ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) (วท.บ. (ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลนารี วงค์ราช *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ถาวรธิรา *
อาจารย์ จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล *
อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช *
อาจารย์ ทรงวุฒิ ฉิมจินดา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร
รองศาสตราจารย์ บุญฤทธิ์ ครุนวการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรไกร ศรีศุภผล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30829659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ

Course codes : 30830359
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ การโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 30820359
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1

พีชคณิตของเวกเตอร์และการแปลงพิกัด เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลเชิงเส้น เชิงผิว และเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทของเกาส์ สโตกส์ กรีน เทนเซอร์และเมทริกซ์ การประยุกต์กับฟิสิกส์

Course codes : 30820459
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2

สมการอนุพันธ์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบลาปลาซ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการแยกตัวแปร การประยุกต์กับฟิสิกส์

Course codes : 30820559
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 3

พีชคณิตเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์ ตัวแปรและฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎีส่วนเหลือ การอินทิเกรตรอบบริเวณ การประยุกต์กับฟิสิกส์

Course codes : 30821159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ 1

มโนมติของกลศาสตร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็งและโมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิงแบบหมุน หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน

Course codes : 30821259
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นและคลื่น

การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบหน่วง การสั่นภายใต้แรงภายนอก การสั่นแบบแอนฮาร์มอนิก การสั่นในสองพิกัด คลื่นที่ไม่กระจาย ทฤษฎีของฟูเรียร์ การกระจาย คลื่นไม่เชิงเส้น คลื่นระนาบที่ขอบเขต การเลี้ยวเบน

Course codes : 30821359
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

อุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30821459
Credit : 3(3-0-6)
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ ความต้านทาน สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สารแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็ก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 30824359
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท และออปแอมป์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรแต่งรูปสัญญาณ ออสซิสเลเตอร์ วงจรพัลส์

Course codes : 30829459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ปฏิบัติการในเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท และออปแอมป์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรแต่งรูปสัญญาณ ออสซิสเลเตอร์วงจรพัลส์

Course codes : 30831159
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติของแสง ระนาบเรียบและปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกโค้ง การลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์และกระจก ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟูเรียร์ สลิตเดี่ยว สลิตคู่และเกรตติง โพลาไรเซชัน เลเซอร์

Course codes : 30831259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กและไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เวกเตอร์พอยน์ติง และการไหลของกำลังงาน

Course codes : 30832259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์แผนใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ ทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอย หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอมของบอห์ร อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน กฎการคัดเลือก หลักการกีดกันของเพาลี ทฤษฎีควอนตัม สมการชโรดิงเจอร์ บ่อศักย์ กำแพงศักย์ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านและการสะท้อน การทะลุทะลวง สถานะผูกพัน ตัวสั่นฮาร์มอนิก การกระเจิงของรังสีเอกซ์ อนุภาคมูลฐานเบื้องต้น

Course codes : 30832359
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัม 1

ปริภูมิเวกเตอร์ของฮิลเบิร์ท ความสัมพันธ์ของการสลับที่ การแสดง ตัวดำเนินการ ศักย์ศูนย์กลาง อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุม การรวมโมเมนตัมเชิงมุม ปฏิกิริยาระหว่างสปินกับวงโคจร ผลซีมานน์ วิธีการประมาณค่า ทฤษฎีการรบกวน การผันแปร อะตอมฮีเลียม อนุภาคเหมือน ศักย์แบบคาบ แถบพลังงาน

Course codes : 30832459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม องค์ประกอบของนิวเคลียส สมบัติของ นิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แบบจำลองนิวเคลียร์ การสลายตัวกัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสี การสลายตัวแอลฟา เบตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของนิวตรอน ฟิชชันและฟิวชัน

Course codes : 30839159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน

Course codes : 30839259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และเคมีในเทคนิคสุญญากาศ, การวัดความดันในสุญญากาศ, การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ, ทัศนศาสตร์, เทคนิคการวัดทางนิวเคลียร์, วัสดุนาโน

Course codes : 30843159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1

โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนโดยผลึก แลตทิซส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง แก๊สอิเล็กตรอนอิสระ อิเล็กตรอนในศักย์แบบคาบ ทฤษฏีแถบพลังงานของอิเล็กตรอน

Course codes : 30849159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

ฝึกการรายงานหน้าชั้น โดยนำเสนองานวิจัยด้านฟิสิกส์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Course codes : 30849359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3

การสั่นแบบอิสระ, การสั่นแบบหน่วง, การสั่นภายใต้แรงภายนอก, การสั่นแบบแอนฮาร์มอนิก, การสั่นในสองฟิกัด, สนามไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้า, ไดอิเล็กตริก, ความจุไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ, ความต้านทาน, สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ

Course codes : 30849459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4

สเปกตรัมอะตอม, สถานะกระตุ้นในอะตอม, สปินของอิเล็กตรอน, โมเมนต์แม่เหล็กของอิเล็กตรอน, ปรากฏการณ์ฮอลล์, ประจุพาหะในสารกึ่งตัวนำ, ประจุพาหะในสารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีแถบพลังงานของของแข็ง

Course codes : 30849659
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานฟิสิกส์

โครงงานฟิสิกส์ด้านทดลอง ทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ เขียนภาคนิพนธ์ และรายงานปากเปล่า

2.3.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 30830159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น

โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการวางโครงโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย วิเคราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติการฟิสิกส์ การคำนวณเมทริกเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางฟิสิกส์ การประมาณค่าการหาค่าอนุพันธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การแก้สมการอนุพันธ์แบบปกติและการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย การสร้างตัวเลขสุ่มกับปัญหาทางเดินสุ่มในทางฟิสิกส์

Course codes : 30830259
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์จำลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ระบบของตัวสั่น ตัวสั่นแบบนอนลิเนียร์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบ 2 มิติในสนามชนิดต่าง ๆ กระบวนการส่งผ่านทางทัศนศาสตร์ การไหลของของไหล การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ของคลื่น และปัญหาทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

Course codes : 30831359
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ 2

การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของตัวกลางต่อเนื่อง สมการของลากรานจ์ ทฤษฎีแฮมิลตัน สมการของแฮมิลตัน-จาโคบี หลักการแปรผัน ทฤษฎีการสั่นที่มีอัมพลิจูดน้อย ฮาร์มอนิกคู่ควบ

Course codes : 30831459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงสถิติ

ทฤษฎีจลศาสตร์ของก๊าซ กลุ่มแบบไมโครแคนอนิคอล กลุ่มแบบแคนอนิคอล กลุ่มแบบแกรนด์แคนอนิคอล ปัญหาของกิบส์ การกระจายแบบโบส-ไอน์สไตน์ การกระจายแบบเฟอร์มิ-ดิแรก กลศาสตร์สถิติควอนตัม ปรากฏการณ์วิกฤติ แบบจำลองไอซิง

Course codes : 30835259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น

ตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า การเคลื่อนที่ของโลก เวลา และฤดู เครื่องมือทางดาราศาสตร์ ลักษณะและวงโคจรของดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ คุณสมบัติและวิวัฒนาการของดวงดาว ที่ว่างระหว่างดวงดาว ดาราจักร กระจุกดาราจักร วิวัฒนาการเอกภพ

Course codes : 30835359
Credit : 3(3-0-6)
ดาราศาสตร์ทรงกลม

ตรีโกณมิติของทรงกลม ทรงกลมท้องฟ้า การหักเหของแสง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ เวลา ความคลาด แพรัลแลกซ์ การส่ายและการผงก การเคลื่อนที่ของดาว การถ่ายภาพดาว การหาตำแหน่งในทะเล วงโคจรดาวคู่ การบังและอุปราคา

Course codes : 30838059
Credit : 3(3-0-6)
ชีวฟิสิกส์

ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น การประยุกต์ฟิสิกส์ในการศึกษาระบบทางชีววิทยา ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา อุปกรณ์ทางชีวฟิสิกส์

Course codes : 30841159
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ประยุกต์

การแกะรอยรังสีและการประยุกต์ ความคลาดและการแก้ความคลาด ระบบทัศนศาสตร์ของตา การมองเห็น หลักการวัดแสง ต้นกำเนิดแสง การแทรกสอดของแสง ทฤษฎีและการประยุกต์ฟิล์มบาง โฮโลกราฟี เทคโนโลยีสื่อสารทางแสง

Course codes : 30841259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ไมโครเวฟเบื้องต้น

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสายส่งและท่อนำคลื่น ทฤษฎีไมโครเวฟและอุปกรณ์ผ่านไมโครเวฟ ทฤษฎีตัวสั่นพ้องไมโครเวฟและโหมดการสั่นพ้องต่าง ๆ การประยุกต์ไมโครเวฟกับงานด้านฟิสิกส์

Course codes : 30841359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เลเซอร์เบื้องต้น

เลเซอร์และสมบัติของเลเซอร์ อันตรกิริยาของการแผ่รังสีกับระบบอะตอม หลักการของ เลเซอร์ เอาท์พุทของเลเซอร์ การปรับปรุงเอาท์พุทของเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์และการประยุกต์

Course codes : 30842159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2

ทฤษฎีของแรงนิวเคลียร์ ปัญหา 2 วัตถุทางนิวเคลียร์ ทฤษฎีการสลายตัวแอลฟา เบตาและแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาค

Course codes : 30842259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน

สมบัติของอนุภาคที่เสถียรและอนุภาคกึ่งเสถียร แบบจำลองแรงของยูคาวา ไพออน ทฤษฎีการกระเจิง แพริตีและการไม่คงที่ในอันตรกิริยาแบบอ่อน สมบัติของอันตรกิริยาแบบอ่อน อนุภาคเรโซแนนซ์ การจำแนกอนุภาค ควาร์ก

Course codes : 30842359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์กัมมันตภาพรังสี

แนวคิดพื้นฐานทางฟิสิกส์กัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสีแกมมา นิวตรอนและอนุภาคที่มีประจุกับมวลสาร การตรวจวัดและเครื่องมือวัดรังสี การผลิตไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี การประยุกต์ ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี

Course codes : 30842459
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัม 2

การกระเจิง พื้นที่หน้าตัด ฟังก์ชันของกรีน การประมาณของบอร์น การกระจายคลื่นย่อย การวิเคราะห์การเลื่อนเฟส ฟิสิกส์ควอนตัมแบบการรวมวิถี ตัวแผ่กระจาย ฟิสิกส์ควอนตัมเชิง สัมพัทธภาพ สมการไคล์น-กอร์ดอน สมการดิแรก อนุภาคและปฏิอนุภาค

Course codes : 30842559
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ปริภูมิเวลาและเหตุการณ์ กรอบอ้างอิงเฉื่อย สัจจพจน์ของไอน์สไตน์ เวคเตอร์สี่ การแปลงลอเรนทซ์ ความยืนยง สมมูลของมวลพลังงาน ปฏิทรรศน์ ปริภูมิเวลาโค้ง หลุมดำ หลักของจักรวาลวิทยา

Course codes : 30842659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เครื่องปฏิกรณ์

โครงสร้างนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวตรอน ภาคตัดขวาง ความเข้มและความหนาแน่นของนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์ความร้อน ปัจจัยการทวีคูณนิวตรอนและการเกิดปฏิกิริยาซ้อน การกระจายความเข้มของนิวตรอน ทฤษฎีการขนส่งนิวตรอน หลักการของจลนศาสตร์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ผลของการหลอมแท่งเชื้อเพลิง ผลของแหล่งกำเนิดนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์วิกฤต

Course codes : 30842759
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์รังสีและความปลอดภัย

อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

Course codes : 30843259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2

ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ ผลึกของสารกึ่งตัวนำ แถบพลังงาน การประยุกต์สารกึ่งตัวนำ, พื้นผิวเฟอร์มิ, สภาพแม่เหล็กไดอาและแม่เหล็กพารา, สภาพแม่เหล็กเฟอร์โรและเอนติเฟอร์โร, การประยุกต์วัสดุแม่เหล็ก, สมบัติไดเล็กทริก, ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริก, สภาพนำยิ่งยวด

Course codes : 30843359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น

แถบพลังงาน มวลยังผล ความเข้มข้นของสารเจือและพาหะ สมบัติทางไฟฟ้าและปรากฏการณ์ฮอลล์ สมบัติเชิงแสง ปรากฏการณ์นำไฟฟ้าด้วยแสง ปรากฏการณ์ด้านความร้อน-ไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

Course codes : 30843459
Credit : 3(3-0-6)
ผลึกวิทยารังสีเอกซ์

ฟิสิกส์ของรังสีเอ็กซ์ ระบบผลึก การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ความเข้มของการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนโดยผลึกและการประยุกต์ ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยวเบนของนิวตรอนและรังสีเอกซ์

Course codes : 30843559
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์บรรยากาศ

ระดับชั้นและองค์ประกอบของบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์และแผนภูมิเชิงอุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของบรรยากาศ ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของบรรยากาศ

Course codes : 30843659
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ท้องฟ้าเบื้องต้น

การเคลื่อนที่ทางโค้ง การเคลื่อนที่ของแรงสู่ศูนย์กลาง ปัญหาวัตถุ 2 ชิ้น การคำนวณวงโคจร ปัญหาวัตถุ 3 ชิ้นและมากกว่า 3 ชิ้น ทฤษฎีของการรบกวน

Course codes : 30847159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สุญญากาศ

คุณสมบัติของแก๊ส การไหลของแก๊สที่ความดันต่ำ ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์และเคมีในเทคนิคสุญญากาศ ปั๊มป์สุญญากาศ การวัดความดันในระบบสุญญากาศ การตรวจสอบการรั่ว เทคนิคการผนึกวัสดุในสุญญากาศ เทคนิคการทำความสะอาด การออกแบบระบบสุญญากาศ

Course codes : 30848059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สุขภาพ

โดสิเมตรีทางรังสี ผลรังสีทางชีววิทยา เกณฑ์ความปลอดภัยของรังสีพื้นฐาน เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ สุขภาพและการวัดปริมาณรังสี การป้องกันรังสี การสำรวจความปนเปื้อน และการเก็บตัวอย่างในอากาศ การขจัดกาก

Course codes : 30848159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์

หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือองค์ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบัน

Course codes : 30849559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน