ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) (วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กวีพล สว่างแผ้ว * LL.M. (Law)
University of Nantes, France (2548)
อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ * วศ.ม. (อุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ * วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เชาวรัตน์ * Ph.D. (Shipping Management)
Korea Maritime University, Korea (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ ลักษณะโต * Ph.D. (Shipping Management)
Korea Maritime University, Korea (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1 (Calculus for Business I)

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ เช่น สมการของเส้นสัมผัส และ เส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด ฟังก์ชันรายได้-รายจ่าย และฟังก์ชันกำไร อินทิกรัลไม่จำกัดเขต และการประยุกต์ การอินทิเกรดฟังก์ชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรด เช่น การอินทิเกรด ทีละส่วน การอินทิเกรดโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การอินทิเกรดฟังก์ชันรากที่สอง อินทิเกรดจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส

รหัสวิชา : 30211659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2 (Calculus for Business II)

แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาพื้นที่ ปริมาตร ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น การประมาณค่าอินทิกรัล ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

รหัสวิชา : 90010459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ (Introduction to Marketing)

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

รหัสวิชา : 90010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ (Business Management and Organization)

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

รหัสวิชา : 90010659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (Commercial and Business Law)

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

รหัสวิชา : 90020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน (Management and Financial Accounting)

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 90020359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 90310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (General Knowledge on Business)

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

รหัสวิชา : 90320159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

รหัสวิชา : 90320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 90010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ (Introduction to Maritime Business)

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

รหัสวิชา : 91010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

รหัสวิชา : 91030259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ (Business Research Methodology)

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 91030359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91030459
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล (Maritime Insurance)

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะประกันภัยทางทะเลต่างๆ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร การปกป้องและคุ้มครองความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉล (Fraud Prevention) ความรู้เกี่ยวกับประกาศนียบัตรต่างๆ ที่จำเป็นในเรือสำหรับการประกันภัย

รหัสวิชา : 91320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและการจัดการด้านศุลกากร (Customs Management and Law)

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากร พิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออก และการนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากร ระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

รหัสวิชา : 91320359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี บริบทและวิธีพิจารณาความ ขอบเขต และอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึด อายัดเรือ หรือสินค้า กฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือ หรือสินค้า เรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดชอบในการชดใช้ การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

รหัสวิชา : 91320459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ (Insurance on Cargo Transport Industry and Logistic Services)

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก

รหัสวิชา : 91320559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี (Maritime Economics)

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล ประเภทขององค์การทางเรือ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือ ค่าใช้จ่ายการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาด ค่าระวางการขนส่งทางแม่น้ำและทะเล กลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่ง แนวโน้มของการพัฒนาธุรกิจการขนส่งทางเรือ

รหัสวิชา : 91320659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime Business Transaction)

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกรรมในการส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 91320959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยนาวี (Maritime Logistics Management)

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางเรือ ทั้งแม่น้ำภายในประเทศ ชายฝั่งและทางทะเลระหว่างประเทศ การดำเนินการขนส่งสินค้าทางเรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการในการขนส่งทางเรือให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 91321059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1 (Cargo Ships and their Characteristic I)

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือ การจำแนกประเภทเรือ เสถียรภาพและการลอย การบ่งบอกความจุและขนาดของเรือ ความแข็งแรงของเรือ โครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบ ตัวเรือ

รหัสวิชา : 91330759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือ (Port Management)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระ กฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

รหัสวิชา : 91340859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operation)

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือ การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้า การรับและส่งมอบสินค้า การวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้า การติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ และการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 91341159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

วิเคราะห์ วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางพาณิชยนาวี โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางพาณิชยนาวีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า)

รหัสวิชา : 90520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Management)

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 90520659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

รหัสวิชา : 90530359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operations Management)

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

รหัสวิชา : 92030159
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ (English for Logistics)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 92030259
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information Technology for Logistics)

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 92310559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย (History of Thai Maritime Business)

บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์ การค้าทางน้ำของไทย เรือสินค้าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ วิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทย

รหัสวิชา : 92320159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทะเลขั้นแนะนำ (Introduction to Law of the Sea)

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล กฎหมายทะเลเบื้องต้น ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินทางผ่าน การแสวงหาผลประโยชน์ และการครอบครองพื้นที่ในทะเล อนุสัญญาการป้องกันภาวะทางทะเล อนุสัญญาการทำงานในทะเล และสวัสดิภาพคนประจำเรือ

รหัสวิชา : 92330459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ (Ship Chartering Business)

ตลาดการเช่าเรือ ประเภทของการเช่าเรือ แบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือ เงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่าง ๆ ปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือ การประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจร ตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้า การคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือ การคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์ เอกสารและการติดต่อเช่าเรือ การซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

รหัสวิชา : 92330659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2 (Cargo Ships and their Characteristic II)

พื้นฐานความรู้ ลมทะเล คลื่น และการจำแนกความรุนแรงเรือ อนุพันธุ์ในวงการ พาณิชยนาวี ความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือ วัฎจักรการออกแบบเรือ พัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคต ระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือ จุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

รหัสวิชา : 92330859
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี (Maritime Information Technology)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบ การสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเล อุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 92331159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 1 (Cargo Handling and Stowage I)

ระวางสินค้า กฎข้อบังคับที่สัมพันธ์กับการรับสินค้าและการจัดการสินค้า การตรวจสอบและการเตรียมระวาง การอบและการรมระวางด้วยควันเพื่อฆ่าเชื้อโรค การแบ่งแยกสินค้าและการป้องกันความเสียหาย อุปกรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า แผนผังการจัดเก็บและการรักษาสินค้า การจัดเก็บและการเก็บรักษาสินค้าประเภทต่าง ๆ ค่าความหนาแน่นของสินค้าต่อพื้นที่ การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บสินค้า

รหัสวิชา : 92340259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี (Shipping Finance for Maritime Business)

ทฤษฎี แนวคิด แนวปฏิบัติ และการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวีสถาบันการเงินและแหล่งเงินที่เกี่ยวข้อง ประเภทของทุน แนวคิดด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 92340359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศขั้นแนะนำ (Introduction to International Business)

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 92340759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ (Maritime Cargo Operations)

องค์การในการจัดหาสินค้า จัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือ ความรับผิดชอบต่อสินค้า หลักการจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือ และการขนถ่ายสินค้าลง/ขึ้นจากเรือ

รหัสวิชา : 92340959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management)

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

รหัสวิชา : 92341059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (Selected Topics in Maritime Industry)

หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 92341259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 2 (Cargo Handling and Stowage II)

อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศประโยชน์ของ รหัสกำกับสินค้าอันตรายขององค์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ เอกสารของสินค้า การจำแนกสินค้า การประทับตราการทำเครื่องหมายสินค้า ใบตราหน้า ใบแจ้งสินค้าอันตราย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การส่งและการบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้าอันตราย การเก็บรักษาและการคัดแยกสินค้า การป้องกันไฟ สินค้าจำนวนจำกัด ขอบเขตในการอนุญาตของเจ้าพนักงาน การปฏิบัติการเรือน้ำมัน การคำนวณความเค้นและการทรงตัวของเรืออันเนื่องมาจากการจัดเก็บสินค้าประเภทต่าง ๆ

รหัสวิชา : 92341359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจไกลฝั่งและเทคโนโลยี (Offshore Business and Technology)

การดำเนินการของธุรกิจไกลฝั่ง การจัดการและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน สภาวะแวดล้อมทางทะเลของอุตสาหกรรมไกลฝั่ง ระบบและอุปกรณ์ตลอดจนผลผลิตและสิ่งสนับสนุน องค์กรที่รับผิดชอบ พัฒนาการของเทคโนโลยีไกลฝั่งตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 92341459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการต่อเรือ (Shipbuilding Technology)

วัสดุที่ใช้ในการต่อเรือและการทดสอบ สมาคมจัดชั้นเรือและกฎที่เกี่ยวข้องการผลิต โครงสร้างหลักของเรือ การสร้างกระดูกงูและโครงสร้างส่วนท้องแผ่นเปลือกเรือ ระบบของกงเรือและดาดฟ้า ฝากั้นผนึกน้ำและเสาค้ำยัน โครงสร้างเหนือดาดฟ้าและโครงสร้างอื่น ๆ การระบายอากาศ การทำความเย็นและฉนวน กระบวนการสร้างเรือ การจัดผังอู่เรือและการควบคุมคุณภาพในการสร้างเรือ ความเสียหายของเรือ ประวัติและพัฒนาการของการต่อเรือยุคต่าง ๆ การบริหารงานในอู่เรือและการจัดองค์กร งานสัมพันธ์ จิตวิทยาแรงงาน

รหัสวิชา : 92341559
หน่วยกิต : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ (Logistics Simulation Modeling for Decision Making)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหาการสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโครงงานขนาดเล็ก

รหัสวิชา : 92341659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีอย่างยั่งยืน (Maritime Industry Sustainable)

การดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวีภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ การบริหารจัดการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 92341759
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
โครงงาน (Projects)

โครงงานทางด้านโลจิสติกส์พาณิชยนาวี