ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กรวิภา เทียนภาสกร * บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2546)
อาจารย์ ดวงกมล นีรพัฒนกุล * บช.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ * บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548)
อาจารย์ จัญจลา ศิวะมาศ M.B.A. (Finance)
University of Denver, USA (2534)
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต Doctorat sciences de gestion
Universit? Paul Val?ry(Montperllier III), France (2557)
อาจารย์ ราเมศวร์ สดใส บธ.ม. (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 66321259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

Course codes : 66411259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการบัญชี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การจัดทำงบกระแสเงินสด และการจัดทำและการนำเสนองบการเงินฉบับสมบูรณ์

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66810159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 66810259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66821159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 66831159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิดและเครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Course codes : 66831259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 66841159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และการประเมินเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 66422159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นกลาง 1

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม

Course codes : 66422259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นกลาง 2

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืม หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นสามัญ เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การคำนวณกำไรต่อหุ้น และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

Course codes : 66423159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีต้นทุน

ความหมายและบทบาทของการบัญชีต้นทุน ส่วนประกอบของต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีสำหรับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง และเศษซาก การจัดทำงบต้นทุนการผลิต ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน และระบบจัสอินไทม์

Course codes : 66432159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นสูง 1

การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การฝากขาย สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด เครื่องมือทางการเงิน ส่วนงานดำเนินงาน การรับรู้รายได้ และการจัดทำงบกระแสเงินสด

Course codes : 66433159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนเต็ม ระบบต้นทุนผันแปร การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน งบประมาณจ่ายลงทุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคทางการบัญชีบริหารสมัยใหม่

Course codes : 66434159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีภาษีอากร

ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร กำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่าย การบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลต่างชั่วคราว รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีอากร สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

Course codes : 66435159
Credit : 3(3-0-6)
การสอบบัญชี

แนวคิดในการสอบบัญชี แม่บทการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ขั้นตอนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการประเมินความเสี่ยง การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Course codes : 66436159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้การพาณิชย์เล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Course codes : 66442159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีชั้นสูง 2

การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การร่วมการงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมการงาน การจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ การจัดทำงบการเงินรวมในกรณีที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และการวัดมูลค่ายุติธรรม

Course codes : 66442259
Credit : 3(3-0-6)
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงของผลกระทบ และการประเมินมูลค่ากิจการ

Course codes : 66442359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีการเงิน

อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ กรณีศึกษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาด้านการบัญชีการเงินในปัจจุบัน

Course codes : 66445159
Credit : 3(3-0-6)
การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

การกำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

Course codes : 66447159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและวิชาชีพบัญชี

รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย ลักษณะกฎหมาย การจัดตั้ง การเลิกกิจการและการชำระบัญชีขององค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย หลักกฎหมายเช่าทรัพย์ หลักกฎหมายเช่าซื้อ หลักกฎหมายกู้ยืม หลักกฎหมายค้ำประกัน หลักกฎหมายจำนองจำนำตั๋วเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล พระราชบัญญัติการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารหนี้

Course codes : 66447259
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี

ความหมายของการวิจัย บทนำเกี่ยวกับการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นพื้นฐาน การค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ผลวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66436259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนจากซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด การประยุกต์การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรในองค์กร

Course codes : 66437159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลขั้นสูงของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน ประโยชน์จากรายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่มีต่อการวางแผนทางการเงิน

Course codes : 66443159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบัญชีบริหาร

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจโดยกรณีศึกษา ประเด็นทางบัญชีบริหารที่น่าสนใจ ปัญหาทางบัญชีบริหารในปัจจุบันโดยกรณีศึกษาและบทความวิจัย

Course codes : 66443259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ความหมายของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า แนวคิดการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ เทคนิคในการปรับปรุงความสามารถในการผลิต เทคนิคไคเซ็น เทคนิคซิกซ์ซิกม่า แนวคิดและเทคนิคการบริหารต้นทุนที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาด้านการจัดการต้นทุนเขิงกลยุทธ์ บทความวิจัยด้านการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66444159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการภาษีอากร

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคำวินิจฉัยด้านภาษีอากรของกรมสรรพากร

Course codes : 66445259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการสอบบัญชี

อภิปรายและวิเคราะห์มาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 66445359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตรวจสอบภายใน

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ และปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 66446159
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบ

Course codes : 66447359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ

ธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดหาเงินทุนจากผู้ร่วมทุน การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ การควบกิจการ การซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหาร และการปรับโครงสร้างทางการเงิน

Course codes : 66447459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน การบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ อันประกอบด้วยตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และโภคภัณฑ์ทางการเงิน

Course codes : 66447559
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานทางการบัญชี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในสถานประกอบการ ผู้ฝึกงานในโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง ผู้ฝึกงานจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

2.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 66438159
Credit : 2(1-2-3)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

เตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 66448159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ปฏิบัติงานตรงตามสายวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์