ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
อาจารย์ ศนิ จิระสถิตย์ * ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์ สามารถ สายอุต * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์ อโนชา สุขสมบูรณ์ * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ Ph.D.(Food Science)
The University of Georgia, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30323159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล

กฎทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และของผสม จลนศาสตร์เคมี ปรากฏการณ์ขนส่ง เคมีพื้นผิว

Course codes : 30323259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล

เคมีฟิสิกัล อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี แผนภาพวัฏภาค จลนศาสตร์เคมี การดูดซับทางเคมี

Course codes : 30325059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 31121159
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

บทนำ ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31121259
Credit : 3(3-0-6)
อาหารและโภชนศาสตร์

ความหมายของอาหารและโภชนศาสตร์ บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย การย่อย การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการขับถ่าย ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย ผลของการแปรรูปต่อสารอาหาร พฤติกรรมการบริโภค ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ

Course codes : 31130159
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคการวิจัย

ความหมาย และความสำคัญของการทำวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ วิธีการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอผลงาน

Course codes : 31132159
Credit : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 1

ความหมายและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและการจัดการ น้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ภาชนะบรรจุที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับอาหารบรรจุกระป๋อง หน่วยปฏิบัติการต่างๆ และการดำเนินการในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Course codes : 31132259
Credit : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 2

กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน กราฟเพิ่มความร้อน กราฟการทำให้เย็น ค่า D-value ค่า Z-value และค่า F0 กระบวนการทำแห้ง และกระบวนการแช่แข็ง

Course codes : 31133159
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 1

หน่วยทางวิศวกรรม หลักการพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ เทอร์โมไดนามิคส์ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ

Course codes : 31133259
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 2

กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล หลักการกระบวนการแยก ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Course codes : 31134159
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหาร

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณของอาหารและผลิตภัณฑ์

Course codes : 31134259
Credit : 4(3-3-6)
เคมีอาหาร

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไข อาหารอิมัลชั่น สมบัติและอันตรายของสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

Course codes : 31135159
Credit : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางอาหาร

ชนิด บทบาท และความสำคัญของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ในอาหาร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร

Course codes : 31136159
Credit : 2(2-0-4)
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โปรแกรมการจัดการสุขาภิบาลพื้นฐานในอุตสาหกรรมอาหารเน้นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักเกณฑ์การสร้างโรงงานผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ความสำคัญและหลักการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สุขลักษณะส่วนบุคคลและสุขลักษณะในการควบคุมน้ำใช้ การกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

Course codes : 31136259
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพอาหาร

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระบบการประกันคุณภาพ การใช้สถิติในงานควบคุมคุณภาพ

Course codes : 31136359
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการประเมินคุณภาพอาหาร

หลักการและวัตถุประสงค์ของวิธีการวัดคุณภาพ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการวัดคุณภาพอาหารโดยใช้เครื่องมือ เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร

Course codes : 31140159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเพื่อนำเสนอทางวาจาและเขียนเป็นรายงาน

Course codes : 31140259
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัย

การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดำเนินการศึกษาเชิงทดลองการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการทดลองในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31142359
Credit : 2(2-0-4)
การแปรรูปอาหาร 3

กระบวนการหมัก การใช้รังสี การใช้ไมโครเวฟ การทำให้เข้มข้น การใช้ความดันสูง เอกซ์ทรูชัน ภาชนะสำหรับการบรรจุอาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงาน

Course codes : 31146159
Credit : 1(2-0-2)
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการควบคุมอาหาร ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มาตรฐานอาหารของประเทศและสากล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร

Course codes : 31146559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ห่วงโซ่อุปทานอาหาร กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การปกป้องความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบัน

2.3.2 วิชาเอกบังคับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 31149559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

6(0-18-9) การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลอง การรายงานผลการทดลอง การนำเสนอและการเขียนรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับผิดชอบจากหน่วยงาน

2.3.3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 31139159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

Course codes : 31147159
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ชนิด สมบัติ และหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมอบประเภทต่างๆ ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกกี้ เพสตรี และอื่นๆ การบรรจุและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147259
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

สมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่นิยมบริโภค การถนอมรักษาและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147359
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผักและผลไม้

ชนิดของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลักการและวิธีการในการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147459
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม

องค์ประกอบ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำนม มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

Course codes : 31147559
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสัตว์น้ำ หลักการแปรรูป การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147659
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันที่ใช้บริโภค การสกัด การทำน้ำมันให้บริสุทธิ์และกระบวนการดัดแปรไขมัน การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Course codes : 31147759
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ประเภทของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มเข้มข้น เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มชา กาแฟ และโกโก้

Course codes : 31147859
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตแอลกอฮอล์ระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 31147959
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีขนมหวาน

ประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ขนมหวานระหว่างเก็บรักษา

Course codes : 31148059
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีธัญชาติ

ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพของธัญชาติ การเตรียมแป้งสตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31148159
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขนมไทย

ความเป็นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบ ส่วนประกอบ วิธีการผลิตขนมไทย การเปลี่ยนแปลงของขนมไทยระหว่างเก็บรักษา การเพิ่มอายุการเก็บด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

Course codes : 31148259
Credit : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักการ ความสำคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างและการคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวางแผนการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการทดสอบผู้บริโภค

Course codes : 31148359
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

การวางแผนโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ เทคนิคทางสถิติบางอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิจัยผู้บริโภค

Course codes : 31148459
Credit : 3(3-0-6)
การบรรจุภัณฑ์อาหาร

ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุ รูปแบบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบรรจุแนวใหม่ การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Course codes : 31148559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

Course codes : 31148659
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณสำหรับนักวิทยาศาสตร์อาหาร

ความหมายของจรรยาบรรณ ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพต่อการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร วิชาชีพนิยม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร

Course codes : 31148759
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารเบื้องต้น

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์สำหรับการผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จริยธรรม ความปลอดภัยและข้อบังคับของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร