ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) (วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ * ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
อาจารย์ นิวร ศรีคุณ * วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
อาจารย์ วิโรจน์ เครือภู่ * M.Sc.(Mechanical Engineering)
University of Wisconsin-Madison, USA (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร บูรณวงศ์ * ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
อาจารย์ อรรถพล เชยศุภเกตุ * ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล วท.ด.(ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัสถา รัตนะ ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
รองศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ ปร.ด.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
รองศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ วท.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 50130259
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกภาคปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่นงานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงฝึกปฏิบัติงาน

Course codes : 50328159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบทั่วไป

การเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด ภาพเขียนภาพช่วย การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 32920059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1

พีชคณิตของเวกเตอร์และการแปลงพิกัด เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลเชิงเส้น ทฤษฎีบทของกรีน อินทิกรัลเชิงผิวและเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ สโตกส์ เมทริกซ์ และการประยุกต์กับฟิสิกส์

Course codes : 32920159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบฟูเรียร์ การแปลงแบบลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์กับฟิสิกส์

Course codes : 32920259
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก

พื้นฐานของกลศาสตร์แบบนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การเคลื่อนที่ของระบบวัตถุ วัตถุแข็งเกร็ง ระบบโคออร์ดิเนตที่เคลื่อนที่ สมการของลากรานจ์ ฟังก์ชันแฮมิลโทเนียน สมการของแฮมิลตัน

Course codes : 32920359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น

การแกว่งกวัดแบบอิสระ การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ การแกว่งแบบคู่ควบ คลื่นเคลื่อนที่ คลื่นนิ่ง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น การวิเคราะห์ฟูเรียร์

Course codes : 32920459
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และ วัฎจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี การย้อนกลับได้และการย้อนกลับไม่ได้

Course codes : 32920559
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้า ตัวนำ คาปาซิแตนซ์ ไดอิเล็กตริก สมการของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต ศักย์เวกเตอร์ สารแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 32924059
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท ไอซีลอจิกเกท วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรจ่ายไฟ วงจรขยายสัญญาณ โดยใช้ทรานซิสเตอร์ เฟท และออปแอมป์ วงจรพัลส์ วงจรดิจิตอลพื้นฐาน การออกแบบวงจรลอจิก

Course codes : 32924159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรจ่ายไฟ

Course codes : 32929059
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ

Course codes : 32930059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจำลองของอะตอม ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก อะตอมไฮโดรเจน การประยุกต์ของฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 32930159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัม

ความล้มเหลวของกลศาสตร์คลาสสิก กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอน ตัวดำเนินการ สมการชเรอดิงเจอร์ อนุภาคในหลุมศักย์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคทะลุผ่านกำแพงศักย์ ตัวแกว่งกวัด ฮาร์มอนิก โมเมนตัมเชิงมุม

Course codes : 32930259
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม เทคนิค การแก้ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ การโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

Course codes : 32939059
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1

การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน

Course codes : 32939159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2

การแกว่งกวัดแบบอิสระ การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ การแกว่งกวัดแบบแอนฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดในสองพิกัด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ ความต้านทาน สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ

Course codes : 32949059
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์

ค้นคว้าหัวข้องานวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในวิชาเอกเลือก เขียนภาคนิพนธ์ และรายงานปากเปล่า

Course codes : 32949159
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์

ทำโครงงานฟิสิกส์ประยุกต์ทางด้านการทดลอง เขียนภาคนิพนธ์ และ รายงานปากเปล่า

2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 32921059
Credit : 3(3-0-6)
การเคลือบในสุญญากาศเบื้องต้น

แนวคิดเกี่ยวกับชั้นเคลือบและวิธีเคลือบ การเคลือบในสุญญากาศด้วยเทคนิค PVD และ CVD การหาลักษณะเฉพาะของชั้นเคลือบ การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

Course codes : 32924259
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิชัน การวิเเคราะห์ทรานเชียนท์ของวงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง การตอบสนองความถี่ ความถี่เชิงซ้อน การวิเคราะห์แบบโบด วงจรป้อนกลับ ออสซิลเลเตอร์ โครงข่ายวงจรเข้าออกสองทาง วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรแต่งรูปสัญญาณ

Course codes : 32924359
Credit : 3(2-2-5)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์

วงจรตรรกะเชิงผสมและเทคนิคการลดรูป วงจรตัวเข้ารหัส วงจรตัวถอดรหัสและมัลติเพล็กเซอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงลำดับ วงจรนับ วงจรเรจิสเตอร์เลื่อน หน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับแอนาลอก สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การถอดรหัสแอดเดรส การจัดหน่วยความจำ พอรต์เข้าออก ปฏิบัติการดิจิทัลเน้นการใช้ปฏิบัติการดิจิทัล เน้นการใช้ FPGA หรือ CPLD และโปรแกรมจำลองการทำงาน

Course codes : 32926059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงาน

สถานการณ์พลังงาน แหล่งพลังงานหลัก: พลังงานฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ แหล่งพลังงานทดแทน: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้ธรณี พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง วิวัฒนาการและการประยุกต์

Course codes : 32930359
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีเชิงเลขเบื้องต้น

การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

Course codes : 32930459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น

โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการวางโครงโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลจากการปฏิบัติการฟิสิกส์ การคำนวณเมทริกเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางฟิสิกส์การประมาณค่าในช่วง และการกระชับเส้นโค้ง การหาค่าอนุพันธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การแก้สมการอนุพันธ์สามัญและการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีแบบผลต่างสืบเนื่อง การสร้างตัวเลขสุ่มกับปัญหาทางเดินสุ่มในทางฟิสิกส์

Course codes : 32931059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสุญญากาศ

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ การไหลของก๊าซ ปรากฏการณ์ด้านกายภาพและเคมีของก๊าซที่ความดันต่ำ เครื่องสูบสุญญากาศ มาตรวัดความดันสุญญากาศ การสร้างสุญญากาศ การตรวจหารอยรั่วและการซีลด์ การออกแบบระบบสุญญากาศเบื้องต้น

Course codes : 32931159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการเคลือบ วิธีเคลือบและการประยุกต์ การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีระเหยสาร วิธีสปัตเตอริง วิธีไอทางเคมี สมบัติของฟิล์มบาง การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง

Course codes : 32931259
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคพลาสมาสำหรับการเคลือบฟิล์ม

สถานะของพลาสมา อันตรกิริยาในพลาสมา การสร้างพลาสมาเย็น การวินิจฉัยพลาสมา พลาสมาเย็นกับการเกิดฟิล์มบาง การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีทางฟิสิกส์ภายใต้สภาวะพลาสมา การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีทางเคมีภายใต้สภาวะพลาสมา การปรับปรุงสมบัติเชิงผิวด้วยพลาสมาเย็น

Course codes : 32933059
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์

โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ของของแข็ง โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุผสม สมบัติของวัสดุและการประยุกต์

Course codes : 32933159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์พื้นผิว

พื้นฐานของฟิสิกส์พื้นผิว โครงสร?างทางอะตอมของพื้นผิว อุณหพลศาสตร?ของพื้นผิว การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทางกายภาพของพื้นผิวหน?าของวัสดุ โครงสร?างผลึกและการเกิดผลึก แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส การแพร่บนพื้นผิว อันตรกิริยาระหว?างอิเล็กตรอนและพื้นผิว โครงสร?างทางทางอิเล็กทรอนิกส?ของพื้นผิว โฟนอนพื้นผิว และเทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว

Course codes : 32933259
Credit : 3(3-0-6)
สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ

โครงสร้างอะตอมและผลึก ความบกพร่องทางโครงสร้าง สมบัติทางความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติการขนส่ง สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก

Course codes : 32933359
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

แนวคิดเกี่ยวกับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทันเนลลิ่งส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม

Course codes : 32934059
Credit : 3(2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การถอดรหัสแอดเดรสและ การขยายพอร์ท การจัดหน่วยความจำ การอินเทอร์รัพท์แบบ ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การสื่อสาร พอร์ทอนุกรม การประยุกต์งานไมโครคอนโทรลเลอร์

Course codes : 32934159
Credit : 3(2-2-5)
การเชื่อมโยงและการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงสัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการวัดและระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับตัวรับรู้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยง ตามสภาวะเงื่อนไขสัญญาณ และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

Course codes : 32934259
Credit : 3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งาน วงจรพัลส์ ทรานสดิวเซอร์ตรวจวัดความร้อนออปโตอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์และวงจรควบคุม การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบควบคุมวงปิด

Course codes : 32934359
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ

หลักการวัดทางชีวภาพและทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลสัญญาณ ทางชีวการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจรู้ทางชีวการแพทย์ ความรู้เบื้องต้นเครื่องมือทางชีวการแพทย์

Course codes : 32935059
Credit : 3(3-0-6)
เซนเซอร์และเทคโนโลยีเซนเซอร์

ความรู้เบื้องต้นการวัดและเซนเซอร์ ลักษณะที่สำคัญของเซนเซอร์ หลักทางกายภาพของการตรวจวัด เซนเซอร์เชิงกล เซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์เชิงแสง ตัวรตรวจวัดรังสี เซนเซอร์ทางเคมีและชีวเคมี วัสดุและเทคโนโลยีเซนเซอร์

Course codes : 32935159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการเครื่องมือวิเคราะห์

หลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ รามานสเปกโตรสโคปี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และเครื่องมืออื่นๆ

Course codes : 32936059
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น

กฎการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนใน 1 มิติ และ 2 มิติ การพาความร้อนของ การไหลแบบลาร์มินาร์และเทอร์บูแลนด์ การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำและวัตถุเทา และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Course codes : 32936159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล

คุณสมบัติของของไหล หลักการและสมการพื้นฐานของการไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่แรงและโมเมนตัมของของไหลในท่อ การไหลในท่อแบบลามินาร์และเทอร์บูแลนด์

Course codes : 32936259
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์

รังสีอาทิตย์และการถ่ายเทพลังงาน ดาราศาสตร์ของดวงอาทิตย์ ทัศนศาสตร์ของการรวมพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์

Course codes : 32937059
Credit : 3(2-2-5)
การวัดและเครื่องมือวัดทางพลังงาน

หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การสอบเทียบเครื่องมือวัด หลักการของหัววัดสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง แรง ความดัน ระดับและอัตราการไหล การเชื่อมต่อและ การแสดงผลการวัดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาและการประยุกต์ใช้หัววัดสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง แรง ความดัน และอัตราการไหล

Course codes : 32937159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการตัดสินใจดำเนินการ กระแสเงินทุน ผลของเวลาและ อัตราดอกเบี้ย วิธีต่าง ๆ ในการประเมินทางเลือกมูลค่าต่ำสุด ระยะทำงาน มูลค่าทดแทน ภาษีและ การลดมูลค่า การตัดสินใจภายใต้ภาวะเสี่ยง แหล่งเงินทุนและผลกระทบ

Course codes : 32937259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงาน

สถานการณ์พลังงาน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ; การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การควบคุม และการรายงาน การตรวจติดตามด้านพลังงาน ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบมอเตอร์และปั้ม ระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ ระบบทำความเย็น ระบบระบายอากาศ กรอบอาคาร และกรณีศึกษา

Course codes : 32937359
Credit : 3(3-0-6)
การอบแห้งเบื้องต้น

สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางกายภาพ และความร้อนของอาหารและเมล็ดพืช หลักการอบแห้ง ชนิดและการทำงานของเครื่องอบแห้ง เทคนิคการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานต่าง ๆ

Course codes : 32937459
Credit : 3(3-0-6)
ชีวมวลและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

ความหมายของชีวมวลและการถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลโดยใช้ ความร้อนและใช้ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการหมักและเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือของเสียไปเป็นเชื้อเพลิงการผลิตแอลกอฮอล์ การผลิตก๊าซชีวภาพ และกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

Course codes : 32940059
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์และการประยุกต์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่น การแผ่กระจายคลื่น ผิวเรียบ ผิวโค้ง กระจก เลนส์บาง เลนส์หนา ความคลาด ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

Course codes : 32942059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูงและการประยุกต์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุญญากาศ การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ การวิเคราะห์แก๊สคงค้างในระบบสุญญากาศ ระบบสุญญากาศสำหรับงานโลหะ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคมี อาหาร และ ภาวะเย็นยวดยิ่ง

Course codes : 32942159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบางขั้นสูงและการประยุกต์

แนวคิดเกี่ยวกับการเคลือบฟิล์มบาง เทคโนโลยีการเคลือบ ฟิล์มบางแข็ง ฟิล์มบางแสง ฟิล์มบางไฟฟ้า ชั้นเคลือบสวยงาม การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

Course codes : 32943159
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน เทคนิคการเตรียมวัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์วัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน สมบัติของวัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี

Course codes : 32943259
Credit : 3(3-0-6)
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น

สมบัติของรังสีเอกซ์ เรขาคณิตของผลึก การเลี้ยวเบน การวัดด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสี การกำหนด เฟสด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การหาโครงสร้างของผลึก การประยุกต์เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในอุตสาหกรรม

Course codes : 32943359
Credit : 3(3-0-6)
สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์

หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี สเปกโทรโฟโตเมทรี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี เอกซ์เรย์สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรสโกปี

Course codes : 32944059
Credit : 3(3-0-6)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น

แนวคิดสำคัญฟิสิกส์ยุคใหม่ หลักการอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รอยต่อสารกึ่งตัวนำกับโลหะ รอยต่อพีเอ็น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ความจุไฟฟ้าโลหะ-ออกไซด์-ซิลิกอน มอสเฟต

Course codes : 32944159
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น

พื้นฐานภาพดิจิตอล ลักษณะภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ แบบจำลองสี การแบ่งส่วนภาพ และการจับคู่แผ่นแบบ

Course codes : 32945059
Credit : 3(2-2-5)
แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณ

การใช้คอมพิวเตอร์จำลองปรากฎการณ์ต่างๆทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า และโปรแกรมประยุกต์วิธีทางตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 32945159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่รังสี อัลฟา บีตา แกมมา และนิวตรอน ไอโซโทปรังสี อันตรกิริยาของ รังสีกับสสาร ความปลอดภัยทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีในอุตสาหกรรม

Course codes : 32946059
Credit : 3(3-0-6)
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้

การจำแนกและชนิดของเชื้อเพลิง หลักการคำนวณการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง ไอน้ำและหม้อไอน้ำ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาการการเผาไหม้

Course codes : 32947059
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานลม

การเกิดลม คุณสมบัติของลม การเคลื่อนที่ของกระแสลม ศักยภาพของพลังงานลม ชนิดและหลักการทำงานของกังหันลม การออกแบบกังหันลมเบื้องต้น วิวัฒนาการและการประยุกต์กังหันลม

Course codes : 32947159
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร

มหาสมุทร ศักยภาพของพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร ระบบการเปลี่ยนพลังงาน ความร้อนจากมหาสมุทรหลัก การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร วิวัฒนาการ และการประยุกต์พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร

Course codes : 32947259
Credit : 3(3-0-6)
เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์

ทฤษฎีพื้นฐานด้านสารกึ่งตัวนำและชั้นพี-เอ็น กระบวนการแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

Course codes : 32947359
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางความร้อน

การออกแบบระบบพลังงาน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเครื่องมือทางด้านความร้อน การออกแบบระบบ การหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสม

Course codes : 32949259
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการการเคลือบในสุญญากาศ

ระบบสุญญากาศ เครื่องเคลือบในสุญญากาศ การรั่วของสุญญากาศ การเคลือบแบบระเหยสาร การเคลือบแบบสปัตเตอริง การหาลักษณะเฉพาะของชั้นเคลือบ

Course codes : 32949359
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ การวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร่งและทิศทาง การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบควบคุม เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 32949459
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการทางพลังงาน

การแผ่รังสีอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ สมบัติทางกายภาพและความร้อนของวัสดุ ความชื้นของวัสดุ การอบแห้ง แบบจำลองการอบแห้งชั้นบาง สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น กฎการเย็นตัวของนิวตัน

Course codes : 32949559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน