ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (วท.บ. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจัดภัย ทิพยผ่อง * Ph.D. Pharmaceutical Sciences
Chiba University (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส * วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์ นรวิชญ์ ไกรนรา * ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
รองศาสตราจารย์ วารี เนื่องจำนงค์ * ปร.ด. (อินทรีย์เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2532)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศิริไชย * Ph.D. (Analytical Chemistry)
University of London, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา ผ่องใส * Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry)
University of Bristol, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข * Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี จงอร่ามเรือง Ph.D. (Chemistry)
University of Tasmania, Australia (2545)
รองศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุข Ph.D. (Chemistry)
University of Georgia, USA (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry)
University of Bristol, UK (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Loughborough University, UK (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
อาจารย์ นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง Ph.D. (Chemistry)
Liverpool John Moores University, UK (2546)
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย ปร.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Pennsylvania State University,USA (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร สมีน้อย Ph.D. (Analytical Chemistry),
Colorado State University, USA (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
อาจารย์ ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management)
Asian Institute of Technology, Thailand (2549)
รองศาสตราจารย์สุปราณี แก้วภิรมย์ Ph.D. (Polymer Science and Technology)
University of Manchester Institute of Science and Technology, UK (2545)
อาจารย์ อนันต์ อธิพรชัย ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
อาจารย์ อภิญญา นวคุณ D.Sc. (Earth and Planetary Sciences)
Tokyo Institute of Technology, Japan (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2552)
รองศาสตราจารย์ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2548)
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา Ph.D. (Theoretical Chemistry)
Universidade do Porto, Portugal (2549)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 30320059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับเคมี

คณิตศาสตร์สำหรับปัญหาทางเคมี ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และเชิงอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสอง ฟังก์ชันพิเศษ ปัญหาค่าไอเกนในรูปแบบเมทริกซ์ ทฤษฎีกลุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

Course codes : 30320159
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางเคมี

ความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี กฎและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษ และการจัดการของเสียจากสารเคมี

Course codes : 30322259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 1

พันธะเคมี การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีและประโยชน์การนำไปใช้ของสารอินทรีย์ในกลุ่มแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล แอลคีน ไดอีน แอลไคน์ อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์

Course codes : 30322359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

การตกผลึก จุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัด และโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และการทดสอบทางเคมีของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์

Course codes : 30322459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 2

การเรียกชื่อ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบไนโตรเจน พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30322559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสกัดแยกสารอินทรีย์จากธรรมชาติ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 30323359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 1

สมการชเรอดิงเงอร์ หลักการทางทฤษฎีควอนตัมและการประยุกต์สำหรับระบบอย่างง่าย เช่น อนุภาคในกล่อง ตัวสั่นฮาร์มอนิก และตัวหมุนแข็งเกร็ง โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอม ออร์บิทัลของอะตอม พันธะเคมี โครงสร้างและออร์บิทัลของโมเลกุล หลักการของสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล

Course codes : 30324059
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์

การวิเคราะห์ทางคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของธาตุหมู่ต่าง ๆ

Course codes : 30324159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 1

โครงสร้างอะตอม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีพันธะ เคมีของกรดและเบส โครงสร้างผลึก ของแข็งอนินทรีย์

Course codes : 30324259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 2

เคมีโคออร์ดิเนชัน โครงสร้างและพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะ เวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติเชิงแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สเปกโทรสโกปีเชิงอิเล็กตรอนของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน

Course codes : 30325259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์น้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบการเกิดสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์

Course codes : 30325359
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโทรโฟโตเมทรี การใช้เครื่องวัดพีเอช

Course codes : 30330059
Credit : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้นข้อมูลทางเคมีจากวารสารทางวิชาการและฐานข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอในการประชุม

Course codes : 30332159
Credit : 3(3-0-6)
สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์

หลักการและทฤษฎีของอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรสโกปีในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์

Course codes : 30332259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 3

เคมีอินทรีย์ฟิสิกัล การใช้ข้อมูลทางเคมีอินทรีย์ฟิสิกัลเพื่ออธิบายหรือทำนายกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ขบวนการเคมีเกี่ยวกับแสงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30333059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 2

สมบัติมหภาคของแก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ สารละลาย และของผสม อุณหพลศาสตร์ของระบบทางเคมีไฟฟ้า

Course codes : 30333159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

กฎของแก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค

Course codes : 30333259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 3

อุณหพลศาสตร์สถิติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กระบวนการขนส่ง อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีพื้นผิว

Course codes : 30333359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

เคมีเชิงคำนวณ ความหนืด สภาพการนำไฟฟ้า อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีพื้นผิว

Course codes : 30334059
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์

ปฏิกิริยาของธาตุทรานสิชัน การหาสูตรสารประกอบโคออร์ดิเนชันโดยวิธีการของ Job อัตราส่วนโมล และวิธีหาอัตราส่วนของความชัน ค่าคงที่ความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติแม่เหล็กและการดูดกลืนแสงของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ความแรงของสนามลิแกนด์ การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน จีโอเมตริคัลไอโซเมอร์ ลิงเกจ ไอโซเมอร์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาอะเควชัน

Course codes : 30334159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 3

สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ตารางคาแรคเตอร์ สเปกโทรสโกปีการสั่น เคมีออร์แกโนเมทัลลิก เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์

Course codes : 30335159
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือสำหรับสเปกโทรเมตรีระดับอะตอมและโมเลกุลครอบคลุมถึง อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรเมตรี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี ลูมิเนสเซนส์สเปกโทรเมตรี อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี รามานสเปกโทรเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกส์เรโซแนนสเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี

Course codes : 30335259
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือสำหรับเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า โพเทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี โวลแทมเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี ซุปเปอร์คริทิคัลฟลูอิดโครมาโทรกราฟี แคปปีลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส และแคปปีลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี

Course codes : 30335359
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

ยูวี-วิสิเบิ้ลแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า อิเล็กโทรโฟรีซีส

Course codes : 30349159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมี

การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิชาเคมี

Course codes : 30349259
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานเคมี

สืบค้นสิ่งตีพิมพ์ของหัวข้อที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารและรายงานการวิจัย วางแผนการดำเนินงานโครงงานเคมี วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเสนอภาคนิพนธ์ และนำเสนอผลงาน

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.2.2.1 กลุ่มสหวิทยาการ

Course codes : 30337159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี

การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ การประยุกต์ไมโครซอฟต์เอ็กเซลในวิชาเคมี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโครงสร้างโมเลกุลและสมการเคมี

Course codes : 30343059
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์นาโน ทฤษฎีพื้นฐานและเครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์นาโน หัวข้อเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนชีวภาพ อุปกรณ์นาโน และนาโนอิเล็กโทรนิกส์

Course codes : 30344159
Credit : 2(2-0-4)
เคมีชีวอนินทรีย์

สารประกอบอนินทรีย์ในระบบของสิ่งมีชีวิต และอิทธิพลของสารประกอบอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต

Course codes : 30347459
Credit : 2(2-0-4)
เคมีพอลิเมอร์

ภาพรวมของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ทั้งแรดิคัล ไอออนิกและโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

Course codes : 30347559
Credit : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อม

มลภาวะทางน้ำ อากาศ ดิน ขยะ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง ภาชนะบรรจุตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ การบำบัดดินและการฟื้นฟู การจัดการขยะและของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30347859
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์

เครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ พลาสติก ยาง และเส้นใย การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ เครื่องอัดรีด การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบชิ้นงานบางโดยใช้ลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป สารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ผสมลงในยาง เส้นใยและพลาสติก

2.2.2.2 กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30335459
Credit : 2(2-0-4)
การแยกเชิงเคมี

ทฤษฎีและหลักการของวิธีการแยก การกลั่น การสกัด การตกผลึก การแลกเปลี่ยนไอออน แก๊สโครมาโทรกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่น ๆ

Course codes : 30340059
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี

ทฤษฎีและเทคนิคที่ทันสมัยในวิชาเคมี

Course codes : 30342159
Credit : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

สารทุติยภูมิ ชีวสังเคราะห์ การสกัด การแยก การทำสารให้บริสุทธิ์ และฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น

Course codes : 30342259
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการพื้นฐานในการวางแผนสังเคราะห์ การออกแบบ การควบคุมวิธีการสังเคราะห์ที่นำไปสู่โมเลกุลเป้าหมาย

Course codes : 30342359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3

การสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบเคมีเขียว การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ การทำให้บริสุทธิ์ การปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น การยืนยันโครงสร้างสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี

Course codes : 30343159
Credit : 2(2-0-4)
เซลล์แสงอาทิตย์

หลักการของการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

Course codes : 30343259
Credit : 2(2-0-4)
เคมีพื้นผิว

สมบัติของพื้นผิว แรงตึงผิวและการเปียกของพื้นผิว อุณหพลศาสตร์ของการดูดซับ กระบวนการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว

Course codes : 30343359
Credit : 2(2-0-4)
เคมีคอลลอยด์

ระบบคอลลอยด์ ประจุในระบบคอลลอยด์ ความเสถียรของคอลลอยด์ สารลดแรงตึงผิว การเกิดไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน

Course codes : 30343459
Credit : 2(2-0-4)
เคมีควอนตัม

ฟังก์ชันคลื่นของระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน วิธีการแปรค่า วิธีการประมาณต่าง ๆ ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค์ ทฤษฏีการรบกวน และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น

Course codes : 30343559
Credit : 3(2-2-5)
เคมีเชิงคำนวณ

การจำลองโมเลกุลบนคอมพิวเตอร์ การคำนวณแบบจำลองโมเลกุลโดยใช้เคมีควอนตัม การประยุกต์ด้านโครงสร้าง สมบัติ และปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30343659
Credit : 2(2-0-4)
จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล

ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาที่ซับซ้อน จลนศาสตร์เคมีในของเหลวและสารละลาย พลศาสตร์โมเลกุลของปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30343759
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบโมเลกุลยา

หลักการออกแบบโมเลกุลยาโดยวิธีทางคอมพิวเตอร์ซิมุเลชัน การจำลองโมเลกุลและการทำโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งเพื่อตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซบเตอร์

Course codes : 30344059
Credit : 2(2-0-4)
เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก

สารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก โครงสร้างและพันธะ การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง กลไกการเกิดปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาออร์กาโนเมตัลลิก

Course codes : 30344259
Credit : 2(2-0-4)
เคมีนิวเคลียร์

โครงสร้างอะตอมและองค์ประกอบของนิวเคลียส การแผ่กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาระหว่างรังสีนิวเคลียร์กับสสาร การวัดปริมาณรังสี หลักการของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อันตรายจากรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี

Course codes : 30344359
Credit : 2(2-0-4)
เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง

เคมีซุปราโมเลกุลและอันตรกิริยาที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น รีเซบเตอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทางเคมี หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปีเชิงแสง การถ่ายเทอิเล็กตรอนในไอออนเชิงซ้อน การถ่ายเทอิเล็กตรอนภายใน การถ่ายเทอิเล็กตรอนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง การถ่ายเทพลังงานเรโซแนนซ์ การถ่ายเทโปรตอนภายในโมเลกุลในสภาวะกระตุ้น การเกิดเอกซ์ไซเมอร์ เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสงจากอนุภาคนาโน เทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์

Course codes : 30344459
Credit : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม

สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา แนวคิดการเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในอนาคต

Course codes : 30344559
Credit : 2(2-0-4)
เคมีวัสดุอนินทรีย์

วัสดุอนินทรีย์ ประเภทของวัสดุอนินทรีย์ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง การใช้ประโยชน์วัสดุอนินทรีย์

Course codes : 30345159
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ

เทคโนโลยีการสร้างไมโครชิฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การตรวจวัด และการประยุกต์

Course codes : 30345259
Credit : 2(2-0-4)
โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟ้า

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือของแคปปิลารีโซนอิเล็กโทรฟอเรซิส ไมเซลลาร์อิเล็กโทรไคเนติกโครมาโทกราฟี และแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี

Course codes : 30345359
Credit : 2(2-0-4)
ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์

ทฤษฎีและหลักการสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยระบบการไหลอัตโนมัติแบบต่าง ๆ

Course codes : 30345659
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีของไหลจุลภาคสำหรับเคมีวิเคราะห์

นิยามของของไหล รูปแบบการไหลในระดับจุลภาค วัสดุและวิธีการสร้างอุปกรณ์ ของไหลจุลภาค การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาค

Course codes : 30347659
Credit : 2(2-0-4)
เคมียา

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา การเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา

Course codes : 30347959
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยียาง

สมบัติเชิงกล และสมบัติทางเคมี การนำไปใช้งานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสม สารเติมแต่ง และวัลคาไนเซชันของยาง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยางดิบและยางคอมพาว์ด

Course codes : 30348159
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 30348359
Credit : 2(2-0-4)
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและปรับปรุงคุณภาพ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การพิสูจน์เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพ ปิโตรเคมี มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และพลังงานทางเลือก

Course codes : 30349559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานเคมีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 72620859
Credit : 2(2-0-4)
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว

ความหมาย ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิทธิพลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาตรการ และแนวทางในการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว หลักการและแนวคิดในการจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

Course codes : 731217
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพวัยรุ่น

ธรรมชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

Course codes : 852313
Credit : 2(1-2-3)
ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตของผู้นำทางสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร ตลอดจนฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Course codes : 99930559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน