ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจพาณิชยนาวี) (บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชยนาวี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ สุภาภรณ์ บึงบูรพสกุล *
อาจารย์ สุรินทร์ วิชชุวงศ์ * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ สุริยะ สวนเดช * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ ยุทนา สมสอน
อาจารย์ วสวัตติ์ ทองจู
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 ด้านภาษา

รหัสวิชา : 228101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 918201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ (English for Logistics)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน โลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 999041
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999042
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 999043
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

รหัสวิชา : 999044
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Listening and Speaking for Careers)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

รหัสวิชา : 999151
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 (Korean for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 999161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 999171
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 (Japanese for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

1.2 ด้านคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 885101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.3 ด้านมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 228102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

รหัสวิชา : 245101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Information for Life Long Learning)

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น เทคนิคการปรับแต่งสารสนเทศสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการนำเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 250105
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 262121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับวัฒนธรรม (Humans and Culture)

กำเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 265109
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 423103
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking)

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

รหัสวิชา : 610101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 875194
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม (Human, Natural Resources and Environment)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรม แรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถกระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน

1.4 ด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 201101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อในชีวิตประจำวัน (Media in Everyday Life)

ลักษณะทั่วไปของสื่อในสังคมประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างของสื่อ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสื่อที่มีต่อสังคม การใช้ประโยชน์และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

รหัสวิชา : 241101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 250107
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Contemporary World Affairs)

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 262213
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

รหัสวิชา : 414101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 671101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Social Sciences)

การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 678101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Basic Knowledge of General Law)

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 875196
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่างๆ ลักษณะภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ และผลที่ตามมา การสังเกตลักษณะที่เตือนถึงการเกิดภัยพิบัติ รวมไปถึงวิธีการเฝ้าระวัง และการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกที่ส่งผลต่อโลกในอนาคต

1.5 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 302102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 309102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Natural Resources and Environment)

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพในทะเล ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

1.6 ด้านวิชาเลือกด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 107101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion)

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 107103
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ (Tobacco, Alcohol and health)

สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์

รหัสวิชา : 107106
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

รหัสวิชา : 107107
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม (Health and Beauty)

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

รหัสวิชา : 250108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มรดกทางภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom Heritage)

มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 250109
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 257102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 265108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับศาสนา (Man and Religions)

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มีต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้แก้ปัญหาชีวิต

รหัสวิชา : 265127
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความจริงและความหมายของชีวิต (Reality and Meaning of Life)

ความหมาย วิธีการทางปรัชญา และความสำคัญของปรัชญาต่อชีวิตมนุษย์ ปัญหาทางปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ

รหัสวิชา : 402402
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม (Lifestyle and Multi Cultural Learning)

ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมในระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา และแนวทางแก้ไข ระบบพหุวัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว และการประยุกต์ในชีวิตประจำวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รหัสวิชา : 402403
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 402404
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 441110
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ (Physical Education and Recreation for Fitness Promotion)

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

รหัสวิชา : 700110
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Health, Environment and Safety)

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 700111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ (Happiness and Creative Health)

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

รหัสวิชา : 710101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัยรุ่นกับความปลอดภัย (Teenagers and Safety)

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น

รหัสวิชา : 731101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 850101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 850102
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 850103
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 850104
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 850105
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 850106
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

รหัสวิชา : 850107
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 850108
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 850109
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 850110
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 850111
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 850112
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 850113
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 850114
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 850115
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 850116
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 850117
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 850118
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 850119
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 850120
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 850121
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 850122
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 850123
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 850124
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 850125
หน่วยกิต : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 257101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Knowledge on Economics)

แนวคิดและประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง การค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 664111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะจัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปี

รหัสวิชา : 665201
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก และ จริยธรรมทางการตลาด และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 668101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความเปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 668111
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 668202
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 668203
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสาร ในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และ การเขียนจดหมายในโอกาสต่างๆ

รหัสวิชา : 901332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรและการจัดการด้านศุลกากร (Taxation and Customs Management)

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากรพิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากรระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 901352
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีโดยศึกษาทั้งบริบทและวิธีพิจารณาความขอบเขตและอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึดอายัดเรือหรือสินค้ากฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือหรือสินค้าเรือโดนกันตลอดจนการเรียกค่าชดเชยค่าเสียหายและความรับผิดชอบในการชดใช้การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

รหัสวิชา : 901353
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance)

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเลลักษณะประกันภัยทาง ทะเลต่างๆการประกันภัยสินค้าทางทะเลกฎหมายประกันภัย การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรการปกป้องและคุ้มครองความรับผิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์การคิดอัตราค่าประกันภัยการคำนวณค่าสินไหมทดแทนการป้องกันการฉ้อฉล

รหัสวิชา : 902211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี (Maritime Economics)

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางทะเลประเภทขององค์การทางเรือตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือค่าใช้จ่ายการขนส่งทางทะเลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาดค่าระวางการขนส่งทางทะเลกลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่งแนวโน้มของการพัฒนาการเดินเรือในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 903121
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (General Knowledge on Business)

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 903211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีเบื้องต้น (Introduction to Maritime Business)

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญในธุรกิจการขนส่งทางเรือประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือหลักความปลอดภัยบนเรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลเรือจรและเรือประจำเส้นทางตัวกลางในธุรกิจการขนส่งทางเรือการเช่าเรือการจัดโครงสร้างของบริษัทเรือการพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต

รหัสวิชา : 903321
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น (Introduction to International Business)

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ได้แก่: ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 903331
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 1 (Shipping Finance for Maritime Business I)

ทฤษฎีแนวคิด แนวปฏิบัติด้านการเงินเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวีสถาบันการเงินและแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องประเภทของทุนแนวคิดด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 903371
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ (Ship Chartering Business)

ตลาดการเช่าเรือประเภทของการเช่าเรือแบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือเงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่างๆปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือการประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจรตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้าการคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือการคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์เอกสารและการติดต่อเช่าเรือการซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

รหัสวิชา : 903372
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี (Financial Accounting for Maritime Business)

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจพาณิชนาวี

รหัสวิชา : 903432
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 2 (Shipping Finance II)

กรอบแนวคิด ทฤษฎีแนวทางและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวีตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 903471
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime Business Transaction)

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวีธุรกรรมในการ ส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้าการชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 904271
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย (History of Thai Maritime Business)

การขนส่งทางน้ำเป็นรากฐานการพัฒนาการค้าของประเทศไทย บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์การค้าทางน้ำของไทยเรือสินค้าชนิดต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆวิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทยรวมถึงประวัติศาสตร์พาณิชยนาวีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลก

รหัสวิชา : 904272
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือและเทคโนโลยี (Port Management and Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้าการกำหนดราคาค่าภาระกฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ แนวคิดในการจัดการท่าเรือประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศองค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ

รหัสวิชา : 904372
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2 (Cargo Ships and their Characteristic II)

พื้นฐานความรู้ลมทะเลคลื่นและการจำแนกความรุนแรงเรืออนุพันธุ์ในวงการพาณิชยนาวีความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือวัฎจักรการออกแบบเรือพัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคตระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือจุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

รหัสวิชา : 904373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operation)

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือได้แก่การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้าการรับและส่งมอบสินค้าการวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือและการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 904382
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Maritime Transport and Logistics)

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางทะเลกฎข้อบังคับต่างๆในการจองระวาง และการเช่าเรือการวางแผนและการดำเนินงานขนส่งสินค้าองค์กรและผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือการบริหารงานของบริษัทเดินเรือพาณิชย์การจัดการโซ่อุปทานการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด การวางแผนระบบการจัดส่งกำลังบำรุง

รหัสวิชา : 904471
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ (Maritime Cargo Operations)

องค์การในการจัดหาสินค้าจัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักการจัดเก็บสินค้าอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือและการขนถ่ายสินค้าลงและขึ้นจากเรือ

รหัสวิชา : 904481
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 905341
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางพาณิชยนาวี (Maritime Electronic Commerce)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การเสนอขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสั่งซื้อสินค้าและการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 905371
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1 (Cargo Ships and their Characteristic I)

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือการจำแนกประเภทเรือองค์กรทางเรือ เสถียรภาพและการลอยการบ่งบอกความจุและขนาดของเรือความแข็งแรงของเรือโครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบตัวเรือ

รหัสวิชา : 905421
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี (Maritime Information Technology)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบการสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีระบบการควบคุมการจราจรทางทะเลอุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด

รหัสวิชา : 905441
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปด้านพาณิชยนาวี (Maritime Software Application)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆกับงานธุรกิจพาณิชยนาวีฐานข้อมูลเบื้องต้นและการออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจพาณิชยนาวีนิสิตจะต้องจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของตน

รหัสวิชา : 907331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการแนวคิดปัจจัยแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรกลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนการสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาและการฝึกอบรมการบริหารค่าตอบแทนการวิเคราะห์และประเมินค่างานการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 907421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operations Management)

การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิตกลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 907422
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management)

ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้าการสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทางระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

รหัสวิชา : 908453
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี (Selected Topics in Maritime Business)

หัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

รหัสวิชา : 909401
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)

การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 909402
หน่วยกิต : 6(0-30-6)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 909403
หน่วยกิต : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 1 (Internship 1)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 909404
หน่วยกิต : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 2 (Internship 2)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเพิ่มเติม

รหัสวิชา : 909458
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางพาณิชยนาวีโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางพาณิชยนาวีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 917324
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 917431
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Quantitative Methods for Logistics Management)

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคการพยากรณ์

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 918371
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 1 (English for Maritime Business I)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 918372
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 2 (English for Maritime Business II)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908203

รหัสวิชา : 918373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 3 (English for Maritime Business III)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908204เพื่อใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 903321
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น (Introduction to International Business)

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ได้แก่: ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 903372
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี (Financial Accounting for Maritime Business)

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจพาณิชนาวี

รหัสวิชา : 903432
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 2 (Shipping Finance II)

กรอบแนวคิด ทฤษฎีแนวทางและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวีตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 904372
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2 (Cargo Ships and their Characteristic II)

พื้นฐานความรู้ลมทะเลคลื่นและการจำแนกความรุนแรงเรืออนุพันธุ์ในวงการพาณิชยนาวีความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือวัฎจักรการออกแบบเรือพัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคตระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือจุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

รหัสวิชา : 904373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ (Port Operation)

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือได้แก่การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้าการรับและส่งมอบสินค้าการวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือและการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 904471
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ (Maritime Cargo Operations)

องค์การในการจัดหาสินค้าจัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักการจัดเก็บสินค้าอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือและการขนถ่ายสินค้าลงและขึ้นจากเรือ

รหัสวิชา : 905341
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางพาณิชยนาวี (Maritime Electronic Commerce)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การเสนอขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสั่งซื้อสินค้าและการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 905441
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปด้านพาณิชยนาวี (Maritime Software Application)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆกับงานธุรกิจพาณิชยนาวีฐานข้อมูลเบื้องต้นและการออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจพาณิชยนาวีนิสิตจะต้องจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของตน

รหัสวิชา : 907331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการแนวคิดปัจจัยแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรกลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนการสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาและการฝึกอบรมการบริหารค่าตอบแทนการวิเคราะห์และประเมินค่างานการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

รหัสวิชา : 907422
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management)

ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้าการสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทางระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

รหัสวิชา : 908453
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี (Selected Topics in Maritime Business)

หัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

รหัสวิชา : 909401
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)

การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 909402
หน่วยกิต : 6(0-30-6)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 909403
หน่วยกิต : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 1 (Internship 1)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 909404
หน่วยกิต : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 2 (Internship 2)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเพิ่มเติม

รหัสวิชา : 918371
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 1 (English for Maritime Business I)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

รหัสวิชา : 918372
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 2 (English for Maritime Business II)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908203

รหัสวิชา : 918373
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 3 (English for Maritime Business III)

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908204เพื่อใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ