ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา) (วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ พระประเสริฐ * Ph.D. (Animal and Plant Sciences)
University of Sheffield, UK (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร * Ph.D. (Molecular Biology)
University of North Texas, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน กิ่งทอง * ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
อาจารย์จันทรา อินทนนท์ ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
อาจารย์ จันทิมา ปิยะพงษ์ Ph.D. (Biological Sciences)
University of Leeds, UK (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
อาจารย์ เบญจวรรณ ชิวปรีชา ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ Ph.D.(Biodiversity and Ecology)
University of G?ttingen, Germany (2554)
อาจารย์ วรนพ สุขภารังษี Ph.D. (Stem Cell Research)
University of Edinburgh, UK (2558)
อาจารย์ วาสินี พงษ์ประยูร วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
อาจารย์ ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2544)
อาจารย์ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ Ph.D. (Animal Biology)
University of St Andrews, UK (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 32651659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคทางชีววิทยา (Biotechniques)

เทคนิคต่าง ๆ ของการเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา วิธีการเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ การสต๊าฟสัตว์ การอัดแห้งตัวอย่างพืช การหล่อตัวอย่างด้วยพลาสติก การเก็บตัวอย่างแมลง หลักการเก็บและรักษาตัวอย่างต่าง ๆ ทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 32652159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์สมัยใหม่ (Modern Genetics)

ความก้าวหน้าและพัฒนาการในปัจจุบันของหลักและวิธีการทางพันธุศาสตร์ทั้งในระดับพื้นฐานระดับเซลล์และโมเลกุล การประยุกต์ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

รหัสวิชา : 32653159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Anatomy and Physiology)

หลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ จากตัวอย่างสัตว์หลากหลาย ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อจนถึงอวัยวะ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ สมดุลร่างกาย

รหัสวิชา : 32654159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช (Plant Anatomy and Physiology)

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ ธาตุอาหารพืช การดูดและลำเลียงแร่ธาตุ การลำเลียงสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมของพืช การเจริญเติบโตและฮอร์โมนพืช และบทบาทของโครงสร้างพืชมีดอกต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทั้งโครงสร้างและสรีรวิทยาของพืช

รหัสวิชา : 32659159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีววิทยา (Seminar in Biology)

กระบวนการการวิจัยทางชีววิทยาและชีววิทยาศึกษา เทคนิคการค้นคว้ารายงานวิจัยจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและการอภิปราย

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32651259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Ecology for Education Science)

กระบวนการทางนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ทั้งระบบนิเวศบนบกและในแหล่งน้ำ ความสำคัญของพลังงานและระบบลูกโซ่อาหารในระบบนิเวศ กระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และธรณีวิทยาที่มีผลต่อการอยู่รอด การปรับตัว การกระจาย และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งเลือกศึกษาระบบนิเวศที่มีความสำคัญมาเป็นกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 32651359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจำแนกสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรโมเนรา โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมทั้งสายสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการ ทั้งนี้โดยเน้นที่อาณาจักรพืชและสัตว์ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อไว้ใช้ในการศึกษา

รหัสวิชา : 32651459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคเครื่องมือทางชีววิทยา (Instrumental Techniques in Biology)

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางชีววิทยา การเตรียมบัฟเฟอร์ การแยกเซลล์และการศึกษาเซลล์

รหัสวิชา : 32651559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

การใช้ประโยชน์ของระบบชีวภาพเพื่อสร้างผลผลิตจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32661159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา (Selected Topics in Biology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยาหรือชีววิทยาศึกษา โดยเน้นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่

รหัสวิชา : 32661259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาการเจริญสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา (Developmental Biology for Science Education)

กระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญของสิ่งมีชีวิต การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ แบบแผนการเจริญขั้นต้นของสิ่งมีชีวิตจากระยะไซโกต เอ็มบริโอ ฟีตัส และการเจริญพัฒนาของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

รหัสวิชา : 32664159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

หลักอนุกรมวิธานพืช พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน หลักการใช้สมุนไพร ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและส่วนของพืชที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรตลอดจนสรรพคุณ หลักการตรวจสอบสารในพืช สารที่พบและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมในพืช

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 32669959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทำวิทยานิพนธ์ด้านชีววิทยา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์