ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กมลวรรณ รอดหริ่ง *
อาจารย์ กรวิภา เทียนภาสกร * บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2546)
อาจารย์ ดวงกมล นีรพัฒนกุล * บช.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ ปุณณภา สอนดา *
อาจารย์ ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ * บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548)
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต Doctorat sciences de gestion
Universit? Paul Val?ry(Montperllier III), France (2557)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 66321259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

Course codes : 66411259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการบัญชี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การจัดทำงบกระแสเงินสด และการจัดทำและการนำเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ์

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66810159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 66810259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66821159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 66831159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิดและเครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Course codes : 66831259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 66841159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และการประเมินเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 66422159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นกลาง 1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม

Course codes : 66422259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นกลาง 2

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืม หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นสามัญ เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การคำนวณกำไรต่อหุ้น และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

Course codes : 66423159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีต้นทุน

ความหมายและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีสำหรับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก การจัดทำงบต้นทุนการผลิต ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน และระบบจัสอินไทม์

Course codes : 66432159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นสูง 1

การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การฝากขาย สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เครื่องมือทางการเงิน ส่วนงานดำเนินงาน การรับรู้รายได้ และการจัดทำงบกระแสเงินสด

Course codes : 66433159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็ม ระบบต้นทุนผันแปร การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน งบประมาณจ่ายลงทุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคทางการบัญชีบริหารสมัยใหม่

Course codes : 66434159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากร

ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร กำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่าย การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลต่างชั่วคราว รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีอากร สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

Course codes : 66435159
Credit : 3(3-0-6)
การสอบบัญชี

แนวคิดในการสอบบัญชี แม่บทการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ขั้นตอนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Course codes : 66436159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้การพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Course codes : 66442159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นสูง 2

การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การร่วมการงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน การจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ การจัดทำงบการเงินรวมในกรณีที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และการวัดมูลค่ายุติธรรม

Course codes : 66442259
Credit : 3(3-0-6)
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงของผลกระทบ และการประเมินมูลค่ากิจการ

Course codes : 66442359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีการเงิน

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ กรณีศึกษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาด้านการบัญชีการเงินในปัจจุบัน

Course codes : 66445159
Credit : 3(3-0-6)
การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

Course codes : 66447159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี

รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย ลักษณะกฎหมาย การจัดตั้ง การเลิกกิจการและการชำระบัญชีขององค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย หลักกฎหมายเช่าทรัพย์ หลักกฎหมายเช่าซื้อ หลักกฎหมายกู้ยืม หลักกฎหมายค้ำประกัน หลักกฎหมายจำนองจำนำตั๋วเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล พระราชบัญญัติการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารหนี้

Course codes : 66447259
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี

ความหมายของการวิจัย บทนำเกี่ยวกับการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นพื้นฐาน การค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ผลวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66436259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนจากซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด การประยุกต์การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรในองค์กร

Course codes : 66437159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลขั้นสูงของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน ประโยชน์จากรายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีต่อการวางแผนทางการเงิน

Course codes : 66443159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีบริหาร

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจโดยกรณีศึกษา ประเด็นทางบัญชีบริหารที่น่าสนใจ ปัญหาทางบัญชีบริหารในปัจจุบันโดยกรณีศึกษาและบทความวิจัย

Course codes : 66443259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ความหมายของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า แนวคิดการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถในการผลิต เทคนิคไคเซ็น เทคนิคซิกซ์ซิกม่า แนวคิดและเทคนิคการบริหารต้นทุนที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาด้านการจัดการต้นทุนเขิงกลยุทธ์ บทความวิจัยด้านการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66444159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการภาษีอากร

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคำวินิจฉัยด้านภาษีอากรของกรมสรรพากร

Course codes : 66445259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการสอบบัญชี

อภิปรายและวิเคราะห์มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 66445359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตรวจสอบภายใน

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 66446159
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ

Course codes : 66447359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ

ธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดหาเงินทุนจากผู้ร่วมทุน การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ การควบกิจการ การซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหาร และการปรับโครงสร้างทางการเงิน

Course codes : 66447459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ อันประกอบด้วยตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และโภคภัณฑ์ทางการเงิน

Course codes : 66447559
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานทางการบัญชี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในสถานประกอบการ ผู้ฝึกงานในโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ผู้ฝึกงานจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

2.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 66438159
Credit : 2(1-2-3)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

เตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 66448159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ปฏิบัติงานตรงตามสายวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์