ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) (วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 147 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข *
อาจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ *
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ * p.hd.
Fudan University (2546)
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ *
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 79018159
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 30211359
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30310859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 30810759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010159
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68021459
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลยของร่างกาย

2.1.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

Course codes : 70130559
Credit : 2(1-3-2)
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวคิด และการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน การกำหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล และการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 70231459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

Course codes : 70322159
Credit : 3(3-0-6)
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและการป้องกันควบคุมโรค

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิตและโรคไร้เชื้อ รวมถึงโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจากแบคทีเรียที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข การระบาดในชุมชน การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนโดยการนำความรู้ทางด้านวิทยากรระบาดและความรู้ด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ และวางแผนป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพในชุมชน

Course codes : 70330459
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การคัดกรองโรค การสอบสวนการระบาด กฎอนามัยระหว่างประเทศ การวิพากษ์งานวิจัยตีพิมพ์

Course codes : 70520159
Credit : 2(1-2-3)
หลักชีวสถิติ

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติชีพและดัชนีกำหนดสุขภาพ การประยุกต์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 71040859
Credit : 3(0-18-9)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม การสำรวจปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ การประเมินผลโครงการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

Course codes : 71110159
Credit : 1(1-0-2)
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมของวิชาชีพสาธารณสุข อาชีวอนามัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Course codes : 71110259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 71110459
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประเภท การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

Course codes : 71120559
Credit : 3(2-2-5)
การบำบัดโรคเบื้องต้น

การดำเนินการร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์ในการตรวจประเมินเพื่อการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนงานที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การพื้นฟูสภาพ การส่งต่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ

Course codes : 71131259
Credit : 2(0-4-2)
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิจัยประเด็นที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยนำหลักการ ภาคทฤษฎีกระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 72020159
Credit : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 73020159
Credit : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

2.2.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย

Course codes : 71120659
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย

Course codes : 71130759
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาอาชีวอนามัย

หลักการทั่วไปของการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการรับสัมผัสสารและการตอบสนองของร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ ความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ตัวทำละลาย ก๊าซและอนุภาค วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการใช้งานสารเคมี ตลอดจนการจัดการกรณีสารเคมีหกและ/หรือรั่วไหลในการทำงาน

Course codes : 71130859
Credit : 2(0-4-2)
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการสัมมนา อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้า แก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การบูรณาการเหตุผลในการตัดสินใจ

Course codes : 71130959
Credit : 2(2-0-4)
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

ผลกระทบจากการทำงานที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งทำให้เกิดโรค โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกาย

Course codes : 71131059
Credit : 2(2-0-4)
การยศาสตร์

ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เครื่องมือการประเมินทางการยศาสตร์ การออกแบบงานและสถานที่ทำงาน งานยกย้ายวัสดุที่ต้องใช้มือและแรงกาย งานซ้ำซาก งานกะ ความเมื่อยและความล้า

Course codes : 71131359
Credit : 2(0-12-6)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีว- อนามัยและความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ จัดทำแผนงาน การปฏิบัติตามแผน ตัวชี้วัด และการประสานงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2.2 กลุ่มวิชาความปลอดภัย

Course codes : 71220159
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกทำเลที่ตั้ง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ องค์ประกอบวัตถุดิบสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต การสัมผัสต่อสภาพอันตรายจากการทำงาน ปัญหาและศักยภาพของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดการควบคุมป้องกัน

Course codes : 71220259
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์กรที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 71230459
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคนิค และวิธีการของการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำแผนงานควบคุมและลดความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงในโรงงานและชุมชน การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

Course codes : 71230559
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุ ชนิด และธรรมชาติของอัคคีภัย อันตรายจากอัคคีภัย หลักการทั่วไปในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย การคำนวณและออกแบบระบบจ่ายน้ำในการดับเพลิง การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการวางแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ

Course codes : 71240859
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคมีและการจัดการอุบัติภัย

เทคนิค ขั้นตอน ของการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเนื่องจากสารเคมี อุบัติภัยร้ายแรง คำนิยามที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ การบ่งชี้อันตรายเกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การเข้าไปปฏิบัติการ การกักกันและการกักเก็บ โปรแกรมการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติการในเหตุฉุกเฉิน

Course codes : 71240959
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการ เทคนิคในการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย การประสบอันตราย การจัดการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ การรณรงค์ความปลอดภัย บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัย

2.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/เทคโนโลยีการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71030559
Credit : 2(2-0-4)
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

หลักการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศแบบทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ฮูดดูดอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ พัดลมระบายอากาศ ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ อากาศทดแทนและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบระบายอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

Course codes : 71230359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัย

พื้นฐานทางวิศวกรรม ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อุตสาหการ เคมี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

Course codes : 71240659
Credit : 2(2-0-4)
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

มาตรการ และเทคนิคทางวิศวกรรม ในการควบคุมและ ตรวจสอบอันตรายที่เกิดจากสภาพการทำงาน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า หม้อน้ำ ภาชนะความดัน การเชื่อมโลหะ งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

Course codes : 71240759
Credit : 2(2-0-4)
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม

ประเภท แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และหลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนอนุภาค เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง สครับเบอร์ การวิเคราะห์ทางเลือกในการควบคุมป้องกันมลพิษอากาศ

2.2.4 กลุ่มวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71131159
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว-อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยในต่างประเทศ

Course codes : 71141659
Credit : 2(2-0-4)
มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล ในการจัดการที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักการของมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS 8800 มาตรฐานด้านแรงงานชาติและสากล TIS 18000 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO187 ISO 45001

2.2.5 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Course codes : 71020259
Credit : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

การตระหนัก การประเมินการควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ วิทยาการจัดสภาพงาน รวมถึงหลักทั่วไปในการประเมินควบคุมอันตราย

Course codes : 71030359
Credit : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความดัน ความสั่นสะเทือน การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

Course codes : 71030459
Credit : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทางเคมี ฝุ่น ฟูม ละออง ก๊าซไอระเหย ทางชีวภาพ แบคทีเรีย เชื้อรา การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

Course codes : 71040759
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

เทคนิคและการควบคุมปัญหาทางด้านเสียงและความสั่นสะเทือนในสถานประกอบการ โดยเน้นถึงเทคนิคการควบคุมทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ การควบคุมทางการแพทย์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2.2.6 กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71141459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม

หลักการจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การ จูงใจ สิ่งล่อใจ การอบรม การบำรุงขวัญและกำลังใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในองค์กร และการให้คำปรึกษาให้เกิดการเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพกาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 71141559
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

การประเมินโอกาสความรุนแรงของสิ่งคุกคามจากการทำงานต่อสุขภาพ ใช้หลักการกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 71010159
Credit : 2(2-0-4)
แนวปฏิบัติวิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอเพื่อความปลอดภัย การจัดประชุมและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เทคนิคการพูดและการจูงใจ การเขียนและการส่งเอกสารด้านความปลอดภัยให้ทางราชการ

Course codes : 71030659
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการควบคุมและออกแบบระบบแสงสว่าง

แหล่งกำเนิดแสง ระบบแสงสว่าง หน่วยวัดที่เกี่ยวกับแสง ชนิดและส่วนประกอบของ ระบบแสงสว่าง หลอดไฟและโคมไฟ การควบคุมแสงด้วยโคมไฟ การออกแบบระบบแสงสว่าง การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

Course codes : 71110359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ

แนวคิดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพสวัสดิการในสถานประกอบการ การดูแล เฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ