ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค * Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Loughborough University, UK (2543)
อาจารย์ปิยะพร ณ หนองคาย * วท.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ * Ph.D. (Materials Science and Engineering)
The Pennsylvania State University, USA (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี แก้วภิรมย์ * Ph.D. (Polymer Science and Technology)
University of Manchester, UK (2545)
รองศาสตราจารย์อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ * Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Birmingham, UK (2548)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 32358159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Concept of Polymer Science)

การเรียกชื่อ การแบ่งประเภทของพอลิเมอร์ กลไกทางเคมี ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พันธะและแรงระหว่างโมเลกุล น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายน้ำหนักโมเลกุล การเรียงตัวในโมเลกุล อุณหภูมิทรานสิชัน สัณฐานวิทยา โครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 32358259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์ (Physical Polymer Science)

แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชัน และการจัดเรียงโมเลกุล พอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นวัสดุวิสโคอิลาสติก ความยืดล้า การพัก ความเค้น สมบัติทางจลน์ ความเค้น ความเครียด การแตกหัก และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 32358359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ (Polymer Characterization)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติของพอลิเมอร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ การหาน้ำหนักโมเลกุล การทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน การหาโครงสร้าง ความเป็นผลึก และ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 32358459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymer Synthesis)

การแบ่งประเภท กลไกทางเคมี และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น (ควบแน่น) ลูกโซ่แรดิคัล (รวมตัว) ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน และโคพอลิเมอไรเซชัน สภาวะของพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

รหัสวิชา : 32359159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในปัจจุบัน และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทั้งนักวิชาการ และในภาคอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32359259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยของนิสิต

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32358559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีและเทคโนโลยีของยาง (Rubber Chemistry and Technology)

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เคมีของการวัลคาไนซ์ การใช้สารเติมแต่งในการผสมสูตรยาง เครื่องจักรและเทคนิคในการแปรรูปยาง โครงสร้างโมเลกุล สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางและผลิตภัณฑ์จากยาง และการนำไปใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

รหัสวิชา : 32358659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ (Polymer Processing Technology)

กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป วิธีการแปรรูปพลาสติก เส้นใยและยาง การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ การอัดรีด การขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน การขึ้นรูปแบบแผ่นโดยลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป และการจุ่มแบบพิมพ์ การแบ่งประเภท โครงสร้างเคมี สมบัติ และบทบาทของสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนผลิตพลาสติก เส้นใยและยางในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32358759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ (Polymer Blends and Composites)

พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา การแปรรูป สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อน ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ของความ สามารถในการผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-สมบัติของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ

รหัสวิชา : 32358859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม (Industrial Polymers)

การสังเคราะห์ การผลิต โครงสร้างสมบัติและการนำไปใช้งาน ของพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม พอลิออลิฟิน พอลิสไตรีนและโคพอลิเมอร์ คลอโรและฟลูออโร พอลิเมอร์ พอลิไวนิลอะซิเตท และที่เกี่ยวข้อง อะคริลิกพอลิเมอร์ พอลิเอมิดและไอมิด พอลิเอสเตอร์ พอลิคาร์บอเนต พอลิยูรีเธน พอลิยูเรีย ไอออนอเมอร์ และโฟโตพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 32368159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)

โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและกายภาพ กระบวนการผลิต การพิสูจน์เอกลักษณ์ การดัดแปรโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมี และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิแซคคาไรด์ พอลิเอสเทอร์ ยางธรรมชาติ โปรตีน และพอลิเมอร์ชีวภาพอื่นๆ

รหัสวิชา : 32368359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1 (Selected Topics in Polymer Science I)

หัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในขณะนั้น

รหัสวิชา : 32368659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์ (Degradation and Stability of Polymers)

ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน ออกซิเจน แสงแดด รังสี มลพิษทางอากาศ ความเครียดเชิงกล ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ปฏิกิริยาไฮโดรไลชิส และปัจจัยอื่นๆ กลไกที่เกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสลายและความเสถียรของพอลิเมอร์ กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี โครมาโตรกราฟฟี และวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน

รหัสวิชา : 32368759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile and Textile Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยสิ่งทอ การจำแนกประเภท โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียม และสมบัติของเส้นใย อิทธิพลของระบบการผลิต และวัตถุดิบที่มีผลต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน หลักการทอและถัก หลักการเตรียมและโครงสร้างพื้นฐานของผ้าทอและผ้าถัก การผลิตผ้าแบบไม่ทอและไม่ถัก

รหัสวิชา : 32368859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สีและสารเคลือบผิว (Paint and Coating Materials)

การจำแนกวัสดุเคลือบผิว ชนิดของเรซิน ผงสี ตัวทำละลายและ สารตัวเติมที่ใช้ในการผลิตสีและสารเคลือบผิว การเตรียมและการประยุกต์วัสดุเคลือบผิว สมบัติและการทดสอบวัสดุเคลือบผิว

รหัสวิชา : 32368959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ และสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม พร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นกับวัสดุในสถานกาณ์การต่างๆ

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 32369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ