ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) (วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์รักพร ดอกจันทร์ *
อาจารย์สมคิด อินเทพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิดาการ สายธนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุภัทร เมฆพายัพ
อาจารย์จุฑาพร เนียมวงษ์
อาจารย์ชาติไทย ไทยประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล ผลเต็ม
อาจารย์พัชรี วงษ์เกษม
อาจารย์วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ จันทร์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธินี เลิศประไพ
อาจารย์สารัตน์ ศิลปวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ ศรีมงคล
อาจารย์อภิชาติ เนียมวงษ์
อาจารย์อรรณพ แก้วขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรักษ์ ชัยวร
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 32750659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1 (Mathematics for Teachers I)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รหัสวิชา : 32754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2 (Mathematics for Teachers II)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

รหัสวิชา : 32757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematical Analysis for Teachers)

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

รหัสวิชา : 32769459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32769559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

รหัสวิชา : 32756459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1 (Techniques in Mathematical Computing I)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

รหัสวิชา : 32758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

รหัสวิชา : 32760759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา (Special Topics in Mathematics Education)

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

รหัสวิชา : 32762459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู (Algebra and Geometry for Teachers)

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

รหัสวิชา : 32765159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

รหัสวิชา : 32767159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ (Number Theory for Mathematics Education)

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 32769959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานวิจัยและสอบเกี่ยวกับรายงานวิจัยนั้น

1. หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 32750659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1 (Mathematics for Teachers I)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รหัสวิชา : 32754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2 (Mathematics for Teachers II)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

รหัสวิชา : 32757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematical Analysis for Teachers)

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

รหัสวิชา : 32769459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32769559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

รหัสวิชา : 32756459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1 (Techniques in Mathematical Computing I)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

รหัสวิชา : 32758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

รหัสวิชา : 32760759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา (Special Topics in Mathematics Education)

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

รหัสวิชา : 32762459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู (Algebra and Geometry for Teachers)

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

รหัสวิชา : 32765159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

รหัสวิชา : 32767159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ (Number Theory for Mathematics Education)

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. การค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 32769859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานและสอบเกี่ยวกับรายงานนั้น