ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Katja Rangsivek * Ph.D. ( Southeast Asian Studies)
University of Copenhagen, Denmark (2556)
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ * Docteur en Sciences de gestion
Universite Paul Valery (Montpelli er III) (2554)
อาจารย์ การุณ สุขสองห้อง * Ph.D. (Applied Finance) with Distinction
University of Malaya, Malaysia (2557)
อาจารย์ จัญจลา ศิวะมาศ * M.B.A. (Finance)
University of Denver, USA (2534)
อาจารย์ จิราภา พึ่งบางกรวย * ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
อาจารย์ ชนานันท์ เดชาดิลก * M.S. (Marketing)
University of Colorado Denver, USA (2556)
อาจารย์ ชลาภรณ์ ยูน * M.B.A. (Marketing)
Yonsei University, South Korea (2546)
อาจารย์ ณฤดี พรหมสุวรรณ * รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ชูชินปราการ * Ph.D.(Business Information Systems)
RMIT University, Australia (2551)
อาจารย์ ปิยะพร ธรรมชาติ * บธ.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)
อาจารย์ พลอย สุดอ่อน * Ph.D.(Supply Chain and Logistics Management)
RMIT University, Australia (2558)
อาจารย์ ราเมศวร์ สดใส * บธ.ม. (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ *
อาจารย์ วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย * D.B.A. (Management)
Victoria University, Australia (2558)
อาจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ * M.B.A. (General Management)
Tarleton State, USA (2527)
อาจารย์ กรวิภา เทียนภาสกร บช.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม M.A.A.
Central Queensland University, Australia (2547)
อาจารย์ ขวัญนุช เจริญวัฒนวิญญู M.Acc. (Professional)
Macquarie University, Australia (2556)
อาจารย์ ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ M.A.(Tourism Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล ปร.ด.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)
อาจารย์ ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต Doctorat sciences de gestion
Universit? Paul Val?ry(Montperllier III), France (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี Ph.D (Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ Ph.D. (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ลือกิตินันท์ ปร.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย D.B.A.(Marketing and International Business)
Nova Southeastern University, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช Ph.D. (Corporate)
Xiamen University China (2558)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
อาจารย์ ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
อาจารย์ สรศักดิ์ เทพสถิตย์ศิลป์ Ph.D. (Supply Chain and Logistics Management)
RMIT University, Australia (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสราภรณ์ ทนุผล บช.ด.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930159
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 66321259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

Course codes : 66411159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

หลักการเบื้องต้น แนวคิดของการบัญชี กระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ

Course codes : 66433259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66810159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 66810259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66821159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

Course codes : 66831259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Course codes : 66841159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และการประเมินเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกการเงิน

Course codes : 66310259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน

นโยบายทางการเงินอันมีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุนและนโยบายกิจการ การรวมกิจการการบริหารการเงินในสภาวะต่าง ๆ จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการจัดการทางการเงิน เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66320159
Credit : 3(3-0-6)
สถาบันการเงิน

ประเภท หน้าที่และการดำเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศใน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบาย ปัญหาในการดำเนินงานและการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ

Course codes : 66320259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ

หลักการ ขั้นตอนขบวนการวิเคราะห์ แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงินและการจัดหาเงินทุนธุรกิจ ความเสี่ยงและผลตอบแทน กลวิธีในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จนจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนธุรกิจ

Course codes : 66320359
Credit : 3(3-0-6)
หลักและนโยบายการลงทุน

มูลเหตุและปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน ถึงการประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

Course codes : 66320459
Credit : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน

ลักษณะและความสำคัญของตลาดการเงิน การศึกษาตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือในการจัดการเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาดหลัก ตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ ประเภทของความเสี่ยงในตลาดการเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย วิวัฒนาการใหม่ ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน

Course codes : 66320559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ

ความหมาย และความสำคัญของการจัดการสินเชื่อ หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์การจัดการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับโครงการประเภทต่าง ประเภทและนโยบายการเรียกเก็บเงิน การติดตามและการควบคุมลูกหนี้การบริหารหนี้ที่มีปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

Course codes : 66330159
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ

บทบาททั่วไปของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง ผลของการเพิ่มลดปริมาณเงินที่ต่อ คิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ ผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลและภาษีที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมตาม ของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ หลักปฏิบัติในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตัวอย่างการใช้นโยบายการเงินการคลังที่ล้มเหลวและสำเร็จผล

Course codes : 66330259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ

ประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ สภาพธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ตราสารการเงินในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของดุลการชำระเงิน

Course codes : 66330359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทุนและหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินของธุรกิจ

Course codes : 66330459
Credit : 3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ

ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ วัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนให้คำแนะนำ การพิจารณาเลือกประยุกต์เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกรรม การพัฒนาและนำเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ไปประยุกต์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเงิน(หนี้) การร่วมลงทุน การซื้อขายกิจการ การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ การเลือกหรือพัฒนาตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารงานของแต่ละองค์กร ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันและโน้มในอนาคต จรรยาบรรณของวาณิชธนกร

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกการตลาด

Course codes : 66520259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการบริหารการตลาด วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การจัดองค์กร การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด

Course codes : 66531159
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่

Course codes : 66531259
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและ ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน เพื่อนำ ผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

Course codes : 66532359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคาในการบริหารการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ บทบาทของราคา วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา กลยุทธ์และนโยบายราคา การกำหนดราคาในสถานการณ์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงราคา

Course codes : 66534159
Credit : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุม ระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทางการจำหน่าย

Course codes : 66535159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณ์

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบสมบูรณ์ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อสำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด

Course codes : 66537159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิคชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับนักการตลาด

แนวคิดและวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุมองค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้าง พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดในกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

Course codes : 66540359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันและ การวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การพยากรณ์การขายและการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด โปรแกรมการตลาด งบประมาณ การนำแผนการตลาดไปใช้

Course codes : 66546159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระดับโลก

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลก

Course codes : 66548159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาด

การบูรณาการองค์ประกอบสำคัญทางการตลาด ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านการตลาดในปัจจุบัน การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ปัญหาการตลาดในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่อการตัดสินใจ ทางการตลาด โอกาสและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ในการตัดสินใจ ตลอดจนการนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปประยุกต์ในสภาพการณ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นนักการตลาดในอนาคต โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกไปปฏิบัติงานจริง

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 66621159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดด้านการผลิตและดำเนินงาน การตลาด การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

Course codes : 66622159
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศ

แนวความคิดด้านทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญและที่มาของการรวมกลุ่มการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีรูปแบบต่าง ๆ และสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ ประเภทและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 66633159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก วิเคราะห์บทบาทของตัวแทนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก วิธีการประสานงานกับตัวแทนหรือตัวกลางในห่วงโซ่อุปทาน การนำรูปแบบต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกมาประยุกต์ ความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและลอจิสติกส์

Course codes : 66633259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

แนวคิดและสถานการณ์ของการตลาดระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การนำกลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 66633359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออกและนำเข้า การวิเคราะห์หน้าที่และการดำเนินงานของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร พิธีศุลกากรขาเข้า ขาออกและองค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า

Course codes : 66635159
Credit : 3(3-0-6)
กฎระเบียบการค้าและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

กฎหมายด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญและกฎระเบียบว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญและหน้าที่หลักขององค์การการค้าระหว่างประเทศ สนธิสัญญาการค้า การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ การประกันภัยและโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรของไทย พื้นฐานของภาษีศุลกากร ชนิดและประเภทของภาษีศุลกากร เงื่อนไขของการจัดเก็บภาษีศุลกากร วัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีศุลกากร การวางแผนภาษี บทบาทของภาษีศุลกากรและผลกระทบของภาษีศุลกากรกับองค์การ

Course codes : 66636159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ

ความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการติดต่อสื่อสารและทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเหล่านั้น วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหาและอุปสรรคจากวัฒนธรรมข้ามชาติต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้

Course codes : 66636259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ

การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในองค์การระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษในการประชุมและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทักษะในการนำเสนอผลงานในองค์การธุรกิจข้ามชาติแบบเป็นทางการ ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเอกสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 66643459
Credit : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการลงทุนและการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ

Course codes : 66740359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของชาติต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

2.2.4 กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66720159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักการในการวิเคราะห์งาน หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การวางแผนสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน แนวคิดองค์กรสุขภาวะ แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Course codes : 66720259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และเป้าประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวางแผนอัตรากำลังคนเทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ การพยากรณ์อุปทาน เทคนิคในการพยากรณ์อัตรากำลังคนกลยุทธ์การจัดการแรงงาน การวิเคราะห์งานกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่สร้างภาพลักษณ์องค์การกระบวนการคัดเลือกพนักงานการทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ การสัมภาษณ์งานการตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้ายสัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 66730359
Credit : 3(3-0-6)
กฏหมายแรงงาน

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานประเภทต่างๆ หน้าที่ของศาลแรงงาน วิธีการพิจารณาคดีแรงงาน และคำพิพากษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

Course codes : 66731159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมาย กระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล การสร้างวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้บูรณาการฝึกอบรม พัฒนาและการเรียนรู้กับระบบบริหารผลงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การ

Course codes : 66732259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์

ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน สภาวะความสัมพันธ์และความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทำงาน องค์กรแรงงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน การจัดตั้งและการบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทฤษฎีและการบริหารองค์กรแรงงาน สัญญาแรงงาน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง การแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมการสร้างสุขที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 66735159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

การสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานประกอบการ จิตวิทยาสังคมในองค์กร จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง การพัฒนาจิตของบุคลากรในองค์กร การคิดเชิงบวก การบริหารความสุข การจัดการความเครียด หลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ เครื่องมือในการประเมินองค์กรสุขภาวะ การบูรณาการแผนงานองค์กรสุขภาวะกับงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66737159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรมนุษย์

ความสำคัญของการวิจัย ลักษณะของวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสุขภาวะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผล และการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 66743159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลงาน

วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน การวางแผนเพื่อการบริหารผลงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับการติดตามผลการปฏิบัติงานและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข การบริหารผลงานและองค์กรสุขภาวะ

Course codes : 66744159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทน

แนวคิดของระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าตอบแทนปัจจัยที่มีผลต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทนการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมภายในองค์การและความเป็นธรรมภายนอกองค์การ การกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น การบูรณาการเข้ากับ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการบริหารผลงาน

Course codes : 66746159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

มนุษย์และองค์กรสุขภาวะ แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

2.2.5 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

Course codes : 66735259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลและพฤติกรรมระดับกลุ่ม กระบวนการพฤติกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้สิ่งเสริมแรง องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสารการพัฒนาองค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์กรในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่ม

Course codes : 66735759
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาองค์การ การกำหนดแผนปฏิบัติการ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร

Course codes : 66810359
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจ

หลักความประพฤติ แนวทาง แบบแผนหรือหลักความดีงาม หลักศาสนา หลักธรรมาภิบาล หลักความดี ความถูกต้อง การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Course codes : 66830159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินทางเลือกที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการ ประเด็นปัญหาหรือโจทย์วิจัย ระบบคิดการค้นหาความรู้ ความจริงที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล สร้างสรรค์

Course codes : 66831159
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิดและเครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Course codes : 66831359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุมและประเมินโครงการ

Course codes : 66833159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวคิด กระบวนการการวางแผน การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายของธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจ การจัดทำแผน การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เทคนิค แนวคิดใหม่ ๆ ในการวางแผน การควบคุมงานบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ

Course codes : 66835159
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำระดับโลก

ทักษะ รูปแบบ แนวปฏิบัติ ทฤษฎี และแนวคิดในเรื่องภาวะผู้นำ การศึกษาจริยธรรม ความหลากหลาย และการบริหารความขัดแย้งในระดับนานาชาติ การประยุกต์ทฤษฎีและประสบการณ์จริงโดยใช้กรณีศึกษา การสาธิต และแบบจำลองในการเป็นผู้นำในองค์การระดับโลกและองค์การที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม เป็นผู้นำทีมงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

Course codes : 66836259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม

แนวคิด ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหา การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ แผนธุรกิจ การระดมทุน ด้วยการประยุกต์หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Course codes : 66848159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการ

ปัญหา ประเด็นปัจจุบันด้านการจัดการ กรณีศึกษา ประสบการณ์ การศึกษา ผลงานวิจัยทางการจัดการ

2.3.1 กลุ่มวิชาเอกการเงิน

Course codes : 66320659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน

ความสำคัญของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบการปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ของตนและหน่วยงานที่ควบคุมดูแล การมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

Course codes : 66330559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์

ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

Course codes : 66330659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการเงิน

แนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางภายในองค์กรเพื่อตัดสินใจทางการเงิน ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ

Course codes : 66330759
Credit : 3(3-0-6)
การเงินอุตสาหกรรม

การเงินของโครงการอุตสาหกรรมทุกขนาดและเฉพาะอย่างยิ่งทั้งที่ เป็นของรัฐบาล และเอกชน การเตรียมวางแผนโครงการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ โดยจะเน้นทางด้านการเงิน ตั้งแต่ขนาดการลงทุน การคาดการณ์กระแสเงินสด การจัดทำงบการเงินล่วงหน้า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งโครงการอิสระและโครงการที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และความเสี่ยงอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบของโครงการต่อสังคม โดยต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

Course codes : 66330859
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการเงิน

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและกระบวนการ การทบทวนวรรณากรรมเพื่อระบุหัวข้อ การวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและเศรษฐมิติทางการเงิน สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย

Course codes : 66330959
Credit : 3(3-0-6)
การเงินบุคคล

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำงบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงินในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66331059
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินสำหรับการร่วมทุนและการควบรวมกิจการ

วิธีการและการดำเนินการร่วมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงการประเมินมูลค่า การเสนอราคา การเจรจาต่อรอง และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

Course codes : 66331159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรและกฎหมายสำหรับนักการเงิน

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพทางการเงิน

Course codes : 66331259
Credit : 3(3-0-6)
หลักการประกันภัย

หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ความหมายประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสำรองมูลค่าเวนคืนเงินสด หลักการของการประกันชีวิต แบบและการเลือกแบบประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ เงื่อนไข การทำกรมธรรม์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การประกันทรัพย์สิน อาทิ อัคคีภัย การขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล และการโจรกรรม ความสำคัญของการประกันชีวิตและสุขภาพ และการประกันทรัพย์สินที่มีต่อธุรกิจ การลดภาระความเสี่ยงของ ในกรณีต่าง ๆ

Course codes : 66331359
Credit : 3(0-9-0)
ปริญญานิพนธ์ทางการเงิน

ทางการเงินจากการทบทวนวรรณกรรม และระบุหัวข้อปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ กำหนดสมมุติฐานจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการวิจัยเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของหัวข้อปัญหา และนำเสนอผลการวิจัยทั้งรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Course codes : 66331459
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

การใช้โปรแกรมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมสเปรดชีท เพื่อช่วยในการหาข้อมูลต่าง ๆ จากทฤษฎีทางการเงิน การสร้างแบบจำลองเพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน โปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละกรณีปัญหา การนำเสนอรายงานทางการเงินด้วยคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการเงินที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต การค้นคว้า และนำข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินไปประยุกต์

Course codes : 66331559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาและนวัตกรรมทางการเงิน

การสัมมนาเพื่อให้ได้เห็นปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน โดยการศึกษาจะต้องค้นคว้าและศึกษาปัญหากรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริงจากเอกสารและสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ ทางทฤษฎีมาใช้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เสนอผลการค้นคว้าและแนวทางที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพหรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66331659
Credit : 3(3-0-6)
การเงินในกิจการไม่แสวงหากำไร

ลักษณะของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร ความแตกต่างระหว่างธุรกิจการค้ากับกิจการซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร นโยบายวัตถุประสงค์และการจัดรูปองค์การซึ่งไม่แสวงหากำไร การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทนี้ การวางแผนการควบคุมและการงบประมาณ การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

Course codes : 66331759
Credit : 3(3-0-6)
การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แหล่งที่มาและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวคิดและปัจจัยต่อ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

Course codes : 66331859
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน

หลักวิธีการและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ

Course codes : 66331959
Credit : 3(3-0-6)
การประกันสังคม

ประวัติของการประกันสังคม ความแตกต่างระหว่างการประกันสังคมกับการประกันประเภทของการประกันสังคม ประโยชน์ทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

Course codes : 66332059
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือโครงการฝึกงานภายใต้การดูแลของ คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2.3.2 กลุ่มวิชาเอกการตลาด

Course codes : 66531359
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด

ความหมาย แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของกระบวนการสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดในการวางแผน ตัดสินใจ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด

Course codes : 66532159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

การเลือกตลาดเป้าหมาย คำจำกัดความของตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การจัดการตราสินค้า การบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินค่า ความหมายของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ประเด็นปัญหาในการจัดการตราสินค้า

Course codes : 66532259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Course codes : 66533159
Credit : 3(3-0-6)
การตั้งราคา

ความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา การตั้งราคาเชิงเศรษฐศาสตร์ การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคา ต้นทุน และกำไร จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 66534359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก

ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีกการเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

Course codes : 66534559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก

แนวคิดในการบริหารสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการ สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการแข่งขันเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจค้าปลีก การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์รายได้จากการขายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดวางสินค้า การสร้างประสบการณ์การซื้อในร้านค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้า การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้า วิธีปฏิบัติในการจัดสั่งสินค้า เงื่อนไขและการต่อรอง กลยุทธ์การตั้งราคา และการส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก การควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

Course codes : 66535259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการการขายและเทคนิคการขาย

หน้าที่ของผู้บริหารงานขายในธุรกิจต่างๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและเขตการขาย การกำหนดโควต้าการขาย การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการประเมินผลงานของพนักงานขาย การวิเคราะห์การใช้เวลาของพนักงานขาย การควบคุมและประเมินผลงานของพนักงานขายและจรรยาบรรณของผู้บริหารงานขาย บทบาทและหน้าที่งานขายต่อความสำเร็จทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติกรรมลูกค้า บุคลิกภาพของพนักงานขาย กระบวนการขาย การขายสินค้าอุตสาหกรรม การขายสินค้าอุปโภคบริโภค การขายสินค้าบริการ การบริหารเวลา จรรยาบรรณของพนักงานขาย

Course codes : 66535359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิด หลักการขายสินค้า และรูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจสู่ผู้บริโภค ธุรกิจสู่ธุรกิจ ปัจจัยทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การจัดส่วนประสมทาง การตลาด กลยุทธ์การตลาด การวางแผนและการตลาดบนเว็บไซด์ กลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนลูกค้า วิธีการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตให้ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างและกรณีศึกษา

Course codes : 66535659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกิจกรรม

ความหมาย แนวคิด หลักการ ของการตลาดเชิงกิจกรรม แนวโน้มของการตลาดเชิงกิจกรรม การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และ ภายใน การกำหนดเป้าหมาย การสร้างสรรค์เครื่องมือทางการตลาดเชิงกิจกรรมอย่างผสมผสานกันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น มีการทดสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

Course codes : 66536659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงภัยสำหรับนักการตลาด

ความหมายและลักษณะของความเสี่ยงภัยและความเสียหายที่อาจเกิดแก่การดำเนินงานด้านการตลาดในธุรกิจและองค์การต่างๆ ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับนักการตลาด ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย หลักการและความรู้ด้านประกันภัยสำหรับนักการตลาด

Course codes : 66537259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเพื่อสังคม

ความหมายของการตลาดเพื่อสังคม กระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม การเลือกกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย การตั้งวัตถุประสงค์การตลาดเพื่อสังคม อุปสรรค ประโยชน์และการแข่งขัน การสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่ง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธราคา กลยุทธ์ ช่องทางจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับการตลาดเพื่อสังคม การสร้างแผนปฏิบัติการและการตั้งงบประมาณสำหรับการตลาดเพื่อสังคม

Course codes : 66539359
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานการตลาด

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

Course codes : 66539559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดซื้อ

หลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองค์การ หน่วยงานจัดซื้อ การเลือกแหล่งขาย บทบาทของมาตรฐานในการจัดซื้อ การกำหนดและตรวจสอบ จำนวนสั่งซื้อ การพิจารณาจังหวะเวลาในการจัดซื้อ นโยบายการซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการบริหารพัสดุ

Course codes : 66542359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการบรรจุภัณฑ์

แนวความคิดและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของการบรรจุภัณฑ์กับกิจกรรมตลาดอื่น ข้อบังคับการบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย การขนส่งและการส่งออก การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์

Course codes : 66542459
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ตราสินค้า

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

Course codes : 66544259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าส่ง

ความเป็นมาและประเภทของกิจการค้าส่ง กลยุทธ์ทางการตลาดของ กิจการค้าส่งกิจกรรมที่สำคัญของการค้าส่ง เช่น การวางแผน การกำหนดนโยบายทางการตลาดการค้าส่ง การจัดซื้อเพื่อการค้าส่ง การเงิน การควบคุม รวมถึงการประสานงานการค้าส่ง

Course codes : 66544459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออก และนำเข้า การวิเคราะห์ หน้าที่ทางการจัดการ และหน้าที่ทางการดำเนินงานในระดับต่างๆ ของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร องค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า

Course codes : 66544659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

Course codes : 66545459
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการขายและการเจรจาต่อรองในการขาย

ความหมาย ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง

Course codes : 66545559
Credit : 3(3-0-6)
การพยากรณ์การขาย

บทบาทและความสำคัญของการพยากรณ์การขายต่อการวางแผนการตลาด ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์การขาย กระบวนการพยากรณ์ การขาย เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ ความผิดพลาดและสาเหตุของความผิดพลาดในการพยากรณ์ การหาข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยในการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ วัฏจักรธุรกิจกับการพยากรณ์

Course codes : 66546259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดอุตสาหกรรม

ประเภทและลักษณะของลูกค้าอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของตลาดสินค้า อุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในส่วนประสมทางการตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรม แนวโน้มการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

Course codes : 66546359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการเกษตร

ระบบการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ลักษณะสินค้าเกษตร องค์การทางการตลาด หลักการตลาดสินค้าเกษตรกรรม การกำหนดราคาสินค้าเกษตรกรรม ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรม บทบาทและความช่วยเหลือของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม ปัจจัยต่างๆที่กระทบกระเทือนตลาดสินค้าเกษตรกรรม ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

Course codes : 66546459
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการท่องเที่ยว

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำมากำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน องค์ประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว การพยากรณ์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการท่องเที่ยว การควบคุม และการประเมินผลการตลาดการท่องเที่ยว

Course codes : 66546559
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับการประกอบการ

ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของการประกอบการภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

Course codes : 66546759
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการตลาด

เลือกศึกษาในหัวข้อทางการตลาด โดยเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Course codes : 66549459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย และปัญหาต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนิน กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 66730559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน การวิเคราะห์งาน กระบวนการคัดเลือก การทดสอบและการสัมภาษณ์ สัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว การวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล เครื่องมือ และเทคนิคในการพัฒนา การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการพัฒนา การฝึกอบรม การติดตามและประเมินผล

Course codes : 66820159
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจ

การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณอิเลคโทรนิกส์ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การจัดทำสารสนเทศประกอบการจัดการธุรกิจ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.3.3 กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 66633459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและแหล่งผลิต

ความหมายและความสำคัญของการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและแหล่งผลิต การจัดหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจากผู้จัดหาหรือผู้ขาย หลักการจัดซื้อ กระบวนการโลจิสติกส์ของการจัดซื้อ วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การจัดการด้านการเงินและการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ การเจรจาต่อรองและกฎระเบียบในการจัดซื้อ ปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดซื้อ

Course codes : 66633559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดจำหน่ายและลอจิสติกส์

ความหมายและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การวางแผนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ การให้บริการในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การไหลเวียนของวัตถุดิบ การจัดซื้อและคำสั่งซื้อ สารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินในระบบโลจิสติกส์

Course codes : 66633659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า

ความสำคัญของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การวางแผนการจัดตั้งคลังสินค้าและการเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดตั้งคลังสินค้า การดำเนินงานคลังสินค้า มาตรการควบคุมการดำเนินคลังสินค้า ระบบบอกตำแหน่งคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับคลังสินค้า ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า

Course codes : 66634159
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิดของการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ องค์ประกอบ หลักการพื้นฐาน กลไก พิธีการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกรอบภาครัฐและภาคเอกชน

Course codes : 66636359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ 1

โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาที่ 3 ฝึกทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคำศัพท์พื้นฐานและทางธุรกิจ และเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในองค์การ ที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวต่างประเทศเบื้องต้นได้

Course codes : 66636459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ 2

ฝึกทักษะภาษาที่ 3 ทั้งสี่ ฟัง พูด อ่านเขียน ที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยจะมีคำศัพท์ทั่วไปและทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในองค์การเพิ่มมากขึ้น จนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างลึกซึ้ง

Course codes : 66637159
Credit : 3(0-18-0)
การฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ หรือองค์กรข้ามชาติเพื่อเรียนรู้จากประสบการณณ์ทำงานจริง

Course codes : 66641459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ การขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก แสวงหาโอกาสทางการแข่งขันระดับโลก การสร้างองค์การระดับโลก การควบคุมองค์การระดับโลก การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบการและเกมจำลองธุรกิจระดับโลก

Course codes : 66641559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพองค์การระดับโลก

หลักของการจัดการ และการสร้างคุณภาพขององค์การในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กระบวนการในการสร้างการจัดการคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนความต่อเนื่องของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพขององค์การ กลยุทธ์และบทบาทของคุณภาพองค์การ เครื่องมือการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง การประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพในองค์การ

Course codes : 66643159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ

ลักษณะและการจัดประเภทของบริการในธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์บริการ การกำหนดราคาสำหรับบริการ การส่งเสริมการบริการ การจำแนกแจกจ่ายบริการ ตลาดบริการเฉพาะเรื่องในภูมิภาคต่าง ๆ

Course codes : 66647459
Credit : 6(0-18-0)
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมข้ามชาติ

การศึกษาเรียนรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ด้านวัฒนธรรม ภาษา และการจัดการธุรกิจโลก โดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม

Course codes : 66648159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและปัญหาจากการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เอเชีย ยุโรป อเมริกา เสนอแนวความคิด โอกาสและทางเลือกในการแก้ไขอุปสรรค การนำกลยุทธ์ทางการจัดการระหว่างประเทศไปประยุกต์ในสภาพการณ์ต่างๆ การใช้หลักการวิจัยเพื่อช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลได้

Course codes : 66648259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปเอเชีย ที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

Course codes : 66648359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปอเมริกาที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

Course codes : 66648459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปออสเตรเลีย

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปออสเตรเลียที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

Course codes : 66649259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความหมายและประโยชน์ของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กร การนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ขององค์การ สังคมและประเทศได้

2.3.4 กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 66715859
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

แนวคิดทฤษฎี และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงานและบุคลิกภาพ วิธีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Course codes : 66725159
Credit : 1(0-2-1)
ทักษะการสื่อสารในองค์การ

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์การ การพัฒนาทักษะการพูด การนำเสนองาน การเจรจาธุรกิจ การพัฒนาทักษะการเขียน การเขียนจดหมายจดหมายอิล็กทรอนิคส์ ประกาศ การพัฒนาทักษะการฟัง และการพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

Course codes : 66735459
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินคุณภาพทั่วโลก การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกำหนดการผลิต การบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับการเพิ่มผลผลิต

Course codes : 66735559
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จริยธรรมทางธุรกิจของผู้นำ

Course codes : 66735659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการเข้าไปประกอบธุรกิจ เหตุผลของการไม่เข้าไปประกอบธุรกิจ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการการแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมายและบทบาทของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การตลาด การบริหาร การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงคลัง

Course codes : 66737359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย โดยเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

Course codes : 66740459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความหมายและทฤษฎีนวัตกรรมในเบื้องต้น เทคนิคในการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบลักษณะบุคลากรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์การนวัตกรรม

Course codes : 66741259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพ

แนวคิด กระบวนการวางแผนกำลังคนและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนพัฒนาความสามารถ บริหารแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Course codes : 66741359
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

แนวคิด หลักการองค์กรสุขภาวะ การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ การวางแผนเพื่อการสร้างสุขในองค์การ แนวทางการสร้างสุข 8 ประการ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรสุขภาวะ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

Course codes : 66745159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทำงานและเทคนิคในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และจริยธรรม การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายการบริหารส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร

Course codes : 66746259
Credit : 3(0-9-0)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

ศึกษามาแล้ว โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการอ่าน การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล การควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Course codes : 66748359
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยนิสิตจะต้องฝึกงานในโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงและนิสิตต้องจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

Course codes : 66749159
Credit : 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อิทธิของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจ

Course codes : 66831659
Credit : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด

2.3.5 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

Course codes : 66821359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสำนักงาน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน การวางแผน การพัฒนาระบบงานสำนักงาน การวางแผนผังสำนักงาน การจัดองค์การ การปฏิบัติงานในสำนักงาน การควบคุม การบริหารระบบเอกสาร การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บ ค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ การส่งข่าวด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ การจัดระบบช่วยบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีอินทราเน็ตในองค์กรเพื่อการวางแผน การพัฒนางานสำนักงาน

Course codes : 66825259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสาร

ความสำคัญ ปัญหาของการสื่อสารภายในองค์การ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลต่อความหมายการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ โครงสร้างองค์การต่อการสื่อสาร ลักษณะ รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 66831459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต รูปแบบต่างๆของธุรกิจและความยั่งยืน เทคโนโลยีที่มีความต้องการ ความปลอดภัย ระบบการจ่ายเงิน และประเด็นต่างๆทางด้านกลยุทธ์

Course codes : 66831559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

Course codes : 66835359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการอุตสาหกรรมสัมพันธ์

สภาพเศรษฐกิจสังคม นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอุตสาหกรรม ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

Course codes : 66836159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

แนวคิดทฤษฎี ความขัดแย้งในองค์การ เทคนิค กระบวนการบริหารความขัดแย้ง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจา เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ การฝึกฝนโดยใช้บทบาทสมมติ การใช้กรณีศึกษา

Course codes : 66841259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรม

แนวคิดการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี การวางแผน กลยุทธ์ สมรรถนะเฉพาะของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการนวัตกรรม การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม การพยากรณ์เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งชาติ

Course codes : 66844159
Credit : 3(3-0-6)
องค์การแห่งการเรียนรู้

แนวคิด เทคนิคปัจจุบัน ประยุกต์กับการจัดการความรู้ขององค์การ การออกแบบ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อ บุคคล องค์กร สังคม กฎหมายและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การแสวงหาความรู้ใหม่

Course codes : 66847259
Credit : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านการจัดการ

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โครงการฝึกงานภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

2.4 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 66839159
Credit : 2(1-2-3)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 66849159
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน