ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) (วท.บ. (จุลชีววิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 133 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์ *
อาจารย์ ปุญญิศา วัฒนะชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริโฉม ทุ่งเก้า *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สวนจิตร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร ทาไธสง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี ปิลันธนภาคย์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 303250
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การคำนวณข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ำหนัก การหาปริมาณสารโดยการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30627059
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

Course codes : 31139159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 30520359
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาเบื้องต้น

ประวัติจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ พันธุกรรมของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ เทคนิคพื้นฐานสำหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและการควบคุม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อจุลินทรีย์ โรคและการติดเชื้อ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30520459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นเน้นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา

Course codes : 30520559
Credit : 2(1-2-3)
เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

หลักการทำงาน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Course codes : 30520659
Credit : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกแบคทีเรีย

หลักการจัดจำแนกแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ วิธีการทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเพื่อใช้ในการจำแนกแบคทีเรีย วิธีการใหม่ในการจัดจำแนกแบคทีเรีย

Course codes : 30530759
Credit : 3(2-3-4)
ราวิทยา

ลักษณะทั่วไปของราและจุลินทรีย์คล้ายรา ความสำคัญ ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่าง รากับสิ่งมีชีวิตอื่น สายวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่

Course codes : 30530859
Credit : 1(1-0-2)
วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์ก่อโรคและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Course codes : 30531059
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

ลักษณะโครงสร้างกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของจีนในแบคทีเรียและไวรัสทำลายแบคทีเรีย การกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของรา พื้นฐานทางด้านพันธุวิศวกรรม

Course codes : 30531259
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหารและการขนส่ง การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการสร้างพลังงาน เอนไซม์และ การควบคุมเมแทบอลิซึม

Course codes : 30532159
Credit : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยา

กลไกการตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกาย ทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะต่อ สิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ แอนติบอดีชนิดต่าง ๆ การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30532259
Credit : 3(2-3-4)
ไวรัสวิทยา

โครงสร้าง การเพิ่มจำนวน และอนุกรมวิธานไวรัสของสัตว์ ไวรัสของพืช และไวรัสของแบคทีเรีย กลไกการก่อโรค อาการโรค การแพร่ระบาดของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่สำคัญบางชนิดในมนุษย์ วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30538159
Credit : 1(1-0-2)
จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศีลธรรมและจริยธรรม จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การวิจัยในมนุษย์

Course codes : 30539159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางจุลชีววิทยา

การค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา เขียนรายงานและนำเสนอ

Course codes : 30549259
Credit : 1(0-2-1)
โครงงานทางจุลชีววิทยา 1

การสืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการทดลอง เขียนและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยา

Course codes : 30549359
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานทางจุลชีววิทยา 2

การดำเนินการทดลองเพื่อตอบปัญหาทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย

2.3.2.1 วิชาด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

Course codes : 30530959
Credit : 3(2-3-4)
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ

วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ การเตรียม การเก็บรักษา การใช้งานและวิธีการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ

Course codes : 30531159
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

การเตรียมจีโนมิกและพลาสมิดดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อิเลคโตรโฟริซีส การตัดดีเอ็นเอด้วยเรสทริกชันเอนไซม์และการเชื่อมต่อดีเอ็นเอ การถ่ายทอดดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

Course codes : 30541359
Credit : 2(1-3-2)
การจัดจำแนกราเบื้องต้น

หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการแยกเชื้อและจัดจำแนกรา จัดหมวดหมู่และจำแนกชนิดรา

Course codes : 30541459
Credit : 2(2-0-4)
ราทะเลเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับราทะเล ชนิดและแหล่งที่อยู่ การเจริญ การสืบพันธุ์และปัจจัยควบคุม ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาและการจัดจำแนก บทบาทในสิ่งแวดล้อมและการนำมาประยุกต์ในด้านต่างๆ

Course codes : 30541559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการราทะเลเบื้องต้น

การสำรวจราทะเลในสิ่งแวดล้อม การแยกราทะเลจากแหล่งอาศัยและการจัดจำแนกทางสัณฐานวิทยา การศึกษาบทบาทและคุณสมบัติที่สำคัญในการประยุกต์ด้านต่างๆ

Course codes : 30541659
Credit : 3(2-3-4)
พันธุวิศวกรรม

เทคนิคการโคลนระดับโมเลกุล การสร้างห้องสมุดยีน การโคลนผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ การคัดเลือก รีคอมบิแนนท์โคลน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ไฮบริไดเซชันของกรดนิวคลิอิก การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แนวการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

Course codes : 30541759
Credit : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีพันธุศาสตร์โมเลกุล และการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการ

วิวัฒนาการและความหลากหลายของจุลินทรีย์ หลักการจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธี ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับจำแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ สารสนเทศชีวภาพสำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล วงศ์วานวิวัฒนาการของจุลินทรีย์และการสร้างแผนภูมิต้นไม้ การวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและระบุตำแหน่งทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์

Course codes : 30541859
Credit : 2(2-0-4)
โปรตีโอมิกส์พื้นฐานของจุลินทรีย์

การศึกษาโปรตีนทั้งหมดในจุลินทรีย์ วิธีและเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ โปรตีโอมิกส์กับสรีรวิทยาของเซลล์ โปรตีโอมิกส์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม โปรตีโอมิกส์ของจุลินทรีย์ก่อโรค

2.3.2.2 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30532359
Credit : 3(2-3-4)
แบคทีเรียทางการแพทย์

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แหล่งอาศัยตามธรรมชาติ รังโรค การติดต่อ ปัจจัยการก่อโรคและพยาธิกำเนิด การป้องกันและควบคุมโรค เทคนิคทางจุลชีววิทยาสำหรับการจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียก่อโรคและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30532459
Credit : 3(2-3-4)
แบคทีเรียวินิจฉัย

กายวิภาคศาสตร์ กลไกป้องกันตนเองของระบบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต เชื้อประจำถิ่น เชื้อก่อโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อาการโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

Course codes : 30532559
Credit : 3(2-3-4)
โปรโตซัวทางการแพทย์

โรคโปรโตซัวที่พบบ่อยในประเทศไทย ความรู้แบบองค์รวมในด้านระบาดวิทยา สัณฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ วิทยาภูมิคุ้มกัน อาการและอาการแสดง ทักษะพื้นฐานการวินิจฉัยทางปฏิบัติการโปรโตซัว การรักษาและเภสัชวิทยาของยารักษาโรค การควบคุมป้องกันโรคโปรโตซัวทั้งส่วนบุคคลและชุมชน

Course codes : 30542659
Credit : 3(2-3-4)
ราทางการแพทย์

ชนิดของราที่มีความสำคัญทางการแพทย์ กลไกในการก่อโรค อาการโรค การแพร่ระบาด และวิธีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30542759
Credit : 3(2-3-4)
สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ

แหล่งที่มาและประเภทของสารต้านจุลชีพจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สมบัติ กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการสกัดสาร การทดสอบฤทธิ์ และการใช้ประโยชน์ของสารต้านจุลชีพ

2.3.2.3 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม

Course codes : 30533159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางอาหาร

บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตและการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารจุลชีววิทยาของอาหารประเภทต่างๆ การถนอมอาหาร อาหารหมัก จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคผ่านทางอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหาร

Course codes : 30533259
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีวิเคราะห์แบบเดิมและวิธีรวดเร็วในการตรวจจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Course codes : 30534159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

Course codes : 30534259
Credit : 3(2-3-4)
เอนไซม์จากจุลินทรีย์

สมบัติและกลไกการทำงานของเอนไซม์ แหล่งผลิต กระบวนการผลิต การแยกสกัดและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์จากจุลินทรีย์โดยเน้นเอนไซม์ที่ผลิตเป็นการค้า การตรึงเอนไซม์และเซลล์จุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์

Course codes : 30543359
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร

ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร จุลินทรีย์อันตรายด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร สุขลักษณะอาหาร และการควบคุมจุลินทรีย์อันตราย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

Course codes : 30543459
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล

ชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหารทะเล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอาหารทะเล เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารทะเล การประเมินคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

Course codes : 30544359
Credit : 3(2-3-4)
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์

ชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การเจริญและเมแทบอลิซึม การเก็บรักษา ชีววิทยาโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์ยีสต์ เทคโนโลยีการผลิตเซลล์ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ทางอุตสาหกรรม

Course codes : 30544459
Credit : 3(2-3-4)
อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทของอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีของการหมัก กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 30544559
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก

สถานการณ์และผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงาน พลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการสร้างพลังงานทางเลือก เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์

Course codes : 30544659
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กรรมวิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสีย กลไกต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสียบางชนิดและการตอบสนองของจุลินทรีย์

Course codes : 30544759
Credit : 1(1-0-2)
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Course codes : 30544859
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

องค์ประกอบทางเคมี กายภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม การเก็บรักษา ชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญในนมและผลิตภัณฑ์นม ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นม จุลินทรีย์ก่อโรคและการเสื่อมเสียที่พบในผลิตภัณฑ์นม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม ศึกษาดูงานโรงงานนม

Course codes : 30544959
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชนิดและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรรมวิธีการผลิตและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การเสื่อมเสีย การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

2.3.2.4 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30535159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม

การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงมลพิษของสิ่งแวดล้อม การลดความเป็นพิษของสารพิษโดยกระบวนการทางจุลินทรีย์

Course codes : 30545259
Credit : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการพื้นฟูสภาพทางชีวภาพเบื้องต้น

สารก่อมลพิษจากสิ่งแวดล้อม กลไกและการย่อยสลายสสารด้วยวิธีทางชีวภาพ การย่อยสลายและพื้นฟูสภาพด้วยจุลินทรีย์ภายใต้กระบวนการที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน

Course codes : 30545359
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางน้ำ

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ และระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน แหล่งน้ำ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฎจักรของสารต่างๆ การย่อยสลายสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กับมลพิษทางน้ำ เทคนิคสำหรับปฏิบัติการจุลินทรีย์ทางน้ำ

Course codes : 30545459
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของน้ำเสีย

ประเภท และลักษณะของน้ำเสีย แหล่งกำเนิดและแนวทางการควบคุมการเกิดน้ำเสีย หลักการและวิธีการในการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี และกายภาพของน้ำเสีย จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานของน้ำเสียประเภทต่างๆ

Course codes : 30545559
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต์

กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน การแพร่กระจายและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรของสารในดิน การเปลี่ยนแปลงของสารก่อมลพิษประเภทต่างๆ ในดิน กิจกรรมของจุลินทรีย์ การนำเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาทางดินมาใช้

Course codes : 30545659
Credit : 3(2-3-4)
การบำบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ

ปัญหาที่เกิดจากของเสียอันตราย การจำแนกประเภท การจัดการ เทคโนโลยีการบำบัด การบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ

2.3.2.5 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม

Course codes : 30536159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม

กลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญทางเกษตรกรรม การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อจัดการสุขภาพพืชและการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืชด้วยวิธีทางชีวภาพ

Course codes : 30546259
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของโรคพืช

กลุ่มของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช กลไกและพัฒนาการการเกิดโรค การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค การควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์

Course codes : 30546359
Credit : 3(2-3-4)
เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด

อนุกรมวิธานของเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพ การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเก็บรักษาสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของเห็ด

Course codes : 30546459
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น

ลักษณะของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาของการเกิดโรคระบาดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บทบาทของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่อสัตว์น้ำและการป้องกัน บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันผลกระทบระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30546559
Credit : 3(2-3-4)
จุลินทรีย์และการรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจเบื้องต้น

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ด้านการก่อโรค การเน่าเสียในน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลไกของการควบคุมและการจัดการจุลินทรีย์ในน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว

Course codes : 30546659
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจเบื้องต้น

การศึกษาถึงชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อุบัติการณ์การเกิดโรคและการควบคุมโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30546759
Credit : 3(2-3-4)
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยสารต้านจุลชีพเบื้องต้น

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดของสารต้านจุลชีพ ชนิดของสมุนไพร การใช้สมุนไพร การใช้ยาต้านจุลชีพจากสารธรรมชาติ การใช้สารสังเคราะห์ในการควบคุม การจัดการระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Course codes : 30546859
Credit : 3(2-3-4)
โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบื้องต้น

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับนิยาม ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านอื่น การประยุกต์ความรู้ทางโพรไบโอติกเทคโนโลยี ให้เกิดความยั่งยืน การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบอื่นๆ

Course codes : 30546959
Credit : 3(2-3-4)
ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต้น

หลักการด้านระบาดวิทยา การพยากรณ์โรคพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การตอบสนองของพืชต่อการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ก่อโรค

Course codes : 30547159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช

หลักการในการจัดการโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในการจัดการโรคพืช การจัดการจุลินทรีย์ในระบบเพาะปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดและการระบาดของโรคพืช

Course codes : 30547259
Credit : 3(2-3-4)
ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรคพืช

การคัดเลือกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ การผลิต การพัฒนาสูตรและรูปแบบชีวภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการควบคุมเชื้อก่อโรคพืช กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์

2.3.2.6 วิชาด้านจุลชีววิทยาอื่น

Course codes : 30538259
Credit : 2(1-3-2)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา

การฝึกฟังและพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของนักจุลชีววิทยาเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 30538359
Credit : 2(1-3-2)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา

การฝึกอ่านเอกสารและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีและทักษะการอ่านและการเขียน ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของนักจุลชีววิทยา

Course codes : 30538459
Credit : 2(2-0-4)
ศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา

ศัพท์ที่ใช้ในการอ่าน เขียนและพูดทางจุลชีววิทยาด้านต่างๆ

Course codes : 30538559
Credit : 2(2-0-4)
ราวิทยาประยุกต์

การนำราและผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์

Course codes : 30538659
Credit : 2(2-0-4)
การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

แนวคิดและขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การใช้นวัตกรรมเป็นฐานในการแก้ปัญหา แผนธุรกิจและไอเดียทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

Course codes : 30548659
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา

ความรู้ใหม่และทิศทางความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา

2.3.2.7 วิชาด้านการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30549559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน