ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) (วท.บ. (วาริชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี * Ph.D. (Biological Sciences)
University of Queensland, Australia (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผชิญโชค จินตเศรณี * วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันศุกร์ เสนานาญ * Ph.D. (Fisheries and Wildlife)
University of Minnesota, USA (2545)
อาจารย์ วิชญา กันบัว * วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวามินี ธีระวุฒิ * ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาวดี สุริยพันธุ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมศักดิ์ บุญภักดี D.Sc. (Agriculture)
Kyoto University, Japan (2549)
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร Ph.D. (Zoology)
University of Canterbury, New Zealand (2539)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ประทุมชาติ Ph.D. (Aquatic Sciences)
Universidade do Porto, Portugal (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท Ph.D. ( Aquaculture)
Clemson University, USA. (2545)
อาจารย์ ประสาร อินทเจริญ
อาจารย์ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร Ph.D. (Marine Biology)
James Cook University, Australia (2541)
รองศาสตราจารย์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย Ph.D.(Marine Estuarine and Environmental Science)
University of Maryland College Park, USA (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ Ph.D. (Geography)
University of Victoria, Canada (2550)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30325059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30922159
Credit : 3(3-0-6)
สัตววิทยาสัตว์น้ำ

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์ทะเล โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยา การจัดจำแนกหมวดหมู่และอนุกรมวิธานของสัตว์ทะเล

Course codes : 30922259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสัตววิทยาสัตว์น้ำ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมพอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทิเฮลมินทิส แอนิลิดา มอลลัสกา อาร์โทโพดา เอคไคโนเดอร์มาตา ยูโรคอร์ดาตา และคอร์ดาตา

Course codes : 30924159
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ทั่วไป

กำเนิดของมหาสมุทรและทะเลชายฝั่ง คุณสมบัติของน้ำและน้ำทะเล ลักษณะของกระแสน้ำและคลื่นในมหาสมุทรและผลกระทบที่เกิดขึ้นในทะเลชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร ความสำคัญของมหาสมุทรที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ ภัยพิบัติทางทะเล และการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Course codes : 30925159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางวาริชศาสตร์

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางวาริชศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการประมงและสำรวจทรัพยากรทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลหลังการจับและแปรรูปสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30930159
Credit : 1(1-0-2)
จริยธรรมทางวาริชศาสตร์

หลักจริยธรรมในการทำวิจัยด้านวาริชศาสตร์ การทำงานฐานะผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ร่วมงานที่ดี รวมถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 30932159
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น สารพันธุกรรมและกลไกการถ่ายทอดทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะคุณภาพ การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับเซลล์และอณูพันธุศาสตร์ เชื่อมโยงหลักพันธุศาสตร์ กับงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ หลักการจัดการพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการจัดการทรัพยากรทางน้ำ และตอบคำถามทางนิเวศทางน้ำ กรณีศึกษารวมถึงงานพันธุศาสตร์สัตว์น้ำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Course codes : 30932259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

ฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการมากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ และ อณูพันธุศาสตร์ การฝึกเทคนิคในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์

Course codes : 30932359
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทางทะเล

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในทะเล ตั้งแต่กลุ่มโปรแคริโอตจนถึงยูแคริโอตชั้นสูง การแพร่กระจาย ลักษณะที่อาศัยอยู่ การดำรงชีวิต และการปรับตัว ความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล

Course codes : 30932459
Credit : 3(2-3-4)
สาหร่ายและพันธุ์ไม้น้ำ

คำนิยามและความสำคัญของสาหร่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่าย อนุกรมวิธานและการจัดจำแนก สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายไฟ สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีแดง การเพาะขยายพันธ์สาหร่าย พืชน้ำกลุ่มเฟิร์น ไบร์โอไฟต์ พืชดอก พรรณไม้น้ำเศรษฐกิจ เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใช้ประโยชน์

Course codes : 30932559
Credit : 3(2-3-4)
แพลงก์ตอนวิทยา

การจัดจำแนกกลุ่มแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง ประโยชน์และความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ

Course codes : 30932659
Credit : 3(2-3-4)
หญ้าทะเล

ความหมาย ความสำคัญและวิวัฒนาการของระบบนิเวศหญ้าทะเล อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการแพร่ ของหญ้าทะเล ระเบียบวิธีวิจัย การติดตามและการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งหญ้าทะเล

Course codes : 30933159
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ความสำคัญของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลักการและวิธีการในการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน การเก็บรักษาตัวอย่าง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละพารามิเตอร์ ตะกอนแขวนลอย พีเอช ความเป็นด่าง ความกระด้างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนในกระบวนการทางชีวเคมี คลอโรฟิลล์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน การประกันและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

Course codes : 30933259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เทคนิคการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตะกอนแขวนลอย พีเอช ความเป็นด่าง ความกระด้างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนในกระบวนการทางชีวเคมี คลอโรฟิลล์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต

Course codes : 30933359
Credit : 3(3-0-6)
มลพิษทางน้ำ

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลักการเบื้องต้นของระบบบำบัด น้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้ำ มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 30933459
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาทางน้ำ

นิยามและความสำคัญของพิษวิทยาทางน้ำ ชนิด แหล่งที่มา ของมลสาร และการแพร่กระจายในแหล่งน้ำ การเข้าสู่สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลสารกับความเป็นพิษ การตรวจสอบความเป็นพิษของมลสารต่อสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของมลสารในแหล่งน้ำและปัจจัยควบคุม ความเป็นพิษและผลกระทบของมลสาร การสะสมและการถ่ายทอดมลสารผ่านห่วงโซ่อาหาร

Course codes : 30933559
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

คุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเล เทคนิคการเก็บตัวอย่าง รักษาตัวอย่าง หลักการของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์ การประกันและการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล

Course codes : 30934159
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์สกายะ

ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทร คุณสมบัติของน้ำทะเลทางกายภาพ การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรและชายฝั่ง การเกิดคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง การตกตะกอน การเซาะทำลายฝั่ง การปั่นป่วนของน้ำ มวลน้ำ การประยุกต์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์สกายะต่อปรากฏการณ์ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำตื้นและชายฝั่ง การใช้ทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งพลังงานแร่ธาตุ และทรัพยากรอื่น ๆ จากมหาสมุทร

Course codes : 30934259
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์เคมี

คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ คุณสมบัติของน้ำทะเล องค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเล การแพร่กระจายของแร่ ธาตุ ในมหาสมุทร ขบวนการต่างๆ ที่ควบคุมองค์ประกอบทางเคมีและการแพร่กระจายของแร่ ธาตุ ในมหาสมุทร ธาตุอาหารกับผลผลิตเบื้องต้นในทะเล ปัญหามลภาวะในทะเล

Course codes : 30934359
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ธรณี

ลักษณะพื้นมหาสมุทร โครงสร้าง เทคโทนิค กระบวนการทางธรณีและกระบวนการตามธรรมชาติ การตกตะกอน กระบวนการเคลื่อนย้ายตะกอน ซึ่งสร้างและเปลี่ยนแปลงพื้นมหาสมุทรในอนาคต ระบบสำรวจพื้นทะเลด้วยความละเอียดสูง เครื่องมือวัดเสียงสะท้อน

Course codes : 30934459
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมทางทะเล

กรอบความคิดและสถาณการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผลกระทบและการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

Course codes : 30935359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

ลักษณะของทรัพยากรน้ำ ระบบและวัฏจักรทางอุทกวิทยา คุณค่าของทรัพยากรน้ำต่อมนุษยชาติ การควบคุมและการจัดการทรัพยากรน้ำ ลักษณะเฉพาะทางอุทกวิทยา อุทกวิทยาเชิงปริมาณ อุทกวิทยาเชิงคุณภาพ นโยบายการใช้น้ำ ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรทางน้ำ หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

Course codes : 30936359
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

หลักเบื้องต้นทางสรีรวิทยาที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสัตว์ ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในร่างกายของสัตว์ที่มีต่อสรีรวิทยาและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสัตว์เปลี่ยนแปลงไป การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำบางชนิด เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมที่ที่อยู่รอบๆ ตัวสัตว์

Course codes : 30936459
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นในแหล่งน้ำ

คำจำกัดความ และความสำคัญของการรุกรานของสิ่งมีขีวิตต่างถิ่น ขอบเขตและประเภทของการรุนรานในแหล่งน้ำ กระบวนการในการรุกราน กลไกและเส้นทางการนำเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ความต้องการทางชีววิทยา และทางนิเวศของสิ่งมีขีวิตต่างถิ่นที่สามารถรุกรานได้ ผลกระทบทางนิเวศ ทางวิวัฒนาการ และทางเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตรุกรานในแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งมีชีวิตรุกราน กฎหมาย นโยบาย และแผนการจัดการในระดับชาติและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกราน

Course codes : 30937159
Credit : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ

ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ปฏิบัติการพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทัศนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Course codes : 30937159
Credit : 3(3-0-6)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ

ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ

Course codes : 30937259
Credit : 3(2-3-4)
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องการสืบพันธุ์ พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำ วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยการผสมเทียมและการเลียนแบบธรรมชาติ วิธีการฟักไข่สัตว์น้ำ การพัฒนาการของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ การใช้ฮอร์โมนและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลสัตว์น้ำ

Course codes : 30937359
Credit : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจำพวกกุ้ง ปลา ปู หอย โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง ของกุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปูทะเล ปูม้า ปลากะพงขาว ปลากะรัง หอยนางรม และหอยเมลงภู่

Course codes : 30937459
Credit : 2(1-3-2)
การเพาะเลี้ยงครัสเตเชีย

เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นสัตว์กลุ่มกุ้งและปูเศรษฐกิจ และไรน้ำเค็ม โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

Course codes : 30937559
Credit : 2(1-3-2)
การเพาะเลี้ยงปลา

เทคโนโลยีและวิทยาการการเพาะเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย และปลาทะเล ชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

Course codes : 30937659
Credit : 3(2-3-4)
อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ความต้องการธาตุอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ อาหารสำเร็จรูป อาหารธรรมชาติ วัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการและกรรมวิธีในการคิดค้นสูตรอาหารและผลิตอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการให้อาหารสัตว์น้ำ การประเมินประสิทธิภาพอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารเม็ด

Course codes : 30940159
Credit : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวาริชศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำการวิจัยด้านวาริชศาสตร์ การวางแผนการศึกษาและเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอด้วยวาจา

Course codes : 30941159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำโดยการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่างๆ พันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตฮอร์โมนรูปแบบต่างๆ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสัตว์น้ำ

Course codes : 30941259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการดูแลหลังการจับสัตว์น้ำ

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบทางเคมีของอาหารทะเล การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไข การเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำสด การป้องกันการเสื่อมคุณภาพสัตว์น้ำ

Course codes : 30941359
Credit : 3(3-0-6)
ทรอสโทไคตริดส์และการใช้ประโยชน์

ชีววิทยา การดำรงชีวิต การแพร่กระจาย และการจำแนกทรอสโทไคตริดส์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทรอสโทไคตริดส์ ความสำคัญและการใช้ประโยชน์

Course codes : 30942359
Credit : 3(2-3-4)
มีนวิทยา

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรม การศึกษาอนุกรมวิธานเบื้องต้นของปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม โดยเน้นเกี่ยวกับปลาในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง

Course codes : 30942459
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของครัสเตเชียน

ชนิดและการจำแนกชนิดสัตว์จำพวกครัสเตเชียนในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง ระบบโครงสร้างของร่างกาย ระบบอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและการควบคุมสมดุลของร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ และพฤติกรรมบางอย่างของครัสเตเชียน

Course codes : 30942559
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสัตว์น้ำและหน้าที่ของโครงสร้างเกี่ยวกับการกินอาหาร การย่อย การขับถ่าย การหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ กล้ามเนื้อ อวัยวะรับความรู้สึกระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบสืบพันธุ์

Course codes : 30942659
Credit : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานของปะการัง

หลักพื้นฐานของงานอนุกรมวิธาน หลักการ แนวความคิดและวิธีการที่ใช้ในการจัดจำแนกชนิดปะการังแข็ง ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกชนิดปะการัง การจำแนกชนิดปะการังที่พบในน่านน้ำไทยตามหลักอนุกรมวิธาน

Course codes : 30942759
Credit : 2(1-3-2)
อนุกรมวิธานของกุ้ง ปู

หลักพื้นฐานทั่วไปของงานทางด้านอนุกรมวิธานของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่ม กุ้ง-ปู ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกชนิดกุ้งและปู การจำแนกชนิดของกุ้งและปู ที่พบในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง ตามหลักอนุกรมวิธาน

Course codes : 30942859
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการและการกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล

ความสำคัญของแนวความคิดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อวิวัฒนาการ ความหลายหลายทางชีวภาพ การกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคของโลก ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล และผลกระทบจากมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบนิเวศ

Course codes : 30943159
Credit : 3(3-0-6)
ผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบและผลกระทบของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทต่างๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและในบ่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางและมาตรการในการควบคุมของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30943559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบบำบัดน้ำเสียและการควบคุม

การตรวจวัดและการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด เทคโนโลยีในการกำจัดกากตะกอนและการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 30943659
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง

ลักษณะทางธรณี หลักการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางกายภาพและเคมี และกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทะเลชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง และการเคลื่อนย้ายมลสาร การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษในทะเลชายฝั่ง

Course codes : 30943759
Credit : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบ

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่งและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง

Course codes : 30944259
Credit : 3(3-0-6)
ชีวธรณีเคมีของแหล่งน้ำเบื้องต้น

การเกิดของจักรวาลและธาตุชนิดต่างๆ การกระจาย การสะสมตัวของธาตุ และสารประกอบในธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค วงจรทางชีวธรณีเคมีของธาตุ กระบวนการอันตรกิริยา ปฏิกิริยาต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพบพื้นโลกผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่อวงจรทางชีวธรณีเคมีของธาตุ

Course codes : 30944359
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์

ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ การประมวลผล การนำเสนอ

Course codes : 30945159
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

หลักการ ความสำคัญ วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Course codes : 30945259
Credit : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติ การสกัด และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีที่สกัดได้จากสัตว์น้ำและพืชน้ำ

Course codes : 30945359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแนวชายฝั่งแบบบูรณาการ

กรอบและความสำคัญของแนวชายฝั่งทะเล รูปแบบการจัดการทรัพยากรทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ การจัดการชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพที่คำนึงถึง ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ การเมือง การปกครอง และ สังคมร่วมกัน

Course codes : 30945459
Credit : 3(2-3-4)
โทรสัมผัสเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การซ้อนภาพ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การปรับข้อมูล และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

Course codes : 30945559
Credit : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

การป้อนและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยนและเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

Course codes : 30945759
Credit : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะสมุทรศาสตร์ที่สำคัญ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะความเหมือนและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทะเลแต่ละแห่งกับทะเลในบริเวณอื่น แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ของทะเลในภูมิภาคนี้ในอนาคต

Course codes : 30946159
Credit : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาทางทะเล

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ประชากร ชุมนุมสิ่งมีชีวิต ผลผลิตในทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตตลอดจนกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Course codes : 30946259
Credit : 3(2-3-4)
ชลธีวิทยา

การจำแนก กำเนิด และลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ำผิวดินที่มิใช่ทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งน้ำผิวดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในแหล่งน้ำผิวดิน การจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนวิธีการศึกษาทางด้านชลธีวิทยา

Course codes : 30946459
Credit : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาป่าชายเลน

สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน การจำแนกพืชและสัตว์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

Course codes : 30946559
Credit : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาแนวปะการัง

ชีววิทยาโดยทั่ว ๆ ไป ของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง อนุกรมวิธานของปะการัง การแพร่ กระจาย ลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของแนวปะการัง การหมุนเวียนของธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแนวปะการัง ความสำคัญของแนวปะการังต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ทางทะเล การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง การวางแผนจัดการอนุรักษ์ การประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง ความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับปะการัง

Course codes : 30946659
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์การอนุรักษ์เบื้องต้น

หลักพันธุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์ประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และ ในที่สถานที่เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่มีสถานใกล้สูญพันธุ์ หรือมีความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ การจัดการพันธุกรรมของประชากรขนาดเล็ก การแก้ปัญหาด้านอนุกรมวิธาน การระบุหน่วยสำหรับการจัดการทางพันธุกรรมที่มีนัยทางวิวัฒนาการ การใข้การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยาทางน้ำ มาตรการในการอนุรักษ์ และการจัดการประชากร

Course codes : 30946759
Credit : 2(1-3-2)
การประดาน้ำ

หลักเบื้องต้นในการดำน้ำ การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำน้ำ มีการปฏิบัติการนอกสถานที่

Course codes : 30947159
Credit : 3(3-0-6)
โภชนาศาสตร์อาหารทะเล

สารอาหารที่จำเป็น พฤติกรรมการเลือกและกินอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ อาหารโภชนาการภาวะโภชนาการ อันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำ พืชน้ำ และอาหารทะเล การแพ้อาหาร

Course codes : 30947259
Credit : 3(2-3-6)
การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

ประวัติการเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ การสืบพันธุ์ปลาสวยงามและพฤติกรรมโภชนาการสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาดของตู้ปลาสวยงามและชนิดของอุปกรณ์ตู้ปลา การจัดตู้ปลาสวยงามคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและการจัดการ สุขภาพและโรคสัตว์น้ำ

Course codes : 30947359
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจัดการฟาร์ม

หลักการทั่วไปในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การจัดการธุรกิจ และการบริหาร การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องต้นทุน กำไร การจัดทำบัญชี และ บันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม

Course codes : 30947459
Credit : 3(2-3-4)
การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ

การแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ หลักการและขั้นตอนในการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน ชนิดของสารละลายที่ใช้ บทบาทของสารไครโอโพรเทคแทนท์ในการปกป้องเซลล์ ปัจจัยที่มีผลต่อการการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ การประเมินคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลังจากการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวและเทคโนโลยีการแช่แข็งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Course codes : 30947559
Credit : 3(2-3-4)
โรคและพยาธิของสัตว์น้ำ

ชนิดของโรคและพยาธิที่พบในปลา กุ้ง หอย ลักษณะรูปร่างและวงจรชีวิตของเชื้อโรค อาการของโรคที่ปรากฏ วิธีการจัดการสุขภาพและการรักษาโรค

Course codes : 30947659
Credit : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ำ

เนื้อเยื่อและอวัยวะของปลาที่เกี่ยวข้องต่อระบบ การป้องกันไม่จำเพาะ และแบบจำเพาะในระดับเซลล์ของปลา การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่วัยอ่อนจนขั้นตัวเต็มวัยของปลา ชนิดและหน้าที่ของเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคของกุ้ง ปู และ หอย การพัฒนาวัคซีนและประยุกต์เทคนิคในการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันใน ปลา กุ้ง ปู และ หอย

Course codes : 30948159
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Course codes : 30948259
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางนิเวศวิทยาทางน้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางนิเวศวิทยาทางน้ำ

Course codes : 30948359
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสมุทรศาสตร์

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางสมุทรศาสตร์

Course codes : 30948459
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Course codes : 30948559
Credit : 2(0-4-2)
การแก้ปัญหาทางวาริชศาสตร์

วิเคราะห์วางแผนและหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางวาริชศาสตร์ ที่ตีกรอบร่วมกันกับชุมชน หรือ องค์กรท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 30949159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวาริชศาสตร์

สัมมนาความรู้ด้านต่างๆที่น่าสนใจทางวาริชศาสตร์

Course codes : 30949259
Credit : 2(0-6-2)
ปัญหาพิเศษทางวาริชศาสตร์

วิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ โดยมีกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับปริญญาตรี

Course codes : 30949559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท