน์

Course codes : 75733459
Credit : 3(3-0-6)
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

ความรู้เบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยาการฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดินแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล

Course codes : 75735059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อม

พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกับสภาพการใช้ทรัพยากร มาตรการการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

Course codes : 75735659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

การจำแนก ลักษณะเฉพาะ การบ่งชี้วัตถุและของเสียอันตราย กฎหมาย บทบัญญัติและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเป็นพิษ วิถีทางของของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการวัตถุและของเสียอันตราย

Course codes : 75742159
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์สารมลพิษสิ่งแวดล้อม

การสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและการเก็บรักษา เทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75744059
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ความหมายการพัฒนาและแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การได้มาซึ่งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่โดยการเลือกใช้และการปฏิบัติการทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Course codes : 75745059
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นิยาม ความหมายและความสำคัญแนวทางการดำเนินการ เทคนิคการดำเนินการ หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ตลอดจนระเบียบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75745159
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หลักการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีสารพิษสารอันตรายและอุบัติภัยการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

Course codes : 75745359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม

พัฒนาการของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และสังคม ความสำคัญของการจัดการคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม คือการนำแนวคิดการจัดการคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในด้าน ความหมาย โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความสำคัญและกระบวนการในการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม รวมถึงจัดการด้านปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร IS0 5ส และ TQM และการวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผลแผนเชิงกลยุทธ์ด้วย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 75103359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทักษะฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวขัองเพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 75720259
Credit : 3(3-0-6)
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

นิยาม ความหมายและการจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มรดกโลก สภาพและการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศไทยและที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

Course codes : 75721259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา ปฏิกิริยา กระบวนการออกซิเดชัน - รีดักชัน การเคลื่อนย้าย ผลกระทบ และสภาวะของสารเคมีต่างๆในน้ำ ดิน และอากาศ วัฏจักรของสสารและปรากฏการณ์ที่สำคัญในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75721359
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

หลักการสำคัญและความรู้พื้นฐานของนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการทางชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

Course codes : 75721459
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในนิเวศวิทยาของน้ำ ดิน และอากาศ ความหลากหลายทางด้านปริมาณและคุณภาพของจุลินทรีย์ กระบวนการของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของธาตุทางธรณีชีวภาพ การตรวจติดตามกลุ่มประชากรของจุลินทรีย์ การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ กระบวนการของจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ขยะฝังกลบและปุ๋ยหมัก

Course codes : 75721559
Credit : 3(3-0-6)
ปฐพีวิทยาเบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิดและทฤษฎีด้านปฐพีวิทยาการสร้างดินและการจำแนกชั้นดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่มีอิทธิพลต่อธาตุอาหารพืช ความสัมพันธ์ระหว่างดิน หิน และแร่กับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช

Course codes : 75721659
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

โครงสร้างทางนิเวศวิทยาและหน้าที่ของระบบนิเวศต่างๆในทะเลและชายฝั่ง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กระบวนการผลผลิตเบื้องต้น การกินอาหารและการส่งผ่านพลังงาน การหมุนเวียนสารอาหาร บทบาทของมนุษย์และผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลและชายฝั่ง การนำความรู้จากนิเวศวิทยาทางทะเลไปใช้ในการแก้ไขและจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Course codes : 75721759
Credit : 3(2-2-5)
นิเวศวิทยาป่าไม้

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อป่าไม้เขตร้อนการตรวจติดตามเชิงนิเวศระยะยาว

Course codes : 75725059
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักความรู้สากล การประยุกต์ใช้ความรู้สากลควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75725159
Credit : 3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีและวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อการวางแผน การจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75725259
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หลักการและวิธีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Course codes : 75730059
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75730259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิด วิธีการและหลักปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมบทบาทและหน้าที่ของผู้มีวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม คุณธรรมและลักษณะของนักสิ่งแวดล้อมที่ดีเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75730459
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศของมนุษย์การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารอากาศน้ำและดินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติการใช้เทคนิคการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมและแก้ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75732059
Credit : 3(3-0-6)
มลพิษทางอากาศ

แหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศและเสียง ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและเสียงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการเฝ้าตรวจ การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

Course codes : 75732159
Credit : 3(3-0-6)
มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน

ประเภท สมบัติ สาเหตุของการทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนผลกระทบของเสียงและความสั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมาตรฐานในการควบคุมมลพิษทางเสียงทั้งด้านเทคนิคทางวิชาการและกฎหมาย การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

Course codes : 75733059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดการจัดการกระบวนการผลิตการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในหน่วยการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดและมีปริมาณสารมลพิษน้อยที่สุดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Course codes : 75733159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

หลักการบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำและน้ำเสียกลับมาใช้ การเปลี่ยนรูปและการกำจัดไนโตรเจน การกำจัดฟอสฟอรัส การกำจัดสารแขวนลอย การกำจัดสารละลาย กระบวนการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ

Course codes : 75733259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยและสุขศาสตร์ในที่ทำงาน การป้องกันและระงับอัคคีภัยการทำงานในที่เสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงและภัยสารเคมีการวางผังโรงงานการสำรวจเครื่องมือวิธีการดัชนีที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยการนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแผนงานโครงการความปลอดภัยการตรวจและกำกับความปลอดภัยการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุการวิเคราะห์งานและกำหนดวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

Course codes : 75733359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

แหล่งพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพของพลังงานและการเก็บพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนร่วมกับพลังงานหลัก การพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนในอนาคต

Course codes : 75735159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพและต้นทุนผลประโยชน์ ประสิทธิภาพของนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือในการควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การประมาณค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Course codes : 75735359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการมลพิษทางน้ำ

สมบัติและความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ที่บ่งชี้สภาวะมลพิษทางน้ำ สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันและการควบคุมมลพิษทางน้ำ เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ

Course codes : 75744159
Credit : 3(2-2-5)
การสำรวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการสำรวจข้อมูลระยะไกล ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงต่างๆ ระบบการรับสัญญาณ หลักการแปลภาพจากดาวเทียมด้วยสายตาหรือคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75744259
Credit : 3(2-2-5)
การจำลองระบบสิ่งแวดล้อม

หลักพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อจำลองระบบสิ่งแวดล้อมวิธีการทางตัวเลขในการหาคำตอบของสมการตัวอย่างของแบบจำลองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75745259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ภาพรวมและทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์และกรอบการทำงานของ LCA การกำหนดนิยาม และเป้าหมาย การพัฒนาและประเมิน LCA การบ่งชี้ระดับผลกระทบและคุณลักษณะ การพัฒนาวิธีการประเมินผลกระทบให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม

Course codes : 75747559
Credit : 1(1-0-2)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กฎและเงื่อนไขสำหรับการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75747659
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฎิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ เช่นเดียวกับบุคลากรในสถานประกอบการณ์ ทั้งนี้จะต้องผ่านเงื่อนไขและการเตรียมความพร้อมจากสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และฝึกปฎิบัติงานเต็มเวลาที่กำหนดในหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

Course codes : 75747759
Credit : 3(0-9-4)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การปฎิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตจะต้องเข้าผ่านการเตรียมความพร้อมจากสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง และฝึกปฎิบัติงานเต็มเวลาที่กำหนดในหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง