ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล *
อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม *
อาจารย์ มัธยะ ยุวมิตร * น.ม. (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (2555)
อาจารย์ วินิจ ศิริจิตร * M.Sc. (Economics/Applied Economics)
M.Sc. (Economics/Applied Economics) (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930159
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

Course codes : 99930359
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน ประเภทและรูปแบบการเขียน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยใช้ศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจในการเขียนรายงานทางธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชิวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 87519259
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 กลุ่มวิชาแกน

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 90010459
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

Course codes : 90010559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

Course codes : 90010659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

Course codes : 90020259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 90020359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

Course codes : 90320259
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 90510159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ความสำคัญของขั้นตอนกระบวนการและข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลต่อผลการดำเนินงานและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ การวิเคราะห์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจาก การนำกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจดิจิทัลมาปฎิบัติจริง

Course codes : 90520259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 90520659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

Course codes : 90530359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา

Course codes : 90010159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Course codes : 91010159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

Course codes : 91030259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 91030359
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Course codes : 91030459
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 91520159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนำเข้า-ส่งออก

หลักเกณฑ์ในการส่งออกและนำเข้า ระเบียบพิธีการทางศุลกากร การจัดองค์การของธุรกิจส่งออกและนำเข้า วิธีการกำหนดราคาศุลกากร สินค้าที่มาตรการควบคุมการส่งออกและนำเข้า การเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องเทอมการค้าสากล เงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างประเทศ การคิดค่าระวาง การคิดค่าระวางในการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

Course codes : 91520259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ ข้อสัญญามาตรฐานในการซื้อขายระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระราคาด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หลักเกณฑ์ทางสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการชำระราคา สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า สัญญาให้สิทธิแลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาทรัสต์รีซีท การประกันภัยสินค้าโดยเฉพาะการประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร การระงับข้อพิพาททางเลือกในการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

Course codes : 91520359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการระหว่างประเทศ

Course codes : 91520459
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า

ทฤษฎีทางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า

Course codes : 91520559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ

บทบาทของการจัดหาจัดซื้อต่อการบริหารโซ่อุปทานในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของระบบการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก ศึกษาสิ่งแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งผลต่อการจัดหาในระดับโลก กลยุทธ์ในการจัดหาจัดซื้อเพื่อรักษาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กร

Course codes : 91520659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า

แนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า หลักการออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า

Course codes : 91530759
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

Course codes : 91530859
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า

การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 91540759
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

วิเคราะห์ อภิปรายผลงานวิจัยทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ โลจิสติกส์

2.3 หมวดวิชาเลือกสาขา

Course codes : 91330759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระ กฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

Course codes : 92030159
Credit : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

Course codes : 92340959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 92530359
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิประโยชน์ทางการค้า

แนวคิด การจัดการและการประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เขตการค้าเสรีและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP) ระบบ National Single Window (NSW) ระบบ ASEAN Single Window (ASW) ผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ พิธีการนำเข้าและพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

Course codes : 92540159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในการขนส่งรูปแบบต่างๆ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเหนือคดีขนส่งระหว่างประเทศ แนวความคิด หลักกฎหมายตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ การตีความบทบัญญัติให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายแห่งกฎหมาย

Course codes : 92540259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในตลาดระหว่างประเทศ การบริหารชื่อผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านราคาในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ จริยธรรมในตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 92540459
Credit : 3(3-0-6)
สิทธิบัตรทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

แนวคิดและหลักการของสิทธิบัตรทางการค้า ขั้นตอนการขอสิทธิบัตรทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

Course codes : 92540559
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

หัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

Course codes : 92540659
Credit : 2(2-0-4)
กรณีศึกษาทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

การวิเคราะห์และอภิปรายทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

Course codes : 92540759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กร โดยการประเมินกิจกรรมทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่านทางการประเมิน 3 มิติ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 92540859
Credit : 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี การวัดผลแบบสมดุล การเทียบเคียงสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะ การประยุกต์ตัวชี้วัดในการสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก

Course codes : 92540959
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งทางอากาศ

องค์ประกอบของระบบการขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีและรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายการเดินอากาศ กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและวิธีปฏิบัติที่เสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ

Course codes : 92541059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก

ความสำคัญของโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโซ่อุปทานระหว่างประเทศเบื้องต้น ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

Course codes : 92541159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจในตลาดเกิดใหม่

การเจริญเติบโตขึ้น และแนวโน้มในรูปแบบต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานผ่านเส้นแบ่งพรมแดนต่างๆ และทะเล/มหาสมุทร การพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ยุคใหม่ แนวโน้มตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจในระดับโลก

Course codes : 92541259
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มุมมองด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานขององค์กร ประเด็นสาคัญในเรื่องพลังงานทางเลือก การวางกลยุทธ์ระบบโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 92541359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการบริหารคุณภาพในโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

หลักการพื้นฐานของข้อกำหนดในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 การเขียนคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการทำงาน การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน การทบทวนระบบคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงคุณภาพชั้นสูง Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ข้อกำหนดในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าอันตรายและวัสดุอื่น ๆ

Course codes : 92541459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะแวดล้อมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด และการโฆษณา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทกับบริษัท และระหว่างบริษัทกับ รายย่อย ห่วงโซ่อุปทานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกันในการทําธุรกิจ นวัตกรรมของระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ การโกงและระบบจ่ายเงิน การใช้งานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการ บํารุงรักษา

Course codes : 92541659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ

แนวคิดและความหมายของการตลาดการบริการ ลักษณะของตลาดการบริการ ส่วนประสมของการตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านตลาดบริการ การสร้างแผนผังเพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ความภักดีของลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการจัดการความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

Course codes : 92541759
Credit : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 92541859
Credit : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ

การสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหา การสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ การประยุกต์