ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) (วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กวีพล สว่างแผ้ว * LL.M. (Law)
University of Nantes, France (2548)
อาจารย์ จีราดา อนุชิตนานนท์ * วศ.ม. (อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ * วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานะ เชาวรัตน์ * Ph.D. (Shipping Management)
Korea Maritime University, Korea (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต * Ph.D. (Shipping Management)
Korea Maritime University, Korea (2554)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211559
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ เช่น สมการของเส้นสัมผัส และ เส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด ฟังก์ชันรายได้-รายจ่าย และฟังก์ชันกำไร อินทิกรัลไม่จำกัดเขต และการประยุกต์ การอินทิเกรดฟังก์ชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรด เช่น การอินทิเกรด ทีละส่วน การอินทิเกรดโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การอินทิเกรดฟังก์ชันรากที่สอง อินทิเกรดจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส

Course codes : 30211659
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2

แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาพื้นที่ ปริมาตร ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น การประมาณค่าอินทิกรัล ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66822159
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 90010459
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

Course codes : 90010559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

Course codes : 90010659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

Course codes : 90020259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 90020359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

Course codes : 90310359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Course codes : 90320159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

Course codes : 90320259
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 90010159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

Course codes : 91010159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

Course codes : 91030259
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 91030359
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Course codes : 91030459
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 91310159
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะประกันภัยทางทะเลต่างๆ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร การปกป้องและคุ้มครองความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉล (Fraud Prevention) ความรู้เกี่ยวกับประกาศนียบัตรต่างๆ ที่จำเป็นในเรือสำหรับการประกันภัย

Course codes : 91320259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากร พิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก และการนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากร ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

Course codes : 91320359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี บริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขต และอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึด อายัดเรือ หรือสินค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือ หรือสินค้า เรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

Course codes : 91320459
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก

Course codes : 91320559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล ประเภทขององค์การทางเรือ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาด ค่าระวางการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล กลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่ง แนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางเรือ

Course codes : 91320659
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกรรมในการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 91320959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยนาวี

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางเรือ ทั้งแม่น้ำภายในประเทศ ชายฝั่งและทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการในการขนส่งทางเรือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Course codes : 91321059
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือ การจำแนกประเภทเรือ เสถียรภาพและการลอย การบ่งบอกความจุและขนาดของเรือ ความแข็งแรงของเรือ โครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบ ตัวเรือ

Course codes : 91330759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระ กฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

Course codes : 91340859
Credit : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้า การรับและส่งมอบสินค้า การวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้า การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ และการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

Course codes : 91341159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

วิเคราะห์ วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางพาณิชยนาวี โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางพาณิชยนาวีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 90520259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 90520659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

Course codes : 90530359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

Course codes : 92030159
Credit : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

Course codes : 92030259
Credit : 2(1-2-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับพาณิชยนาวี

การสื่อสารที่ใช้ในกิจการพาณิชยนาวีการออกเสียงการใช้ การใช้ศัพท์สำนวน โครงสร้างทางภาษาที่จำเป็นในสาขา

Course codes : 92310559
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย

บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์ การค้าทางน้ำของไทย เรือสินค้าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ วิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทย

Course codes : 92320159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายทะเลขั้นแนะนำ

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล กฎหมายทะเลเบื้องต้น ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินทางผ่าน การแสวงหาผลประโยชน์ และการครอบครองพื้นที่ในทะเล อนุสัญญาการป้องกันภาวะทางทะเล อนุสัญญาการทำงานในทะเล และสวัสดิภาพคนประจำเรือ

Course codes : 92330459
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ

ตลาดการเช่าเรือ ประเภทของการเช่าเรือ แบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือ เงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่าง ๆ ปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือ การประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจร ตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้า การคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือ การคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์ เอกสารและการติดต่อเช่าเรือ การซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

Course codes : 92330659
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2

พื้นฐานความรู้ ลมทะเล คลื่น และการจำแนกความรุนแรงเรือ อนุพันธุ์ในวงการ พาณิชยนาวี ความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือ วัฎจักรการออกแบบเรือ พัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคต ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือ จุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

Course codes : 92330859
Credit : 2(1-2-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบ การสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเล อุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 92331159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 1

ระวางสินค้า กฎข้อบังคับที่สัมพันธ์กับการรับสินค้าและการจัดการสินค้า การตรวจสอบและการเตรียมระวาง การอบและการรมระวางด้วยควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค การแบ่งแยกสินค้าและการป้องกันความเสียหาย อุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า แผนผังการจัดเก็บและการรักษาสินค้า การจัดเก็บและการเก็บรักษาสินค้าประเภทต่าง ๆ ค่าความหนาแน่นของสินค้าต่อพื้นที่ การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า

Course codes : 92340259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

ทฤษฎี แนวคิด แนวปฏิบัติ และการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวีสถาบันการเงินและแหล่งเงินที่เกี่ยวข้อง ประเภทของทุน แนวคิดด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 92340359
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศขั้นแนะนำ

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 92340759
Credit : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ

องค์การในการจัดหาสินค้า จัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือ ความรับผิดชอบต่อสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือ และการขนถ่ายสินค้าลง/ขึ้นจากเรือ

Course codes : 92340959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 92341059
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชยนาวี

Course codes : 92341259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 2

อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศประโยชน์ของ รหัสกำกับสินค้าอันตรายขององค์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ เอกสารของสินค้า การจำแนกสินค้า การประทับตราการทำเครื่องหมายสินค้า ใบตราหน้า ใบแจ้งสินค้าอันตราย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การส่งและการบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้าอันตราย การเก็บรักษาและการคัดแยกสินค้า การป้องกันไฟ สินค้าจำนวนจำกัด ขอบเขตในการอนุญาตของเจ้าพนักงาน การปฏิบัติการเรือน้ำมัน การคำนวณความเค้นและการทรงตัวของเรืออันเนื่องมาจากการจัดเก็บสินค้าประเภทต่าง ๆ

Course codes : 92341359
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจไกลฝั่งและเทคโนโลยี

การดำเนินการของธุรกิจไกลฝั่ง การจัดการและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน สภาวะแวดล้อมทางทะเลของอุตสาหกรรมไกลฝั่ง ระบบและอุปกรณ์ตลอดจนผลผลิตและสิ่งสนับสนุน องค์กรที่รับผิดชอบ พัฒนาการของเทคโนโลยีไกลฝั่งตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน

Course codes : 92341459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการต่อเรือ

วัสดุที่ใช้ในการต่อเรือและการทดสอบ สมาคมจัดชั้นเรือและกฎที่เกี่ยวข้องการผลิต โครงสร้างหลักของเรือ การสร้างกระดูกงูและโครงสร้างส่วนท้องแผ่นเปลือกเรือ ระบบของกงเรือและดาดฟ้า ฝากั้นผนึกน้ำและเสาค้ำยัน โครงสร้างเหนือดาดฟ้าและโครงสร้างอื่น ๆ การระบายอากาศ การทำความเย็นและฉนวน กระบวนการสร้างเรือ การจัดผังอู่เรือและการควบคุมคุณภาพในการสร้างเรือ ความเสียหายของเรือ ประวัติและพัฒนาการของการต่อเรือยุคต่าง ๆ การบริหารงานในอู่เรือและการจัดองค์กร งานสัมพันธ์ จิตวิทยาแรงงาน

Course codes : 92341559
Credit : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหาการสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโครงงานขนาดเล็ก

Course codes : 92341659
Credit : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีอย่างยั่งยืน

การดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวีภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ การบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน

Course codes : 92341759
Credit : 3(0-9-5)
โครงงาน

โครงงานทางด้านโลจิสติกส์พาณิชยนาวี

Course codes : 92541759
Credit : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง