ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) (ศป.บ. (ดนตรี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ *
อาจารย์ ธนะรัชต์ อนุกูล *
อาจารย์ ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศานติ เดชคำรณ *
อาจารย์ สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ *
อาจารย์ สันติ อุดมศรี *
อาจารย์ จักรี กิจประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา คชประเสริฐ
อาจารย์ ปภัสพล สว่างสุข
อาจารย์ รณชัย รัตนเศรษฐ
อาจารย์ ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
อาจารย์ อัครพล เดชวัชรนนท์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 77010159
Credit : 1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง 1

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

Course codes : 77010259
Credit : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

Course codes : 77010359
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทัศน์

วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงที่สำคัญของโลก ประวัติ พัฒนาการแนวคิด รูปแบบของ ดนตรีและการแสดง

Course codes : 77020159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง

อุปกรณ์เสียง แสง ระบบไฟฟ้า พื้นที่แสดงและเวที การใช้เทคโนโลยีในงานดนตรีและ การแสดง

Course codes : 77020259
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง

หลักจริยธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา ทางจริยธรรมและลิขสิทธิ์

Course codes : 77030159
Credit : 3(2-2-5)
ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

บทบาทของดนตรีและการแสดงต่อสังคม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านดนตรีและ การแสดง การสร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม

Course codes : 77030259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการโครงการดนตรีและการแสดงเพื่อธุรกิจ

การจัดการโครงการ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและ การแสดงนำไปใช้ในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานด้านการดนตรีและการแสดง ตามแนวคิดและประเด็นที่ตอบ การนำเสนอ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 77110159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 1

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ชื่อโน้ต การบันทึกโน้ต จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง

Course codes : 77110259
Credit : 2(2-0-4)
การร้องโน้ตและการฟัง 1

การฟังเสียงดนตรี การจำเสียงดนตรีได้การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน การบันทึกโน้ตจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 แนวเสียง

Course codes : 77110359
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทย

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยว่าด้วยเครื่องดนตรีไทย การประสมวง ศัพท์สังคีต

Course codes : 77120159
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 1

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มชนต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก ชีวประวัติและผลงานของคีตกวี ในยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิยาการ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ 20

Course codes : 77120259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course codes : 77130159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ตดนตรี

การบันทึกโน้ตดนตรีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 77140159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี

หลักการทำวิจัย การวางโครงเรื่อง ขั้นตอนในการทำวิจัย การเลือกปัญหาเพื่อวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านดนตรี จรรยาบรรณนักวิจัย

2.3.1 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)

Course codes : 77210159
Credit : 2(1-2-3)
ฆ้องวงใหญ่

ฆ้องวงใหญ่ รูปแบบการจับไม้ ท่าทางการบรรเลง โครงสร้างของทำนองหลัก เพลงพื้นฐานโดยทั่วไป

Course codes : 77210259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทย

ประวัติการดนตรีไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการเครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภทของเพลง ประวัติคีตกวีในแต่ละยุค

Course codes : 77220159
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกโน้ตเพลงไทย

การเขียนโน้ตเพลงไทยเป็นระบบโน้ตสากล การเขียนโน้ตสากลเป็นระบบโน้ตเพลงไทย

Course codes : 77220259
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องหนัง

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังและหน้าทับเบื้องต้นสำหรับกลองแขก โทน - รำมะนา ตะโพน กลองทัด ทักษะขั้นพื้นฐาน

Course codes : 77220359
Credit : 2(1-2-3)
การแปรทำนองเพลงไทย

หลักในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทจากทำนองฆ้องวงใหญ่

Course codes : 77220459
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันออก

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศในซีกโลกตะวันออก

Course codes : 77230159
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย

การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ บันไดเสียง ทำนองหลัก ทำนองตกแต่ง ทำนองร้อง การเคลื่อนที่ของทำนองต่าง ๆ

Course codes : 77230259
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงไทย

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทำนองหลัก วิธีการขยาย การตัดทอน การตกแต่งทำนองเพลง

Course codes : 77240159
Credit : 2(1-2-3)
เทคนิคการปรับวง

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ระบบโครงสร้างของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การบรรเลงตามรูปแบบวงชนิดต่าง ๆ

Course codes : 77240259
Credit : 3(1-4-4)
การแสดงดนตรี

การจัดการแสดงดนตรีรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์การผลิตงานดนตรีต่อหน้าสาธารณชน

Course codes : 77240359
Credit : 6(2-8-8)
ดนตรีไทยนิพนธ์

ระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรีในประเทศไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์ การลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยต่อสาธารณชน จรรยาบรรณนักวิจัย

2.3.2 วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)

Course codes : 77310059
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 1

พื้นฐานการบรรเลงเครื่องสายไทยแต่ละเครื่องมือ ในบทเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ

Course codes : 77310159
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 2

ระเบียบวิธีการบรรเลงเครื่องสายไทย ในบทเพลงตับลมพัดชายเชา เพลงตับสมิงทอง เพลงระบำสี่บท เพลงแขกไทร

Course codes : 77310259
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 1

พื้นฐานการบรรเลงปี่พาทย์ ในบทเพลงชุดโหมโรงเย็น

Course codes : 77310359
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 2

ระเบียบวิธีการบรรเลงปี่พาทย์ ในบทเพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงฉิ่งมุล่ง

Course codes : 77310459
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 1

พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย การออกเสียง อักขระควบกล้ำ การหายใจ จังหวะทำนอง ในบทเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง

Course codes : 77310559
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 2

ระเบียบวิธีการขับร้องเพลงตับลมพัดชายเขา เพลงตับสมิงทอง เพลงระบำสี่บท เพลงแขกไทร

Course codes : 77310659
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงไทยขั้นมูลฐาน

การเปล่งเสียง การออกอักขระ การเอื้อน เบื้องต้นตามหลักการขับร้องเพลงไทย

Course codes : 77320059
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 3

เทคนิคการบรรเลงเครื่องสายไทยในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะสามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

Course codes : 77320159
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 4

เครื่องสายไทยในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

Course codes : 77320259
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 3

เทคนิคการบรรเลงปี่พาทย์ในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะ สามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

Course codes : 77320359
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 4

ปี่พาทย์ในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

Course codes : 77320459
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 3

เทคนิคการขับร้องเพลงไทยในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะสามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

Course codes : 77320559
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 4

การขับร้องเพลงไทยในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

Course codes : 77320659
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยประกอบการแสดง

บทเพลงสำหรับการแสดง ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการแสดง ระเบียบแบบแผนวิธีการบรรเลงประกอบการแสดง อารมณ์ของบทเพลง สำหรับการแสดงโขน ละคร รำ และระบำต่างๆ

Course codes : 77320759
Credit : 2(1-2-3)
เพลงไทยพื้นบ้าน

เพลงพื้นบ้านไทย 4 ภูมิภาค การแสดงต่อสาธารณชน

Course codes : 77320859
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยในพุทธศาสนา

ชาดกพระเวสสันดร รูปแบบของวงดนตรีดนตรีประกอบเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

Course codes : 77330059
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 5

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา เครื่องสายไทยในบทเพลงเสภา บทเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจรเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

Course codes : 77330159
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 6

ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย เครื่องสายไทยในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด เพลงอกทะเล

Course codes : 77330259
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 5

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา ปี่พาทย์ในบทเพลงเสภา โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจรเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

Course codes : 77330359
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 6

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย ปี่พาทย์ในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด

Course codes : 77330459
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 5

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา การขับร้องเพลงไทยในบทเพลงเสภา เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

Course codes : 77330559
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 6

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย การขับร้องเพลงไทยในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด

Course codes : 77330759
Credit : 2(1-2-3)
เพลงมโหรี

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง การขับร้องในบทเพลงตับมโหรีโบราณ

Course codes : 77330959
Credit : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

ประวัติของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ระเบียบแบบแผน การประสมวง บันไดเสียง การบรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์

Course codes : 77340059
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 7

เครื่องสายไทยพื้นฐานเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ และบทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

Course codes : 77340259
Credit : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 7

ปี่พาทย์พื้นฐานเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ และบทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

Course codes : 77340459
Credit : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 7

การขับร้องเพลงไทยพื้นฐานของการเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ บทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

Course codes : 77340559
Credit : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์มอญ

เครื่องปี่พาทย์มอญ บทเพลงที่ใช้ในงานพิธีกรรม

Course codes : 77340659
Credit : 3(2-2-5)
เพลงเดี่ยว

รูปแบบเพลงเดี่ยว ประเภทเพลงปรบไก่ เพลงทยอย เทคนิคการปฏิบัติ

Course codes : 77340759
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยร่วมสมัย

รูปแบบดนตรีไทยร่วมสมัยในประเทศ การสร้างสรรค์งานดนตรีสำหรับการแสดง

Course codes : 77340859
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสายปี่ชวา

ประวัติความเป็นมา ระบบเสียงของวงเครื่องสายปี่ชวา การดำเนินทำนองของ แต่ละเครื่องมือ บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา

Course codes : 77340959
Credit : 2(1-2-3)
การขับเสภา

รูปแบบการขับ การขยับกรับเสภา

2.3.3 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

Course codes : 77211159
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 1

พื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐาน การวางมือท่านั่ง การควบคุมเครื่องดนตรีในขณะปฏิบัติ การบรรเลงบทเพลงพื้นฐานทั่วไป

Course codes : 77211259
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 2

พื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับกลาง เทคนิคในการบรรเลง การบรรเลงบทเพลงในระดับกลาง

Course codes : 77211359
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 2

ทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลับของคอร์ด โมด สัญลักษณ์ทางดนตรี

Course codes : 77211459
Credit : 2(2-0-4)
การร้องโน้ตและการฟัง 2

การฟังเสียงดนตรีที่ซับซ้อน การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน การจำเสียง การบันทึกโน้ต ขั้นคู่เสียงคอร์ดจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 ถึง 3 แนวเสียง

Course codes : 77221159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 1

กฎเกณฑ์และเทคนิคของทฤษฎีการประสานเสียง 4 แนว ระบบเบสตัวเลข บันไดเสียงไดอาโทนิก การใช้คอร์ดหลัก คอร์ดเจ็ด คอร์ดพลิกกลับ การพักประโยคเพลงแบบต่าง ๆ

Course codes : 77221259
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 2

การประสานเสียง 4 แนว การใช้คอร์ดรอง การย้ายบันไดเสียง การย้ายบันไดเสียงขั้นที่ 1

Course codes : 77221359
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 3

การขับร้องเพลงประสานเสียง 3 ถึง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากโน้ตผลงานต้นฉบับและเรียบเรียงใหม่

Course codes : 77221459
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 4

การขับร้องเพลงประสานเสียง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ภาษา ทั้งแบบอาคัปเปลลา และร้องร่วมกับเครื่องดนตรี

Course codes : 77221559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 2

ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของดนตรี ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ 20

Course codes : 77231159
Credit : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 1

หลักเกณฑ์การเขียนทำนองแนวเดียว การสอดทำนองแบบที่ 1 ถึง 5 ในระบบอิงโมด และในระบบอิงกุญแจเสียง

Course codes : 77231259
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1

การรวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของเพลงแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนอง การวิเคราะห์จังหวะ การวิเคราะห์เสียงประสาน การวิเคราะห์เสียง การวิเคราะห์ประโยคเพลง

Course codes : 77231359
Credit : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2

สังคีตลักษณ์และวิเคราะห์ลึกไปถึงรายละเอียดอื่นๆ สังคีตลักษณ์สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตาสังคีตลักษณ์ในแบบต่าง ๆ

Course codes : 77231459
Credit : 2(0-4-2)
การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 1

การร้อง การบรรเลงดนตรีหรือการจัดแสดงผลงานดนตรีเพื่อการแสดง ต่อสาธารณชน ประมาณ 30 นาทีต่อคน

Course codes : 77241159
Credit : 4(4-0-8)
ดนตรีปฏิบัตินิพนธ์

การนำเสนอผลงานด้านดนตรีและการแสดง เอกสารอธิบายกระบวนการทำและกระบวนการสร้างสรรค์

Course codes : 77241259
Credit : 4(0-8-4)
การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2

การร้อง การบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดง หรือผลงานดนตรี ที่ต้องใช้ความสามารถในการร้องหรือการบรรเลงอย่างสูง การจัดการแสดงดนตรีต่อสาธารณชนใช้เวลาในการแสดงไม่ต่ำกว่า 40 นาที

2.3.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

Course codes : 77199159
Credit : 2(2-0-4)
สังคีตนิยม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีตะวันตก ความหมายของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ประเภทของบทเพลง ประวัติดนตรี ประวัติคีตกวีตะวันตกในยุคต่างๆ การฟังเพลง การชมการแสดงดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

Course codes : 77311059
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 1

พื้นฐานในการบรรเลงเปียโน การจัดระเบียบร่างกาย บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองแนวเสียง โซนาตินาสมัยคลาสสิก

Course codes : 77311159
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 2

บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 77311259
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 1

การจัดร่างกายและตำแหน่งเครื่อง บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ สมัยบาโรกและคลาสสิกระดับพื้นฐาน

Course codes : 77311359
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 2

บทประพันธ์ที่มีการใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติก โซนาตินาและโซนาตาอย่างง่าย

Course codes : 77311459
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 1

พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องลม บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด เทคนิคพื้นฐาน บทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 77311559
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 2

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมบทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 77311659
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 1

พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด เทคนิคพื้นฐาน บทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 77311759
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 2

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะบทเพลงในยุคบาโรก

Course codes : 77311859
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 1

การหายใจ ลักษณะท่าทาง การยืน ในการร้องเพลง การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์สั้น ๆ สมัยบาโรกและคลาสสิกที่มีช่วงระดับเสียงไม่กว้างมาก(ภาษาอังกฤษ)

Course codes : 77311959
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 2

การหายใจ การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติกที่มีช่วงระดับเสียงกว้างขึ้น(ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน)

Course codes : 77312059
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ คำควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใจ จังหวะในการขับร้อง การขับร้องบทเพลงทั่วไปที่เป็นมาตรฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 77312159
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2

เทคนิคการขับร้องการเอื้อน การผันเสียง การผันคำ การใช้ลมหายใจการขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นพื้นฐาน

Course codes : 77312259
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 1

บันไดเสียง เมเจอร์ ไมเนอร์ เพนทาโทนิก อาร์เปโจ เมเจอร์และไมเนอร์ เซเว่น 12 บันได-เสียง การใช้ดุริยปฏิภาณในอาร์เปโจทบเจ็ดดอมินันท์ และอาร์เปโจทบเจ็ดไมเนอร์ 12 บันไดเสียง การดำเนินคอร์ดบลูส์ I IV V คอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์ ii v I การใช้ดรอป ทรี วอยส์ซิ่ง เซเว่นคอร์ด

Course codes : 77312359
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 2

การใช้ ดรอป ทู วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้ เทนชั่น-วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้คอร์ดแทน ไดอาโทนิก ทรัยโทน และอาร์เปโจ การใช้เมโลดิก ริทั่ม และริทั่ม สไตล์

Course codes : 77312459
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 1

บันไดเสียง เมเจอร์ ไมเนอร์ เพนทาโทนิก อาร์เปโจ เมเจอร์และไมเนอร์ เซเว่น 12 บันไดเสียง การใช้ดุริยปฏิภาณในอาร์เปโจทบเจ็ดดอมินันท์ และอาร์เปโจทบเจ็ดไมเนอร์ 12 บันไดเสียง การดำเนินคอร์ดบลูส์ I IV V คอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์ ii v I การใช้ดรอป ทรี วอยส์ซิ่ง เซเว่นคอร์ด สำหรับดนตรีสมัยนิยม

Course codes : 77312559
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 2

การใช้ ดรอป ทู วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้ เทนชั่น-วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้คอร์ดแทน ไดอาโทนิก ทรัยโทน และอาร์เปโจ การใช้เมโลดิก ริทั่ม และริทั่ม สไตล์ สำหรับดนตรีสมัยนิยม

Course codes : 77316159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่างๆ การวิเคราะห์การประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

Course codes : 77317159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 1

ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่างๆ การวิเคราะห์การประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

Course codes : 77321059
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 3

บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง เพลงชุด สวีท โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 77321159
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 4

บันไดเสียงขั้นคู่เสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสามแนวเสียง เพลงชุด ปาร์ติตา โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลาง บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 77321259
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 3

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก โซนาตินาและโซนาตาระดับปานกลางค่อนข้างง่ายสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 77321359
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 4

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตาระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 77321459
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 3

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับปานกลาง บทเพลงในยุค บาโรกและ บทเพลงในยุคคลาสสิก

Course codes : 77321559
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 4

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิก

Course codes : 77321659
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 3

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บทเพลงในยุคบาโรกระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

Course codes : 77321759
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 4

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสสิก

Course codes : 77321859
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 3

การขับร้องที่มีระดับความดังเบาและทำนองที่ยากขึ้น มีช่วงเสียงกว้าง การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์อาเรียสมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษ ที่ 20(ภาษาอังกฤษ อิตาเลียนและเยอรมัน)

Course codes : 77321959
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 4

การขับร้องเพลงจากบทประพันธ์ที่มีความยาก เอทูดเพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจาก คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20(ภาษาตามต้นฉบับ)

Course codes : 77322059
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3

เทคนิคการขับร้องในระดับที่สูงขึ้น การใช้ลมหายใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพ

Course codes : 77322159
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4

เทคนิคและอารมณ์เพลง การใช้ลมหายใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพในแนวอื่นๆ

Course codes : 77322259
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 3

การใช้ทรัยแอดคอร์ดต่างๆ ในคอร์ดพื้นฐาน เมเจอร์ ไมเนอร์ ออกเมนเทดและดิมินิชท์ การดำเนินคอร์ดและการดำเนินทำนอง

Course codes : 77322359
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 4

การซ้อนคอร์ดไดอาโทนิก การเปลี่ยนรูปแบบจังหวะในการดำเนินคอร์ด รูปแบบทำนองคอร์ด 3-1, 5-1, 1-1 อีทูด เมเจอร์เซเว่น เมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า และเมเจอร์เซเว่นชาร์ปสิบเอ็ด

Course codes : 77322459
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 3

การใช้ทรัยแอดคอร์ดต่างๆ ในคอร์ดพื้นฐาน เมเจอร์ ไมเนอร์ ออกเมนเทดและดิมินิชท์ การดำเนินคอร์ดและการดำเนินทำนอง สำหรับดนตรีสมัยนิยม

Course codes : 77322559
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 4

การซ้อนคอร์ดไดอาโทนิก การเปลี่ยนรูปแบบจังหวะในการดำเนินคอร์ด รูปแบบทำนองคอร์ด 3-1, 5-1, 1-1 อีทูด เมเจอร์เซเว่น เมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า เมเจอร์เซเว่นชาร์ปสิบเอ็ด สำหรับดนตรีสมัยนิยม

Course codes : 77324159
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 1

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นฐาน

Course codes : 77324259
Credit : 2(2-0-4)
สัทอักษรสำหรับนักร้อง 1

การออกเสียงตามหลักสัทอักษรสากล สำหรับการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

Course codes : 77324359
Credit : 2(2-0-4)
สัทอักษรสำหรับนักร้อง 2

การออกเสียงตามหลักสัทอักษรสากล สำหรับการร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน

Course codes : 77326159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2

ความสัมพันธ์ระหว่าง คอร์ดและบันไดเสียง การดำเนินของคอร์ด การสร้างคอร์ด การทำเสียงประสาน การวิเคราะห์ทำนอง การประสานเสียง

Course codes : 77326259
Credit : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 1

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น

Course codes : 77327159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 2

ความสัมพันธ์ระหว่าง คอร์ดและบันไดเสียง การดำเนินของคอร์ด การสร้างคอร์ด การทำเสียงประสาน การวิเคราะห์ทำนองการประสานเสียง

Course codes : 77327259
Credit : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 1

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น

Course codes : 77328159
Credit : 2(1-2-3)
การแต่งกายสำหรับนักร้อง

ทฤษฎีการแต่งกายเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่าง สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งกาย ขั้นตอนและวิธีการแต่งกายแบบต่างๆ

Course codes : 77328259
Credit : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าสำหรับนักร้อง

ทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขึ้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ

Course codes : 77333059
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 5

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

Course codes : 77333159
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 6

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกและโรแมนติก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

Course codes : 77333259
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 5

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา สตริงควอร์เท็ตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

Course codes : 77333359
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 6

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัย บาโรก โซนาตา สมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ตสมัยคลาสสิกหรือโรแมนติก

Course codes : 77333459
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 5

บทเพลงในยุคคลาสิคระดับสูงรวมถึงบทเพลงประเภทโซนาตินาและโซนาตา

Course codes : 77333559
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 6

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้แสดงเดี่ยว

Course codes : 77333659
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 5

บทเพลงในยุคคลาสิกระดับสูง เพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา

Course codes : 77333759
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 6

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง บทเพลงที่ต้องใช้แสดงเดี่ยว

Course codes : 77333859
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 5

การขับร้องขั้นสูง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจากคันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ จากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20(ภาษาตามต้นฉบับ)

Course codes : 77333959
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 6

การขับร้องขั้นสูง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 (ภาษาตามต้นฉบับ)

Course codes : 77334159
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องดนตรีตะวันตก

การกำเนิดของเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องดนตรีตะวันตกความสัมพันธ์ของดนตรีในแต่ละยุค

Course codes : 77334259
Credit : 2(1-3-2)
การศึกษาอิสระด้านดนตรีตะวันตก

การค้นคว้า การประดิษฐ์ การรวบรวม การจัดทำองค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก

Course codes : 77334459
Credit : 2(2-0-4)
การใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านขับร้อง

ศัพท์ด้านขับร้อง กายวิภาคศาสตร์การขับร้อง หลักการใช้ร่างกายสำหรับวิธีการขับร้อง

Course codes : 77335159
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 1

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการเขียนประโยคเพลง การพัฒนาหน่วยทำนองย่อยเอกการแต่งประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ การแต่งเพลงในรูปแบบง่ายๆสังคีตลักษณ์แบบสองตอน สังคีตลักษณ์แบบสามตอน

Course codes : 77335259
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 2

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการเขียนประโยคเพลง การพัฒนาหน่วยทำนองย่อยเอก การประโยคคำถามและ ประโยคคำตอบ การพัฒนาประโยคเพลง โดยใช้เทคนิคในการประพันธ์แบบต่างๆ การแต่งเพลงในรูปแบบ สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตา

Course codes : 77335359
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงวงดุริยางค์

หลักเกณฑ์การเรียบเรียงเสียงเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงของวงดุริยางค์เพื่อการบรรเลงตามลักษณะเครื่องดนตรีและบทเพลงต่างๆ

Course codes : 77335459
Credit : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 2

หลักเกณฑ์การเขียนการสอดทำนอง2-3 แนว แบบอิสระ และการเขียนการสอดทำนองแบบฟิวส์

Course codes : 77335559
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20

ลักษณะการประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 การประพันธ์เพลงในยุคอิมเพรสชันนิสต์ การใช้ทฤษฎี 12 เสียง (ทฤษฎีเซท)

Course codes : 77336059
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 5

การใช้ดิจิทัลแพทเทิน การเปลี่ยนคอร์ดจากเมเจอร์ไปไมเนอร์ และ ไมเนอร์ไปเมเจอร์ ไกด์โทนไลน์ หน่วยทำนองย่อยและทำนองหลัก เมโลดิกริทั่ม และการวอยส์ซิ่ง ลีดดิ้ง

Course codes : 77336159
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 6

อาร์เปโจเมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า แจ๊สไลน์ บันไดเสียงฮาร์โมนิก แนวคิดดิมินิชท์ โครมาติกไลน์ และโมดัล แวมป์

Course codes : 77336259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีแจ๊ส

กำเนิดของดนตรีแจ๊สตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊ส ประวัติและผลงานของนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีแจ๊ส การผสมผสานดนตรีแจ๊สจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

Course codes : 77336359
Credit : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊สในขั้นสูงขึ้น เทคนิคการใช้ดุริยปฏิภาณ การฟังและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียง

Course codes : 77337059
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 5

การใช้ดิจิทัลแพทเทิน การเปลี่ยนคอร์ดจากเมเจอร์ไปไมเนอร์ และไมเนอร์ไปเมเจอร์ ไกด์โทนไลน์ หน่วยทำนองย่อยและทำนองหลัก เมโลดิกริทั่ม และการวอยส์ซิ่ง ลีดดิ้ง

Course codes : 77337159
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 6

อาร์เปโจเมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า แจ๊สไลน์ บันไดเสียงฮาร์โมนิก แนวคิดดิมินิชท์ โครมาติกไลน์

Course codes : 77337259
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีสมัยนิยม

การกำเนิดของดนตรีสมัยนิยมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีสมัยนิยม ประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีสมัยนิยม การผสมผสานดนตรีสมัยนิยมจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

Course codes : 77337359
Credit : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 2

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีสมัยนิยมแบบต่าง ๆ ในขั้นสูงขึ้น การใช้ดุริยปฏิภาณ การฟังและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินดนตรีสมัยนิยมที่มีชื่อเสียง

Course codes : 77338059
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5

การพัฒนาเทคนิค และอารมณ์เพลงในแนวของตนเอง การใช้ลมหายใจ ท่าทางการแสดงที่สัมพันธ์กับจังหวะ อารมณ์ของบทเพลง ขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลงและนักร้องที่มีคุณภาพในแนวต่างๆ

Course codes : 77338159
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 6

การพัฒนาเทคนิค และแบบฉบับการขับร้องเฉพาะตน การพัฒนาเอกลักษณ์ให้กลายเป็นจุดเด่นของการขับร้อง การหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ, คุณภาพเสียงของตนเอง การพัฒนาจุดด้อยของตนเองในการขับร้อง การค้นหาบทเพลงและแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบ

Course codes : 77338259
Credit : 2(2-0-4)
วรรณกรรมและการวิจารณ์เพลงลูกทุ่ง

ทฤษฎีและหลักการของรูปแบบบทเพลง เนื้อร้อง ดนตรี เทคนิคและวิธีการของผู้ขับร้อง การวิจารณ์ผลงานเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติพัฒนาการของเพลงไทยลูกทุ่ง ลักษณะรูปแบบบทเพลง วงดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 77339159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 1

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

Course codes : 77339259
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 2

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โปรแกรมดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไฟฟ้า การทำซีเควน์ด้วยระบบมิดิ

Course codes : 77339359
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 1

ห้องบันทึกเสียงและอุปกรณ์การบันทึกเสียง การติดตั้งและเชื่อมระบบ การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา

Course codes : 77339459
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 2

การจัดวางตําแหนง การเลือกใชไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ เทคนิคการบันทึกเสียง เทคนิคการผสมเสียง การทํามาสเตอรสําหรับสื่อตาง ๆ ในห้องบันทึกเสียง

Course codes : 77339559
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงวงดนตรี 1

การจัดวางตำแหน่งของวงดนตรีและการเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับในระบอบซิงโครไนซ เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆจากเครื่องดนตรี

Course codes : 77339659
Credit : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงวงดนตรี 2

เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเสียงวงดนตรี

Course codes : 77343059
Credit : 2(1-2-3)
เปียโน 7

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

Course codes : 77343259
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 7

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ต โซนาตาสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

Course codes : 77343459
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องลม 7

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตระดับระดับสูง บทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

Course codes : 77343659
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 7

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตและซิมโฟนีระดับสูง บทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

Course codes : 77343859
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 7

การขับร้องขั้นสูง เพลงจากบทประพันธ์คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและระดับเสียงตามต้นฉบับพร้อมการแสดงท่าทาง

Course codes : 77344159
Credit : 2(2-0-4)
การอำนวยเพลงขั้นมูลฐาน

การใช้ท่าทางควบคุมจังหวะ ลีลา รูปแบบอัตราจังหวะพื้นฐาน การอ่านโน้ตแบบรวมความหมายของเพลงสำหรับวงดนตรี วงขับร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

Course codes : 77344259
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน

หลักการประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน การนำหลักทฤษฎีต่าง

Course codes : 77345159
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 3

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการประพันธ์เพลงในสังคีตลักษณ์ทำนองหลักและการแปร และ สังคีตลักษณ์คอนแชร์โต

Course codes : 77345259
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 4

บทประพันธ์ในยุคต่างๆเพื่อนำมาศึกษาเป็นแนวทางสามารถประพันธ์เพลงในสังคีตลักษณ์ฟิวก์และดนตรีศตวรรษที่ 20

Course codes : 77345359
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก

การแยกแนวเสียงประสานสำหรับเครื่องดนตรี ในวงดนตรีตะวันตกประเภทต่าง ๆ ระดับต้น

Course codes : 77346059
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 7

แนวคิดทรัยแอด ทรัยแอดแพรส์ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ และฮาร์โมนิกไมเนอร์ ทรัยแอดไลน์ในบันไดเสียงดิมินิชท์

Course codes : 77347059
Credit : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 7

แนวคิดทรัยแอด ทรัยแอดแพรส์ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ และฮาร์โมนิกไมเนอร์ ทรัยแอดไลน์ในบันไดเสียงดิมินิชท์

Course codes : 77348059
Credit : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7

บทประพันธ์ เนื้อร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง การขับร้องอย่างเป็นระบบตามระบบการผลิต การค้นหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและน้ำเสียง การผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งที่เป็นแบบฉบับ และเอกลักษณ์ของตนเอง

Course codes : 77348159
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีลูกทุ่ง

การจัดแนวเสียงประสานสำหรับดนตรีวงใหญ่ (Big Band)

Course codes : 77348259
Credit : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง

การแต่งคำร้อง ทำนอง บทเพลงลูกทุ่ง แนวการประสานเสียง

Course codes : 77349159
Credit : 2(2-0-4)
การปรับแต่งเสียงดนตรี 1

การปรับแต่งสัญญาณและเทคนิคการผลิตเพลงเชิงพาณิชยเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการบันทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานที่ การใช้เครื่องมือต่างๆ การแก้ปัญหาอคูสติกของเครื่องดนตรี

Course codes : 77349259
Credit : 2(2-0-4)
การปรับแต่งเสียงดนตรี 2

ทฤษฎีการปรับคลื่นความถี่ของเสียง ความดังของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีการใช้เครื่องควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบื้องตน ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ทฤษฎีการใช้เครื่องมือการแต่งเสียงประเภทต่างๆ วิธีการลดเสียงรบกวน โสตทักษะ

Course codes : 77410059
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 1

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ เทคนิคการบรรเลงร่วมกันในด้านความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

Course codes : 77410159
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 2

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยบาโรก

Course codes : 77410259
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 1

การรวมวงขนาดใหญ่เทคนิคการบรรเลงร่วมกันในด้าน ความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

Course codes : 77410359
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 2

การรวมวงขนาดใหญ่ ในบทเพลงสมัยบาโรก

Course codes : 77410459
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 1

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส ในบรรเลงบทเพลงบรรเลงอย่างง่าย

Course codes : 77410559
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 2

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง

Course codes : 77420059
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 3

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยต้นยุคคลาสสิก

Course codes : 77420159
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 4

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยคลาสสิก

Course codes : 77420259
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 3

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยต้นยุคคลาสสิก

Course codes : 77420359
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 4

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยคลาสสิก

Course codes : 77420459
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 3

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ ตามความถนัดของผู้เรียนในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สเทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น

Course codes : 77420559
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 4

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ หรือแบบบิ๊กแบนด์ ในรูปแบบจังหวะเพลงลาติน ตามเทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในรูปแบบจังหวะลาตินและการด้นสด

Course codes : 77421159
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 2

หลักการ วิธีการขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นสูง

Course codes : 77430059
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 5

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยต้นโรแมนติก

Course codes : 77430159
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 6

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงร่วมสมัย

Course codes : 77430259
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 5

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยต้นโรแมนติก

Course codes : 77430359
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวง 6

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงร่วมสมัย

Course codes : 77430459
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 5

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือวงบิ๊กแบนด์ ในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนของจังหวะและสัดส่วนในการเรียบเรียงเสียงประสานที่ยากในระดับปานกลาง

Course codes : 77430559
Credit : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 6

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือวงบิ๊กแบนด์ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น การบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง สไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน บอสซาโนวา ร็อคแอนด์โรล

Course codes : 77430659
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 5

การขับร้องประสานเสียงบทประพันธ์สมัยเรเนอซองซ์ ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 77430759
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 6

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์สมัยบาโรก ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 77430859
Credit : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 1

เครื่องมือพื้นฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกขั้นพื้นฐาน เทคนิคการใช้เครื่อง บันไดเสียงต่างๆ

Course codes : 77430959
Credit : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 2

เครื่องมือโท ในบทเพลงระดับต้นในสมัยบาโรก

Course codes : 77431259
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนการเรียนดนตรี

ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาดนตรี การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู้ดนตรี การบูรณาการเนื้อหาวิชาดนตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้ การผลิตสื่อ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรี การประเมินผลการเรียนรู้

Course codes : 77431359
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับเด็ก

ลักษณะเครื่องดนตรีและบทประพันธ์ที่เหมาะสมกับในเด็กในแต่ละวัย

Course codes : 77431559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติและพัฒนาการวงโยธวาทิต

ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิตและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิต

Course codes : 77431659
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการวงโยธวาทิต

ระบบการจัดการวงโยธวาทิต การจัดการกลุ่มคนอุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดง และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

Course codes : 77431759
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการดนตรีขั้นแนะนำ

รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โครงสร้างรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานในระดับพื้นฐาน

Course codes : 77431859
Credit : 2(2-0-4)
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ขั้นแนะนำ

ความสำคัญและที่มาของเสียงในด้านของประวัติศาสตร์และกระบวนการทำงานในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ หน้าที่และการทำงานของเสียงที่สัมพันธ์กับภาพในภาพยนตร์ทฤษฎีมูลฐานในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

Course codes : 77432159
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1

ระบบเสียง การเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นทำนอง บันไดเสียง การฟังต่างๆ

Course codes : 77432259
Credit : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2

การเล่นคอร์ด การเล่นคลอสอดแทรกบทเพลงต่างๆในการฝึกขับร้องเพลงลูกทุ่ง

Course codes : 77432359
Credit : 2(1-2-3)
การเต้นสำหรับนักร้อง

การเต้นสมัยใหม่การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การจัดวางส่วนต่างๆของร่างกาย ท่วงท่าลีลาจังหวะของการเคลื่อนไหว

Course codes : 77432459
Credit : 2(1-2-3)
การแสดงสำหรับนักร้อง

หลักพื้นฐานของการแสดง องค์ประกอบของการแสดง การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

Course codes : 77433159
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 1

เทคนิคการแยกและเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ รูปแบบในแนวของดนตรีแจ๊ส

Course codes : 77433259
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 2

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สในระดับสูง สำนวนการสอดทำนองดนตรีแจ๊ส ที่มีรายละเอียดซับซ้อน

Course codes : 77433359
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 1

เทคนิคการแยกและการเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ รูปแบบ ในแนวของดนตรีสมัยนิยม

Course codes : 77433459
Credit : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 2

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยมในระดับที่สูงขึ้น ทำนองสอด การพลิกกลับจังหวะ การเรียบเรียงที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้น

Course codes : 77433559
Credit : 2(2-0-4)
การผลิตผลงานดนตรี 1

เทคนิคต่าง ๆ ในการประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อผสม โปรแกรมสําเร็จรูป การบันทึกเสียง ระบบมิดิในการสร้างผลงาน การปรับปรุงแก้ไขบทเพลง

Course codes : 77433659
Credit : 2(2-0-4)
การผลิตผลงานดนตรี 2

การบันทึกเสียงระบบดิจิตอล การตัดตอ การผสมเสียง การแต่งเสียง การทําต้นแบบ การจัดเรียงลําดับเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์โครงสร้างการผลิต เสียงสังเคราะห์ในปัจจุบัน

Course codes : 77440659
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 7

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ในสมัยคลาสสิกและในสมัยโรแมนติก ตามภาษาต้นฉบับ

Course codes : 77440759
Credit : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 8

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ประเภทอุปรากร และบทเพลงขนาดใหญ่ร่วมกับวงดุริยางค์

Course codes : 77440859
Credit : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 3

เครื่องมือโท ในบทเพลงระดับปานกลาง ในสมัยบาโรก และระดับง่ายในต้นสมัยคลาสสิก

Course codes : 77440959
Credit : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 4

การฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูง ในสมัยบาโรก และระดับปานกลางในต้นสมัยคลาสสิก

Course codes : 77441159
Credit : 2(1-3-2)
การสอนดนตรี 1

หลักการสอน วิธีการ ขั้นตอน การร้องและการบรรเลงดนตรีระดับพื้นฐาน

Course codes : 77441259
Credit : 2(1-3-2)
การสอนดนตรี 2

หลักการสอน วิธีการ ขั้นตอนการร้องและการบรรเลงดนตรีระดับสูง

Course codes : 77441359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสอนดนตรีของระบบโคดาย และระบบคาร์ลออร์ฟ