ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ปวันรัตน์ แตงจุ้ย * ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
อาจารย์พนุชดา เจริญชัย * ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์พันทิพา บุญลา *
อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ *
อาจารย์วิภา ประดิษฐ์เวียงคำ *
อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and Social Sciences)

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 22213159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (English Listening- Speaking for Communication)

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ความเข้าใจในหัวข้อสนทนาพื้นฐานและการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมโดยเน้นคำศัพท์ การออกเสียง คำปรากฏร่วม สำนวนและวัฒนธรรมที่มีในภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22218159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Structure)

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของคำ กาลและวาจก ชนิดและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา : 22218259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้ (Grammatical Structure in Use)

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของวลี อนุประโยค และประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การจำแนกและการแก้ไขประโยคที่มีปัญหาให้ถูกต้อง

รหัสวิชา : 22221159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการอ่าน (Reading Techniques)

การใช้บริบท รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย และทักษะการใช้พจนานุกรม เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายมาก่อน การฝึกวิธีการอ่านเร็ว การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อหาข้อมูลโดยรวมและข้อมูลเฉพาะเจาะจง การอ่านเพื่อความเข้าใจ การหาหัวเรื่อง และการหารายละเอียดสนับสนุน รวมถึงการศึกษารูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22221259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงสร้างสรรค์ (Creative Reading)

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะในประเด็นที่หลากหลายจากเรื่องที่อ่าน

รหัสวิชา : 22222159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing Skills)

การใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นและประโยคแบบต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนการสื่อความหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ของการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22225159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ (English Language and Culture)

การศึกษาภูมิหลังและที่มาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตกโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์สะท้อนสุนทรียะทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

รหัสวิชา : 22228359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

หลักการภาษาศาสตร์เบื้องต้น มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะของภาษาทางด้านโครงสร้างและรูปแบบของเสียง โครงสร้างของหน่วยคำ ประโยค และความหมายของ

รหัสวิชา : 22228459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ (English Phonology)

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการออกเสียง การถ่ายถอดเสียง รวมถึงหน่วยเสียงที่แยกไม่ได้ ทำนองเสียง ระดับเสียงเน้นหนักในพยางค์ จังหวะการออกเสียง ระบบเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 22322259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing)

การเขียนอนุเฉทแบบบรรยาย พรรณนา สาธก เปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในรูปแบบและโครงสร้างของแต่ละอนุเฉทและการใช้คำเชื่อมประโยคให้อนุเฉทมีเอกภาพและประโยคมีความสัมพันธ์กัน

รหัสวิชา : 22323259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษ 1 (Oral English I)

การเก็บใจความจากเรื่องหรือบทสนทนาสั้น ๆ ที่ได้ยิน สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยออกเสียงได้ถูกต้อง ใช้โครงสร้างที่จำเป็นได้ถูกต้องเหมาะสม

รหัสวิชา : 22331459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสำหรับวิชาชีพ (Real Reading for Professions)

กลวิธีการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวนเฉพาะด้าน รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานเขียนในอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของรายงาน

รหัสวิชา : 22332359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียง (Essay Writing)

การฝึกและการเขียนความเรียงตามรูปแบบมาตรฐานต่างๆ ความเรียงเชิงบรรยาย พรรณนา เปรียบเทียบ เป็นต้นโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่แสดงถึงความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์งานเขียน และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนำเสนอความคิดให้มีเอกภาพและประโยคถูกต้องมีความกลมเกลียวสัมพันธ์กัน

รหัสวิชา : 22332459
หน่วยกิต : 3(3-6-0)
การย่อความ (Summary Writing)

การจับใจความสำคัญจากการอ่านและฟัง การเขียนใจความที่อ่านและฟังโดยใช้คำของตนเอง การถอดความแบบต่างๆ โดยคงความหมายเดิมตามต้นฉบับและสามารถย่อให้มีเนื้อหาเหมาะสม

รหัสวิชา : 22333359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษ 2 (Oral English II)

เก็บใจความจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ได้ยิน ในระดับที่ยากขึ้นทั้งด้านความยาวศัพท์ โครงสร้างและเนื้อหา เล่าเรื่อง สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม

รหัสวิชา : 22333459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอ (English Public Speaking and Presentation)

การพูดสาธารณะพื้นฐานและการนำเสนอประกอบด้วย การเตรียมการ การนำเสนอ และการประเมินสุนทรพจน์และการนำเสนอ การนำเสนอข้อขัดแย้งในการโต้วาที การเป็นประธานในการประชุมที่เป็นทางการและการพูดโดยไม่ได้เตรียมตัว การผสมผสานรูปแบบการนำเสนอต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีพลวัต

รหัสวิชา : 22334159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีและวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน (British and American Literature and Culture)

ความเป็นมาของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของอังกฤษและอเมริกา และวิเคราะห์ตัวอย่างวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีความโดดเด่นของทั้งสองวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 22334259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บทละคร (Drama)

วิวัฒนาการของการละครตะวันตกแต่ละสมัย องค์ประกอบของการละครตะวันตก วิเคราะห์บทละคร รวมทั้งผลิตละครตามหลักการที่ได้ศึกษา

รหัสวิชา : 22334359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีอังกฤษในศตวรรษที่ 18 และ 19 (English Literature in the 18th and 19th Centuries)

แนวคิดและความนิยมในการสร้างสรรค์วรรณกรรม รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อวรรณกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึง 19

รหัสวิชา : 22336159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (English-Thai Translation)

การฝึกแปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะตัวของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะโครงสร้างที่มักก่อให้เกิดปัญหาในการแปล

รหัสวิชา : 22336259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (Thai-English Translation)

การฝึกแปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะตัวของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะโครงสร้างที่มักก่อให้เกิดปัญหาในการแปล

รหัสวิชา : 22339159
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงาน (Professional Internships)

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งการนำเสนอหลักจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน

รหัสวิชา : 22339259
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ (Overseas Internships)

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชา และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าและการเขียนรายงานภายหลังการฝึกงาน

รหัสวิชา : 22347159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาทางด้านวรรณคดี (Case Studies in Literature)

การตรวจสอบเชิงลึกผลงานทางด้านวรรณคดีภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลงานตามความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบของการเขียนโครงงาน ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รหัสวิชา : 22532559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (English Report Writing)

หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยสามารถเขียนอธิบายข้อมูล ตาราง แผนภาพ และกราฟ จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

รหัสวิชา : 22538659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง (Advanced English Grammar)

กฎเกณฑ์ทางด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะในการเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อนในงานเขียนประเภทต่างๆ

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 22531459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านขั้นสูง (Advanced Reading)

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อเรื่อง/บทความที่มีความซับซ้อนมากขึ้นชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22531659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสารคดี (Non-Fiction Readings)

กลวิธีการอ่านสารคดีประเภทต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างภาษาและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน

รหัสวิชา : 22532459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนธุรกิจสำหรับสื่อดิจิทัล (Business Writing for Digital Media)

ความเข้าใจคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในอินเตอร์เนต และการเรียนและการใช้ซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมเพื่อสร้าง ออกแบบ บำรุงรักษา ใส่ข้อมูลและทำเว้บไซต์ให้ทันสมัย รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ การเรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการดำเนินการเว้บไซต์ใหม่

รหัสวิชา : 22534359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน (The English and American Novels)

การวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษละอเมริกัน โครงสร้างของนวนิยาย การวิเคราะห์ใจความ ศัพท์เทคนิคทางวรรณกรรม บริบททางวัฒนธรรม เทคนิคทางวรรณกรรม องค์ประกอบในการคิดสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ทักษะในการวิเคราะห์แบบสากล

รหัสวิชา : 22534459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง (English Prose and Poetry)

ลักษณะและองค์ประกอบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว การวิเคราะห์บทกวีเพื่อการสร้างจินตนาการ การอ่าน ทักษะในการวิเคราะห์งานเขียนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ร้อยแก้วเพื่อการบรรยาย ความเข้าใจคำศัพท์ทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์เฉพาะทาง

รหัสวิชา : 22534659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism)

ทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวรรณกรรม รวมทั้งฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์

รหัสวิชา : 22534759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีนานาชาติสำหรับเยาวชน (International Juvenile Literature)

ลักษณะภาษา องค์ประกอบ และแนวคิด รวมทั้งค่านิยมของสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

รหัสวิชา : 22534859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องสั้น (Short Stories)

เรื่องสั้นประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อเมริกัน ยุโรป และเอเชีย โดยเน้นเรื่องรูปแบบ แก่นเรื่อง และแนวคิด

รหัสวิชา : 22535259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Film Studies)

แนวคิดและองค์ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 22535359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เพลงภาษาอังกฤษและชีวิตสังคม (English Songs and Social Life)

เพลงภาษาอังกฤษที่เลือกสรรซึ่งได้รับความนิยมในสมัยต่างๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิถีชีวิตทางสังคม การรับรู้ ความเชื่อและอัตลักษณ์ทางสังคม เช่น เพศ กลุ่มชน และการเมือง

รหัสวิชา : 22537359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (English for Hotel)

หน้าที่ของแผนกต่างๆในโรงแรม คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพนักงานโรงแรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การรับจองห้องพัก การต้อนรับแขก และการลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการในห้องอาหาร การจัดการกับการร้องขอและข้อร้องเรียน และการแจ้งออกและการชำระเงิน

รหัสวิชา : 22537459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด (English for Marketing)

การนำและการมีส่วนร่วมในการประชุมทางการตลาด การหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการตลาด การขยายคำศัพท์เฉพาะทางทางการตลาด การนำเสนอผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีความคิด แผนการและทักษะการเจรจาทางการตลาด

รหัสวิชา : 22538159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบไวยากรณ์อังกฤษ (English Syntax)

กระบวนการสร้างคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค กฎแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างส่วนประกอบของประโยค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางวากยสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ประโยคในภาษาอังกฤษโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์

รหัสวิชา : 22538259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาหน่วยคำ กระบวนการทางวิทยาหน่วยคำ การสร้างคำ ประเภทการสร้างคำด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างคำที่มีความซับซ้อนในภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22538859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนวิชาเฉพาะ (Applied Linguistics for Content-based Teaching)

ทฤษฎีและหลักการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

รหัสวิชา : 22539559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Experience)

การสร้างคำศัพท์และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประเด็นทางสังคมในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 6 ประเทศ และประเทศในยุโรป รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การเปรียบเทียบประเทศไทยและอาเซียนกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22542559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Creative Writing for Children and Young Adults)

กลวิธีและโครงสร้างในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ฝึกการเขียนเรื่องสั้น โฆษณาและบทกวีสำหรับเด็กและเยาวชน

รหัสวิชา : 22542659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียงชั้นสูง (Advanced Essay Writing)

การเขียนความเรียงแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเขียนบทความ สารคดี ข่าว บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์

รหัสวิชา : 22542759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)

การเขียนเรื่องสั้น บทกวี การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์จากการค้นหาองค์ประกอบของเรื่อง เทคนิคการเขียนวรรณกรรม การนำเทคนิคการเขียนวรรณกรรมมาสร้างสรรค์งานเขียน การฝึกเขียนงานเขียนเพื่อความบันเทิง การตรวจและการปรับแก้งานเขียน

รหัสวิชา : 22542859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Workplace)

การพูด การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น

รหัสวิชา : 22542959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

การอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมาย และการเขียนรายงานทางธุรกิจอย่างสั้น

รหัสวิชา : 22543759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอภิปรายและการโต้วาที (Oral Discussion and Debate)

เทคนิควิธีการอภิปรายและโต้วาทีแบบต่างๆ มุ่งเน้นการใช้รูปแบบภาษา โครงสร้างและคำศัพท์เพื่อการอภิปรายและโต้วาทีอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 22544159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครปัจจุบัน (Modern Drama)

ผลงานละครเวทีช่วงศตวรรษที่ 20 ประวัติการละคร การผลิตละครเวที ชีวประวัติของนักเขียนบทละคร บริบททางวัฒนธรรม การตีความบท การวิจารณ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบสากล

รหัสวิชา : 22544259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวนิยายสมัยใหม่ (Modern Novels)

ผลงานของนักเขียนนวนิยายสมัยใหม่ที่เลือกสรรโดยเน้นการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง ลีลาการใช้ภาษา แนวความคิด และแก่นของเรื่อง

รหัสวิชา : 22544359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร่วมสมัย (Contemporary Literature)

ความนิยมและแนวความคิดที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมตั้งแต่ช่วงหลังปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สะท้อนในงานวรรณกรรม

รหัสวิชา : 22544459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน (Modern British and American Poetry)

บทกวีอังกฤษและอเมริกันในสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 การวิจารณ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่นิยมนำมาใช้ในการประพันธ์บทกวีในศตวรรษที่ 19 และ 20 บริบททางการเมือง ปรัชญา การตรวจวิเคราะห์เทคนิคทางวรรณกรรมที่ปรากฏ คำศัพท์ทางวรรณกรรม การอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์สากล

รหัสวิชา : 22544559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครเชคสเปียร์ (Shakespearean Drama)

การฝึกอ่านและการตีความบทละครของเชคสเปียร์อย่างน้อย 2 เรื่อง จากแนวสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และเชิงประวัติศาสตร์

รหัสวิชา : 22544659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครอังกฤษและอเมริกัน (English and American Drama)

ประวัติ และเทคนิคการละครอังกฤษและอเมริกาอย่างสังเขป อ่านบทละครของอังกฤษและอเมริกาที่ดีเด่น

รหัสวิชา : 22544759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของโลก (Masterpieces of World Literature)

ศึกษาวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร มุ่งเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาสาระ แก่นเรื่อง รูปแบบ เทคนิคและลีลาการเขียน

รหัสวิชา : 22546359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลสารคดี (Translation of Non-Fiction)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสารคดี แปลสารคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลบันเทิงคดี (Translation of Fiction)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลบันเทิงคดี แปลบันเทิงคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลวรรณกรรม (Translation of Literature)

การฝึกแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 22546659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลแบบล่าม (Spontaneous Translation)

การฝึกแปลแบบล่าม โดยเก็บใจความได้ถูกต้องและครบถ้วน จากการอ่านและการฟังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22546759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลสื่อบันเทิง (Translation of Entertainment Media)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสื่อบันเทิง การแปลสื่อบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาพยนตร์ (Film Translation)

หลักเกณฑ์และกลวิธีการแปลบทภาพยนตร์ ฝึกการแปลภาพยนตร์ประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รวมทั้งเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการแปล

รหัสวิชา : 22546959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลข่าว (News Translation)

หลักการในการแปลข่าวประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาที่ใช้ในการแปล รวมทั้งฝึกแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 22547159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (English for Printed Media)

ภาษาอังกฤษเฉพาะที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เข้าใจและตอบสนองเรื่องที่สื่อนำเสนอ เขียนพาดหัวข่าว ข่าวนำและองค์ประกอบอื่นของสื่อหนังสือพิมพ์ เลือกประเภทของข่าวที่สนใจเพื่อนำเสนอเนื้อหาและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในข่าวนั้น

รหัสวิชา : 22547259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (English for Tourism Industry)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 22547359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ (English for Domestic Tourism)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคสมัยรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ในการบรรยายประวัติความเป็นมา และลักษณะของพระพุทธรูป โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย การฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

รหัสวิชา : 22547559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร (English for Finance and Banking)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคาร การค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

รหัสวิชา : 22547659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน (English for Standardized Tests)

เตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 22547759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Test for Work)

ทักษะการทำแบบทดสอบมาตรฐาน มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ ประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 22549659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร (Seminar on Selected Topics)

ลักษณะภาษาอังกฤษ หัวข้อ หรือการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประเด็นทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และที่ผู้เรียนสนใจศึกษา โดยนิสิตค้นคว้า เตรียมตัวและสัมมนาตามหัวข้อที่เลือกสรรโดยการแนะนำของผู้สอน

รหัสวิชา : 22549759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ (Independent Study in the English Language)

การค้นคว้าในหัวข้อทางภาษาอังกฤษที่นิสิตสนใจ โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and Social Sciences)

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 22213159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (English Listening- Speaking for Communication)

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ความเข้าใจในหัวข้อสนทนาพื้นฐานและการสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมโดยเน้นคำศัพท์ การออกเสียง คำปรากฏร่วม สำนวนและวัฒนธรรมที่มีในภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22218159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Structure)

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของคำ กาลและวาจก ชนิดและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา : 22218259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้ (Grammatical Structure in Use)

การแยกประเภทและการวิเคราะห์ชนิดของวลี อนุประโยค และประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ การจำแนกและการแก้ไขประโยคที่มีปัญหาให้ถูกต้อง

รหัสวิชา : 22221159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการอ่าน (Reading Techniques)

การใช้บริบท รากศัพท์ อุปสรรค ปัจจัย และทักษะการใช้พจนานุกรม เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายมาก่อน การฝึกวิธีการอ่านเร็ว การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อหาข้อมูลโดยรวมและข้อมูลเฉพาะเจาะจง การอ่านเพื่อความเข้าใจ การหาหัวเรื่อง และการหารายละเอียดสนับสนุน รวมถึงการศึกษารูปแบบงานเขียนประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22221259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงสร้างสรรค์ (Creative Reading)

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะในประเด็นที่หลากหลายจากเรื่องที่อ่าน

รหัสวิชา : 22222159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing Skills)

การใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นและประโยคแบบต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนการสื่อความหมายตามสถานการณ์และจุดประสงค์ของการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22225159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ (English Language and Culture)

การศึกษาภูมิหลังและที่มาของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตกโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์สะท้อนสุนทรียะทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

รหัสวิชา : 22228359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

หลักการภาษาศาสตร์เบื้องต้น มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะของภาษาทางด้านโครงสร้างและรูปแบบของเสียง โครงสร้างของหน่วยคำ ประโยค และความหมายของ

รหัสวิชา : 22228459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ (English Phonology)

การออกเสียงในภาษาอังกฤษ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการออกเสียง การถ่ายถอดเสียง รวมถึงหน่วยเสียงที่แยกไม่ได้ ทำนองเสียง ระดับเสียงเน้นหนักในพยางค์ จังหวะการออกเสียง ระบบเสียง การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 22422159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English Writing for Business Communication)

จดหมายและข้อความเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้า โดยเน้นรูปแบบและลีลา ลักษณะภาษาต่างๆ การอธิบาย การโน้มน้าว

รหัสวิชา : 22423259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพูดทางธุรกิจ (Business Speaking)

การฝึกใช้คำศัพท์ สำนวน และรูปแบบภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์

รหัสวิชา : 22428559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์วิเคราะห์สำหรับธุรกิจ (Analytical Grammar for Business)

หลักไวยากรณ์และวิเคราะห์ประโยคและข้อความตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาเลือกใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งสามารถนำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษาไปใช้สื่อสารเชิงธุรกิจ ได้ถูกต้องและตรงตามความคิด

รหัสวิชา : 22431359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (Reading in Business English)

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในหลายรูปแบบและการจำกัดเวลาในการอ่านโดยเน้นความเข้าใจคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างไวยากรณ์และเนื้อหาที่อ่าน

รหัสวิชา : 22431459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสำหรับวิชาชีพธุรกิจ (Real Reading for Business Professions)

กลวิธีการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพธุรกิจต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวนเฉพาะด้าน รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานเขียนในอาชีพต่างๆ ในรูปแบบของรายงาน

รหัสวิชา : 22432359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจดบันทึกและย่อความทางธุรกิจ (Business Note-Taking and Summarizing)

การฝึกการจดบันทึก ถอดความและย่อความจากข้อความทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยคงความหมายตามต้นฉบับ

รหัสวิชา : 22433359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอทางธุรกิจ (English Public Speaking and Business Presentation)

การพูดสาธารณะพื้นฐานและการนำเสนอทางธุรกิจประกอบด้วย การเตรียมการ การนำเสนอ และการประเมินสุนทรพจน์และการนำเสนอ การเป็นประธานหรือผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมที่เป็นทางการและการพูดโดยไม่ได้เตรียมตัว การผสมผสานรูปแบบการนำเสนอต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆ จัดการกับความวิตกกังวลและเสริมสร้างสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีพลวัต

รหัสวิชา : 22436159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business Translation)

การฝึกแปลประโยคและข้อความสั้นทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และการวิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างประโยคและความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศตะวันตกและตะวันออก

รหัสวิชา : 22436259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลธุรกิจ (Business Translation)

การแปลประโยคและอนุเฉทต่างๆทางด้านธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ภาษาในระดับคำ ประโยคและโครงสร้าง โดยเน้นที่ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22437159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (English for International Business and Trades)

การใช้กิจกรรมและการอ่านเรื่องสั้นเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายวงศัพท์และเพิ่มเติมความรู้ทั่วไปในหัวข้อที่เรียน

รหัสวิชา : 22439159
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงาน (Internships)

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงรวมทั้งการนำเสนอ

รหัสวิชา : 22439259
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ (Overseas Internships)

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชาฯ และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าและการเขียนรายงานภายหลังการฝึกงาน

รหัสวิชา : 22443459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสนทนาและเจรจาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business Conversation and Negotiation)

การย่อความและการจดบันทึกจากภาษาอังกฤษวัจนภาษา และอวัจนภาษาในบริบทหลากหลาย บริบทเชิงธุรกิจ การเน้นทักษะในการจับประเด็นสำคัญ การใช้วิธีการดำเนินการและตัวย่อที่เหมาะสม การฟังเชิงรุก การเว้นข้อความที่ไม่สำคัญ การปรับบันทึกหลังจากการฟังบรรยาย เทคนิคการเรียบเรียงคำพูดใหม่ การสรุปโดยยังคงความหมายดั้งเดิมและปรับปรุงเนื้อหาให้กระจ่างและกระชับ

รหัสวิชา : 22447159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก (English for Import-Export Business)

เอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก การแลกเปลี่ยนเงินตรา การส่ง-รับและกระจายสินค้าและคำศัพท์เฉพาะต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรนานาชาติ ภาษี ลิขสิทธ์ต่างๆ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ วัจนภาษา และอวัจนภาษาในวงการธุรกิจระหว่างประเทศ สังคมและวัฒนธรรมและความเข้าใจในบทความต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและจัดการทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 22447259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ (Case Studies in Business)

การตรวจสอบเชิงลึกงานทางด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจตามความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบของการเขียนโครงงาน ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รหัสวิชา : 22532559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (English Report Writing)

หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยสามารถเขียนอธิบายข้อมูล ตาราง แผนภาพ และกราฟ จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

รหัสวิชา : 22538659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง (Advanced English Grammar)

กฎเกณฑ์ทางด้านไวยากรณ์และการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกทักษะในการเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อนในงานเขียนประเภทต่างๆ

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 22531459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านขั้นสูง (Advanced Reading)

การฝึกอ่านและประยุกต์ใช้ทักษะ การตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ และแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อเรื่อง/บทความที่มีความซับซ้อนมากขึ้นชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22531659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสารคดี (Non-Fiction Readings)

กลวิธีการอ่านสารคดีประเภทต่างๆ ศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างภาษาและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน

รหัสวิชา : 22532459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนธุรกิจสำหรับสื่อดิจิทัล (Business Writing for Digital Media)

ความเข้าใจคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในอินเตอร์เนต และการเรียนและการใช้ซอฟแวร์ที่เป็นที่นิยมเพื่อสร้าง ออกแบบ บำรุงรักษา ใส่ข้อมูลและทำเว้บไซต์ให้ทันสมัย รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ การเรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการดำเนินการเว้บไซต์ใหม่

รหัสวิชา : 22534359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน (The English and American Novels)

การวิเคราะห์นวนิยายอังกฤษละอเมริกัน โครงสร้างของนวนิยาย การวิเคราะห์ใจความ ศัพท์เทคนิคทางวรรณกรรม บริบททางวัฒนธรรม เทคนิคทางวรรณกรรม องค์ประกอบในการคิดสร้างสรรค์และการวิจารณ์ ทักษะในการวิเคราะห์แบบสากล

รหัสวิชา : 22534459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง (English Prose and Poetry)

ลักษณะและองค์ประกอบวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว การวิเคราะห์บทกวีเพื่อการสร้างจินตนาการ การอ่าน ทักษะในการวิเคราะห์งานเขียนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ร้อยแก้วเพื่อการบรรยาย ความเข้าใจคำศัพท์ทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์เฉพาะทาง

รหัสวิชา : 22534659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism)

ทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวรรณกรรม รวมทั้งฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์

รหัสวิชา : 22534759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีนานาชาติสำหรับเยาวชน (International Juvenile Literature)

ลักษณะภาษา องค์ประกอบ และแนวคิด รวมทั้งค่านิยมของสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

รหัสวิชา : 22534859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องสั้น (Short Stories)

เรื่องสั้นประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อเมริกัน ยุโรป และเอเชีย โดยเน้นเรื่องรูปแบบ แก่นเรื่อง และแนวคิด

รหัสวิชา : 22535259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Film Studies)

แนวคิดและองค์ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่มีคุณค่าและมีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 22535359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เพลงภาษาอังกฤษและชีวิตสังคม (English Songs and Social Life)

เพลงภาษาอังกฤษที่เลือกสรรซึ่งได้รับความนิยมในสมัยต่างๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิถีชีวิตทางสังคม การรับรู้ ความเชื่อและอัตลักษณ์ทางสังคม เช่น เพศ กลุ่มชน และการเมือง

รหัสวิชา : 22537359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม (English for Hotel)

หน้าที่ของแผนกต่างๆในโรงแรม คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพนักงานโรงแรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การรับจองห้องพัก การต้อนรับแขก และการลงทะเบียนเข้าพัก การให้บริการในห้องอาหาร การจัดการกับการร้องขอและข้อร้องเรียน และการแจ้งออกและการชำระเงิน

รหัสวิชา : 22537459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด (English for Marketing)

การนำและการมีส่วนร่วมในการประชุมทางการตลาด การหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการตลาด การขยายคำศัพท์เฉพาะทางทางการตลาด การนำเสนอผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีความคิด แผนการและทักษะการเจรจาทางการตลาด

รหัสวิชา : 22538159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบไวยากรณ์อังกฤษ (English Syntax)

กระบวนการสร้างคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค กฎแสดงความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ระหว่างส่วนประกอบของประโยค คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางวากยสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ประโยคในภาษาอังกฤษโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์

รหัสวิชา : 22538259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ (English Morphology)

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาหน่วยคำ กระบวนการทางวิทยาหน่วยคำ การสร้างคำ ประเภทการสร้างคำด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างคำที่มีความซับซ้อนในภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22538759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ (Applied Linguistics for Language Teaching)

ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสอนทักษะการฟัง-การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

รหัสวิชา : 22538859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนวิชาเฉพาะ (Applied Linguistics for Content-based Teaching)

ทฤษฎีและหลักการสอนวิชาเฉพาะโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งการสาธิตการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนที่ใช้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและหลักการสอน

รหัสวิชา : 22539559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Experience)

การสร้างคำศัพท์และข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประเด็นทางสังคมในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 6 ประเทศ และประเทศในยุโรป รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ การเปรียบเทียบประเทศไทยและอาเซียนกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22542659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนความเรียงชั้นสูง (Advanced Essay Writing)

การเขียนความเรียงแบบต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเขียนบทความ สารคดี ข่าว บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์

รหัสวิชา : 22542759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)

การเขียนเรื่องสั้น บทกวี การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์จากการค้นหาองค์ประกอบของเรื่อง เทคนิคการเขียนวรรณกรรม การนำเทคนิคการเขียนวรรณกรรมมาสร้างสรรค์งานเขียน การฝึกเขียนงานเขียนเพื่อความบันเทิง การตรวจและการปรับแก้งานเขียน

รหัสวิชา : 22542859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Workplace)

การพูด การเขียนเพื่อการติดต่อทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเน้นคำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น

รหัสวิชา : 22542959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

การอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมาย และการเขียนรายงานทางธุรกิจอย่างสั้น

รหัสวิชา : 22543759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอภิปรายและการโต้วาที (Oral Discussion and Debate)

เทคนิควิธีการอภิปรายและโต้วาทีแบบต่างๆ มุ่งเน้นการใช้รูปแบบภาษา โครงสร้างและคำศัพท์เพื่อการอภิปรายและโต้วาทีอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 22544159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครปัจจุบัน (Modern Drama)

ผลงานละครเวทีช่วงศตวรรษที่ 20 ประวัติการละคร การผลิตละครเวที ชีวประวัติของนักเขียนบทละคร บริบททางวัฒนธรรม การตีความบท การวิจารณ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบสากล

รหัสวิชา : 22544259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวนิยายสมัยใหม่ (Modern Novels)

ผลงานของนักเขียนนวนิยายสมัยใหม่ที่เลือกสรรโดยเน้นการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง ลีลาการใช้ภาษา แนวความคิด และแก่นของเรื่อง

รหัสวิชา : 22544359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมร่วมสมัย (Contemporary Literature)

ความนิยมและแนวความคิดที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมตั้งแต่ช่วงหลังปี ค.ศ. 1960 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่สะท้อนในงานวรรณกรรม

รหัสวิชา : 22544459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน (Modern British and American Poetry)

บทกวีอังกฤษและอเมริกันในสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20 การวิจารณ์ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่นิยมนำมาใช้ในการประพันธ์บทกวีในศตวรรษที่ 19 และ 20 บริบททางการเมือง ปรัชญา การตรวจวิเคราะห์เทคนิคทางวรรณกรรมที่ปรากฏ คำศัพท์ทางวรรณกรรม การอ่านเชิงวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์สากล

รหัสวิชา : 22544559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครเชคสเปียร์ (Shakespearean Drama)

การฝึกอ่านและการตีความบทละครของเชคสเปียร์อย่างน้อย 2 เรื่อง จากแนวสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และเชิงประวัติศาสตร์

รหัสวิชา : 22544659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บทละครอังกฤษและอเมริกัน (English and American Drama)

ประวัติ และเทคนิคการละครอังกฤษและอเมริกาอย่างสังเขป อ่านบทละครของอังกฤษและอเมริกาที่ดีเด่น

รหัสวิชา : 22544759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเอกของโลก (Masterpieces of World Literature)

ศึกษาวรรณกรรมเอกของโลกที่คัดสรร มุ่งเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์เนื้อหาสาระ แก่นเรื่อง รูปแบบ เทคนิคและลีลาการเขียน

รหัสวิชา : 22546359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลสารคดี (Translation of Non-Fiction)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสารคดี แปลสารคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลบันเทิงคดี (Translation of Fiction)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลบันเทิงคดี แปลบันเทิงคดีในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลวรรณกรรม (Translation of Literature)

การฝึกแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 22546659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลแบบล่าม (Spontaneous Translation)

การฝึกแปลแบบล่าม โดยเก็บใจความได้ถูกต้องและครบถ้วน จากการอ่านและการฟังจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22546759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลสื่อบันเทิง (Translation of Entertainment Media)

แนวคิดและทฤษฎีทั่วไปในการแปลสื่อบันเทิง การแปลสื่อบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่ความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา

รหัสวิชา : 22546859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาพยนตร์ (Film Translation)

หลักเกณฑ์และกลวิธีการแปลบทภาพยนตร์ ฝึกการแปลภาพยนตร์ประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รวมทั้งเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการแปล

รหัสวิชา : 22546959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลข่าว (News Translation)

หลักการในการแปลข่าวประเภทต่างๆ ศึกษาวิธีการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนภาษาที่ใช้ในการแปล รวมทั้งฝึกแปลข่าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 22547159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (English for Printed Media)

ภาษาอังกฤษเฉพาะที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เข้าใจและตอบสนองเรื่องที่สื่อนำเสนอ เขียนพาดหัวข่าว ข่าวนำและองค์ประกอบอื่นของสื่อหนังสือพิมพ์ เลือกประเภทของข่าวที่สนใจเพื่อนำเสนอเนื้อหาและลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใช้ในข่าวนั้น

รหัสวิชา : 22547259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (English for Tourism Industry)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 22547359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ (English for Domestic Tourism)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคสมัยรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ในการบรรยายประวัติความเป็นมา และลักษณะของพระพุทธรูป โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย การฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

รหัสวิชา : 22547459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน (English for Airline Industry)

ทักษะภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงในอุตสาหกรรมการบิน โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยการใช้คำศัพท์การบิน การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ผ่านการแสดงบทบาทสมมติและแบบฝึกต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้โดยสาร เช่น การลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่อง การผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง การขึ้นและลงเครื่องบิน หน้าที่ทั่วไปในการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การสื่อสารโดยการใช้วิทยุและกระบวนการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 22547559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร (English for Finance and Banking)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างเฉพาะทางด้านการเงินและการธนาคาร การค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

รหัสวิชา : 22547659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน (English for Standardized Tests)

เตรียมความพร้อมทางทักษะภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 22547759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Test for Work)

ทักษะการทำแบบทดสอบมาตรฐาน มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ ประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 22549659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร (Seminar on Selected Topics)

ลักษณะภาษาอังกฤษ หัวข้อ หรือการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประเด็นทางภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร และที่ผู้เรียนสนใจศึกษา โดยนิสิตค้นคว้า เตรียมตัวและสัมมนาตามหัวข้อที่เลือกสรรโดยการแนะนำของผู้สอน

รหัสวิชา : 22549759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ (Independent Study in the English Language)

การค้นคว้าในหัวข้อทางภาษาอังกฤษที่นิสิตสนใจ โดยเน้นการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง