ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา) (วท.ม. (เคมีศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี จงอร่ามเรือง * Ph.D. (Chemistry)
University of Tasmania, Australia (2545)
อาจารย์ นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง * Ph.D. (Chemistry)
Liverpool John Moores University, UK (2546)
อาจารย์ ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ * Ph.D. (Environmental toxicology, Technology and Management)
Asian Institute of Technology, Thailand (2549)
อาจารย์ อนันต์ อธิพรชัย * ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา * Doutor (Qu?mica)
Universidade do Porto, Portugal (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2553)
อาจารย์ กิตติมา พันธ์พฤกษา กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจัดภัย ทิพยผ่อง Ph.D. (Pharmarceutical Science)
Chiba University (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry)
University of Bristol, UK (2552)
อาจารย์ ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Loughborough University, UK (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย ปร.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร สมีน้อย Ph.D. (Analytical Chemistry)
Colorado State University, USA (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศิริไชย Ph.D. (Analytical Chemistry)
University of London, UK (2544)
รองศาสตราจารย์สุปราณี แก้วภิรมย์ Ph.D. (Polymer Science and Technology)
University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK (2545)
อาจารย์ อภิญญา นวคุณ D.Sc. (Earth and Planetary Sciences)
Tokyo Institute of Technology, Japan (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2552)
รองศาสตราจารย์ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2547)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

2 หมวดวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 32550159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 1 (Integrated Chemistry for Chemical Education I)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 2 (Integrated Chemistry for Chemical Education II)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ สารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32559159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมีศึกษา 1 (Seminar on Chemical Education I)

การนำเสนอและอภิปรายบทความวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีหรือเคมีศึกษา

รหัสวิชา : 32559259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมีศึกษา 2 (Seminar on Chemical Education II)

การนำเสนอและอภิปรายงานวิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษา

3 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 32550359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 3 (Integrated Chemistry for Chemical Education III)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เทอร์โมไดนามิกส์ ปฏิกิริยาและ สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี (Instrumental Analysis in Chemistry)

การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า สเปคโตรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี

รหัสวิชา : 32550559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสำหรับเคมีศึกษา (Laboratories for Chemical Education)

การฝึกทักษะปฏิบัติการในการใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทดลองทางเคมีต่างๆ

รหัสวิชา : 32550659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับเคมีศึกษา (Advance Laboratories for Chemical Education)

การออกแบบการทดลองใหม่ ๆ และ การสาธิตการทดลองในชั้นเรียน รวมทั้งการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550759
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ความปลอดภัยทางเคมี (Chemical Safety)

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษและของเสียจากสารเคมี การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 32552159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ (Medicinal Plants and Natural Products)

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การจำแนกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัดและการแยก การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 32552259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับเคมีศึกษา (Environment Chemistry for Chemical Education)

มลภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในน้ำ อากาศ และดิน อธิบายโดยปฏิกิริยาเคมีปัญหาจากขยะและขยะอันตรายในบ้าน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างในภาคสนามและโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

รหัสวิชา : 32552359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีคลินิกสำหรับเคมีศึกษา (Clinical Chemistry for Chemical Education)

หลักการเกี่ยวกับเคมีคลีนิก การทดสอบและการตรวจวัดสารต่างๆด้วยอุปกรณ์ อย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นเองและที่มีขายในท้องตลาด

รหัสวิชา : 32552459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสำหรับเคมีศึกษา (Green Analytical Method for Chemical Education)

วิธีและเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์แบบสะอาด การใช้สารรีเอเจนต์ทางธรรมชาติ และการออกแบบอุปกรณ์ในการวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน

รหัสวิชา : 32552559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโน (Nanoscience)

โครงสร้างระดับนาโน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน วิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์และการนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 32552659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ (Paradigm of Materials World)

ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการผลิต โครงสร้าง สมบัติ และประสิทธิภาพของวัสดุต่างๆ T

รหัสวิชา : 32552759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ การจำแนกประเภทของ พอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพและการใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 32552859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก (Industrial Chemistry and Alternative Fuels)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นแยกการปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ พลังงานทางเลือกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนากระบวนการผลิต

รหัสวิชา : 32553859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมี 1 (Special Topics in Chemistry)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจทางเคมี 1

รหัสวิชา : 32553959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมี 2 (Special Topics in Chemistry II)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจทางเคมี 2

รหัสวิชา : 32558159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี (Chemical Information Technology)

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้น การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางเคมี การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการวาดรูปโครงสร้างทางเคมีและกราฟฟิก

รหัสวิชา : 32558259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry Innovation in Daily Life)

งานวิจัยและนวัตกรรมทางเคมีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 32558359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต และนำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา

รหัสวิชา : 32558459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Extracurricular Activities in Science Topic)

การใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อจัดกิจกรรมสาธิตและทดลองสำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 32558859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 (Special Topics in Chemical Education)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 1

รหัสวิชา : 32558959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 (Special Topics in Chemical Education II)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 2

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 32569959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

2 หมวดวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 32550159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 1 (Integrated Chemistry for Chemical Education I)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 2 (Integrated Chemistry for Chemical Education II)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ สารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32559159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมีศึกษา 1 (Seminar on Chemical Education I)

การนำเสนอและอภิปรายบทความวิจัยที่น่าสนใจทางเคมีหรือเคมีศึกษา

รหัสวิชา : 32559259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมีศึกษา 2 (Seminar on Chemical Education II)

การนำเสนอและอภิปรายงานวิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษา

3 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 32550359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 3 (Integrated Chemistry for Chemical Education III)

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน เทอร์โมไดนามิกส์ ปฏิกิริยาและ สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี (Instrumental Analysis in Chemistry)

การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า สเปคโตรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี

รหัสวิชา : 32550559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสำหรับเคมีศึกษา (Laboratories for Chemical Education)

การฝึกทักษะปฏิบัติการในการใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทดลองทางเคมีต่างๆ

รหัสวิชา : 32550659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับเคมีศึกษา (Advance Laboratories for Chemical Education)

การออกแบบการทดลองใหม่ ๆ และ การสาธิตการทดลองในชั้นเรียน รวมทั้งการทำงานวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 32550759
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ความปลอดภัยทางเคมี (Chemical Safety)

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษและของเสียจากสารเคมี การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 32552159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ (Medicinal Plants and Natural Products)

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การจำแนกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัดและการแยก การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 32552259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับเคมีศึกษา (Environment Chemistry for Chemical Education)

มลภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในน้ำ อากาศ และดิน อธิบายโดยปฏิกิริยาเคมีปัญหาจากขยะและขยะอันตรายในบ้าน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างในภาคสนามและโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

รหัสวิชา : 32552359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีคลินิกสำหรับเคมีศึกษา (Clinical Chemistry for Chemical Education)

หลักการเกี่ยวกับเคมีคลีนิก การทดสอบและการตรวจวัดสารต่างๆด้วยอุปกรณ์ อย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นเองและที่มีขายในท้องตลาด

รหัสวิชา : 32552459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิเคราะห์แบบสะอาดสำหรับเคมีศึกษา (Green Analytical Method for Chemical Education)

วิธีและเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์แบบสะอาด การใช้สารรีเอเจนต์ทางธรรมชาติ และการออกแบบอุปกรณ์ในการวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน

รหัสวิชา : 32552559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโน (Nanoscience)

โครงสร้างระดับนาโน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน วิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์และการนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 32552659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์ความรู้แห่งโลกวัสดุ (Paradigm of Materials World)

ความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการผลิต โครงสร้าง สมบัติ และประสิทธิภาพของวัสดุต่างๆ T

รหัสวิชา : 32552759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymers)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ชีวภาพ การจำแนกประเภทของ พอลิเมอร์ชีวภาพ โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพและการใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 32552859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอุตสาหกรรมและพลังงานทางเลือก (Industrial Chemistry and Alternative Fuels)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นแยกการปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ พลังงานทางเลือกกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนากระบวนการผลิต

รหัสวิชา : 32553859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมี 1 (Special Topics in Chemistry)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจทางเคมี 1

รหัสวิชา : 32553959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมี 2 (Special Topics in Chemistry II)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจทางเคมี 2

รหัสวิชา : 32558159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี (Chemical Information Technology)

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้น การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางเคมี การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการวาดรูปโครงสร้างทางเคมีและกราฟฟิก

รหัสวิชา : 32558259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมเคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry Innovation in Daily Life)

งานวิจัยและนวัตกรรมทางเคมีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 32558359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต และนำมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา

รหัสวิชา : 32558459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Extracurricular Activities in Science Topic)

การใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อจัดกิจกรรมสาธิตและทดลองสำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 32558859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 1 (Special Topics in Chemical Education)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 1

รหัสวิชา : 32558959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อพิเศษทางเคมีศึกษา 2 (Special Topics in Chemical Education II)

หัวข้อใหม่ๆหรือที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีศึกษา 2

4 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 32569859
หน่วยกิต : 6(0-18-12)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

วิจัยทางเคมีหรือเคมีศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ