ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จันทรา อินทนนท์ * ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูตา บุญภักดี * Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ * Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Birmingham, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ Ph.D. (Chemistry Biomolecule)
University of Paris13, France (2547)
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
อาจารย์จันทิมา ปิยะพงษ์ Ph.D. (Biology)
University of Leeds, UK (2551)
อาจารย์จุฑาพร เนียมวงษ์ Ph.D. (Statistics)
Newcastle University, UK (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงตา จุลศิริกุล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
อาจารย์นิตยา ไชยเนตร Ph.D. (Life Environment Conservation Science)
Ehime University, Japan (2545)
อาจารย์เบญจวรรณ ชิวปรีชา ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์พอจิต นันทนาวัฒน์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพักตร์ สุขรักษ์ Ph.D. (Biodiversity and Ecology)
University of Goettingen Germany (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ พระประเสริฐ Ph.D. (Animal and Plant Science)
University of Sheffield, UK (2556)
อาจารย์วรนพ สุขภารังษี Ph.D. (Stem Cell Research)
The University of Edinburgh, UK (2558)
อาจารย์วาสินี พงษ์ประยูร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร Ph.D. (Molecular Biology)
University of North Texas, USA (2544)
อาจารย์ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์สลิล ชั้นโรจน์ Ph.D. (Cell Biology and Molecular Genetics)
University of Maryland, USA (2554)
อาจารย์สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ Ph.D. (Animal Biology)
University of St Andrews, UK (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน กิ่งทอง ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30669159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (Seminar in Biological Sciences I)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30669259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 (Seminar in Biological Sciences II)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30669859
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) (Thesis)

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30650159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Instrumentation in Biological Sciences)

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดูแลและการรักษา เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐาน เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิจัยทางด้านโครมาโทกราฟี เครื่องมือที่ใช้ในงานทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และปฏิกรณ์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 30650259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
จรรยาบรรณการวิจัย (Research Ethics)

จรรยาบรรณการวิจัย จรรยาบรรณสำหรับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30650359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Advanced Analytical Statistics for Biological Sciences)

สถิติเชิงพรรณนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การสุ่มตัว อย่างจากประชากรที่มีจำนวนจํากัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์กับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 30669159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (Seminar in Biological Sciences I)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30669259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 (Seminar in Biological Sciences II)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

1.1 หมวดวิชาบังคับเลือก

รหัสวิชา : 30650459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)

เซลล์และจีโนม ดีเอ็นเอและโครโมโซม การจำลอง การซ่อมแซมและการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอ กลไกทางพันธุศาสตร์จากดีเอ็นเอสู่โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคระดับโมเลกุล เทคนิคการมองเห็นเซลล์ โครงสร้างของเยื่อหุ้มและการขนส่ง โครงร่างของเซลล์ องค์ประกอบภายในเซลล์ การคัดแยกและขนส่งโปรตีน การแปลงพลังงาน การเชื่อมต่อและติดกันของเซลล์ เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ ระบบการตายของเซลล์ เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิด เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ

รหัสวิชา : 30650559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา (Principles of Evolution and Ecology)

หลักการที่สำคัญทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา การคัดเลือกตามธรรมชาติตามทฤษฏีของดาร์วิน วิวัฒนาการของประชากร วิวัฒนาการของสปีซีส์ วิวัฒนาการชาติพันธุ์ วิวัฒนาการร่วม นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและระหว่างชนิด นิเวศวิทยาระดับประชาคมสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ กรณีศึกษาที่ทันสมัยทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 30650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมแทบอลิซึมและกระบวนการชีวภาพ (Metabolism and Bioprocessing)

สารชีวโมเลกุล จลนศาสตร์ของเอนไซม์และการควบคุม วิถีเมแทบอลิซึมในสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และกระบวนการหมัก กระบวนการต้นน้ำปฏิกรณ์ชีวภาพ การถ่ายโอนมวลสารและการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ การทำงานของระบบปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่างๆ และกระบวนการปลายน้ำ

2.1 วิชาด้านชีววิทยาของพืช

รหัสวิชา : 30651059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plants)

พฤกษศาสตร์ทั่วไป นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ อนุกรมวิธาน รวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำจืด และพรรณไม้ป่าชายเลน

รหัสวิชา : 30651159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เรณูวิทยา (Palynology)

สัณฐานวิทยาเรณู สรีรวิทยา การถ่ายเรณูและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ การใช้เรณูในการจำแนกพืช

รหัสวิชา : 30651259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิพฤกษศาสตร์ (Plant Geography)

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์พืชตามสภาพภูมิศาสตร์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์พืช

รหัสวิชา : 30651359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ (Plant Water Relations)

ความสำคัญของน้ำต่อพืช น้ำในดิน การลำเลียงน้ำเข้าสู่พืช การคายน้ำ ประสิทธิภาพในการใช้น้ำของพืช การขาดน้ำและกลไกต้านทานการขาดน้ำ การปรับตัวของพืชต่อสภาวะน้ำ

รหัสวิชา : 30651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของพืช (Plant Ecophysiology)

บทบาทของปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีต่อสรีรวิทยาของพืช การปรับตัวของพืชในระบบนิเวศทั้งในระดับเซลล์และระดับต้น

รหัสวิชา : 30651559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เมแทบอลิซึมของพืช (Plant Metabolisim)

เมแทบอลิซึมของพืช การสังเคราะห์แสงและเมแทบอลิซึมของคาร์บอน การหายใจ เมแทบอลิซึมของไขมัน การรับธาตุอาหารเข้าในโมเลกุลของสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืช

รหัสวิชา : 30651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด (Plant Stress Physiology)

สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียดน้ำ ความเค็ม อุณหภูมิ แสงและการแผ่รังสี สารเคมี โลหะหนัก การปรับสภาพของพืช

รหัสวิชา : 30651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators)

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชรวมสารชีวเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทางเกษตรกรรม การขยายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของพืช

รหัสวิชา : 30661059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง (Advanced Plant Taxonomy)

การจำแนกพืช การระบุพืช การตั้งชื่อพืช ระบบของพฤกษอนุกรมวิธาน กฎนานาชาติในการตั้งชื่อ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของพืช

รหัสวิชา : 30661159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สาหร่ายวิทยาขั้นสูง (Advanced Phycology)

สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจัดจำแนก การตั้งชื่อ การระบุชนิด สรีรวิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ นิเวศวิทยา อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์และความสำคัญทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 30661259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Physiology)

จลน์ศาสตร์การเคลื่อนที่ของน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารกับพืช ชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง สรีรวิทยาของพืชกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ระบบการป้องกันตัวของพืช การตอบสนองต่อความเครียด

รหัสวิชา : 30661959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางพฤกษศาสตร์ (Selected Topics in Botany)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพฤกษศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

2.2 วิชาด้านชีววิทยาของสัตว์

รหัสวิชา : 30652059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักอนุกรมวิธานของสัตว์ (Principles of Animal Taxonomy)

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของงานอนุกรมวิธานของสัตว์ การจัดจำแนก การบ่งชี้ และการตั้งชื่อ การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ การจัดกลุ่ม การสร้างไดโคโตมัสคีย์ การจัดพิพิธภัณฑ์และงานพิพิธภัณฑ์

รหัสวิชา : 30652159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรโตซัววิทยา (Protozoology)

โครงสร้าง หน้าที่ การจัดจำแนกและวงจรชีวิตของสัตว์พวกโปรโตซัวที่สำคัญ ทั้งพวกดำรงชีวิตอิสระและอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

รหัสวิชา : 30652259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยา (Parasitology)

สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต การจำแนกหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับโฮสต์และการปรับตัวต่อภาวะปรสิต การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะปรสิต การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย

รหัสวิชา : 30652359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สังขวิทยา (Malacology)

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธานของมอลลัสก์ โดยเน้นชนิดที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

รหัสวิชา : 30652459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแมลง (Insect Anatomy and Physiology)

คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง ระบบปกคุมผิว การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การย่อยอาหาร การสืบพันธุ์ ตลอดจนการควบคุมการทำงานระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของแมลง

รหัสวิชา : 30652559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ (Medical and Veterinary Entomology)

ชีวประวัติของแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การแพร่ระบาดของโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์และวิธีป้องกันกำจัด

รหัสวิชา : 30652659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology)

บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม วิธีการต่างๆ ในการใช้แมลงเพื่อประกอบหลักฐานในศาลเพื่อคลี่คลายคดี การประมาณระยะเวลาหลังการตาย สาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม

รหัสวิชา : 30652759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง (Bee Biology and Beekeeping)

ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ำผึ้ง การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณูในธัญพืช

รหัสวิชา : 30652859
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ไมโครเทคนิคทางสัตว์ (Animal Microtechniques)

เทคนิคต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ เพื่อการเรียนการสอนหรืองานวิจัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้โดยเน้นภาคปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30662059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลกายวิภาคเคมีขั้นสูง (Advanced Histochemistry)

การตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีและเอ็นไซม์ต่าง ๆ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การบอกตำแหน่งของสารเคมีและเอ็นไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์

รหัสวิชา : 30662959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตววิทยา (Selected Topics in Zoology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางสาขาสัตววิทยาอย่างลึกซึ้ง

2.3 วิชาด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30653059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาประชากร (Population Biology)

ชีววิทยาประชากร ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร และชีววิทยาเชิงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อพืชและสัตว์ป่า และการฟื้นฟู

รหัสวิชา : 30653159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงสังคม (Sociobiology)

วิวัฒนาการของพฤติกรรมสังคม และระบบสังคมในสัตว์ชนิดต่างๆ สังคมของแมลง การติดต่อสื่อสาร ข้อได้เปรียบของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การร่วมกันทำงาน พฤติกรรมก้าวร้าว การคัดเลือกแบบกลุ่ม การคัดเลือกทางเพศ การคัดเลือกในหมู่เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกและพี่น้อง

รหัสวิชา : 30653259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาของสัตว์ (Animal Ecology)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ พลศาสตร์ประชากรและสังคมสัตว์ นิเวศวิทยาสัตว์เชิงวิวัฒนาการ

รหัสวิชา : 30653359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาระดับสังคม (Community Ecology)

รูปแบบและกระบวนการในกลุ่มสังคมของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา เน้นทางทฤษฎี วิธีการทางสถิติ และวิธีการทดลอง รูปแบบเชิงพื้นที่และรูปแบบเชิงเวลาของความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการของกลุ่มสังคมประกอบด้วยภาวะแข่งขัน ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะพึ่งพา การแพร่กระจาย การถูกรบกวน และชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ หน้าที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก

รหัสวิชา : 30653459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Ecology and Behaviour of Vertebrates)

หลักการของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เน้นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางการอนุรักษ์และการเกษตรโดยใช้กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 30653559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Ecology and Conservation of Mammals)

นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และจัดการประชากร

รหัสวิชา : 30653659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาเชิงคำนวณทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ (Computational Biology in Ecology and Evolution)

แนวคิดและการประยุกต์โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

รหัสวิชา : 30653759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม (Ecological and Behavioral Genetics)

พันธุศาสตร์ในเชิงนิเวศวิทยาและพฤติกรรม บทบาทของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมที่มีผลต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมต่างกัน

รหัสวิชา : 30663059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาประยุกต์ (Applied Ecology)

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการเกษตรกรรม ในการจัดการทรัพยากรและของเสีย ในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ และในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30663159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมวิทยาขั้นสูง (Advanced Ethology)

พฤติกรรมวิทยาของสัตว์เลี้ยง สัตว์ศัตรูพืช และสัตว์ในสวนสัตว์ โดยเน้นความรู้ขั้นสูงที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 30663959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม (Selected Topics in Evolution, Ecology and Bahavior)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยและน่าสนใจทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

2.4 วิชาด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 30654059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมการทำงานของยีน (Gene Regulation)

การสังเคราะห์ยีนและจีโนม มิวเทชันและการซ่อมแซมจีโนม จีโนมกับการวิวัฒนาการ การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ โปรทีโอมและการควบคุม การยับยั้งการแสดงออกของยีน แผนภูมิสายวิวัฒนาการในระดับเซลล์แบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30654159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช (Plant Molecular Biology)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร้างของพืช จีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนและโปรตีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในระดับทรานสคริปชันและทรานสเลชัน กลไกการตอบสนองของพืชต่อภาวะเครียดจากปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ พันธุวิศวกรรมในพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยาโมเลกุลพืช

รหัสวิชา : 30654259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของสัตว์ (Animal Molecular Biology)

โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมสัตว์ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียร์และไมโทคอนเดรียลจีโนม การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลเพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพ การเจริญและสรีรวิทยา

รหัสวิชา : 30654359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์ (Cytogenetics)

โครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ เซลล์พันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ การประยุกต์นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ทางด้านการแพทย์และการเกษตรทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รหัสวิชา : 30654459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เอ็มบริโอโลยีระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Embryology and Genetic Engineering)

กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ กลไกระดับโมเลกุลในการพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เทคนิคทางชีวโมเลกุลสำหรับงานวิจัยด้านตัวอ่อน พันธุวิศวกรรมเพื่องานวิจัยด้านตัวอ่อน

รหัสวิชา : 30654559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรทีโอมิกส์ (Proteomics)

ชีวเคมีของโปรตีน การสกัดโปรตีนจากเซลล์และออร์แกเนลล์ เทคนิคการแยกโปรตีน/เปปไทด์ การแยกโปรตีนแบบหนึ่งมิติและสองมิติด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟริซิส แมสสเปคโทรเมทรีสำหรับโปรตีน การวิเคราะห์สเปคตรัมของเปปไทด์ ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับโปรตีน

รหัสวิชา : 30654659
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

หลักการและวิธีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อความพันธุกรรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเรียกใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์การบ่งชี้ลำดับ นิวคลีโอไทด์ ยีน และโปรตีนที่คาดหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 30654759
หน่วยกิต : 3(2-3-6)
การพิสูจน์เชิงชีววิทยาระดับโมเลกุล (Forensic Molecular Biology)

หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับการพิสูจน์และการบ่งชี้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การประมง การอาหาร และนิเวศวิทยา เน้นประยุกต์ความรู้ด้านจีโนมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เครื่องหมายพันธุกรรมและฐานข้อมูล ชีวสารสนเทศ และเทคนิคระดับโมเลกุลปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30664059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนขั้นสูง (Advance Molecular Biology of the genes)

การควบคุมการแสดงออกของยีน การจัดเรียงตัวของจีโนมในโปรคาริโอตและยูคาริโอต กลไกการทำงานของยีนในยูคาริโอต การทำงานของยีนอองโกที่ผิดปกติในเซลล์มะเร็ง สัญญาณสื่อสารภายในเซลล์ เทคนิคต่างๆ ทางพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

รหัสวิชา : 30664159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง (Advanced Molecular Genetics)

พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต และการประยุกต์ในด้านอื่นๆ

รหัสวิชา : 30664259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง (Advanced Molecular Cytogenetics)

แนวคิดปัจจุบันทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ ในระดับโมเลกุล โดยเฉพาะโครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม บทบาทของโครโมโซมในการปรับปรุงพันธุ์ วิวัฒนาการ การเกิดโรคทางพันธุกรรม การทำแผนที่ของยีนบนโครโมโซมรวมทั้งศึกษางานวิจัยและเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30664359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Immunology)

เนื้อหาพื้นฐานและทันสมัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคมะเร็ง โรคพันธุกรรมที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติมาแต่กำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะรวมถึงหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

รหัสวิชา : 30664959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Selected Topics in Molecular Biology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ทันสมัยน่าสนใจทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

2.5 วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30655059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานของแอคติโนแบคทีเรียและการประยุกต์ (Taxonomy of actinobacteria and applications)

อนุกรมวิธาน การจัดจำแนก และชีววิทยาของแอคติโนแบคทีเรีย เทคนิคที่ใช้ในการแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแอคติโนแบคทีเรียโดยอาศัยลักษณะทางฟีโนไทป์ อนุกรมวิธานเคมี และลักษณะทาง จีโนไทป์ การประยุกต์แอคติโนแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30655159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture Technology)

ชีววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และอุปกรณ์ หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และการถ่ายเลี้ยง การรีโคลนนิ่ง และการขยายขนาดของการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตโปรตีนหรือโมเลกุลสำคัญเพื่อนำมาใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การแยกโปรตีนหรือผลิตภัณฑ์ออกจากเซลล์หลังการเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 30655259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant DNA Technology)

หลักการในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การเลือกใช้ดีเอ็นเอพาหะ เทคนิคการแยกและทำบริสุทธิ์ พลาสมิดดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การโคลนโดยใช้เทคนิคการตัดจำเพาะ เทคนิคการถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรคาริโอตและยูคาริโอต การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสมโดยใช้การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอคู่เหมือน การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนเป้าหมายและการตรวจสอบลำดับดีเอ็นเอ

รหัสวิชา : 30655359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผลิตแอนติบอดีและการนำไปใช้ (Antibody Production and Their Uses)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี การกระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดี การผลิตพอลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดี เทคนิคทางแอนติบอดี การนำแอนติบอดีไปใช้ในตรวจการวินิจฉัย การพัฒนาเทคนิคแอนติบอดีในการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

รหัสวิชา : 30655459
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
โครงการการออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess Process Design Project)

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพสำหรับงานอุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาด ขนาดของการผลิต การออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือทางกล การออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้าง การออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์กระบวนการผลิต

รหัสวิชา : 30665059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Biotechnology)

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การทำไฮโดรโปนิกส์ การแยกโปรโตพลาสต์ การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรโตพลาสต์โดยใช้โพลีเอทิลีนไกลคอล การแสดงออกยีนชั่วคราว ดีเอ็นพาหะที่ใช้ในการถ่ายเข้าสู่พืช การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่พืชโดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ การคัดเลือกโดยใช้มาร์คเกอร์ การตรวจสอบจีโนไทป์โดยใช้พีซีอาร์ การติดตามการทำงานของยีนรายงานผล การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน และความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุ์

รหัสวิชา : 30665159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biochemical and Bioreaction Engineering)

เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมแทบอลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30665259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bioprocess Engineering)

อุณหพลศาสตร์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัวในงานวิศวกรรมชีวภาพ รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณลักษณะการไหลของของเหลวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การย่อและการขยายขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ การขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ

รหัสวิชา : 30665959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Selected Topics in Biotechnology)

วิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการปัจจุบันทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพจากบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับย่อ

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30669959
หน่วยกิต : 18(0-36-18)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) (Thesis)

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย