ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) (บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 133 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ญาณิน พัดโสภา *
อาจารย์ เบญญาดา กระจ่างแจ้ง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาวดี ผลเอนก *
อาจารย์ พิสิษฐ์ บึงบัว * ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2562)
อาจารย์ วีรภัทร พุกกะมาน * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 75526759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการค้าชายแดน

หลักกฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน สัญญาการค้า การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดการข้อโต้แย้งธุรกิจระหว่างประเทศ

2.1 วิชาแกน

Course codes : 75410159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสเบื้องต้น

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต ฟังชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกาลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตรสัมพันธ์ การหาค่าสูงสุดต่าสุดและการเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่าสุด ปริพันธ์ไม่จากัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์ทีละส่วนและการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้งและพื้นที่ผิวเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น

Course codes : 75810259
Credit : 3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ทักษะในการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

Course codes : 75812159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

แนวคิดและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แม่บททางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้าและผลิต การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงศึกษาความหมายและแปลความหมายของรายการต่างๆ ที่มีอยู่ในรายงานทางการเงิน

Course codes : 75813159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

Course codes : 75815159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดต่างๆ ในหลักการจัดการธุรกิจ งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ จริยธรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ปทัสสถาน(บรรทัดฐาน)และอิทธิพลของกลุ่มต่อสมาชิก และปัญหาต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

Course codes : 75816159
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

Course codes : 75821159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานด้านการเงิน

Course codes : 75825159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน

บทบาทและหน้าที่ของการผลิตและการดำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การออกแบบกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การจัดการและการควบคุมการผลิตและการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ และการนำตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในการจัดการดำเนินงาน โปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการพยากรณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน รูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีคิว เทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการ

Course codes : 75827159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 75829159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

Course codes : 75835159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา โดยการวิเคราะห์องค์กรภาพรวมตั้งแต่ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนด ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และการควบคุมและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การศึกษากรณีศึกษาในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนจริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจ

2.2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 75521159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์แต่ละชนชาติ รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมการทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่ละชนชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 75523259
Credit : 3(3-0-6)
การค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ

วิวัฒนาการ บทบาทและความสำคัญของการค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการทางด้านการค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ สถาบันสำคัญของการค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่การค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย ในการค้าชายแดนและตลาดระหว่างประเทศ การสื่อสารและการใช้อินเตอร์เนตในการค้าชายแดนการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 75524159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก ความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การจัดการโซ่อุปทานแบบกรีน กรณีศึกษา

Course codes : 75524259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

บทบาทและความสำคัญของการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการจัดการการกระจายสินค้า ปัจจัยในการพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการขนส่ง ท่าขนส่งและจุดรับส่ง เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

Course codes : 75531159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพ

แนวทางการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ผังควบคุม ซิกซ์ซิกมา การขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ การเลือกซัพพลายเออร์ การลดต้นทุนการผลิต มาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานยานยนต์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (ระบบ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการคุณภาพโดยรวม การเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ การผลิตแบบลีน และไคเซนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ

Course codes : 75531259
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ ลักษณะของวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผลและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 75533359
Credit : 3(3-0-6)
พิธีศุลกากรว่าด้วยการค้าชายแดน

การจัดองค์กรของแผนกส่งออกและนำเข้าขององค์กรธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินค้า เทคนิคหรือวิธีการคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้า ขั้นตอนและวิธีการต่าง ในการชำระเงินสินเชื่อในการส่งออกและนำเข้า การหีบห่อ การส่งเสริมการตลาด การขนส่ง การประกันภัยและการเตรียมเอกสารในการส่งออกและนำเข้า กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก การค้าทางบก การถ่ายลำการผ่านแดน พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร การกำหนดราคาศุลกากร พิธีการศุลกากรประชาอาเซียน สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และจรรยาบรรณของตัวแทน

Course codes : 75534359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

ความสำคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ หน้าที่และประเภทของคลังสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้าแนวความคิดในการจัดการสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่าง ๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

Course codes : 75536259
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์

หลักการโดยทั่วไปของการประกันภัยการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การขนส่ง ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75538159
Credit : 1(1-0-2)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

การทบทวนองค์ความรู้และการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การจัดการอารมณ์และความเครียดในที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งาน การทบทวนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

Course codes : 75548159
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ค้นคว้าหาประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านการค้าชายแดน หรือการค้าระหว่างประเทศ หรือโลจิสติกส์ โดยนำองค์ความรู้แต่ละด้านที่ได้เรียนมาวิเคราะห์และอภิปรายกันในชั้นเรียน

Course codes : 75548259
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน และการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ทำระหว่างปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนิสิต

Course codes : 75548359
Credit : 3(0-9-4)
ฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ และมีจำนวนชั่วโมงฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง

Course codes : 75548459
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อด้านการค้าชายแดน และ/หรือโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ และเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอน โดยจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

2.2.2 วิชาเอก

Course codes : 75523359
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมการค้าชายแดน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมการค้าชายแดน วัฒนธรรมการดำรงชีพ ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมการค้าท้องถิ่น บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการค้าชายแดน และนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการค้าชายแดน ระเบียบการค้าต่างวัฒธรรมการค้าชายแดน วิธีคิดทางวัฒนธรรม ทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการค้าชายแดน

Course codes : 75524359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ความสำคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75525159
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เบื้องต้น แนวโน้ม และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้าง เทคนิคทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม อินเทอร์เน็ตสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองทางด้านธุรกิจสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 75527159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 1

เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การอ่าน การเขียน โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาจีน คำศัพท์พื้นฐานทางธุรกิจ วัฒนธรรมและมารยาทในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวจีน

Course codes : 75527359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรและวัฒนธรรมเขมรเพื่อธุรกิจ 1

เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การอ่าน การเขียน โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาเขมร คำศัพท์พื้นฐานทางธุรกิจ วัฒนธรรมและมารยาทในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวเขมร

Course codes : 75531359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความแตกต่างและความขัดแย้ง

ความหมาย สาเหตุ ความเชื่อ และประเภทของความแตกต่างและความขัดแย้ง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการความแตกต่างและความขัดแย้ง แนวทางดำเนินการเพื่อลดความขัดแย้ง และ เทคนิคการปรับตัวในความแตกต่างและความขัดแย้ง

Course codes : 75531559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่

บทบาทและความสำคัญของการจัดการสมัยใหม่ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้ในองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน วิวัฒนาการทางทฤษฎีการจัดการ การเป็นองค์การคุณภาพระดับสากล ศึกษาบทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำยุคใหม่ พฤติกรรมองค์การ จริยธรรมทางการบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเทคนิคการจัดการธุรกิจปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ

Course codes : 75531659
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย กระบวนการและความสำคัญของการเจรจาต่อรองของธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวคู่เจรจาในการสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาและบทบาทสมมติ

Course codes : 75533559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และองค์กรทาง การเงินที่เกี่ยวข้อง กลไกตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ต้นทุนและโครงสร้างเงินทุนระหว่างประเทศ ตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75534459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่

บทบาทและความสำคัญของการค้าปลีกต่อธุรกิจ กระบวนการการบริหารการค้าปลีกและการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์การเจริญเติบโตในธุรกิจการค้าปลีกและระบบแฟรนไชส์ การจัดประเภทการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้าปลีก การบริหารการตลาดการค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการบัญชีและการเงิน การบริหารเครือข่ายผู้ขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า เทคโนโลยีในการจัดการการค้าปลีก การค้าปลีกระหว่างประเทศ และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มด้านการจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่และผลกระทบ

Course codes : 75534659
Credit : 3(3-0-6)
การลำเลียงวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์

หน้าที่และบทบาทของการลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เทคโนโลยีการเคลื่อนย้าย การลำเลียงและขนถ่าย การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต การเลือกวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง กฎหมาย กฎระเบียบเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75534759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การไหลเวียนของพัสดุและสต็อก คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและวางแผนสำหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และ โซ่อุปทานระดับสากล แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

Course codes : 75534859
Credit : 3(3-0-6)
แรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์ การบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์ นโยบายแรงงานต่างด้าวและสภาวการณ์ทำงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 75534959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางอากาศ

ลักษณะและประเภทของท่าอากาศยาน วางแผนและการจัดการความจุของ ท่าอากาศยาน ระบบสายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานและการปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน และสายการบิน การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ วางแผนยุทธ์ศาสตร์การขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ของท่าอากาศยาน

Course codes : 75535059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านโลจิสติกส์ วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน และบริหารงานด้านโลจิสติกส์ งานคลังสินค้า งานขนส่ง ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สำหรับโลจิสติกส์ในปัจจุบัน แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษา

Course codes : 75535259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล โดยศึกษาถึงชนิดของระบบฐานข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ฟังก์ชันในฐานข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบระบบฐานข้อมูล การฝึกหัดออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในทางธุรกิจ

Course codes : 75537259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 2

โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาจีน รวมทั้งฝึกทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคำศัพท์พื้นฐานและทางธุรกิจ เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาท ที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวจีนที่สูงกว่ารายวิชา 75527159 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 1

Course codes : 75537359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมเขมรเพื่อธุรกิจ 2

โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาเขมร รวมทั้งฝึกทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคำศัพท์พื้นฐานและทางธุรกิจ เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาท ที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวกัมพูชาที่สูงกว่ารายวิชา 75527359 ภาษาและวัฒนธรรมเขมรเพื่อธุรกิจ 1

Course codes : 75544559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดซื้อและการจัดหาวัสดุ

ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อวัสดุในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ

Course codes : 75544659
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 75544859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางทะเล

บทบาทและความสำคัญของการขนส่งทางทะเล เทอมการค้าระหว่างประเทศ ประเภทสินค้า ประเภทของเรือ เส้นระวางบรรทุก สัญญาเช่าเรือ ค่าระวางและค่าระวางล่วงหน้า ใบตราส่ง ธุรกิจการขนส่งทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับการค้าและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการการขนส่งทางทะเลและท่าเรือ การกำหนดค่าภาระและการจัดการท่าเรือ

Course codes : 75544959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ

ลักษณะและประเภทของพาหนะ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก เส้นทางภายในและระหว่างประเทศ การวางแผนเส้นทางเดินรถ การจัดการความเสี่ยงของการขนส่งทางบก การจัดการท่ารถและสถานีรถไฟ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ระบบการขนส่งทางบกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบของการขนส่งทางบกต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 75548559
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 1

หัวข้อพิเศษต่าง ๆ ด้านการค้าชายแดน และ/หรือ โลจิสติกส์ที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน

Course codes : 75548659
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 2

หัวข้อพิเศษต่าง ๆ ด้านการค้าชายแดน และ/หรือ โลจิสติกส์ที่น่าสนใจ ในปัจจุบัน

Course codes : 75822159
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่