ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี * Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล *
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30669159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30669259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 30669859
Credit : 36(0-72-36)
วิทยานิพนธ์

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30650159
Credit : 2(0-4-2)
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดูแลและการรักษา เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐาน เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิจัยทางด้านโครมาโทกราฟี เครื่องมือที่ใช้ในงานทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และปฏิกรณ์ชีวภาพ

Course codes : 30650259
Credit : 1(0-2-1)
จรรยาบรรณการวิจัย

จรรยาบรรณการวิจัย จรรยาบรรณสำหรับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30650359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สถิติเชิงพรรณนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การสุ่มตัว อย่างจากประชากรที่มีจำนวนจํากัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์กับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Course codes : 30669159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30669259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

1.1 หมวดวิชาบังคับเลือก

Course codes : 30650459
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

เซลล์และจีโนม ดีเอ็นเอและโครโมโซม การจำลอง การซ่อมแซมและการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอ กลไกทางพันธุศาสตร์จากดีเอ็นเอสู่โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคระดับโมเลกุล เทคนิคการมองเห็นเซลล์ โครงสร้างของเยื่อหุ้มและการขนส่ง โครงร่างของเซลล์ องค์ประกอบภายในเซลล์ การคัดแยกและขนส่งโปรตีน การแปลงพลังงาน การเชื่อมต่อและติดกันของเซลล์ เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ ระบบการตายของเซลล์ เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิด เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ

Course codes : 30650559
Credit : 3(3-0-6)
หลักการทางวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา

หลักการที่สำคัญทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา การคัดเลือกตามธรรมชาติตามทฤษฏีของดาร์วิน วิวัฒนาการของประชากร วิวัฒนาการของสปีซีส์ วิวัฒนาการชาติพันธุ์ วิวัฒนาการร่วม นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและระหว่างชนิด นิเวศวิทยาระดับประชาคมสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ กรณีศึกษาที่ทันสมัยทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา

Course codes : 30650659
Credit : 3(3-0-6)
เมแทบอลิซึมและกระบวนการชีวภาพ

สารชีวโมเลกุล จลนศาสตร์ของเอนไซม์และการควบคุม วิถีเมแทบอลิซึมในสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และกระบวนการหมัก กระบวนการต้นน้ำปฏิกรณ์ชีวภาพ การถ่ายโอนมวลสารและการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ การทำงานของระบบปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่างๆ และกระบวนการปลายน้ำ

2.1 วิชาด้านชีววิทยาของพืช

Course codes : 30651059
Credit : 3(2-3-4)
พรรณไม้น้ำ

พฤกษศาสตร์ทั่วไป นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ อนุกรมวิธาน รวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำจืด และพรรณไม้ป่าชายเลน

Course codes : 30651159
Credit : 3(2-3-4)
เรณูวิทยา

สัณฐานวิทยาเรณู สรีรวิทยา การถ่ายเรณูและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ การใช้เรณูในการจำแนกพืช

Course codes : 30651259
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิพฤกษศาสตร์

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์พืชตามสภาพภูมิศาสตร์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์พืช

Course codes : 30651359
Credit : 3(2-3-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ

ความสำคัญของน้ำต่อพืช น้ำในดิน การลำเลียงน้ำเข้าสู่พืช การคายน้ำ ประสิทธิภาพในการใช้น้ำของพืช การขาดน้ำและกลไกต้านทานการขาดน้ำ การปรับตัวของพืชต่อสภาวะน้ำ

Course codes : 30651459
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของพืช

บทบาทของปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีต่อสรีรวิทยาของพืช การปรับตัวของพืชในระบบนิเวศทั้งในระดับเซลล์และระดับต้น

Course codes : 30651559
Credit : 3(2-3-4)
เมแทบอลิซึมของพืช

เมแทบอลิซึมของพืช การสังเคราะห์แสงและเมแทบอลิซึมของคาร์บอน การหายใจ เมแทบอลิซึมของไขมัน การรับธาตุอาหารเข้าในโมเลกุลของสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืช

Course codes : 30651659
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด

สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียดน้ำ ความเค็ม อุณหภูมิ แสงและการแผ่รังสี สารเคมี โลหะหนัก การปรับสภาพของพืช

Course codes : 30651759
Credit : 3(3-0-6)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชรวมสารชีวเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทางเกษตรกรรม การขยายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของพืช

Course codes : 30661059
Credit : 3(2-3-4)
พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง

การจำแนกพืช การระบุพืช การตั้งชื่อพืช ระบบของพฤกษอนุกรมวิธาน กฎนานาชาติในการตั้งชื่อ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของพืช

Course codes : 30661159
Credit : 3(2-3-4)
สาหร่ายวิทยาขั้นสูง

สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจัดจำแนก การตั้งชื่อ การระบุชนิด สรีรวิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ นิเวศวิทยา อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์และความสำคัญทางเศรษฐกิจ

Course codes : 30661259
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง

จลน์ศาสตร์การเคลื่อนที่ของน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารกับพืช ชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง สรีรวิทยาของพืชกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ระบบการป้องกันตัวของพืช การตอบสนองต่อความเครียด

Course codes : 30661959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางพฤกษศาสตร์

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพฤกษศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

2.2 วิชาด้านชีววิทยาของสัตว์

Course codes : 30652059
Credit : 3(2-3-4)
หลักอนุกรมวิธานของสัตว์

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของงานอนุกรมวิธานของสัตว์ การจัดจำแนก การบ่งชี้ และการตั้งชื่อ การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ การจัดกลุ่ม การสร้างไดโคโตมัสคีย์ การจัดพิพิธภัณฑ์และงานพิพิธภัณฑ์

Course codes : 30652159
Credit : 3(2-3-4)
โปรโตซัววิทยา

โครงสร้าง หน้าที่ การจัดจำแนกและวงจรชีวิตของสัตว์พวกโปรโตซัวที่สำคัญ ทั้งพวกดำรงชีวิตอิสระและอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

Course codes : 30652259
Credit : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยา

สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต การจำแนกหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับโฮสต์และการปรับตัวต่อภาวะปรสิต การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะปรสิต การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย

Course codes : 30652359
Credit : 3(2-3-4)
สังขวิทยา

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธานของมอลลัสก์ โดยเน้นชนิดที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

Course codes : 30652459
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแมลง

คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง ระบบปกคุมผิว การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การย่อยอาหาร การสืบพันธุ์ ตลอดจนการควบคุมการทำงานระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของแมลง

Course codes : 30652559
Credit : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์

ชีวประวัติของแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การแพร่ระบาดของโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์และวิธีป้องกันกำจัด

Course codes : 30652659
Credit : 3(2-3-4)
นิติกีฏวิทยา

บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม วิธีการต่างๆ ในการใช้แมลงเพื่อประกอบหลักฐานในศาลเพื่อคลี่คลายคดี การประมาณระยะเวลาหลังการตาย สาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม

Course codes : 30652759
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง

ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ำผึ้ง การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณูในธัญพืช

Course codes : 30652859
Credit : 3(1-6-2)
ไมโครเทคนิคทางสัตว์

เทคนิคต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ เพื่อการเรียนการสอนหรืองานวิจัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้โดยเน้นภาคปฏิบัติการ

Course codes : 30662059
Credit : 3(2-3-4)
จุลกายวิภาคเคมีขั้นสูง

การตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีและเอ็นไซม์ต่าง ๆ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การบอกตำแหน่งของสารเคมีและเอ็นไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์

Course codes : 30662959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตววิทยา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางสาขาสัตววิทยาอย่างลึกซึ้ง

2.3 วิชาด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30653059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาประชากร

ชีววิทยาประชากร ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร และชีววิทยาเชิงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อพืชและสัตว์ป่า และการฟื้นฟู

Course codes : 30653159
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงสังคม

วิวัฒนาการของพฤติกรรมสังคม และระบบสังคมในสัตว์ชนิดต่างๆ สังคมของแมลง การติดต่อสื่อสาร ข้อได้เปรียบของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การร่วมกันทำงาน พฤติกรรมก้าวร้าว การคัดเลือกแบบกลุ่ม การคัดเลือกทางเพศ การคัดเลือกในหมู่เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกและพี่น้อง

Course codes : 30653259
Credit : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาของสัตว์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ พลศาสตร์ประชากรและสังคมสัตว์ นิเวศวิทยาสัตว์เชิงวิวัฒนาการ

Course codes : 30653359
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาระดับสังคม

รูปแบบและกระบวนการในกลุ่มสังคมของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา เน้นทางทฤษฎี วิธีการทางสถิติ และวิธีการทดลอง รูปแบบเชิงพื้นที่และรูปแบบเชิงเวลาของความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการของกลุ่มสังคมประกอบด้วยภาวะแข่งขัน ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะพึ่งพา การแพร่กระจาย การถูกรบกวน และชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ หน้าที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก

Course codes : 30653459
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

หลักการของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เน้นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางการอนุรักษ์และการเกษตรโดยใช้กรณีศึกษา

Course codes : 30653559
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และจัดการประชากร

Course codes : 30653659
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาเชิงคำนวณทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

แนวคิดและการประยุกต์โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

Course codes : 30653759
Credit : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

พันธุศาสตร์ในเชิงนิเวศวิทยาและพฤติกรรม บทบาทของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมที่มีผลต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมต่างกัน

Course codes : 30663059
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาประยุกต์

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการเกษตรกรรม ในการจัดการทรัพยากรและของเสีย ในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ และในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Course codes : 30663159
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมวิทยาขั้นสูง

พฤติกรรมวิทยาของสัตว์เลี้ยง สัตว์ศัตรูพืช และสัตว์ในสวนสัตว์ โดยเน้นความรู้ขั้นสูงที่ทันสมัย

Course codes : 30663959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยและน่าสนใจทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

2.4 วิชาด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

Course codes : 30654059
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมการทำงานของยีน

การสังเคราะห์ยีนและจีโนม มิวเทชันและการซ่อมแซมจีโนม จีโนมกับการวิวัฒนาการ การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ โปรทีโอมและการควบคุม การยับยั้งการแสดงออกของยีน แผนภูมิสายวิวัฒนาการในระดับเซลล์แบบต่าง ๆ

Course codes : 30654159
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร้างของพืช จีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนและโปรตีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในระดับทรานสคริปชันและทรานสเลชัน กลไกการตอบสนองของพืชต่อภาวะเครียดจากปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ พันธุวิศวกรรมในพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยาโมเลกุลพืช

Course codes : 30654259
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของสัตว์

โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมสัตว์ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียร์และไมโทคอนเดรียลจีโนม การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลเพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพ การเจริญและสรีรวิทยา

Course codes : 30654359
Credit : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์

โครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ เซลล์พันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ การประยุกต์นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ทางด้านการแพทย์และการเกษตรทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

Course codes : 30654459
Credit : 3(2-3-4)
เอ็มบริโอโลยีระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม

กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ กลไกระดับโมเลกุลในการพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เทคนิคทางชีวโมเลกุลสำหรับงานวิจัยด้านตัวอ่อน พันธุวิศวกรรมเพื่องานวิจัยด้านตัวอ่อน

Course codes : 30654559
Credit : 3(2-3-4)
โปรทีโอมิกส์

ชีวเคมีของโปรตีน การสกัดโปรตีนจากเซลล์และออร์แกเนลล์ เทคนิคการแยกโปรตีน/เปปไทด์ การแยกโปรตีนแบบหนึ่งมิติและสองมิติด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟริซิส แมสสเปคโทรเมทรีสำหรับโปรตีน การวิเคราะห์สเปคตรัมของเปปไทด์ ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับโปรตีน

Course codes : 30654659
Credit : 3(1-6-2)
ชีวสารสนเทศ

หลักการและวิธีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อความพันธุกรรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเรียกใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์การบ่งชี้ลำดับ นิวคลีโอไทด์ ยีน และโปรตีนที่คาดหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

Course codes : 30654759
Credit : 3(2-3-6)
การพิสูจน์เชิงชีววิทยาระดับโมเลกุล

หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับการพิสูจน์และการบ่งชี้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การประมง การอาหาร และนิเวศวิทยา เน้นประยุกต์ความรู้ด้านจีโนมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เครื่องหมายพันธุกรรมและฐานข้อมูล ชีวสารสนเทศ และเทคนิคระดับโมเลกุลปัจจุบัน

Course codes : 30664059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนขั้นสูง

การควบคุมการแสดงออกของยีน การจัดเรียงตัวของจีโนมในโปรคาริโอตและยูคาริโอต กลไกการทำงานของยีนในยูคาริโอต การทำงานของยีนอองโกที่ผิดปกติในเซลล์มะเร็ง สัญญาณสื่อสารภายในเซลล์ เทคนิคต่างๆ ทางพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

Course codes : 30664159
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง

พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต และการประยุกต์ในด้านอื่นๆ

Course codes : 30664259
Credit : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง

แนวคิดปัจจุบันทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ ในระดับโมเลกุล โดยเฉพาะโครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม บทบาทของโครโมโซมในการปรับปรุงพันธุ์ วิวัฒนาการ การเกิดโรคทางพันธุกรรม การทำแผนที่ของยีนบนโครโมโซมรวมทั้งศึกษางานวิจัยและเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Course codes : 30664359
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง

เนื้อหาพื้นฐานและทันสมัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคมะเร็ง โรคพันธุกรรมที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติมาแต่กำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะรวมถึงหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

Course codes : 30664959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ทันสมัยน่าสนใจทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

2.5 วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Course codes : 30655059
Credit : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานของแอคติโนแบคทีเรียและการประยุกต์

อนุกรมวิธาน การจัดจำแนก และชีววิทยาของแอคติโนแบคทีเรีย เทคนิคที่ใช้ในการแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแอคติโนแบคทีเรียโดยอาศัยลักษณะทางฟีโนไทป์ อนุกรมวิธานเคมี และลักษณะทาง จีโนไทป์ การประยุกต์แอคติโนแบคทีเรีย

Course codes : 30655159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

ชีววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และอุปกรณ์ หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และการถ่ายเลี้ยง การรีโคลนนิ่ง และการขยายขนาดของการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตโปรตีนหรือโมเลกุลสำคัญเพื่อนำมาใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การแยกโปรตีนหรือผลิตภัณฑ์ออกจากเซลล์หลังการเพาะเลี้ยง

Course codes : 30655259
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการสร้างดีเอ็นเอสายผสม

หลักการในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การเลือกใช้ดีเอ็นเอพาหะ เทคนิคการแยกและทำบริสุทธิ์ พลาสมิดดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การโคลนโดยใช้เทคนิคการตัดจำเพาะ เทคนิคการถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรคาริโอตและยูคาริโอต การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสมโดยใช้การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอคู่เหมือน การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนเป้าหมายและการตรวจสอบลำดับดีเอ็นเอ

Course codes : 30655359
Credit : 3(2-3-4)
การผลิตแอนติบอดีและการนำไปใช้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี การกระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดี การผลิตพอลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดี เทคนิคทางแอนติบอดี การนำแอนติบอดีไปใช้ในตรวจการวินิจฉัย การพัฒนาเทคนิคแอนติบอดีในการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

Course codes : 30655459
Credit : 2(1-2-4)
โครงการการออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพสำหรับงานอุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาด ขนาดของการผลิต การออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือทางกล การออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้าง การออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์กระบวนการผลิต

Course codes : 30665059
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การทำไฮโดรโปนิกส์ การแยกโปรโตพลาสต์ การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรโตพลาสต์โดยใช้โพลีเอทิลีนไกลคอล การแสดงออกยีนชั่วคราว ดีเอ็นพาหะที่ใช้ในการถ่ายเข้าสู่พืช การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่พืชโดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ การคัดเลือกโดยใช้มาร์คเกอร์ การตรวจสอบจีโนไทป์โดยใช้พีซีอาร์ การติดตามการทำงานของยีนรายงานผล การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน และความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุ์

Course codes : 30665159
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพขั้นสูง

เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมแทบอลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

Course codes : 30665259
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง

อุณหพลศาสตร์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัวในงานวิศวกรรมชีวภาพ รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณลักษณะการไหลของของเหลวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การย่อและการขยายขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ การขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ

Course codes : 30665959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ

วิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการปัจจุบันทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพจากบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับย่อ

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 30669959
Credit : 18(0-36-18)
วิทยานิพนธ์

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย