ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปวันรัตน์ แตงจุ้ย * ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
อาจารย์ พนุชดา เจริญชัย * ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ พันทิพา บุญลา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ *
อาจารย์ วิภา ประดิษฐ์เวียงคำ *
อาจารย์ วีราภรณ์ คามีศักดิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22220159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 22213159
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ความเข้าใจในหัวข้อสนทนาพื้นฐานและการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมโดยเน้นคำศัพท์ การออกเสียง คำปรากฏร่วม สำนวนและวัฒนธรรมที่มีในภาษาอังกฤษ

Course codes : 22218159
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของคำ กาลและวาจก ชนิดและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Course codes : 22218259
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของวลี อนุประโยค และประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การจำแนกและการแก้ไขประโยคที่มีปัญหาให้ถูกต้อง

Course codes : 22221159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการอ่าน

การใช้บริบท รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย และทักษะการใช้พจนานุกรม เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายมาก่อน การฝึกวิธีการอ่านเร็ว การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อหาข้อมูลโดยรวมและข้อมูลเฉพาะเจาะจง การอ่านเพื่อความเข้าใจ การหาหัวเรื่อง และการหารายละเอียดสนับสนุน รวมถึงการศึกษารูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22221259
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงสร้างสรรค์

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะในประเด็นที่หลากหลายจากเรื่องที่อ่าน

Course codes : 22222159
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

การใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นและประโยคแบบต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนการสื่อความหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ของการสื่อสาร

Course codes : 22225159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ

การศึกษาภูมิหลังและที่มาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตกโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์สะท้อนสุนทรียะทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

Course codes : 22228359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

หลักการภาษาศาสตร์เบื้องต้น มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะของภาษาทางด้านโครงสร้างและรูปแบบของเสียง โครงสร้างของหน่วยคำ ประโยค และความหมายของ

Course codes : 22228459
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการออกเสียง การถ่ายถอดเสียง รวมถึงหน่วยเสียงที่แยกไม่ได้ ทำนองเสียง ระดับเสียงเน้นหนักในพยางค์ จังหวะการออกเสียง ระบบเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 22322259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนอนุเฉท

การเขียนอนุเฉทแบบบรรยาย พรรณนา สาธก เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในรูปแบบและโครงสร้างของแต่ละอนุเฉทและการใช้คำเชื่อมประโยคให้อนุเฉทมีเอกภาพและประโยคมีความสัมพันธ์กัน

Course codes : 22323259
Credit : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษ 1

การเก็บใจความจากเรื่องหรือบทสนทนาสั้น ๆ ที่ได้ยิน สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยออกเสียงได้ถูกต้อง ใช้โครงสร้างที่จำเป็นได้ถูกต้องเหมาะสม

Course codes : 22328559
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์วิเคราะห์

หลักไวยากรณ์และวิเคราะห์ประโยคและข้อความตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาเลือกใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถนำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องและตรงตามความคิด

Course codes : 22331459
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสำหรับวิชาชีพ

กลวิธีการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวนเฉพาะด้าน รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานเขียนในอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของรายงาน

Course codes : 22332359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียง

การฝึกและการเขียนความเรียงตามรูปแบบมาตรฐานต่างๆ ความเรียงเชิงบรรยาย พรรณนา เปรียบเทียบ เป็นต้นโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่แสดงถึงความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์งานเขียน และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอความคิดให้มีเอกภาพและประโยคถูกต้องมีความกลมเกลียวสัมพันธ์กัน

Course codes : 22332459
Credit : 3(3-6-0)
การย่อความ

การจับใจความสำคัญจากการอ่านและฟัง การเขียนใจความที่อ่านและฟังโดยใช้คำของตนเอง การถอดความแบบต่างๆ โดยคงความหมายเดิมตามต้นฉบับและสามารถย่อให้มีเนื้อหาเหมาะสม

Course codes : 22333359
Credit : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษ 2

เก็บใจความจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ได้ยิน ในระดับที่ยากขึ้นทั้งด้านความยาวศัพท์ โครงสร้างและเนื้อหา เล่าเรื่อง สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม

Course codes : 22333459
Credit : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอ

การพูดสาธารณะพื้นฐานและการนำเสนอประกอบด้วย การเตรียมการ การนำเสนอ และการประเมินสุนทรพจน์และการนำเสนอ การนำเสนอข้อขัดแย้งในการโต้วาที การเป็นประธานในการประชุมที่เป็นทางการและการพูดโดยไม่ได้เตรียมตัว การผสมผสานรูปแบบการนำเสนอต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีพลวัต

Course codes : 22334159
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีและวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน

ความเป็นมาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของอังกฤษและอเมริกา และวิเคราะห์ตัวอย่างวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีความโดดเด่นของทั้งสองวัฒนธรรม

Course codes : 22334259
Credit : 3(2-2-5)
บทละคร

วิวัฒนาการของการละครตะวันตกแต่ละสมัย องค์ประกอบของการละครตะวันตก วิเคราะห์บทละคร รวมทั้งผลิตละครตามหลักการที่ได้ศึกษา

Course codes : 22334359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีอังกฤษในศตวรรษที่ 18 และ 19

แนวคิดและความนิยมในการสร้างสรรค์วรรณกรรม รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อวรรณกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึง 19

Course codes : 22336159
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

การฝึกแปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะตัวของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะโครงสร้างที่มักก่อให้เกิดปัญหาในการแปล

Course codes : 22336259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การฝึกแปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะตัวของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะโครงสร้างที่มักก่อให้เกิดปัญหาในการแปล

Course codes : 22339159
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงาน

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งการนำเสนอหลักจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน

Course codes : 22339259
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชา และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าและการเขียนรายงานภายหลังการฝึกงาน

Course codes : 22347159
Credit : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาทางด้านวรรณคดี

การตรวจสอบเชิงลึกผลงานทางด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลงานตามความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบของการเขียนโครงงาน ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course codes : 22532559
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ

หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยสามารถเขียนอธิบายข้อมูล ตาราง แผนภาพ และกราฟ จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

Course codes : 22538659
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง

กฎเกณฑ์ทางด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะในการเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อนในงานเขียนประเภทต่างๆ

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 22531459
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านขั้นสูง

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อเรื่อง/บทความที่มีความซับซ้อนมากขึ้นชนิดต่าง ๆ

Course codes : 22531659
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสารคดี

กลวิธีการอ่านสารคดีประเภทต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างภาษาและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน

Course codes : 22532459
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนธุรกิจสำหรับสื่อดิจิทัล

ความเข้าใจคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในอินเตอร์เนต และการเรียนและการใช้ซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมเพื่อสร้าง ออกแบบ บำรุงรักษา ใส่ข้อมูลและทำเว้บไซต์ให้ทันสมัย รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ การเรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการดำเนินการเว้บไซต์ใหม่

Course codes : 22534359
Credit : 3(3-0-6)
นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน

การวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษละอเมริกัน โครงสร้างของนวนิยาย การวิเคราะห์ใจความ ศัพท์เทคนิคทางวรรณกรรม บริบททางวัฒนธรรม เทคนิคทางวรรณกรรม องค์ประกอบในการคิดสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ทักษะในการวิเคราะห์แบบสากล

Course codes : 22534459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

ลักษณะและองค์ประกอบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว การวิเคราะห์บทกวีเพื่อการสร้างจินตนาการ การอ่าน ทักษะในการวิเคราะห์งานเขียนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ร้อยแก้วเพื่อการบรรยาย ความเข้าใจคำศัพท์ทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์เฉพาะทาง

Course codes : 22534659
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์

ทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวรรณกรรม รวมทั้งฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์

Course codes : 22534759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีนานาชาติสำหรับเยาวชน

ลักษณะภาษา องค์ประกอบ และแนวคิด รวมทั้งค่านิยมของสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

Course codes : 22534859
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องสั้น

เรื่องสั้นประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อเมริกัน ยุโรป และเอเชีย โดยเน้นเรื่องรูปแบบ แก่นเรื่อง และแนวคิด

Course codes : 22535259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ

แนวคิดและองค์ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียง

Course codes : 22535359
Credit : 3(3-0-6)
เพลงภาษาอังกฤษและชีวิตสังคม

เพลงภาษาอังกฤษที่เลือกสรรซึ่งได้รับความนิยมในสมัยต่างๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิถีชีวิตทางสังคม การรับรู้ ความเชื่อและอัตลักษณ์ทางสังคม เช่น เพศ กลุ่มชน และการเมือง

Course codes : 22537359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม

หน้าที่ของแผนกต่างๆในโรงแรม คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพนักงานโรงแรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การรับจองห้องพัก การต้อนรับแขก และการลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการในห้องอาหาร การจัดการกับการร้องขอและข้อร้องเรียน และการแจ้งออกและการชำระเงิน

Course codes : 22537459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด

การนำและการมีส่วนร่วมในการประชุมทางการตลาด การหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการตลาด การขยายคำศัพท์เฉพาะทางทางการตลาด การนำเสนอผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีความคิด แผนการและทักษะการเจรจาทางการตลาด

Course codes : 22538159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบไวยากรณ์อังกฤษ

กระบวนการสร้างคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค กฎแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างส่วนประกอบของประโยค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางวากยสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ประโยคในภาษาอังกฤษโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์

Course codes : 22538259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาหน่วยคำ กระบวนการทางวิทยาหน่วยคำ การสร้างคำ ประเภทการสร้างคำด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างคำที่มีความซับซ้อนในภาษาอังกฤษ

Course codes : 22538859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนวิชาเฉพาะ

ทฤษฎีและหลักการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

Course codes : 22539559
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

การสร้างคำศัพท์และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประเด็นทางสังคมในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 6 ประเทศ และประเทศในยุโรป รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การเปรียบเทียบประเทศไทยและอาเซียนกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

Course codes : 22542559
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

กลวิธีและโครงสร้างในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ฝึกการเขียนเรื่องสั้น โฆษณาและบทกวีสำหรับเด็กและเยาวชน

Course codes : 22542659
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียงชั้นสูง

การเขียนความเรียงแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเขียนบทความ สารคดี ข่าว บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์

Course codes : 22542759
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

การเขียนเรื่องสั้น บทกวี การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์จากการค้นหาองค์ประกอบของเรื่อง เทคนิคการเขียนวรรณกรรม การนำเทคนิคการเขียนวรรณกรรมมาสร้างสรรค์งานเขียน การฝึกเขียนงานเขียนเพื่อความบันเทิง การตรวจและการปรับแก้งานเขียน

Course codes : 22542859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

การพูด การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น

Course codes : 22542959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมาย และการเขียนรายงานทางธุรกิจอย่างสั้น

Course codes : 22543759
Credit : 3(3-0-6)
การอภิปรายและการโต้วาที

เทคนิควิธีการอภิปรายและโต้วาทีแบบต่างๆ มุ่งเน้นการใช้รูปแบบภาษา โครงสร้างและคำศัพท์เพื่อการอภิปรายและโต้วาทีอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 22544159
Credit : 3(3-0-6)
บทละครปัจจุบัน

ผลงานละครเวทีช่วงศตวรรษที่ 20 ประวัติการละคร การผลิตละครเวที ชีวประวัติของนักเขียนบทละคร บริบททางวัฒนธรรม การตีความบท การวิจารณ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบสากล

Course codes : 22544259
Credit : 3(3-0-6)
นวนิยายสมัยใหม่

ผลงานของนักเขียนนวนิยายสมัยใหม่ที่เลือกสรรโดยเน้นการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง ลีลาการใช้ภาษา แนวความคิด และแก่นของเรื่อง

Course codes : 22544359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร่วมสมัย

ความนิยมและแนวความคิดที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมตั้งแต่ช่วงหลังปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สะท้อนในงานวรรณกรรม

Course codes : 22544459
Credit : 3(3-0-6)
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน

บทกวีอังกฤษและอเมริกันในสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 การวิจารณ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่นิยมนำมาใช้ในการประพันธ์บทกวีในศตวรรษที่ 19 และ 20 บริบททางการเมือง ปรัชญา การตรวจวิเคราะห์เทคนิคทางวรรณกรรมที่ปรากฏ คำศัพท์ทางวรรณกรรม การอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์สากล

Course codes : 22544559
Credit : 3(3-0-6)
บทละครเชคสเปียร์

การฝึกอ่านและการตีความบทละครของเชคสเปียร์อย่างน้อย 2 เรื่อง จากแนวสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และเชิงประวัติศาสตร์

Course codes : 22544659
Credit : 3(3-0-6)
บทละครอังกฤษและอเมริกัน

ประวัติ และเทคนิคการละครอังกฤษและอเมริกาอย่างสังเขป อ่านบทละครของอังกฤษและอเมริกาที่ดีเด่น

Course codes : 22544759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของโลก

ศึกษาวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร มุ่งเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาสาระ แก่นเรื่อง รูปแบบ เทคนิคและลีลาการเขียน

Course codes : 22546359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลสารคดี

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสารคดี แปลสารคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546459
Credit : 3(3-0-6)
การแปลบันเทิงคดี

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลบันเทิงคดี แปลบันเทิงคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546559
Credit : 3(3-0-6)
การแปลวรรณกรรม

การฝึกแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Course codes : 22546659
Credit : 3(3-0-6)
การแปลแบบล่าม

การฝึกแปลแบบล่าม โดยเก็บใจความได้ถูกต้องและครบถ้วน จากการอ่านและการฟังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 22546759
Credit : 3(3-0-6)
การแปลสื่อบันเทิง

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสื่อบันเทิง การแปลสื่อบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546859
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาพยนตร์

หลักเกณฑ์และกลวิธีการแปลบทภาพยนตร์ ฝึกการแปลภาพยนตร์ประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รวมทั้งเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการแปล

Course codes : 22546959
Credit : 3(3-0-6)
การแปลข่าว

หลักการในการแปลข่าวประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาที่ใช้ในการแปล รวมทั้งฝึกแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Course codes : 22547159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

ภาษาอังกฤษเฉพาะที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เข้าใจและตอบสนองเรื่องที่สื่อนำเสนอ เขียนพาดหัวข่าว ข่าวนำและองค์ประกอบอื่นของสื่อหนังสือพิมพ์ เลือกประเภทของข่าวที่สนใจเพื่อนำเสนอเนื้อหาและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในข่าวนั้น

Course codes : 22547259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Course codes : 22547359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคสมัยรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ในการบรรยายประวัติความเป็นมา และลักษณะของพระพุทธรูป โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย การฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

Course codes : 22547559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคาร การค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

Course codes : 22547659
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน

เตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Course codes : 22547759
Credit : 3(2-2-5)
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ทักษะการทำแบบทดสอบมาตรฐาน มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ ประเภทต่างๆ

Course codes : 22549659
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร

ลักษณะภาษาอังกฤษ หัวข้อ หรือการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประเด็นทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และที่ผู้เรียนสนใจศึกษา โดยนิสิตค้นคว้า เตรียมตัวและสัมมนาตามหัวข้อที่เลือกสรรโดยการแนะนำของผู้สอน

Course codes : 22549759
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ

การค้นคว้าในหัวข้อทางภาษาอังกฤษที่นิสิตสนใจ โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22220159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 22213159
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ความเข้าใจในหัวข้อสนทนาพื้นฐานและการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมโดยเน้นคำศัพท์ การออกเสียง คำปรากฏร่วม สำนวนและวัฒนธรรมที่มีในภาษาอังกฤษ

Course codes : 22218159
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของคำ กาลและวาจก ชนิดและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Course codes : 22218259
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของวลี อนุประโยค และประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การจำแนกและการแก้ไขประโยคที่มีปัญหาให้ถูกต้อง

Course codes : 22221159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการอ่าน

การใช้บริบท รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย และทักษะการใช้พจนานุกรม เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายมาก่อน การฝึกวิธีการอ่านเร็ว การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อหาข้อมูลโดยรวมและข้อมูลเฉพาะเจาะจง การอ่านเพื่อความเข้าใจ การหาหัวเรื่อง และการหารายละเอียดสนับสนุน รวมถึงการศึกษารูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22221259
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงสร้างสรรค์

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะในประเด็นที่หลากหลายจากเรื่องที่อ่าน

Course codes : 22222159
Credit : 3(2-2-5)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

การใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นและประโยคแบบต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนการสื่อความหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ของการสื่อสาร

Course codes : 22225159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ

การศึกษาภูมิหลังและที่มาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตกโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์สะท้อนสุนทรียะทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

Course codes : 22228359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

หลักการภาษาศาสตร์เบื้องต้น มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะของภาษาทางด้านโครงสร้างและรูปแบบของเสียง โครงสร้างของหน่วยคำ ประโยค และความหมายของ

Course codes : 22228459
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการออกเสียง การถ่ายถอดเสียง รวมถึงหน่วยเสียงที่แยกไม่ได้ ทำนองเสียง ระดับเสียงเน้นหนักในพยางค์ จังหวะการออกเสียง ระบบเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 22422159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ

จดหมายและข้อความเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้า โดยเน้นรูปแบบและลีลา ลักษณะภาษาต่างๆ การอธิบาย การโน้มน้าว

Course codes : 22423259
Credit : 3(2-2-5)
การพูดทางธุรกิจ

การฝึกใช้คำศัพท์ สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์

Course codes : 22428559
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์วิเคราะห์สำหรับธุรกิจ

หลักไวยากรณ์และวิเคราะห์ประโยคและข้อความตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาเลือกใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งสามารถนำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาไปใช้สื่อสารเชิงธุรกิจ ได้ถูกต้องและตรงตามความคิด

Course codes : 22431359
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในหลายรูปแบบและการจำกัดเวลาในการอ่านโดยเน้นความเข้าใจคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างไวยากรณ์และเนื้อหาที่อ่าน

Course codes : 22431459
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสำหรับวิชาชีพธุรกิจ

กลวิธีการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพธุรกิจต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวนเฉพาะด้าน รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานเขียนในอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของรายงาน

Course codes : 22432359
Credit : 3(2-2-5)
การจดบันทึกและย่อความทางธุรกิจ

การฝึกการจดบันทึก ถอดความและย่อความจากข้อความทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยคงความหมายตามต้นฉบับ

Course codes : 22433359
Credit : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอทางธุรกิจ

การพูดสาธารณะพื้นฐานและการนำเสนอทางธุรกิจประกอบด้วย การเตรียมการ การนำเสนอ และการประเมินสุนทรพจน์และการนำเสนอ การเป็นประธานหรือผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมที่เป็นทางการและการพูดโดยไม่ได้เตรียมตัว การผสมผสานรูปแบบการนำเสนอต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆ จัดการกับความวิตกกังวลและเสริมสร้างสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีพลวัต

Course codes : 22436159
Credit : 3(3-0-6)
การแปลธุรกิจเบื้องต้น

การฝึกแปลประโยคและข้อความสั้นทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการวิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างประโยคและความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออก

Course codes : 22436259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลธุรกิจ

การแปลประโยคและอนุเฉทต่างๆทางด้านธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ภาษาในระดับคำ ประโยคและโครงสร้าง โดยเน้นที่ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

Course codes : 22437159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

การใช้กิจกรรมและการอ่านเรื่องสั้นเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายวงศัพท์และเพิ่มเติมความรู้ทั่วไปในหัวข้อที่เรียน

Course codes : 22439159
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงาน

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงรวมทั้งการนำเสนอ

Course codes : 22439259
Credit : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชาฯ และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าและการเขียนรายงานภายหลังการฝึกงาน

Course codes : 22443459
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาและเจรจาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

การย่อความและการจดบันทึกจากภาษาอังกฤษวัจนภาษา และอวัจนภาษาในบริบทหลากหลาย บริบทเชิงธุรกิจ การเน้นทักษะในการจับประเด็นสำคัญ การใช้วิธีการดำเนินการและตัวย่อที่เหมาะสม การฟังเชิงรุก การเว้นข้อความที่ไม่สำคัญ การปรับบันทึกหลังจากการฟังบรรยาย เทคนิคการเรียบเรียงคำพูดใหม่ การสรุปโดยยังคงความหมายดั้งเดิมและปรับปรุงเนื้อหาให้กระจ่างและกระชับ

Course codes : 22447159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก

เอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก การแลกเปลี่ยนเงินตรา การส่ง-รับและกระจายสินค้าและคำศัพท์เฉพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรนานาชาติ ภาษี ลิขสิทธ์ต่างๆ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ วัจนภาษา และอวัจนภาษาในวงการธุรกิจระหว่างประเทศ สังคมและวัฒนธรรมและความเข้าใจในบทความต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและจัดการทางธุรกิจ

Course codes : 22447259
Credit : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ

การตรวจสอบเชิงลึกงานทางด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจตามความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบของการเขียนโครงงาน ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course codes : 22532559
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ

หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยสามารถเขียนอธิบายข้อมูล ตาราง แผนภาพ และกราฟ จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

Course codes : 22538659
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง

กฎเกณฑ์ทางด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะในการเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อนในงานเขียนประเภทต่างๆ

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 22531459
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านขั้นสูง

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อเรื่อง/บทความที่มีความซับซ้อนมากขึ้นชนิดต่าง ๆ

Course codes : 22531659
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสารคดี

กลวิธีการอ่านสารคดีประเภทต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างภาษาและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน

Course codes : 22532459
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนธุรกิจสำหรับสื่อดิจิทัล

ความเข้าใจคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในอินเตอร์เนต และการเรียนและการใช้ซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมเพื่อสร้าง ออกแบบ บำรุงรักษา ใส่ข้อมูลและทำเว้บไซต์ให้ทันสมัย รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ การเรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการดำเนินการเว้บไซต์ใหม่

Course codes : 22534359
Credit : 3(3-0-6)
นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน

การวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษละอเมริกัน โครงสร้างของนวนิยาย การวิเคราะห์ใจความ ศัพท์เทคนิคทางวรรณกรรม บริบททางวัฒนธรรม เทคนิคทางวรรณกรรม องค์ประกอบในการคิดสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ทักษะในการวิเคราะห์แบบสากล

Course codes : 22534459
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

ลักษณะและองค์ประกอบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว การวิเคราะห์บทกวีเพื่อการสร้างจินตนาการ การอ่าน ทักษะในการวิเคราะห์งานเขียนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ร้อยแก้วเพื่อการบรรยาย ความเข้าใจคำศัพท์ทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์เฉพาะทาง

Course codes : 22534659
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์

ทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวรรณกรรม รวมทั้งฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์

Course codes : 22534759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณคดีนานาชาติสำหรับเยาวชน

ลักษณะภาษา องค์ประกอบ และแนวคิด รวมทั้งค่านิยมของสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

Course codes : 22534859
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องสั้น

เรื่องสั้นประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อเมริกัน ยุโรป และเอเชีย โดยเน้นเรื่องรูปแบบ แก่นเรื่อง และแนวคิด

Course codes : 22535259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ

แนวคิดและองค์ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียง

Course codes : 22535359
Credit : 3(3-0-6)
เพลงภาษาอังกฤษและชีวิตสังคม

เพลงภาษาอังกฤษที่เลือกสรรซึ่งได้รับความนิยมในสมัยต่างๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิถีชีวิตทางสังคม การรับรู้ ความเชื่อและอัตลักษณ์ทางสังคม เช่น เพศ กลุ่มชน และการเมือง

Course codes : 22537359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม

หน้าที่ของแผนกต่างๆในโรงแรม คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพนักงานโรงแรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การรับจองห้องพัก การต้อนรับแขก และการลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการในห้องอาหาร การจัดการกับการร้องขอและข้อร้องเรียน และการแจ้งออกและการชำระเงิน

Course codes : 22537459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด

การนำและการมีส่วนร่วมในการประชุมทางการตลาด การหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการตลาด การขยายคำศัพท์เฉพาะทางทางการตลาด การนำเสนอผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีความคิด แผนการและทักษะการเจรจาทางการตลาด

Course codes : 22538159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบไวยากรณ์อังกฤษ

กระบวนการสร้างคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค กฎแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างส่วนประกอบของประโยค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางวากยสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ประโยคในภาษาอังกฤษโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์

Course codes : 22538259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาหน่วยคำ กระบวนการทางวิทยาหน่วยคำ การสร้างคำ ประเภทการสร้างคำด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างคำที่มีความซับซ้อนในภาษาอังกฤษ

Course codes : 22538759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ

ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสอนทักษะการฟัง-การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

Course codes : 22538859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนวิชาเฉพาะ

ทฤษฎีและหลักการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

Course codes : 22539559
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

การสร้างคำศัพท์และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประเด็นทางสังคมในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 6 ประเทศ และประเทศในยุโรป รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การเปรียบเทียบประเทศไทยและอาเซียนกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

Course codes : 22542659
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียงชั้นสูง

การเขียนความเรียงแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเขียนบทความ สารคดี ข่าว บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์

Course codes : 22542759
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

การเขียนเรื่องสั้น บทกวี การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์จากการค้นหาองค์ประกอบของเรื่อง เทคนิคการเขียนวรรณกรรม การนำเทคนิคการเขียนวรรณกรรมมาสร้างสรรค์งานเขียน การฝึกเขียนงานเขียนเพื่อความบันเทิง การตรวจและการปรับแก้งานเขียน

Course codes : 22542859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

การพูด การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น

Course codes : 22542959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

การอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมาย และการเขียนรายงานทางธุรกิจอย่างสั้น

Course codes : 22543759
Credit : 3(3-0-6)
การอภิปรายและการโต้วาที

เทคนิควิธีการอภิปรายและโต้วาทีแบบต่างๆ มุ่งเน้นการใช้รูปแบบภาษา โครงสร้างและคำศัพท์เพื่อการอภิปรายและโต้วาทีอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 22544159
Credit : 3(3-0-6)
บทละครปัจจุบัน

ผลงานละครเวทีช่วงศตวรรษที่ 20 ประวัติการละคร การผลิตละครเวที ชีวประวัติของนักเขียนบทละคร บริบททางวัฒนธรรม การตีความบท การวิจารณ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบสากล

Course codes : 22544259
Credit : 3(3-0-6)
นวนิยายสมัยใหม่

ผลงานของนักเขียนนวนิยายสมัยใหม่ที่เลือกสรรโดยเน้นการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง ลีลาการใช้ภาษา แนวความคิด และแก่นของเรื่อง

Course codes : 22544359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร่วมสมัย

ความนิยมและแนวความคิดที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมตั้งแต่ช่วงหลังปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สะท้อนในงานวรรณกรรม

Course codes : 22544459
Credit : 3(3-0-6)
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน

บทกวีอังกฤษและอเมริกันในสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 การวิจารณ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่นิยมนำมาใช้ในการประพันธ์บทกวีในศตวรรษที่ 19 และ 20 บริบททางการเมือง ปรัชญา การตรวจวิเคราะห์เทคนิคทางวรรณกรรมที่ปรากฏ คำศัพท์ทางวรรณกรรม การอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์สากล

Course codes : 22544559
Credit : 3(3-0-6)
บทละครเชคสเปียร์

การฝึกอ่านและการตีความบทละครของเชคสเปียร์อย่างน้อย 2 เรื่อง จากแนวสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และเชิงประวัติศาสตร์

Course codes : 22544659
Credit : 3(3-0-6)
บทละครอังกฤษและอเมริกัน

ประวัติ และเทคนิคการละครอังกฤษและอเมริกาอย่างสังเขป อ่านบทละครของอังกฤษและอเมริกาที่ดีเด่น

Course codes : 22544759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของโลก

ศึกษาวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร มุ่งเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาสาระ แก่นเรื่อง รูปแบบ เทคนิคและลีลาการเขียน

Course codes : 22546359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลสารคดี

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสารคดี แปลสารคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546459
Credit : 3(3-0-6)
การแปลบันเทิงคดี

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลบันเทิงคดี แปลบันเทิงคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546559
Credit : 3(3-0-6)
การแปลวรรณกรรม

การฝึกแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Course codes : 22546659
Credit : 3(3-0-6)
การแปลแบบล่าม

การฝึกแปลแบบล่าม โดยเก็บใจความได้ถูกต้องและครบถ้วน จากการอ่านและการฟังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 22546759
Credit : 3(3-0-6)
การแปลสื่อบันเทิง

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสื่อบันเทิง การแปลสื่อบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

Course codes : 22546859
Credit : 3(3-0-6)
การแปลภาพยนตร์

หลักเกณฑ์และกลวิธีการแปลบทภาพยนตร์ ฝึกการแปลภาพยนตร์ประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รวมทั้งเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการแปล

Course codes : 22546959
Credit : 3(3-0-6)
การแปลข่าว

หลักการในการแปลข่าวประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาที่ใช้ในการแปล รวมทั้งฝึกแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Course codes : 22547159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

ภาษาอังกฤษเฉพาะที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เข้าใจและตอบสนองเรื่องที่สื่อนำเสนอ เขียนพาดหัวข่าว ข่าวนำและองค์ประกอบอื่นของสื่อหนังสือพิมพ์ เลือกประเภทของข่าวที่สนใจเพื่อนำเสนอเนื้อหาและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในข่าวนั้น

Course codes : 22547259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Course codes : 22547359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคสมัยรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ในการบรรยายประวัติความเป็นมา และลักษณะของพระพุทธรูป โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย การฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

Course codes : 22547459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

ทักษะภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงในอุตสาหกรรมการบิน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยการใช้คำศัพท์การบิน การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ผ่านการแสดงบทบาทสมมติและแบบฝึกต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้โดยสาร เช่น การลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่อง การผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง การขึ้นและลงเครื่องบิน หน้าที่ทั่วไปในการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การสื่อสารโดยการใช้วิทยุและกระบวนการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

Course codes : 22547559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคาร การค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

Course codes : 22547659
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน

เตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Course codes : 22547759
Credit : 3(2-2-5)
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ทักษะการทำแบบทดสอบมาตรฐาน มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ ประเภทต่างๆ

Course codes : 22549659
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร

ลักษณะภาษาอังกฤษ หัวข้อ หรือการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประเด็นทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และที่ผู้เรียนสนใจศึกษา โดยนิสิตค้นคว้า เตรียมตัวและสัมมนาตามหัวข้อที่เลือกสรรโดยการแนะนำของผู้สอน

Course codes : 22549759
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ

การค้นคว้าในหัวข้อทางภาษาอังกฤษที่นิสิตสนใจ โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง