ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) (วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ ถาวรธิรา
อาจารย์จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
อาจารย์ชัยณรงค์ แต้พานิช
อาจารย์ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
อาจารย์ธนัสถา รัตนะ
อาจารย์นิวร ศรีคุณ
อาจารย์ภาณุพงศ์ บุญเพียร
รองศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 50130259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
การฝึกภาคปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Workshop Practice for Applied Sciences)

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่นงานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงฝึกปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 50328159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เขียนแบบทั่วไป (General Drawing)

การเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด ภาพเขียนภาพช่วย การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 32920059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 (Mathematics for Physics I)

พีชคณิตของเวกเตอร์และการแปลงพิกัด เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลเชิงเส้น ทฤษฎีบทของกรีน อินทิกรัลเชิงผิวและเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ สโตกส์ เมทริกซ์ และการประยุกต์กับฟิสิกส์

รหัสวิชา : 32920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 (Mathematics for Physics II)

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบฟูเรียร์ การแปลงแบบลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์กับฟิสิกส์

รหัสวิชา : 32920259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics)

พื้นฐานของกลศาสตร์แบบนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การเคลื่อนที่ของระบบวัตถุ วัตถุแข็งเกร็ง ระบบโคออร์ดิเนตที่เคลื่อนที่ สมการของลากรานจ์ ฟังก์ชันแฮมิลโทเนียน สมการของแฮมิลตัน

รหัสวิชา : 32920359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น (Physics of Vibrations and Waves)

การแกว่งกวัดแบบอิสระ การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ การแกว่งแบบคู่ควบ คลื่นเคลื่อนที่ คลื่นนิ่ง การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น การวิเคราะห์ฟูเรียร์

รหัสวิชา : 32920459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

แนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และ วัฎจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี การย้อนกลับได้และการย้อนกลับไม่ได้

รหัสวิชา : 32920559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism)

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้า ตัวนำ คาปาซิแตนซ์ ไดอิเล็กตริก สมการของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต ศักย์เวกเตอร์ สารแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสวิชา : 32924059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Elementary Electronics)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท ไอซีลอจิกเกท วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรจ่ายไฟ วงจรขยายสัญญาณ โดยใช้ทรานซิสเตอร์ เฟท และออปแอมป์ วงจรพัลส์ วงจรดิจิตอลพื้นฐาน การออกแบบวงจรลอจิก

รหัสวิชา : 32924159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Elementary Electronics Laboratory)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ วงจรออปแอมป์ วงจรจ่ายไฟ

รหัสวิชา : 32929059
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์ (Physics Laboratory for Applied Physics)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ

รหัสวิชา : 32930059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics)

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจำลองของอะตอม ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก อะตอมไฮโดรเจน การประยุกต์ของฟิสิกส์ยุคใหม่

รหัสวิชา : 32930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)

ความล้มเหลวของกลศาสตร์คลาสสิก กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอน ตัวดำเนินการ สมการชเรอดิงเจอร์ อนุภาคในหลุมศักย์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคทะลุผ่านกำแพงศักย์ ตัวแกว่งกวัด ฮาร์มอนิก โมเมนตัมเชิงมุม

รหัสวิชา : 32930259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์ (Computer Programming for Applied Physics)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม เทคนิค การแก้ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ การโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

รหัสวิชา : 32939059
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1 (Intermediate Physics Laboratory I)

การเคลื่อนที่เชิงเส้น การสั่นแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่ภายใต้แรงในแนวผ่านศูนย์กลาง อุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร การถ่ายเทความร้อน

รหัสวิชา : 32939159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2 (Intermediate Physics Laboratory II)

การแกว่งกวัดแบบอิสระ การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ การแกว่งกวัดแบบแอนฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดในสองพิกัด สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ ความต้านทาน สนามแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ

รหัสวิชา : 32949059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาฟิสิกส์ประยุกต์ (Seminar in Applied Physics)

ค้นคว้าหัวข้องานวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในวิชาเอกเลือก เขียนภาคนิพนธ์ และรายงานปากเปล่า

รหัสวิชา : 32949159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โครงงานฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics Project)

ทำโครงงานฟิสิกส์ประยุกต์ทางด้านการทดลอง เขียนภาคนิพนธ์ และ รายงานปากเปล่า

2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 32921059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเคลือบในสุญญากาศเบื้องต้น (Introduction to Vacuum Deposition)

แนวคิดเกี่ยวกับชั้นเคลือบและวิธีเคลือบ การเคลือบในสุญญากาศด้วยเทคนิค PVD และ CVD การหาลักษณะเฉพาะของชั้นเคลือบ การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32924259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Circuit Analysis)

ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิชัน การวิเเคราะห์ทรานเชียนท์ของวงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง การตอบสนองความถี่ ความถี่เชิงซ้อน การวิเคราะห์แบบโบด วงจรป้อนกลับ ออสซิลเลเตอร์ โครงข่ายวงจรเข้าออกสองทาง วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรแต่งรูปสัญญาณ

รหัสวิชา : 32924359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์ (Digital Electronics and Microprocessor)

วงจรตรรกะเชิงผสมและเทคนิคการลดรูป วงจรตัวเข้ารหัส วงจรตัวถอดรหัสและมัลติเพล็กเซอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงลำดับ วงจรนับ วงจรเรจิสเตอร์เลื่อน หน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับแอนาลอก สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การถอดรหัสแอดเดรส การจัดหน่วยความจำ พอรต์เข้าออก ปฏิบัติการดิจิทัลเน้นการใช้ปฏิบัติการดิจิทัล เน้นการใช้ FPGA หรือ CPLD และโปรแกรมจำลองการทำงาน

รหัสวิชา : 32926059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงาน (Enery Technology)

สถานการณ์พลังงาน แหล่งพลังงานหลัก: พลังงานฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ แหล่งพลังงานทดแทน: พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้ธรณี พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง วิวัฒนาการและการประยุกต์

รหัสวิชา : 32930359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีเชิงเลขเบื้องต้น (Introduction to Numerical method)

การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยสุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

รหัสวิชา : 32930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น (Introduction to Computational Physics)

โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีการวางโครงโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลจากการปฏิบัติการฟิสิกส์ การคำนวณเมทริกเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาทางฟิสิกส์การประมาณค่าในช่วง และการกระชับเส้นโค้ง การหาค่าอนุพันธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การแก้สมการอนุพันธ์สามัญและการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีแบบผลต่างสืบเนื่อง การสร้างตัวเลขสุ่มกับปัญหาทางเดินสุ่มในทางฟิสิกส์

รหัสวิชา : 32931059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสุญญากาศ (Vacuum Technology)

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ การไหลของก๊าซ ปรากฏการณ์ด้านกายภาพและเคมีของก๊าซที่ความดันต่ำ เครื่องสูบสุญญากาศ มาตรวัดความดันสุญญากาศ การสร้างสุญญากาศ การตรวจหารอยรั่วและการซีลด์ การออกแบบระบบสุญญากาศเบื้องต้น

รหัสวิชา : 32931159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบาง (Thin Film Technology)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการเคลือบ วิธีเคลือบและการประยุกต์ การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีระเหยสาร วิธีสปัตเตอริง วิธีไอทางเคมี สมบัติของฟิล์มบาง การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง

รหัสวิชา : 32931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคพลาสมาสำหรับการเคลือบฟิล์ม (Plasma Techniques for Film Deposition)

สถานะของพลาสมา อันตรกิริยาในพลาสมา การสร้างพลาสมาเย็น การวินิจฉัยพลาสมา พลาสมาเย็นกับการเกิดฟิล์มบาง การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีทางฟิสิกส์ภายใต้สภาวะพลาสมา การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีทางเคมีภายใต้สภาวะพลาสมา การปรับปรุงสมบัติเชิงผิวด้วยพลาสมาเย็น

รหัสวิชา : 32933059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์ (Materials Science)

โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก ความไม่สมบูรณ์ของของแข็ง โลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุผสม สมบัติของวัสดุและการประยุกต์

รหัสวิชา : 32933159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์พื้นผิว (Surface Physics)

พื้นฐานของฟิสิกส์พื้นผิว โครงสร?างทางอะตอมของพื้นผิว อุณหพลศาสตร?ของพื้นผิว การยึดติดทางกายภาพ การยึดติดทางเคมี สมบัติทางกายภาพของพื้นผิวหน?าของวัสดุ โครงสร?างผลึกและการเกิดผลึก แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส การแพร่บนพื้นผิว อันตรกิริยาระหว?างอิเล็กตรอนและพื้นผิว โครงสร?างทางทางอิเล็กทรอนิกส?ของพื้นผิว โฟนอนพื้นผิว และเทคนิคการวิเคราะห์พื้นผิว

รหัสวิชา : 32933259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ (Physical Properties of Materials)

โครงสร้างอะตอมและผลึก ความบกพร่องทางโครงสร้าง สมบัติทางความร้อน สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติการขนส่ง สมบัติทางแสง สมบัติทางแม่เหล็ก

รหัสวิชา : 32933359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization Technique)

แนวคิดเกี่ยวกับการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทันเนลลิ่งส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม

รหัสวิชา : 32934059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ (Microcontroller and Applications)

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การถอดรหัสแอดเดรสและ การขยายพอร์ท การจัดหน่วยความจำ การอินเทอร์รัพท์แบบ ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การสื่อสาร พอร์ทอนุกรม การประยุกต์งานไมโครคอนโทรลเลอร์

รหัสวิชา : 32934159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเชื่อมโยงและการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Interfacing and Control)

ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงสัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการวัดและระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับตัวรับรู้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยง ตามสภาวะเงื่อนไขสัญญาณ และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32934259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Electronics)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งาน วงจรพัลส์ ทรานสดิวเซอร์ตรวจวัดความร้อนออปโตอิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์และวงจรควบคุม การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบควบคุมวงปิด

รหัสวิชา : 32934359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ (Bioelectronics)

หลักการวัดทางชีวภาพและทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลสัญญาณ ทางชีวการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจรู้ทางชีวการแพทย์ ความรู้เบื้องต้นเครื่องมือทางชีวการแพทย์

รหัสวิชา : 32935059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซนเซอร์และเทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor and Sensor Technology)

ความรู้เบื้องต้นการวัดและเซนเซอร์ ลักษณะที่สำคัญของเซนเซอร์ หลักทางกายภาพของการตรวจวัด เซนเซอร์เชิงกล เซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์เชิงแสง ตัวรตรวจวัดรังสี เซนเซอร์ทางเคมีและชีวเคมี วัสดุและเทคโนโลยีเซนเซอร์

รหัสวิชา : 32935159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ (Principle of Analytical Instruments)

หลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ รามานสเปกโตรสโคปี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และเครื่องมืออื่นๆ

รหัสวิชา : 32936059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น (Introduction to Heat Transfer)

กฎการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนใน 1 มิติ และ 2 มิติ การพาความร้อนของ การไหลแบบลาร์มินาร์และเทอร์บูแลนด์ การแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำและวัตถุเทา และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

รหัสวิชา : 32936159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

คุณสมบัติของของไหล หลักการและสมการพื้นฐานของการไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่แรงและโมเมนตัมของของไหลในท่อ การไหลในท่อแบบลามินาร์และเทอร์บูแลนด์

รหัสวิชา : 32936259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

รังสีอาทิตย์และการถ่ายเทพลังงาน ดาราศาสตร์ของดวงอาทิตย์ ทัศนศาสตร์ของการรวมพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์

รหัสวิชา : 32937059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวัดและเครื่องมือวัดทางพลังงาน (Energy Measurement and Instrument)

หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การสอบเทียบเครื่องมือวัด หลักการของหัววัดสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง แรง ความดัน ระดับและอัตราการไหล การเชื่อมต่อและ การแสดงผลการวัดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาและการประยุกต์ใช้หัววัดสำหรับการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง แรง ความดัน และอัตราการไหล

รหัสวิชา : 32937159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economics Analysis)

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการตัดสินใจดำเนินการ กระแสเงินทุน ผลของเวลาและ อัตราดอกเบี้ย วิธีต่าง ๆ ในการประเมินทางเลือกมูลค่าต่ำสุด ระยะทำงาน มูลค่าทดแทน ภาษีและ การลดมูลค่า การตัดสินใจภายใต้ภาวะเสี่ยง แหล่งเงินทุนและผลกระทบ

รหัสวิชา : 32937259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงาน (Energy Management)

สถานการณ์พลังงาน การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ; การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การควบคุม และการรายงาน การตรวจติดตามด้านพลังงาน ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบมอเตอร์และปั้ม ระบบไอน้ำและหม้อไอน้ำ ระบบทำความเย็น ระบบระบายอากาศ กรอบอาคาร และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 32937359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอบแห้งเบื้องต้น (Introduction to Drying)

สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางกายภาพ และความร้อนของอาหารและเมล็ดพืช หลักการอบแห้ง ชนิดและการทำงานของเครื่องอบแห้ง เทคนิคการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานต่าง ๆ

รหัสวิชา : 32937459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวมวลและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Biomass and Energy Conversion)

ความหมายของชีวมวลและการถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลโดยใช้ ความร้อนและใช้ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการหมักและเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือของเสียไปเป็นเชื้อเพลิงการผลิตแอลกอฮอล์ การผลิตก๊าซชีวภาพ และกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

รหัสวิชา : 32940059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์และการประยุกต์ (Optics and Applications)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของคลื่น การแผ่กระจายคลื่น ผิวเรียบ ผิวโค้ง กระจก เลนส์บาง เลนส์หนา ความคลาด ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32942059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูงและการประยุกต์ (Advanced Vacuum Technology and Applications)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุญญากาศ การออกแบบและสร้างระบบสุญญากาศ การวิเคราะห์แก๊สคงค้างในระบบสุญญากาศ ระบบสุญญากาศสำหรับงานโลหะ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคมี อาหาร และ ภาวะเย็นยวดยิ่ง

รหัสวิชา : 32942159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบางขั้นสูงและการประยุกต์ (Advanced Thin Films Technology and Applications)

แนวคิดเกี่ยวกับการเคลือบฟิล์มบาง เทคโนโลยีการเคลือบ ฟิล์มบางแข็ง ฟิล์มบางแสง ฟิล์มบางไฟฟ้า ชั้นเคลือบสวยงาม การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32943159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน (Nanoscale Science and Technology)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน เทคนิคการเตรียมวัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์วัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน สมบัติของวัสดุนาโนและโครงสร้างนาโน การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 32943259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น (Elementary of X-ray Diffraction)

สมบัติของรังสีเอกซ์ เรขาคณิตของผลึก การเลี้ยวเบน การวัดด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสี การกำหนด เฟสด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การหาโครงสร้างของผลึก การประยุกต์เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32943359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์ (Analytical Spectroscopy)

หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี สเปกโทรโฟโตเมทรี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี เอกซ์เรย์สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี แมสสเปกโทรสโกปี

รหัสวิชา : 32944059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น (Introduction to Semiconductor Devices)

แนวคิดสำคัญฟิสิกส์ยุคใหม่ หลักการอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รอยต่อสารกึ่งตัวนำกับโลหะ รอยต่อพีเอ็น ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ความจุไฟฟ้าโลหะ-ออกไซด์-ซิลิกอน มอสเฟต

รหัสวิชา : 32944159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น (Introduction to Digital Image Processing)

พื้นฐานภาพดิจิตอล ลักษณะภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ แบบจำลองสี การแบ่งส่วนภาพ และการจับคู่แผ่นแบบ

รหัสวิชา : 32945059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณ (Computational Electromagnetics)

การใช้คอมพิวเตอร์จำลองปรากฎการณ์ต่างๆทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า และโปรแกรมประยุกต์วิธีทางตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสวิชา : 32945159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่รังสี อัลฟา บีตา แกมมา และนิวตรอน ไอโซโทปรังสี อันตรกิริยาของ รังสีกับสสาร ความปลอดภัยทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 32946059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ (Fuels and Combustion)

การจำแนกและชนิดของเชื้อเพลิง หลักการคำนวณการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง ไอน้ำและหม้อไอน้ำ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาการการเผาไหม้

รหัสวิชา : 32947059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานลม (Wind Energy)

การเกิดลม คุณสมบัติของลม การเคลื่อนที่ของกระแสลม ศักยภาพของพลังงานลม ชนิดและหลักการทำงานของกังหันลม การออกแบบกังหันลมเบื้องต้น วิวัฒนาการและการประยุกต์กังหันลม

รหัสวิชา : 32947159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร (Ocean Thermal Energy)

มหาสมุทร ศักยภาพของพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร ระบบการเปลี่ยนพลังงาน ความร้อนจากมหาสมุทรหลัก การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร วิวัฒนาการ และการประยุกต์พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร

รหัสวิชา : 32947259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ (Solar Cell and Applications)

ทฤษฎีพื้นฐานด้านสารกึ่งตัวนำและชั้นพี-เอ็น กระบวนการแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

รหัสวิชา : 32947359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบทางความร้อน (Design of Thermal System)

การออกแบบระบบพลังงาน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเครื่องมือทางด้านความร้อน การออกแบบระบบ การหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 32949259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการการเคลือบในสุญญากาศ (Vacuum Deposition Laboratory)

ระบบสุญญากาศ เครื่องเคลือบในสุญญากาศ การรั่วของสุญญากาศ การเคลือบแบบระเหยสาร การเคลือบแบบสปัตเตอริง การหาลักษณะเฉพาะของชั้นเคลือบ

รหัสวิชา : 32949359
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์ (Electronics and Scientific Instruments Laboratory)

การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ การวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร่งและทิศทาง การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบควบคุม เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 32949459
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการทางพลังงาน (Energy Laboratory)

การแผ่รังสีอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ สมบัติทางกายภาพและความร้อนของวัสดุ ความชื้นของวัสดุ การอบแห้ง แบบจำลองการอบแห้งชั้นบาง สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น กฎการเย็นตัวของนิวตัน

รหัสวิชา : 32949559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน