ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรุษา ศิริวริษกุล
อาจารย์ นุชจรีย์ พุกกะมาน
อาจารย์ อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

รหัสวิชา : 751001
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กำหนดให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา : 751002
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กำหนดให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา : 751003
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 751039
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ (English for Business)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านธุรกิจ

รหัสวิชา : 751104
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Application)

การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน

รหัสวิชา : 751201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

รหัสวิชา : 751206
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking)

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กร การเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

รหัสวิชา : 751208
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Human, Natural Resources and Environment)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรมแรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถ กระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการ พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน

รหัสวิชา : 751303
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Contemporary World Affairs)

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาท และวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและ ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 751408
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 751409
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 751501
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา : 751602
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 751603
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 751604
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 751605
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 751607
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 751609
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 751610
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 751612
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 751615
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 751619
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 751620
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 751621
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 751622
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

1.2 กลุ่มวิชาเลือก

รหัสวิชา : 751650
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (Mindfulness Cultivation for Wisdom)

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตหลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 751653
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 751703
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาท และปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายใน การพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 751708
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 751752
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skills)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอก กรอบ การคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอผลงานการ คิดนอกกรอบโดยประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบในการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม และข้อดีและข้อจำกัดของการประยุกต์การคิด นอกกรอบ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 758121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี อันประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิด หลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รหัสวิชา : 758131
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 758151
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 758162
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

รหัสวิชา : 758163
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 758211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน

รหัสวิชา : 758222
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 758252
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 758271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 758291
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 758452
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management)

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจำลองปัญหา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 758453
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

แนวคิดพื้นฐาน และกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา : 759201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 759202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก (Manpower Planning, Recruitment and Selection)

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานและความต้องการแรงงานในแบบต่างๆ กระบวนการวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหา เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก เทคนิคการทดสอบและการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง การตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้าย สัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว

รหัสวิชา : 759303
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงาน (Labor Law)

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานประเภทต่างๆ หน้าที่ของศาลแรงงาน วิธีการพิจารณาคดีแรงงาน และคำพิพากษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

รหัสวิชา : 759311
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

ความหมาย กระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ หลักเกณฑ์และการเป็นวิทยากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล

รหัสวิชา : 759322
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Management)

ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน สภาวะความสัมพันธ์และความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทำงาน องค์กรแรงงานประเภทต่างๆ ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน การจัดตั้งและการบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทฤษฎีและการบริหารองค์กรแรงงาน สัญญาแรงงาน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 759371
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ (Business Research Methodology)

ความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ ลักษณะของวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผลและการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 759431
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารผลงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข กระบวนการของการบริหารผลงานและการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล การกำหนดมาตรฐานงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนำไปใช้

รหัสวิชา : 759441
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทน (Compensation Management)

แนวคิดของระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน การกำหนดสวัสดิการผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนพนักงานกลุ่มพิเศษ ประโยชน์และบริการ การบริหารและควบคุมค่าตอบแทนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับองค์กร

รหัสวิชา : 759461
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Seminar in Human Resource Management)

วิธีการจัดการสัมมนาประเด็นทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 753208
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน (Application of Software Package in Office)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ และการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

รหัสวิชา : 759158
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human Relation in Organization)

แนวคิดทฤษฎี และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงานและบุคลิกภาพ วิธีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

รหัสวิชา : 759352
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลและพฤติกรรมระดับกลุ่ม กระบวนการพฤติกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้สิ่งเสริมแรง องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาองค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์กรในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่ม

รหัสวิชา : 759354
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality Control and Productivity)

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินคุณภาพทั่วโลก การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกำหนดการผลิต การบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

รหัสวิชา : 759355
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ (Leadership and Business Ethics)

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จริยธรรมทางธุรกิจของผู้นำ

รหัสวิชา : 759356
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ (Small Enterprise Management and Entrepreneurship)

วัตถุประสงค์ของการเข้าไปประกอบธุรกิจ เหตุผลของการไม่เข้าไปประกอบธุรกิจ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการการแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมายและบทบาทของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การตลาด การบริหาร การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 759357
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Change Management)

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ วิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร แนวคิดองค์การสร้างสรรค์ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์กรสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 759361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning System)

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร

รหัสวิชา : 759373
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health Management)

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

รหัสวิชา : 759403
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของชาติต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 759404
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Innovation in Human Resource Management)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความหมายและทฤษฎีนวัตกรรมในเบื้องต้น เทคนิคในการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบลักษณะบุคลากรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์การนวัตกรรม

รหัสวิชา : 759412
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ (Counseling and Career Planning)

แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการให้คำปรึกษาในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม รวมทั้งแนวคิด กระบวนการวางแผนกำลังคนและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การออกแบบโครงสร้างองค์การที่เน้นความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการพัฒนาสายอาชีพ ข้อจำกัดของการพัฒนาสายอาชีพและแนวทางในการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 759451
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System)

แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทำงานและเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและจริยธรรม การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายการบริหารส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร

รหัสวิชา : 759462
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Selected Topics in Human Resource Management)

เนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการอ่าน การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล การควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนและจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

รหัสวิชา : 759483
หน่วยกิต : 3(0-40-1)
การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Practicum in Human Resource Management)

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ การจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

รหัสวิชา : 759491
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจ

2.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 759381
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Careers)

การทบทวนองค์ความรู้และการฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่การทำงานจริง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การจัดการอารมณ์และความเครียดในที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งาน การทบทวนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา : 759382
หน่วยกิต : 6(0-180-0)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการ การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน และการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ทำระหว่างปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนิสิต