ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรกมล สิงห์น้อย * (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 86071159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

วิเคราะห์งานวิจัย ข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ การเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อการนำเสนอสู่ที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและนานาชาติ และการจัดสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

Course codes : 86075159
Credit : 2(1-2-3)
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

วิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการในการทำวิจัยอย่างละเอียดลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การนำผลการวิจัยไปใช้ตลอดจนศึกษาถึงแนวโน้มของการวิจัยปัจจุบัน การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน และการนำเสนอผลงานวิจัย

2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 86171159
Credit : 2(2-0-4)
การสัมมนาวิชาชีพด้านการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การสัมมนาวิชาชีพด้านการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ โดยการนำความรู้ในการศึกษารายวิชา และประสบการณ์ การค้นพบ ทฤษฎี ที่หลากหลาย วิธีการและประเด็นด้านวิชาชีพในกาออกกำลังกายของผู้สูงวัย และการนำผลการวิจัยของผู้สูงอายุไปใช้ โดยการประยุกต์จากมุมมองของการพูดและการใช้ภาษาแบบไม่มีพรมแดน การนำหลักวิชามาใช้ในการทำงานวิจัยและปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีม

Course codes : 86172159
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

สำรวจและวิเคราะห์หลักวิชาปัจจุบันเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การนำหลักวิชาที่ทันสมัยมาประยุกต์สำหรับการฝึกกีฬา เพื่อการแข่งขันและการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วไป

Course codes : 86172259
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายในต่างสภาพแวดล้อมขั้นสูง

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนองและปรับตัวเชิงสรีรวิทยา เพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานหรือออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่ร้อน หนาว ความกดดันอากาศสูง-ต่ำ และสภาพอากาศที่มีมลพิษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

Course codes : 86172359
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ธรรมชาติของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ การประสานงานกับการทำงานของระบบการเคลื่อนไหวในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ ในการเรียนรู้ทักษะกีฬา ระบบประสาทเสรีกับการออกกำลังกาย การปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อ เพื่อตอบสนองต่อการฝึกออกกำลังกาย

Course codes : 86173159
Credit : 2(2-0-4)
สารและวิธีการเสริมพลังทางกีฬา

ธรรมชาติและงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีการเสริมพลังทางกีฬา ปัญหาและวิธีการควบคุมสารและวิธีการต้องห้าม

Course codes : 86174159
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการขนส่งออกซิเจนกับการออกกำลังกายและการกีฬา

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนอง การปรับตัว การพัฒนาและการถดถอยของระบบการขนส่งออกซิเจนในคน วัย เพศ ระดับของความคิดและวิธีการฝึกออกกำลังกายแบบต่าง ๆ

Course codes : 86174259
Credit : 2(2-0-4)
การกำหนดโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

การนำหลักวิชาปัจจุบันมาประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลและทีมกีฬาระดับต่าง ๆ ในสภาพจริง

Course codes : 86178159
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

Course codes : 86271159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬานานาชาติ

สัมมนา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย หลักการและวิธีการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย ด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การนำเสนอรายงานการวิจัยด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่สัมพันธ์กับดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 86276159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง

หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยาการออกกำลังกาย สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ ผลงานวิจัย และการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในการออกกำลังกายและการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 86276259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ขั้นสูง

การนำหลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัย และเทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาการกีฬามาประยุกต์ในการเพิ่มความสามารถของมนุษย์

Course codes : 86276359
Credit : 2(2-0-4)
แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

ทฤษฎี และวิเคราะห์งานวิจัย การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจสู่การปฏิบัติในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Course codes : 86277159
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านและวิพากษ์ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา

ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ในหัวข้อที่สนใจและจัดประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86278159
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบการวิจัยจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

การออกแบบการวิจัยโดยการบูรณาการข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86278259
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

การค้นคว้าวิจัยย่อยในเรื่องที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86278359
Credit : 2(0-0-36)
การฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา

การประยุกต์หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกาย เป็นรายกรณีหรือรายกลุ่มในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องภายใต้การนิเทศก์ของอาจารย์ การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่นักกีฬาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

Course codes : 86371159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาขั้นสูงเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

สัมมนา วิเคราะห์ ทฤษฎี งานวิจัยการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา องค์ความรู้ใหม่ ประเด็นปัจจุบัน การพัฒนา การเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีต่อการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 86371259
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาเปรียบเทียบนโยบายการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา

สัมมนา นโยบายภาครัฐ เอกชนเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา ในประเทศไทยและต่างประเทศ ประเด็นปัจจุบัน การพัฒนา ปัญหาที่มีต่อการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข การสัมมนาเปรียบเทียบนโยบายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การพลศึกษาและการกีฬา

Course codes : 86374159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎี หลักการ และปรัชญาการสอนการออกกำลังกายและกีฬาขั้นสูง

ทฤษฎี หลักการ และปรัชญาขั้นสูงในการสอนการออกกำลังกายและกีฬา เทคนิควิธีการสอนออกกำลังกาย สอนกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิการออกกำลังกายและกีฬา การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อสุขภาพ การเป็นผู้สอนกีฬา การนิเทศการสอน

Course codes : 86374259
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมการสอนทางการออกกำลังกายและกีฬา

ทฤษฏี หลักการ นวัตกรรมการสอน นวัตกรรมการสอนการออกกำลังกายและกีฬา การคัดสรร การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม พัฒนาการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86375159
Credit : 2(2-0-4)
การทดสอบและการประเมินผลการสอนทางการออกกำลังกายและกีฬา

หลักการ วิธีการทดสอบและการประเมินผลการสอนทางการกีฬา การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทดสอบและประเมินผลการออกกำลังกายและการกีฬา ซึ่งเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางกายและประเมินผลการเรียนรู้การสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86375259
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยขั้นสูงทางการสอนการออกกำลังกายและกีฬา

หลักการออกแบบวิจัยขั้นสูงทางการสอนการออกกำลังกายและกีฬา การบูรณาการข้อมูลจากศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การดำนินการวิจัย

Course codes : 86378159
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระขั้นสูงทางการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 86471159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาการบริหารการออกกำลังกายและกีฬาขั้นสูง

สัมมนา ความเป็นมา ประเด็นปัจจุบัน แนวโน้มการบริหารการออกกำลังกายและกีฬา ประเด็นในประเทศและต่างประเทศ องค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเผชิญกับปัญหา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสัมมนา อภิปราย

Course codes : 86474159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

ประวัติ ทฤษฎีและหลักการในการบริหาร การบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา หน้าที่ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร และการควบคุมองค์กร ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร กลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรกีฬา การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การประเมินตนเองขององค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86474259
Credit : 2(2-0-4)
กิจการทางการกีฬาและการบริหารการแข่งขันกีฬา

โครงสร้าง หน้าที่องค์กรกิจการทางการกีฬาระดับโลก ทวีป ภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น ประเด็นทางกิจการทางการกีฬา หลักการ กระบวนการจัดแข่งขันกีฬา การขอเป็นเจ้าภาพ การบริหารการแข่งขันกีฬา การติดตาม ประเมินผล

Course codes : 86474359
Credit : 2(2-0-4)
ประเด็นทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

วิเคราะห์ วิภาคประเด็นทางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา อดีต ปัจจุบัน แนวโน้ม ประเด็นระดับโลก ทวีป ภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น อิทธิพลของสื่อ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86474959
Credit : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการ ทฤษฎีอุตสาหกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา พัฒนาการ แนวโน้ม แนวทางในการดำเนินการในประเทศและต่างประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86476159
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายกีฬา

กฎหมาย ที่ใช้กับองค์กรทางด้านกีฬาอาชีพและสมัครเล่น ข้อตกลง วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับประเด็นทางกฎหมาย กรณีศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหา ประเด็นในการใช้กฎหมาย การติดตาม การวิเคราะห์

Course codes : 86476259
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรมทางกีฬา โอลิมปิกนิยมและกระบวนการโอลิมปิก

ประเด็นทางจริยธรรมทางกีฬาที่มีต่อองค์กรกีฬา ผู้บริหาร นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ความสำคัญของโอลิมปิกนิยม หลักการกระบวนการโอลิมปิกในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 86478159
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบการวิจัยทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นสูง

หลักการการออกแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยขั้นสูงด้านการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา การบูรณาการข้อมูลจากศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา การดำนินการวิจัย

Course codes : 86478259
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระขั้นสูงทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 86571159
Credit : 2(2-0-4)
การสัมมนาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง

การสัมมนาด้านการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง โดยการนำความรู้ในการศึกษารายวิชา และประสบการณ์ การค้นพบ ทฤษฎี ที่หลากหลาย วิธีการและประเด็นด้านวิชาชีพในกาออกกำลังกายของผู้สูงวัย และการนำผลการวิจัยของผู้สูงอายุไปใช้ โดยการประยุกต์จากมุมมองของการพูดและการใช้ภาษาแบบไม่มีพรมแดน การนำหลักวิชามาใช้ในการทำงานวิจัยและปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีม

Course codes : 86572159
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินสมรรถภาพทางกายและการจัดการโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง

การศึกษาด้านสมรรถภาพ การค้นคว้าหลักการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมรรถภาพและพัฒนาการของของโปรแกรมสำหรับผู้สูงวัย อายุที่สัมพันธ์กับสมรรถภาพ การนำไปใช้ การสังเกตและการมีส่วนร่วมของโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

Course codes : 86572259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีการ และทฤษฎีของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง

การศึกษาภูมิหลังและวิธีการจากการนำทฤษฎีผู้สูงอายุ วิธีการศึกษาในชุมชน การให้คำปรึกษา การอภิปราย เพื่อใช้หลักการออกกำลังกายในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ มุมมองด้านบวกของการเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย

Course codes : 86575159
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยในผู้สูงอายุ

การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการวิจัยที่มีหัวข้อเฉพาะในการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย และประเด็นด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ

Course codes : 86576159
Credit : 2(2-0-4)
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ มุมมองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

การศึกษาทฤษฎี และผลการวิจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงด้านชีววิทยา จิตวิทยาสังคม และความคาดหวังทางสุขภาพของผู้สูงวัย การผสมผสานด้านการออกกำลังกาย โภชนาการ ด้านจิตวิทยา การจัดการด้านสังคมและการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย

Course codes : 86576259
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายด้านผู้สูงอายุ

นโยบายของกลุ่มผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชาชาติและชาวต่างประเทศ เช่น การจัดระบบบริการสุขภาพในหลายระดับเช่น รัฐบาล การจัดการ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การประเมินขององค์กรด้านสุขภาพ ภาวะผู้นำ กลยุทธ์การตัดสินใจ ในการบริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงนโยบายและการนำไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ

Course codes : 86578159
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง

การค้นคว้าวิจัยย่อยในเรื่องที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 86099859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน