ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ) (วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 139 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Laurent Patrick Mezeix-Varagnat * Ph.D. (Materials Science and Engineering-Mechanical Engineering)
Toulouse University, France (2553)
อาจารย์ คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย * Ph.D. (Polymeric Materials and Composites)
Institut National des Sciences Appliqu?es de Lyon, France (2555)
อาจารย์ ทนงศักดิ์ เทพสนธิ * Ph.D. (Industrial and Mechanical Engineering)
Rutgers, the State University of New Jersey, USA (2557)
อาจารย์ พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย *
อาจารย์ สุนิสา คำสุข * Ph.D. (Materials Engineering)
Kyoto University, Japan (2556)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

Course codes : 50210459
Credit : 3(2-2-5)
พื้นฐานของเคมีอินทรีย์และเคมีวิเคราะห์

โครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของโมเลกุลสารอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาเคมีและกลไก สารประกอบอินทรีย์ เทคนิคการสังเคราะห์ พื้นฐานเคมีของการวิเคราะห์ การประยุกต์เทคนิคเชิงวิเคราะห์ต่าง ๆ การแยก วิธีการไตรเตรท เทคนิคโครมาโตกราฟี เทคนิคสเปกโตรสโคป เทคนิคเชิงปริมาณ คุณภาพและสถิติของข้อมูลเชิงวิเคราะห์

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

Course codes : 50123259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Course codes : 50222459
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ

กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ เกณฑ์วิกฤตสำหรับความสมดุลในกระบวนการที่มีความดันคงที่ พลังงานอิสระที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดันและศักย์เคมี แผนภาพพลังงานอิสระความสมดุลในสารผสมและสถานะ การเปลี่ยนแปลงสถานะและแผนภาพวัฎภาค อุณหพลศาสตร์ของสารละลาย อุณหพลศาสตร์ของการแพร่ในของแข็ง กลไกการแพร่ระดับอะตอม พัฒนาการทางโครงสร้างไมโคร จลนศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงวัฎภาค ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ประยุกต์ในวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการ อุณหพลศาสตร์ของสมการอัตรา ทฤษฎีการชน พลังงานการกระตุ้น จลนพลศาสตร์ทางเคมีและการถ่ายโอนมวลระหว่างเฟส

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50610259
Credit : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระหว่างกันของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ แนวคิดการประมวลข้อมูลอิเล็กทรอนิก การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง อินเตอร์เน็ต เครื่องมือค้นหา เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 50230259
Credit : 2(2-0-4)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับงานทางวิศวกรรมวัสดุ

ชีววิทยาระดับเซลล์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาทางพันธุกรรมและชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ จุลชีววิทยาเบื้องต้น ผลกระทบจากระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางชีวเคมีในร่างกายมนุษย์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อและวัสดุชีวภาพสำหรับอวัยวะทดแทน การแพทย์ด้านการซ่อมแซมทดแทนเนื้อเยื่อและอวัยวะ

Course codes : 50620159
Credit : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการแปรรูปวัสดุ

หลักการไหลของของเหลว คุณสมบัติของของไหล พลศาสตร์ของไหล การไหลของของไหลในกระบวนการแปรรูป การถ่ายเทความร้อนและสมการพลังงาน การถ่ายเทมวล การแพร่และจลนศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงวัฎภาค อินเตอร์เฟสของผลึกและโครงสร้างไมโคร จุดบกพร่องในของแข็ง การเกิดนิวเคลียสและการเจริญเติบโต การแข็งตัวของโลหะผสม การหล่อขึ้นรูปและการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนแปลงตามการแพร่ของอะตอมในของแข็ง การเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแพร่ของอะตอม

Course codes : 50620259
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสสาร คุณสมบัติ กระบวนการการผลิต และ การประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และ วัสดุผสม ไดอะแกรมสมดุลย์สถานะพร้อมคำอธิบาย คุณสมบัติของวัสดุและการเสื่อมสภาพของวัสดุเบื้องต้น

Course codes : 50620459
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรรมวัสดุ

ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิต การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ งานโลหะแผ่น กรรมวิธีผงโลหะวิทยา กระบวนการตัดเฉือน กระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์เบื้องต้น กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกส์ การปรับปรุงคุณสมบัติ การตกแต่งผิว กระบวนการประกอบ

Course codes : 50620559
Credit : 3(3-0-6)
โลหะวิทยา 1

โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ทฤษฎีดิสโลเคชั่น กลไกการเพิ่มความแข็ง พฤติกรรมเชิงกลของโลหะ แผนภาพวัฎภาคสมดุลย์ของโลหะ การเปลี่ยนแปลงวัฎภาค การแพร่ในของแข็ง การอบชุบความร้อน การกัดกร่อน การแตกหัก โลหะผสมในกลุ่มเหล็ก โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก การประยุกต์โลหะ

Course codes : 50620659
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุโพลิเมอร์

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโพลิเมอร์ ชนิดของโพลิเมอร์และการแบ่งประเภท สถาปัตยกรรมทางโมเลกุล สถานะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาและกระบวนการของการโพลิเมอร์ไรเซชั่น พื้นฐานเคมีอินทรีย์ของโพลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลและการกระจาย คุณสมบัติทั่วไปของระบบโพลิเมอร์ การเปลี่ยนสถานะทางความร้อน คุณสมบัติเชิงกล การวิเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของโพลิเมอร์ การเสื่อมสภาพและการรักษา สารละลายโพลิเมอร์และพฤติกรรมการละลาย พลาสติกวิศวกรรมและอีลาสโตเมอร์ โพลิเมอร์ผสม พื้นฐานศาสตร์การไหลของโพลิเมอร์ การเสื่อมสภาพและการรักษาสภาพตามสภาวะการณ์ กลไก และวิธีการป้องกัน

Course codes : 50620759
Credit : 2(2-0-4)
เซรามิกส์

ชนิดของเซรามิกส์ วัตถุดิบของเซรามิกส์ โครงสร้างของเซรามิกส์และองค์ประกอบทางเคมี เซรามิกส์ชนิดออกไซด์และไม่ใช่ออกไซด์ ชนิดของเซรามิกส์ทางวิศวกรรม สมบัติของเซรามิกส์ทางวิศวกรรม โครงสร้างของ ซิลิเกตและแก้ว การใช้งานเคลือบของเซรามิกส์ การเผา การผนึก และการกลายเป็นเฟสแก้วของเซรามิกส์ ชนิดและสมบัติของวัสดุทนไฟและซีเมนต์

Course codes : 50620859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

การทดสอบคุณสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสองแรงกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า การนำไฟฟ้า ค่าการเป็นฉนวน การทดสอบคุณสมบัติทางความร้อน การทดสอบการขยายตัวทางความร้อน การทดสอบจุดหลอมเหลว

Course codes : 50630159
Credit : 3(3-0-6)
การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนของวัสดุ

กลไกการเสื่อมสภาพของวัสดุจากกระบวนการไฟฟ้าเคมี กระบวนการเคมี รังสี และความร้อน การกัดกร่อน การตรวจสอบและป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50630259
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีพลาสติก

กระบวนการผลิตและขั้นตอนการแปรรูปพลาสติกในอุตสาหกรรม กระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบดั้งเดิม กระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบพิเศษ กระบวนการอัดผ่าน การขึ้นรูปเส้นใย การขึ้นรูปด้วยการเป่า การขึ้นรูปด้วยลูกกลิ้ง การขึ้นรูปด้วยสุญญากาศ การขึ้นรูปด้วยการหมุน การขึ้นรูปด้วยการกดอัด กระบวนการเกลี่ย เทคโนโลยีที่ใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการผลิตของโพลิเมอร์ ศาสตร์การไหลประยุกต์ในกระบวนการทางโพลิเมอร์ การผสมโพลิเมอร์ วัสดุผสมโพลิเมอร์ การผสมยางและเทคโนโลยีกระบวนการ เส้นใยโพลิเมอร์ สารเติมแต่งและสารปรับปรุงพลาสติก แนวโน้มการประยุกต์โพลิเมอร์

Course codes : 50630359
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในวิศวกรรมวัสดุ

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์ ในวิศวกรรมวัสดุ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์

Course codes : 50630459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ

ทักษะแบบบูรณาการเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การผลิต การทดสอบและการวิเคราะห์คุณสมบัติ

Course codes : 50630559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณลักษณะจำเพาะของวัสดุ

การวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมีด้วยสเปกโตสโคปีและการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวอ่านส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดในอุโมงค์ การวิเคราะห์เชิงความร้อน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเนื่องจากความร้อน การวัดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนแบบส่องกราด

Course codes : 50630659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณลักษณะจำเพาะของวัสดุ

ทักษะเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมี โครงสร้างผลึก โครงสร้างทางจุลภาค สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุ

Course codes : 50630859
Credit : 3(3-0-6)
การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ

การเลือกวัสดุบนพื้นฐานของสมบัติที่ต้องการ การออกแบบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การเลือกกระบวนการขึ้นรูป วัสดุวิศวกรรมย้อนรอย กรณีศึกษาสำหรับการเลือกวัสดุและกระบวนการ

Course codes : 50630959
Credit : 3(3-0-6)
ความเชื่อถือได้และสมรรถนะของวัสดุ

กลไกความเสียหายและการสึกหรอของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย กรณีศึกษาเรื่องกลไกความเสียหายแบบเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างถาวร การคืบ การแตกหัก การล้า การสึกหรอ การเกิดการกัดกร่อน การประเมินอายุอุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ทางวิศวกรรม ประเมินสมรรถนะของวัสดุ

Course codes : 50631059
Credit : 3(3-0-6)
การตรวจสอบและการบำรุงรักษาวัสดุ

วิศวกรรมการตรวจสอบ กลไกความเสียหายของวัสดุ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การวิเคราะห์ความเสียหายและสถิติ การประเมินอายุ วิธีการและเทคนิคของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม วิศวกรรมการบำรุงรักษา หลักการในการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยรวม การวิเคราะห์ความสามารถด้านการบำรุงรักษา และความสามารถด้านความพร้อมใช้งาน การหล่อลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาวะการบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบลำดับงาน การจัดองค์กรด้านการบำรุงรักษา บุคคลากรและการจัดสรร คอมพิวเตอร์สำหรับระบบการจัดการบำรุงรักษา การจัดการวัฏจักรอายุ รายงานด้านการบำรุงรักษาและตัวประเมินสมรรถนะ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา

Course codes : 50631159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ความวิบัติของวัสดุ

การวิเคราะห์การวิบัติเบื้องต้น สัณฐานและสาเหตุของการเกิดการวิบัติ ลักษณะปรากฏและสาเหตุของความวิบัติในวัสดุโลหะ เซรามิกส์ โพลิเมอร์ และวัสดุประกอบ รูปแบบของการแตกหัก การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักของการวิบัติเนื่องจากความล้า ความคืบ การกัดกร่อนและกระบวนการทางความร้อน เครื่องมือวิเคราะห์การวิบัติ การป้องกันการวิบัติในวัสดุ ระเบียบวิธีการสืบค้นความวิบัติ

Course codes : 50631259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิต

กลยุทธ์การผลิต การศึกษาด้วยการทำงาน การวางแผนและจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารโครงการ การบริหารคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต

Course codes : 50640059
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมวัสดุ

การปฏิบัติงานระยะสั้นในสถานประกอบการหรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ การประยุกต์ทักษะและความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาสู่การปฏิบัติงานจริง การรายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 50640159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมวัสดุ

หัวข้อที่น่าสนใจที่เป็นการวิจัยและพัฒนาใหม่ทางด้านวิศวกรรมวัสดุ

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงานบูรณาการ

Course codes : 50612159
Credit : 2(1-2-3)
พื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิพากษ์ การค้นหาข้อมูล การสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่มและการประสานงานระหว่างกัน การขับเคลื่อนโครงงาน พื้นฐานกระบวนการเพื่องานวิจัย การสร้างหัวข้อวิจัย การทำรายงานและการนำเสนองานวิจัย การอ้างอิงข้อมูล สิทธิบัตร และใบรับรอง นวัตกรรมและการสร้างสิ่งประดิษฐ์

Course codes : 50612259
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานบูรณาการ 1

การประยุกต์แนวความคิด วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มย่อย โครงงานบูรณาการเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หลักในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย โครงงานบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์จากรายวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2 30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 และ/หรือ 50210459 พื้นฐานของเคมีอินทรีย์และเคมีวิเคราะห์ โครงงานในบริบทสหวิทยาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบัน

Course codes : 50622159
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานบูรณาการ 2

การประยุกต์แนวความคิด วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มย่อย โครงงานต้องบูรณาการองค์ความรู้หลักในรายวิชาของชั้นปีที่ 2 ภาคต้น โครงงานบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์จากรายวิชา 50123259 สถิติวิศวกรรม 50310159 เขียนแบบวิศวกรรม 50222459 อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ 50620159 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในกระบวนการแปรรูปวัสดุ และ/หรือ 50620259 วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้น โครงงานในบริบททางเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบัน

Course codes : 50622259
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานบูรณาการ 3

การประยุกต์แนวความคิด วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มย่อย โครงงานต้องบูรณาการองค์ความรู้หลักในรายวิชาของชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย โครงงานบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์จากรายวิชา 50620459 กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรรมวัสดุ 50620559 โลหะวิทยา 1 50620659 วัสดุโพลิเมอร์ และ/หรือ 50620759 เซรามิกส์ โครงงานในบริบทสหวิทยาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบัน

Course codes : 50632159
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานบูรณาการ 4

การประยุกต์แนวความคิด วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มย่อย โครงงานต้องบูรณาการองค์ความรู้หลักในรายวิชาของชั้นปีที่ 3 ภาคต้น โครงงานบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์จากรายวิชา 50630159 การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนของวัสดุ 50630259 เทคโนโลยีพลาสติก 50630359 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในวิศวกรรมวัสดุ และ/หรือ 50630559 การวิเคราะห์คุณลักษณะจำเพาะของวัสดุ โครงงานในบริบทสหวิทยาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบัน

Course codes : 50632259
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานบูรณาการ 5

การประยุกต์แนวความคิด วิธีการ และเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่มย่อย โครงงานต้องบูรณาการองค์ความรู้หลักในรายวิชาของชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย โครงงานบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องกับการประยุกต์จากรายวิชา 50230259 ชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับงานทางวิศวกรรมวัสดุ 50630859 การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ 50630959 ความเชื่อถือได้และสมรรถนะของวัสดุ 50631059 การตรวจสอบและการบำรุงรักษาวัสดุ 50631159 การวิเคราะห์ความวิบัติของวัสดุ และ/หรือ 50631259 การจัดการการผลิต โครงงานในบริบทสหวิทยาการทางเทคโนโลยีนวัตกรรมปัจจุบัน

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

Course codes : 50640259
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับระบบราง

ภาพรวมของวิศวกรรมวัสดุกับการขนส่งผ่านระบบราง การทบทวนโลหะวิทยาของเหล็กกล้า และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะวิทยาของงานเชื่อมของเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและอลูมินั่มผสม กลไกการเสียหาย ความล้า การกัดกร่อน การขัดสี การพัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กราง การบำรุงรักษาวัสดุในระบบราง

Course codes : 50640359
Credit : 3(3-0-6)
โลหะวิทยา 2

โครงสร้างของโลหะและเทคนิควิเคราะห์คุณลักษณะ ดิสโลเคชั่นและการแปรรูปถาวรของโลหะ ทฤษฎีของขอบเกรนและช่องว่าง โลหะวิทยาของกระบวนการอบอ่อน อุณหพลศาสตร์ของแผนภาพวัฎภาคสมดุลย์ กระบวนการแพร่และความสามารถในการแพร่ของอะตอมในสารละลายของแข็ง กระบวนการของการแข็งตัว กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ของการเกิดและโตของโลหะในกระบวนการทางการหล่อขึ้นรูปและการเชื่อมโลหะ อุณหพลศาสตร์และจลศาสตร์ของการอบชุบทางความร้อน กลศาสตร์ของการแตกหักของโลหะเบื้องต้น การวิเคราะห์ความเสียหาย

Course codes : 50640459
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุโพลิเมอร์และการประยุกต์

โพลิเมอร์ในอุตสาหกรรม วัสดุโพลิเมอร์วัสดุโพลิเมอร์และการประยุกต์ สำหรับการใช้งานและวัตถุประสงค์พิเศษ โพลิเมอร์ทนอุณหภูมิสูงและต้านไฟ โพลิเมอร์เหลวผลึก โพลิเมอร์ฉลาด โพลิเมอร์อิเล็กโทรแอ็คทีฟ โพลิเมอร์สำหรับการประยุกต์ด้านปฎิกิริยากับแสง โพลิเมอร์สำหรับสารยึดติด โพลิเมอร์ในเทคโนโลยีการเคลือบผิว โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายง่าย โพลิอิเล็กโทรไลท์ส แผ่นเลือกผ่านโพลิเมอร์ แนวโน้มในการประยุกต์โพลิเมอร์ นวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนา

Course codes : 50640559
Credit : 3(3-0-6)
เซรามิกส์ในจุดประสงค์จำเพาะ

กระบวนการของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ลักษณเฉพาะของวัสดุเซรามิกส์ วัตถุดิบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ขั้นสูง โครงสร้างและระบบเฟส นาโนเซรามิกส์ เซลล์เชื้อเพลิง วัสดุประกอบเซรามิกส์ ตัวเร่งปฏิกิริยา เซรามิกส์ทางแสง เซรามิกส์ทางแม่เหล็ก เซรามิกส์ทางไฟฟ้า เซรามิกส์ชีวภาพ การกัดกร่อนของเซรามิกส์วิศวกรรม และเซรามิกส์ยานยนต์ การวิจัยและพัฒนาในวัสดุเซรามิกส์

Course codes : 50640659
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุชีวภาพ

สมบัติของวัสดุ ประเภทของวัสดุที่ใช้งานทางการแพทย์ ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา ชีวเคมี และการแพทย์ ปฏิกิริยาของร่างกายต่อวัสดุชีวภาพ การทดสอบทางชีววิทยาของวัสดุชีวภาพ การย่อยสลายของวัสดุในสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ การประยุกต์วัสดุทางการแพทย์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

Course codes : 50640759
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุนาโน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี กระบวนการผลิตวัสดุนาโน เทคนิคในการสังเคราะห์ท่อคาร์บอนนาโน เส้นใยนาโน วัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุนาโน ความเสี่ยงจากการสังเคราะห์และใช้วัสดุนาโน

Course codes : 50640859
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ภาพรวมของเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและกระบวนการสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและการบรรจุรวม แนวคิดเรื่องความสามารถในการผลิต อุปกรณ์และกระบวนการรวมเข้า การเคลือบโลหะ การทำความสะอาดผิว วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุฉนวน และการก่อตัวของโลหะ การปลูกชั้นผลึกและการโดป การเคลือบด้วยความร้อนและไอเคมีพลาสม่า การสร้างแบบร่าง ลิโธกราฟีและการกัดออก การเชื่อมต่อระหว่างกันและการปรับความเรียบผิว โครงสร้างวงจรประกอบและกระบวนการ ความเชื่อถือได้และการวิบัติของวัสดุอิเล็กทอรนิกและอุปกรณ์

Course codes : 50640959
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุฉลาด

ชนิดของวัสดุฉลาดโดยทั่วไป การจำแนกประเภทและการเปรียบเทียบของวัสดุ ชนิดของการกระตุ้นจากภายนอกและการตอบสนอง ไพโซอิเล็กทริก อิเล็กโทรสตริกทีฟ แมกเนโตสตริกทีฟ เทอร์โมอิเล็กทีฟ เทอร์โมโครมิก จดจำรูปทรง โฟโต้โครมิก คุณสมบัติทางโครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติสนองตอบของวัสดุฉลาด การประยุกต์และการออกแบบวัสดุสำหรับอุปกรณ์ฉลาด เซนเซอร์ แอคทูอาเตอร์ ระบบเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงาน และการเลียนแบบทางชีวภาพ

Course codes : 50641059
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุเพื่อการนำไปใช้ด้านพลังงาน

วัสดุสำหรับเทคโนโลยีพลังงานและแนวโน้ม แบตเตอรี่ วัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน วัสดุสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นฐานเซลล์แสงอาทิตย์โฟโตโวลตาอิก แผ่นบาง และการผลิต วัสดุสำหรับการผลิตและการเก็บรักษาไฮโดรเจน เซลล์อิเล็กโทรไลติกส์ แผ่นแลกเปลี่ยน วัสดุฟังก์ชั่น วัสดุสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

Course codes : 50641159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของวัสดุและการประยุกต์ในเชิงเคมี เชิงความยังยืนของสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัฎจักรชีวิตของวัสดุและการประเมิน วัสดุสีเขียว วัสดุที่ผลิตจากแหล่งชีวภาพและวัสดุที่สลายตัวทางชีวภาพ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การเลือกใช้เชิงอนุรักษ์

Course codes : 50641259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยียาง

ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ วัสดุเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ โครงสร้างและสมบัติของยาง สารเติมแต่งสำหรับยาง วัลคาไนเซชันของยาง การผสมยาง การทดสอบยางและคุณลักษณะทางสมรรถนะ การปนยาง การเสริมแรงของอิลาสโตเมอร์ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาง เทคโนโลยีจุ่มน้ำยาง วิศวกรรมยางยนต์ การนำยางมาผลิตใหม่

Course codes : 50642159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมโลหการ

หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมโลหการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมโลหการ การประยุกต์โลหะในอุตสาหกรรม

Course codes : 50642259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมโพลิเมอร์

หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมโพลิเมอร์ การประยุกต์โพลิเมอร์สำหรับจุดประสงค์จำเพาะ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโพลิเมอร์ ทิศทางการใช้โพลิเมอร์ในอนาคต

Course codes : 50642359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านวิศวกรรมเซรามิกส์

หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมเซรามิกส์ ทิศทางการใช้เซรามิกส์สำหรับการแพทย์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมเซรามิกส์ เซรามิกส์สมัยใหม่

Course codes : 50642459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา

หัวข้อที่น่าสนใจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการทดสอบและการตรวจสอบวัสดุ เทคนิคการบำรุงรักษาวัสดุในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

Course codes : 50642559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านการออกแบบและผลิต

หัวข้อที่น่าสนใจด้านการออกแบบและการผลิตวัสดุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ การออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะ นวัตกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติ

Course codes : 50642659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านการการจัดการการผลิต

หัวข้อที่น่าสนใจด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุและการผลิต การบริหารจัดการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การประยุกต์อินเตอร์เน็ตกับการจัดการการผลิต การพัฒนาคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า การผลิตแบบทันเวลาพอดี การผลิตแบบลีน

Course codes : 50643159
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1

การกำหนดหัวข้อโครงงาน การคิดค้นหรือแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในสาขาวิศวกรรมวัสดุ การจัดทำรายงานและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน

Course codes : 50643259
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 2

การดำเนินการคิดค้นหรือแก้ไขปัญหาตามหัวข้อโครงงานที่กำหนดตามรายวิชา 50643159 โครงงานวิศวกรรมวัสดุ 1 จัดทำรายงานและนำเสนอผลงาน การสอบป้องกันโครงงาน

Course codes : 50643359
Credit : 9(0-27-9)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมวัสดุ

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ การจัดทำโครงงานในบริบทของสถานประกอบการหรือสถาบันที่เข้าปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานและการนำเสนอ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 50040159
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 50040259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 50040359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 50040459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง