ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) (วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 147 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ * Ph.D. (Occupational Safety and Health)
University of Porto, Portugal (2559)
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร * วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ วิริยะ มหิกุล * ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ))
มหาวิทยาลัยมหิดล (2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ * Ph.D. (Medical Science)
Wakayama Medical University Japan (2550)
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ Ph.D. (Environmental Toxicology,Technology and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2551)
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ p.hd.
Fudan University (2546)
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก Ph.D. (Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 79018159
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 30211359
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30310859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 30810759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010159
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68021459
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลยของร่างกาย

2.1.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

Course codes : 70130559
Credit : 2(1-3-2)
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แนวคิด และการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน การกำหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล และการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 70231459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

Course codes : 70322159
Credit : 3(3-0-6)
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและการป้องกันควบคุมโรค

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิตและโรคไร้เชื้อ รวมถึงโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจากแบคทีเรียที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข การระบาดในชุมชน การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนโดยการนำความรู้ทางด้านวิทยากรระบาดและความรู้ด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ และวางแผนป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพในชุมชน

Course codes : 70330459
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การคัดกรองโรค การสอบสวนการระบาด กฎอนามัยระหว่างประเทศ การวิพากษ์งานวิจัยตีพิมพ์

Course codes : 70520159
Credit : 2(1-2-3)
หลักชีวสถิติ

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติชีพและดัชนีกำหนดสุขภาพ การประยุกต์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 71040859
Credit : 3(0-18-9)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม การสำรวจปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ การประเมินผลโครงการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

Course codes : 71110159
Credit : 1(1-0-2)
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมของวิชาชีพสาธารณสุข อาชีวอนามัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Course codes : 71110259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 71110459
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประเภท การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

Course codes : 71120559
Credit : 3(2-2-5)
การบำบัดโรคเบื้องต้น

การดำเนินการร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์ในการตรวจประเมินเพื่อการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนงานที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การพื้นฟูสภาพ การส่งต่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ

Course codes : 71131259
Credit : 2(0-4-2)
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิจัยประเด็นที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยนำหลักการ ภาคทฤษฎีกระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 72020159
Credit : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 73020159
Credit : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

2.2.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย

Course codes : 71120659
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย

Course codes : 71130759
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาอาชีวอนามัย

หลักการทั่วไปของการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการรับสัมผัสสารและการตอบสนองของร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ ความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ตัวทำละลาย ก๊าซและอนุภาค วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการใช้งานสารเคมี ตลอดจนการจัดการกรณีสารเคมีหกและ/หรือรั่วไหลในการทำงาน

Course codes : 71130859
Credit : 2(0-4-2)
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการสัมมนา อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้า แก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การบูรณาการเหตุผลในการตัดสินใจ

Course codes : 71130959
Credit : 2(2-0-4)
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

ผลกระทบจากการทำงานที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งทำให้เกิดโรค โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกาย

Course codes : 71131059
Credit : 2(2-0-4)
การยศาสตร์

ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เครื่องมือการประเมินทางการยศาสตร์ การออกแบบงานและสถานที่ทำงาน งานยกย้ายวัสดุที่ต้องใช้มือและแรงกาย งานซ้ำซาก งานกะ ความเมื่อยและความล้า

Course codes : 71131359
Credit : 2(0-12-6)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีว- อนามัยและความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ จัดทำแผนงาน การปฏิบัติตามแผน ตัวชี้วัด และการประสานงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2.2 กลุ่มวิชาความปลอดภัย

Course codes : 71220159
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกทำเลที่ตั้ง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ องค์ประกอบวัตถุดิบสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต การสัมผัสต่อสภาพอันตรายจากการทำงาน ปัญหาและศักยภาพของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดการควบคุมป้องกัน

Course codes : 71220259
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์กรที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 71230459
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคนิค และวิธีการของการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำแผนงานควบคุมและลดความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงในโรงงานและชุมชน การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

Course codes : 71230559
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุ ชนิด และธรรมชาติของอัคคีภัย อันตรายจากอัคคีภัย หลักการทั่วไปในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย การคำนวณและออกแบบระบบจ่ายน้ำในการดับเพลิง การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการวางแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ

Course codes : 71240859
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคมีและการจัดการอุบัติภัย

เทคนิค ขั้นตอน ของการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเนื่องจากสารเคมี อุบัติภัยร้ายแรง คำนิยามที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ การบ่งชี้อันตรายเกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การเข้าไปปฏิบัติการ การกักกันและการกักเก็บ โปรแกรมการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติการในเหตุฉุกเฉิน

Course codes : 71240959
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการ เทคนิคในการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย การประสบอันตราย การจัดการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ การรณรงค์ความปลอดภัย บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัย

2.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/เทคโนโลยีการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71030559
Credit : 2(2-0-4)
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

หลักการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศแบบทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ฮูดดูดอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ พัดลมระบายอากาศ ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ อากาศทดแทนและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบระบายอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

Course codes : 71230359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัย

พื้นฐานทางวิศวกรรม ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อุตสาหการ เคมี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

Course codes : 71240659
Credit : 2(2-0-4)
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

มาตรการ และเทคนิคทางวิศวกรรม ในการควบคุมและ ตรวจสอบอันตรายที่เกิดจากสภาพการทำงาน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า หม้อน้ำ ภาชนะความดัน การเชื่อมโลหะ งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

Course codes : 71240759
Credit : 2(2-0-4)
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม

ประเภท แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และหลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนอนุภาค เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง สครับเบอร์ การวิเคราะห์ทางเลือกในการควบคุมป้องกันมลพิษอากาศ

2.2.4 กลุ่มวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71131159
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว-อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยในต่างประเทศ

Course codes : 71141659
Credit : 2(2-0-4)
มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล ในการจัดการที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักการของมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS 8800 มาตรฐานด้านแรงงานชาติและสากล TIS 18000 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO187 ISO 45001

2.2.5 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

Course codes : 71020259
Credit : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

การตระหนัก การประเมินการควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ วิทยาการจัดสภาพงาน รวมถึงหลักทั่วไปในการประเมินควบคุมอันตราย

Course codes : 71030359
Credit : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความดัน ความสั่นสะเทือน การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

Course codes : 71030459
Credit : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทางเคมี ฝุ่น ฟูม ละออง ก๊าซไอระเหย ทางชีวภาพ แบคทีเรีย เชื้อรา การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

Course codes : 71040759
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

เทคนิคและการควบคุมปัญหาทางด้านเสียงและความสั่นสะเทือนในสถานประกอบการ โดยเน้นถึงเทคนิคการควบคุมทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ การควบคุมทางการแพทย์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2.2.6 กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71141459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม

หลักการจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การ จูงใจ สิ่งล่อใจ การอบรม การบำรุงขวัญและกำลังใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในองค์กร และการให้คำปรึกษาให้เกิดการเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพกาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 71141559
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

การประเมินโอกาสความรุนแรงของสิ่งคุกคามจากการทำงานต่อสุขภาพ ใช้หลักการกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 71010159
Credit : 2(2-0-4)
แนวปฏิบัติวิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอเพื่อความปลอดภัย การจัดประชุมและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เทคนิคการพูดและการจูงใจ การเขียนและการส่งเอกสารด้านความปลอดภัยให้ทางราชการ

Course codes : 71030659
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการควบคุมและออกแบบระบบแสงสว่าง

แหล่งกำเนิดแสง ระบบแสงสว่าง หน่วยวัดที่เกี่ยวกับแสง ชนิดและส่วนประกอบของ ระบบแสงสว่าง หลอดไฟและโคมไฟ การควบคุมแสงด้วยโคมไฟ การออกแบบระบบแสงสว่าง การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

Course codes : 71110359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ

แนวคิดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพสวัสดิการในสถานประกอบการ การดูแล เฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ