ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา วงศ์อินตา *
อาจารย์ พีรพล สิทธิวิจารณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล *
อาจารย์ สุพรรณา แก้วเพ็ง *
อาจารย์ สุพรรณี สวนอินทร์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99931259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30211559
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ เช่น สมการของเส้นสัมผัส และ เส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด ฟังก์ชันรายได้-รายจ่าย และฟังก์ชันกำไร อินทิกรัลไม่จำกัดเขต และการประยุกต์ การอินทิเกรดฟังก์ชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรด เช่น การอินทิเกรด ทีละส่วน การอินทิเกรดโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การอินทิเกรดฟังก์ชันรากที่สอง อินทิเกรดจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส

Course codes : 30211659
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2

แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาพื้นที่ ปริมาตร ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น การประมาณค่าอินทิกรัล ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 90010459
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

Course codes : 90010559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

Course codes : 90010659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

Course codes : 90020259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 90020359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

Course codes : 90320159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

Course codes : 90320259
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.2.2 วิชาบังคับ

Course codes : 90530359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

Course codes : 91010159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

Course codes : 91030259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 91030359
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Course codes : 91030459
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 91430159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางโลจิสติกส์

วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส์โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 91430259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดหา

ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ

Course codes : 91430459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้ง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่ง

Course codes : 91520659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า

แนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า หลักการออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า

Course codes : 91530859
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า

การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 91743259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

Course codes : 92541759
Credit : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 วิชาเลือก

Course codes : 90010159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Course codes : 90310359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Course codes : 90520659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

Course codes : 91430359
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการโล- จิสติกส์ระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพันธมิตร ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ทางการค้า ความเชื่อมโยงในการขนส่ง ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 91520459
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า

ทฤษฎีทางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า

Course codes : 92030159
Credit : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

Course codes : 92430159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสินค้าและบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชำระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล

Course codes : 92430259
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก

Course codes : 92430359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ

แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของสินค้าทั่วไป ความแตกต่างระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการ แผนผังกระบวนการให้บริการความภักดีของลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการสร้างความสมดุลความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการเข้าใจ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

Course codes : 92430459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีลำดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในลำดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวา กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอำนาจทางการตลาด การเล่นเกมส์ทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจำนวนครั้ง

Course codes : 92430559
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง มาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินการควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตรายเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Course codes : 92430659
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์

Course codes : 92430759
Credit : 2(2-0-4)
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์

การวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Course codes : 92430859
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหา โลจิสติกส์ ประกอบด้วย กำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคการพยากรณ์

Course codes : 92430959
Credit : 3(3-0-6)
การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การไหลของอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าหรือการบริการผ่านในโครงข่ายการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจและวิธีการหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุด การวิเคราะห์กรณีศึกษา

Course codes : 92431059
Credit : 2(2-0-4)
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์

ฟังก์ชันของการลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการลำเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์

Course codes : 92540859
Credit : 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี การวัดผลแบบสมดุล การเทียบเคียงสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะ การประยุกต์ตัวชี้วัดในการสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก

Course codes : 92541859
Credit : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ

การสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหา การสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ การประยุกต์

Course codes : 92630159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบิน

ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การตลาดและการวิจัยทางการตลาดสำหรับสายการบิน การทำธุรกรรมบริการการขนส่งทางอากาศ กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น การวางแผนจัดการกระบวนการขาย การจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเชิงกลยุทธ์

Course codes : 92630259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบอากาศยานและโปรแกรมการซ่อมบำรุง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอากาศยาน การดำเนินธุรกิจในมุมมองของสายการบิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความไม่แน่นอน ระบบซ่อมบำรุงอากาศยานและการพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุง การตรวจสอบรายการซ่อมบำรุง การจัดเก็บชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน การเปลี่ยนโปรแกรมการซ่อมบำรุงและการประเมินมูลค่า

Course codes : 92630359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการท่าอากาศยาน

หลักการการจัดการขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท่าอากาศยานและธุรกิจการบิน การจัดการองค์กรและกรรมสิทธิ์การครอบครอง การจราจรทางอากาศ การวางแผนท่าอากาศยานและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง การออกแบบและก่อสร้างท่าอากาศยาน ผลกระทบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและการบำรุงรักษาท่าอากาศยาน ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน การพัฒนาพื้นที่เช่า และการจัดการด้านการเงิน

Course codes : 92630459
Credit : 3(3-0-6)
การปฏิบัติการของสายการบิน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสายการบินในสนามบิน การดำเนินงานภาคพื้นดินของสายการบิน การจัดการเที่ยวบินในโครงข่ายของสายการบิน การจัดการความล่าช้าและการจัดการข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินการ การจัดตารางการบินและความน่าเชื่อถือของการดำเนินการ

Course codes : 92630559
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสของเส้นทางการบิน เทคนิคการพยาการณ์ปริมาณการเดินทางและส่วนแบ่งการตลาด การจำลองสถานการณ์ทางการตลาด การประเมินเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่ง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ และโครงข่ายการให้บริการแบบต่าง ๆ ความร่วมมือและพันธมิตรทางการบิน การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 92630659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการรายได้ของสายการบิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการรายได้ การจัดการความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร การวิเคราะห์ต้นทุนของสายการบินและผู้โดยสาร ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเดินทางและราคาค่าโดยสาร การวางกลยุทธ์ด้านราคา การจองตั๋วโดยสารตามคลาสของที่นั่ง การคำนวณหารายได้ที่เหมาะสม และการควบคุมจำนวนที่นั่งในเครื่องบิน การจัดตารางเวลาที่สัมพันธ์กับจำนวนที่นั่งในเที่ยวบิน ช่องทางการจำหน่วยตั๋วโดยสาร

Course codes : 92630759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการขนส่งทางอากาศ

หลักการ ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ กลยุทธ์ในการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การคิดอัตราค่าระวางสินค้า มาตรฐานและเอกสารสินค้าขนส่งทางอากาศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน และการพัฒนารูปแบบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

Course codes : 92630859
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ

แนวคิดและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน อุปสงค์ อุปทานและโครงสร้างของตลาดการขนส่งทางอากาศ เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศและโซ่คุณค่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน กฎข้อบังคับและนโยบายทางการบิน ความสัมพันธ์กับองค์กรการบินสากล การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

Course codes : 92630959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางการบิน

ความปลอดภัยด้านการบิน องค์กรการควบคุมความปลอดภัยระหว่างประเทศ สนธิสัญญา องค์กรกํากับ ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางการบินในประเทศ การกระทําที่ขัดต่อข้อกฎหมายความปลอดภัยในการบิน ระบบการรักษาความ ปลอดภัยภายนอกสนามบินและภายในสนามบิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย โดยการเข้าเยี่ยมชม และจัดทํารายงานการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

Course codes : 92631059
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน

หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเดินอากาศ อำนาจอธิปไตยเหนือห้วงอากาศและสิทธิการบิน กฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการเดินอากาศ กฎหมายอาญาในการเดินอากาศ เช่น ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ การปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย กฎหมายแรงงานในธุรกิจการบิน กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบินพลเรือน เช่น องค์กรด้านการบินพลเรือน การควบคุมและกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน กฎหมายเกี่ยวกับท่าอากาศยาน เช่น การกำหนดพื้นที่ท่าอากาศยาน การถือครองกรรมสิทธิ์และการปฏิบัติการท่าอากาศยาน กฎหมายการรับขนของและคนโดยสารทางอากาศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร การประกันภัยและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง