ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ * Ph.D. (Food Science)
The University of Georgia (2544)
นิรมล ปัญญ์บุศยกุล * วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชมณี ยืนยงพุทธกาล * ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
อาจารย์ศนิ จิระสถิตย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์สามารถ สายอุต ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์อโนชา สุขสมบูรณ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
อาจารย์อรอง จันทร์ประสาทสุข วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 31161159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Research Methodology in Food Science and Technology)

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 31161259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก (Food Research from Resources of Marine and Eastern Region)

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

รหัสวิชา : 31169159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

รหัสวิชา : 31169259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 31169759
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก1)

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31161159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Research Methodology in Food Science and Technology)

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 31161259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก (Food Research from Resources of Marine and Eastern Region)

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

รหัสวิชา : 31162159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovations in Food Processing)

ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารในปัจจุบันกระบวนการแยกโดยใช้เยื่อแผ่น กระบวนการใช้ความดันสูง กระบวนการทำแห้งโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปเล็กน้อย และเทคโนโลยีนาโน

รหัสวิชา : 31163159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Analysis)

ทฤษฎีหลักการวิเคราะห์การประยุกต์เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหารประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ด้านกระแสวิทยา การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ การวิเคราะห์ด้วยสเปกโตรสโคปี การวิเคราะห์ด้วยอิเลกโตโฟรีซิส การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและภาพถ่าย และเทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคด้วยวิธีรวดเร็ว รวมทั้งวิธีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์อาหาร

รหัสวิชา : 31169159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

รหัสวิชา : 31169259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 31162259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีอาหารเส้น (Pasta and Noodle Technology)

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เทคโนโลยีการผลิตอาหารเส้นประเภทพาสต้า บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และอื่นๆ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกการบรรจุ เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารเส้น

รหัสวิชา : 31162359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบรรจุอาหารขั้นสูง (Advanced Food Packaging)

หลักการบรรจุอาหารและวัสดุบรรจุ การประยุกต์ระบบการบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ?อาหาร กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ? การออกแบบบรรจุภัณฑ? เทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูง

รหัสวิชา : 31162459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Evaluation of Food Products)

หลักการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหาร โดยใช?ความรู?พื้นฐานทาง ด?านปฏิกิริยาจลนพลศาสตร? อันดับปฏิกิริยา ผลของอุณหภูมิต?ออัตราปฏิกิริยา ป?จจัยที่มีผลต?ออายุการเก็บ บรรจุภัณฑ์และความสัมพันธ?ของบรรจุภัณฑ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ? การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในสภาวะเร่?งและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในกรณีตัวอย?าง

รหัสวิชา : 31163259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives)

ความหมายและชนิดของวัตถุเจือปน สมบัติทางเคมีและสมบัติการใช้งานของวัตถุเจือปนวัตถุเจือปนในอาหารจากธรรมชาติ เกณฑ์การเลือกวัตถุเจือปนที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ข้อบังคับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนในอาหาร

รหัสวิชา : 31163359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คาร์โบไฮเดรทในอาหาร (Carbohydrate in Foods)

ชนิด แหล่ง และสมบัติของคาร์โบไฮเดรทในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรทในอุตสาหกรรมอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารคาร์โบไฮเดรทในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรทที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31163459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรตีนในอาหาร (Protein in Foods)

สมบัติทางเคมีกายภาพของกรดอะมิโนและโปรตีน แหล่งของอาหารโปรตีน การสกัดและการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ การเสียสภาพของโปรตีน สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาเทคโนโลยีโปรตีนที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31163559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลิปิดในอาหาร (Lipid in Foods)

องค์ประกอบและโครงสร้างของลิปิด สมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในอาหาร การแยกลิปิด การดัดแปร และการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเสื่อมเสียคุณภาพ เทคโนโลยีลิปิดที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31164159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมจุลชีววิทยาทางอาหาร (Innovation in food microbiology)

จุลินทรีย์บ่งชี้คุณภาพด้านสาธารณสุข การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็วและอัตโนมัติ เทคนิคการจัดจำแนกและวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารและการถนอมอาหาร อาหารหมักและสุขภาพ จุลชีววิทยาการหมัก คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การควบคุมการสร้างสารพิษในอาหารหมัก การปรับปรุงคุณภาพและควบคุมการหมักของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31164259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เอนไซม์ในอาหาร (Enzyme in Foods)

ธรรมชาติและสมบัติของเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรม การนำเอนไซม์ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การเสียของอาหารอันเนื่องมาจากเอนไซม์

รหัสวิชา : 31164359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยอาหารทางจุลชีววิทยาและเคมี (Microbiological and chemical food safety)

บทนำเรื่องความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร การควบคุมสุขอนามัยกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต สารพิษในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษที่เกิดในระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและเคมีในอาหาร เรื่องในปัจจุบันและทิศทางใหม่ด้านความปลอดภัยอาหาร

รหัสวิชา : 31165159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Product Development)

แนวคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและการตลาด การใช้คณิตศาสตร์และเทคนิคสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการนำสินค้าสู่ตลาด และประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว

รหัสวิชา : 31165259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร (Marketing Research in Food Industry)

บทบาทความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการเจริญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาระบบข้อมูลทางการตลาด กลยุทธ์ และการดำเนินการวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

รหัสวิชา : 31166159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Selected Topics in Area of Food Science and Technology)

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสวิชา : 31166259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation of Food Products)

เทคนิคที่ใช้ในการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การวัด การวิเคราะห์และการแปลผลการสนองตอบของผู้ทดสอบชิมต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารในการควบคุมคุณภาพและการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 31166359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร (Utilization of By-Product from Food Industry)

แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการวัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสวิชา : 31166459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทาง (Functional and Specialty Beverage Technology)

บทนำเรื่องเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางการคัดเลือกส่วนผสมของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่การยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่ เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากน้ำนม เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากพืช เครื่องดื่มโปรไบโอติก การพัฒนาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่โดยมุ่งเน้นผู้บริโภค บทบาทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทิศทางของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางในอนาคต

รหัสวิชา : 31166559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods Technology)

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพวิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสาระสำคัญ

รหัสวิชา : 31166659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ทะเล (Bioactive Compounds from Marine Products)

ความสำคัญทางโภชนาการและการทำหน้าที่ของอาหารทะเล การสกัด และอธิบายลักษณะของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากแหล่งทะเล บทบาทในการป้องกันของผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหารจากทะเล การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ที่ได้มาจากโปรตีนปลาทะเล การประยุกต์ใช้คอลลาเจนและเจลาตินทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหาร ไขมันปลาและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของกรดไขมันโอเมก้า 3 การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไคติน ไคโตซาน และสารoligomers แหล่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียทะเล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 31169959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2)