ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเครื่องประดับ) (วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปริญญา ชินดุษฎีกุล * วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
รองศาสตราจารย์ พิมพ์ทอง ทองนพคุณ * วท.บ.(เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสมร นิยมสรวญ * Ph.D.(Materials science)
Colorado School of Mines (2546)
อาจารย์ สุรินทร์ อินทะยศ * Ph.D. (Geology)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2547)
อาจารย์ อุมาพร พลายระหาร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 17010159
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 17010259
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 15110159
Credit : 3(2-3-4)
ธรณีวิทยากายภาพ

ประวัติ การกำเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่สำคัญ ธรณีกาล ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 15220159
Credit : 3(2-3-4)
แร่วิทยา

การเกิด การจัดจำแนกแร่ แร่ประกอบหินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนสภาพ ปฏิบัติการฝึกการจำแนกหินและแร่

Course codes : 15220259
Credit : 3(2-3-4)
ผลึกวิทยา

โครงสร้างผลึก เลทิสพลังงานในเลทิสของของแข็ง สมมาตร ระบบผลึก และรูปทรงเรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลของผลึกอย่างง่าย การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

Course codes : 15220359
Credit : 3(2-3-4)
สมบัติทางแสงของแร่

การศึกษาแร่และคุณสมบัติทางแสงของแร่ ประกอบไปด้วยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสง ค่าดัชนีหักเห มุมมืด การแทรกสอดของแสง ทิศทางของแนวแตกเรียบ รูปร่างของเม็ดแร่ การดูดกลืนของแสง ผลึกแฝด ความสูงต่ำ ไบรีฟริงเจนซ์ เครื่องแสดงลักษณะทางแสง และการหาเครื่องหมายของผลึก

Course codes : 15320159
Credit : 2(2-0-4)
อัญมณีวิทยาเบื้องต้น

กระบวนการเกิดอัญมณี ความหมายและการจัดประเภทอัญมณี สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางแสงของอัญมณี คุณสมบัติของอัญมณีที่พบทั่วไปในท้องตลาด

Course codes : 15320259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา

ปฏิบัติการจำแนกชนิดของอัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพื้นฐาน

Course codes : 18020159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุ วิวัฒนาการของวัสดุ ชนิดของวัสดุ พันธะเคมี โครงสร้างผลึก สมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต วัสดุกับการใช้งาน

Course codes : 27310359
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม

Course codes : 27314359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1

คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ งาน และ พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และ เชิงมุม การแกว่ง คลื่น เสียง แสง และ ทัศนศาสตร์กายภาพ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง

Course codes : 27314459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป 2

การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง ทฤษฎีจลน์ของแก็ส อุณหพลศาสตร์ ปรากฎการณ์ขนส่ง ของไหล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 27314559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

ปฎิบัติการฟิสิกส์

Course codes : 27315359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุทรานซิชัน ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสสาร สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 27315559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ปฏิบัติการเคมี

Course codes : 27325859
Credit : 2(2-0-4)
หลักเคมีวิเคราะห์

ทฤษฎีและเทคนิคของปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

Course codes : 27325959
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การใช้เครื่องมือวัดปริมาตรและเครื่องชั่ง เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การใช้พีเอชมิเตอร์และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

2.2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 15330359
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณี

คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของอัญมณี ความสัมพันธ์ระหว่างมลทินภายในอัญมณีที่ใช้เป็นข้อบ่งชี้ของอัญมณีธรรมชาติ

Course codes : 15330459
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี

ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330359 วิเคราะห์อัญมณี วิเคราะห์อัญมณีธรรมชาติด้วยกล้องจุลทรรศน์อัญมณี มลทินภายในของอัญมณีธรรมชาติ

Course codes : 15330559
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการสังเคราะห์อัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีแบบต่างๆ วิเคราะห์ตำหนิภายในอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลอัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพแบบใหม่

Course codes : 15330659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330559 การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

Course codes : 15330759
Credit : 3(2-3-4)
เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร

ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร ประกอบด้วย คุณสมบัติทางอัญมณี คุณสมบัติทางแสง เทคนิคการทำเหมือง เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์เพชร ปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชร ปฏิบัติการการจัดลำดับคุณภาพเพชร ตรวจวิเคราะห์เพชร เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบ ความรู้พื้นฐานในการเลือกเพชร การกำหนดราคา การประเมินราคาเพชร

Course codes : 16220159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด องค์ประกอบของตลาดและการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผุ้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ราคาและวิธีกำหนดราคา กลยุทธ์การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่งและการค้าปลีก การกระจายผลิตภัณฑ์เชิงกายภาพ การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง ระบบการบริหารการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 17120159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของอัญมณี วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ หลักการเขียนแบบเครื่องประดับในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบเบื้องต้น เทคนิคการใช้สีเพื่อการสื่อสาร การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม

Course codes : 17620159
Credit : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างเส้น พื้นผิว รูปทรงปิด การปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัตถุ การสร้างเครื่องประดับอย่างง่าย การแสดงผลภาพชิ้นงานเสมือนจริงเพื่อการนำเสนอ และการแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงานเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตต่อไป

Course codes : 18020259
Credit : 3(3-0-6)
โลหะและโลหะผสม

การแข็งตัว การตกผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก และการแพร่ในโลหะ วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แผนภูมิสมดุลของระบบ 2 ธาตุและ 3 ธาตุ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ เหล็กและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทางวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค โลหะเครื่องประดับ เครื่องมือวัดและวิเคราะห์เบื้องต้นทางโลหะวิทยา

Course codes : 18020359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการโลหะและโลหะผสม

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาโลหะและโลหะผสม ความแตกต่างโครงสร้างของโลหะและโลหะผสม การเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน และการหาขนาดเกรนในโลหะและโลหะผสม

Course codes : 18340359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

หลักการในการเก็บและเลือกตัวอย่าง อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร ทฤษฎีพื้นฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ยูวี-วิสซิเบิลสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี

Course codes : 18340459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ 18340359 วิชาเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

Course codes : 19040159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

สืบค้น รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมวลข้อมูลเพื่อนำเสนอ นำเสนอหัวข้อทางอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 19040259
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

การวางแผนโครงงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การดำเนินโครงงานวิจัย การรวบรมผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล การสรุปผลและนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 27322159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Course codes : 27325759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์

สถานะพลังงานเชิงอะตอม ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโคเวเลนต์ สารประกอบโคออกดิเนชั่น ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ อิเล็กโทรนิคเสปกตราของสารประกอบโคออดิเนชัน โครงสร้างและพลังงานของแข็ง โลหะ ของแช็งไอออนิก และของแข็งโคเวเลนต์

2.2.2 วิชาเลือก

Course codes : 15130259
Credit : 2(2-0-4)
ธรณีวิทยาประเทศไทย

ธรณีประวัติของประเทศไทย ตารางธรณีกาล ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และธรณีวิทยาโครงสร้างของประเทศไทย

Course codes : 15140359
Credit : 2(2-0-4)
แหล่งอัญมณี

กำเนิดและการกระจายตัวของแหล่งแร่รัตนชาติสำคัญของโลก ความสัมพันธ์ของแร่รัตนชาติกับหินต้นกำเนิด

Course codes : 15340859
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพสีพลอย ลักษณะของแสงธรรมชาติ และแสงที่สร้างขึ้นที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสีพลอย ระบบการประเมินคุณภาพสีพลอยของสถาบันต่างๆ หลักการประเมินคุณภาพพลอย สี ความสะอาด การเจียระไน การตีราคาอัญมณีและเครื่องประดับ และการตลาดของพลอยสี

Course codes : 15340959
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ

ปฏิบัติการประเมินสี ความสะอาด สมมาตร และการเจียระไนของพลอย เพื่อการตีราคาได้ในราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการประเมินราคาเครื่องประดับ

Course codes : 15341059
Credit : 2(2-0-4)
อัญมณีอินทรีย์

คุณสมบัติทางอัญมณี แหล่ง การปรับปรุงคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพของ มุก ปะการัง งา อำพัน เจท แอมโมไลท์ แอมโมไนท์

Course codes : 15430159
Credit : 2(1-3-2)
การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี

อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและข้อมูลที่เปิดเผย การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธี ฉายรังสี การใช้ความร้อน การใช้สารเคมี ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อน

Course codes : 15530159
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

คำศัพท์เฉพาะด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 16040259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า

หลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและนำเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ความรู้เบื้องต้นห่วงโซ่อุปทาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อกำหนดในการส่งออกและนำเข้า การเตรียมเอกสารและการทำสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน ศุลกากร การตั้งราคา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ การขนส่ง ชำระเงิน บทบาทของสถาบันการเงินต่อการชำระเงิน การประกันภัย บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกต่อการจัดการส่งออกและการนำเข้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Course codes : 16220259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการศึกษาและการนำความรู้ของพฤติกรรมผู้บริโภค ไปประยุกต์ใช้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Course codes : 16230459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเตรียมพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนงบทางการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 16520159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์

Course codes : 16730659
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์

Course codes : 17040159
Credit : 2(1-3-2)
การออกแบบการเจียระไนอัญมณี

การประยุกต์ใช้กฎของแสงในการออกแบบการเจียระไน การหักเห การสะท้อน ปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและมุมของการเจียระไนที่มีผลต่อทางเดินของแสง คำนวณสัดส่วนและมุมที่เหมาะสม การออกแบบการเจียระไนรูปแบบใหม่ๆ การคำนึงถึงสัดส่วน การรักษาน้ำหนักของอัญมณี และประกาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการเจียระไน

Course codes : 17120259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม 2

หลักการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การตลาด หลักการเขียนแบบและหลักการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง การประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 17630159
Credit : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ การกำหนดสัดส่วน การปรับเปลี่ยนขนาดเครื่องประดับ เครื่องผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลสู่เครื่องผลิตต้นแบบ การสร้างต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การคำนวณปริมาณวัสดุต้นแบบ การผลิตต้นแบบ การวิเคราะห์ต้นแบบเบื้องต้น

Course codes : 17640359
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับจากแบบวาด 2 มิติ การวิเคราะห์กระบวนการที่ใช้ในการสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงาน การใช้งานเครื่องจักรในการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน การกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง

Course codes : 17640459
Credit : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตเครื่องประดับขั้นสูง

การใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ การออแบบเครื่องประดับที่ซับซ้อน การแก้ไขรูปแบบที่ซับซ้อน การวิเคราะห์กระบวนการในการสร้างต้นแบบ การแปลงข้อมูลแบบเพื่อการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการผลิตต้นแบบทีซับซ้อน การกำหนดสัดส่วนของต้นแบบที่ซับซ้อน การผลิตต้นแบบเครื่องประดับที่ซับซ้อน

Course codes : 17730359
Credit : 2(1-3-2)
ช่างทองไทย

ประวัติความเป็นมา เครื่องมือและอุปกรณ์ กระบวนการผลิตช่างทองไทย การออกแบบ พัฒนาการออกแบบ และการผลิตเป็นเครื่องประดับ

Course codes : 18030459
Credit : 2(1-3-2)
สมบัติเชิงกลของวัสดุ

ลักษณะทางกลของวัสดุโลหะ ความแข็ง ความแข็งแรง พฤติกรรมการแปรรูปแบบพลาสติกและอีลาสติก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ความแข็งแรงของวัสดุ การทดสอบแรงดึง ความคืบ การล้าตัว และความเปราะ

Course codes : 18030559
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุรุดหน้า

วัสดุที่มีเทคโนโลยีทันสมัย วัสดุทันสมัย วัสดุล้ำสมัย วัสดุใหม่ด้านวัสดุอัญมณีและเครื่องประดับ ความสัมพันธ์ของวัสดุในวัสดุรุดหน้า

Course codes : 18030659
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีฟิล์มบาง

เทคโนโลยีการเคลือบผิวบางวัสดุ กระบวนการเคลือบด้วยวิธีทางเคมี กระบวนการเคลือบด้วยวิธีทางกายภาพ การตรวจทดสอบผิวเคลือบ

Course codes : 18040959
Credit : 2(2-0-4)
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ โลหะ เซรามิก และวัสดุผสม การวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์

Course codes : 18120359
Credit : 3(1-4-4)
งานรูปพรรณ และ การฝังอัญมณี

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานรูปพรรณ และรูปแบบการฝังอัญมณี เช่น ฝังไข่ปลา ฝังหนามเตย ฝังหุ้มฝังสอด และฝังไร้หนาม ขั้นตอนแปรโลหะ การถอดแบบชิ้นงาน การวัดขนาดการประกอบตัวเรือน การประดับอัญมณี และการตรวจสอบคุณภาพ

Course codes : 18120459
Credit : 2(1-3-2)
การทำต้นแบบเครื่องประดับ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำต้นแบบ การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ำมัน การใช้เครื่องมือในการขึ้นรูป การทำต้นแบบด้วยเทียน และการทำต้นแบบด้วยโลหะ และการตรวจสอบคุณภาพ

Course codes : 18130559
Credit : 3(1-4-4)
การหล่อตัวเรือนโลหะเครื่องประดับ

มีความรู้ความใจการทำแม่พิมพ์ยาง การอัดพิมพ์ยาง การผ่าพิมพ์ยาง การหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูนพลาสเตอร์ การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือนโลหะ

Course codes : 18130659
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคการแต่งผิวสำหรับเครื่องประดับ

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะมีค่า การลงยาเย็นและลงยาร้อน และการตกแต่งผิวแบบต่างๆ

Course codes : 18220159
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงกฎระเบียบและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีและการปฏิบัติงานในการทำงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

Course codes : 18230459
Credit : 2(1-3-2)
การเจียระไนอัญมณีเพื่อการผลิตเครื่องประดับ

การตั้งน้ำอัญมณี การโกลน การแต่งอัญมณี การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน และการตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน

Course codes : 18240159
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ไข กฎระเบียบและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย อัตรายจากสารเคมี อุบัติเหตุและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ การปฏิบัติเพื่อความปลอดภภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

Course codes : 18330159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์

หลักการพลศาสตร์ทางความร้อน เอนโทรปี เอนทาลปี พลังงานภายใน พลังงานอิสระกิบส์ กฏทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติคอลิติเกทิฟ เฟสไดอะแกรม ทฤษฎีที่ว่าด้วยจลนพลศาสตร์ทางเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกระตุ้น และตัวเร่งปฏิกิริยา

Course codes : 18330259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ18330159 วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

Course codes : 18330559
Credit : 2(2-0-4)
สีในอัญมณี

สาเหตุการเกิดสีของอัญมณี การเปลี่ยนสีของอัญมณีในการปรับปรุงคุณภาพ

Course codes : 18330659
Credit : 2(2-0-4)
การเปลี่ยนเฟสในวัสดุเครื่องประดับ

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวัสดุ การวิเคราะห์สมดุลเฟส การเปลี่ยนเฟสของเหลว-ของแข็ง สมดุลเฟสในวัสดุบริสุทธิ์และวัสดุผสมสองและสามองค์ประกอบ ทฤษฎีเบื้องต้นของการเกิดนิวเคลียส การตกผลึก โครงสร้างสปินอยด์ดอล เฟสกึ่งเสถียร การเปลียนเฟสแบบแมสซิฟ การเปลียนเฟสแบบมาร์เทนไซต์ การเปลี่ยนเฟสในเพชร อัญมณี โลหะและโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับ

Course codes : 18340159
Credit : 2(2-0-4)
นาโนเทคโนโลยีสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับ

บทนำเกี่ยวกับนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คำจำกัดความและการพัฒนา หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนาโนเทคโนโลยี ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเองเทคนิคการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุนาโน เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในการงานอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และการประยุกต์ในอนาคต

Course codes : 18340259
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิคส่องผ่าน เทคนิคสะท้อน เทคนิคเอทีอาร์ การแปลความหมายสเปกตรัมของอัญมณีบางชนิด การจำแนกชนิดเพชร มรกต ไข่มุก ทัวมาลีน หยก ทับทิม และแซฟไฟป์

Course codes : 19030059
Credit : 1(0-2-1)
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ทักษะพื้นฐานสาหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การนาเสนอผลงาน ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Course codes : 19140159
Credit : 6(0-30-5)
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ การประยุกต์ความรู้ทางวิชาการและการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสถานประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ การสังเกต การตัดสินใจ การวิเคราะห์และการประเมิน การนาเสนอผลงานแบบมืออาชีพ