ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย * Ph.D. (Chemical Engineering)
Cambridge University, England (2545)
รองศาสตราจารย์ ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ * Ph.D. (Applied Chemistry)
University of Tokyo, Japan (2547)
รองศาสตราจารย์ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน * Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Porto, Portugal (2549)
อาจารย์ เจริญ ชินวานิชย์เจริญ Ph.D. (Applied Science)
Kanazawa University, Japan (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ละอองอุทัย Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Porto, Portugal (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แดง แซ่เบ๊ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ Ph.D. Civil Engineering (Environmental Engineering)
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA (2545)
อาจารย์ นพพล วีระนพนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา สันทัสนะโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรา ดาวสุด วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
รองศาสตราจารย์ วิทวัส แจ้งเอี่ยม ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Michigan, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมม่า อาสนจินดา ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 50258159
Credit : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

Course codes : 50258259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50269759
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 50258159
Credit : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

Course codes : 50258259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

1.2 วิชาแกนบังคับ

Course codes : 50250159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Course codes : 50250259
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี

Course codes : 50250359
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี

การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัวของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซ การละลายของของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี ตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล

Course codes : 50250459
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยาโดยรวมทั้ง อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 50261159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างและผิวด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนเทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

Course codes : 50261259
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบัน

Course codes : 50261359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอย์และพื้นผิวประยุกต์

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

Course codes : 50261459
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรมสภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

Course codes : 50261559
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาดนาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50261659
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย เทคโนโลยีการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Course codes : 50261759
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพอลิเมอร์

เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย  คอมโพสิตพอลิเมอร์  เยื่อเลือกผ่านพอลิเมอร์  ฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์  เทคโนโลยีนาโนสำหรับพอลิเมอร์

Course codes : 50262159
Credit : 3(0-9-3)
หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี

ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม

Course codes : 50262259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Course codes : 50262359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50262459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

Course codes : 50262559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการจัดการพลังงาน

Course codes : 50262659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวิศวกรรมชีวเคมี

Course codes : 50262759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวัสดุวิศวกรรม

Course codes : 50270159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี

การวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขั้นสูงที่สัมพันธ์กับวิศวกรรมเคมี

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 50269959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 50258159
Credit : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

Course codes : 50258259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

1.2 วิชาแกนบังคับ

Course codes : 50250159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

Course codes : 50250259
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี

Course codes : 50250359
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี

การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัวของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซ การละลายของของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี ตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล

Course codes : 50250459
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยาโดยรวมทั้ง อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 50261159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างและผิวด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนเทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

Course codes : 50261259
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบัน

Course codes : 50261359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอย์และพื้นผิวประยุกต์

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

Course codes : 50261459
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรมสภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

Course codes : 50261559
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาดนาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50261659
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย เทคโนโลยีการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Course codes : 50261759
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพอลิเมอร์

เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย  คอมโพสิตพอลิเมอร์  เยื่อเลือกผ่านพอลิเมอร์  ฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์  เทคโนโลยีนาโนสำหรับพอลิเมอร์

Course codes : 50262159
Credit : 3(0-9-3)
หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี

ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม

Course codes : 50262259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Course codes : 50262359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50262459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

Course codes : 50262559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการจัดการพลังงาน

Course codes : 50262659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวิศวกรรมชีวเคมี

Course codes : 50262759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวัสดุวิศวกรรม

3 งานนิพนธ์

Course codes : 50269859
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ