ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 40 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฉัตรกมล สิงห์น้อย * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 43551159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics for Behavioral Research)

หลักการทางสถิติศาสตร์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของสถิติศาสตร์บรรยาย และสถิติศาสตร์อนุมาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะ สถิติศาสตร์นันพาราเมตริกซ์ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 86052159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาและโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา (Physiology and Nutrition in Exercise and Sport)

การประยุกต์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาและโภชนาการในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าในในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา : 86052259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Medicine in Exercise and Sport)

การประยุกต์องค์ความรู้ทางเวชศาสตร์ในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าในในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา : 86055159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Research Methods in Exercise and Sport Science)

หลักและวิธีการวิจัยทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จรรยาบรรณในการทำวิจัย กระบวนการในการทำวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัย การสังเคราะห์ผลงานวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน

รหัสวิชา : 86056159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Psychology in Exercise and Sport)

การประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าใจในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

รหัสวิชา : 86061159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1 (Seminar in Exercise and Sport Science 1)

ศึกษางานวิจัย ข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับสรีรวิทยา เวชศาสตร์ โภชนาศาสตร์ และ ชีวกลศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกลไก หลักและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารและจัดการการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 86061259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2 (Seminar in Exercise and Sport Science 2)

การนำเสนอและร่วมอภิปราย รายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ การเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อการนำเสนอสู่ที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและนานาชาติ และการจัดสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 86152159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย (Growth, Development and Aging of Physical Fitness)

การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย การคงสภาพและการถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น อายุตามปฏิทินและอายุเชิงชีวภาพ ความยืนยาวของชีวิต

รหัสวิชา : 86153159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬาของช่วงชีวิต (Exercise and Sport Physiology and Nutrition for Lifespan)

ภาวะโภชนาการ ตลอดช่วงวัยของชีวิต ผลของพฤติกรรมทางการคิด ผลต่อโรคเรื้อรัง ภาวะโภชนาการกับกีฬาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ปฏิกิริยาของอาหารกับการออกกำลังกาย การสร้างพลังงานมาใช้โดยการสร้างขึ้นใหม่ อัตราความชุก และอัตราความเสี่ยง ระบาดวิทยาทางโภชนาการของการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 86155159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย (Physiological Testing, Exercise Prescription and Program Development)

หลัก วิธีการ และปฏิบัติการการทดสอบตลอดจนการประเมินสมรรถภาพทางกายของบุคคลทั่วไปและนักกีฬาที่มีความสามารถสูง หลักและวิธีการกำหนดความหนัก ความนาน และความถี่ของการฝึก การพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน

รหัสวิชา : 86162159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย (Adaptive Exercise Physiology)

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวเชิงกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้ที่ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเน้นที่เด็ก คนวัยกลางคน สตรี และผู้สูงวัย บทบาทของการออกกำลังกายในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

รหัสวิชา : 86164159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การฝึกสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา (Training for Exercise and Sport)

ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีในรายละเอียดและแนวทางและฝึกเชิงสรีรวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของร่างกายสำหรับแข่งขันกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก

รหัสวิชา : 86164259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ (Exercise Training Programs For Persons with Special Needs)

หลักการ ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและวิธีการของการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ สตรีก่อนและหลังคลอด ผู้สูงวัย ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด ผู้ที่ต้องใช้แรงกายในการประกอบอาชีพ และผู้ที่งานประจำไม่เอื้ออำนวยที่จะมีเวลาสำหรับการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 86164359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย (Exercise and Hypokinetic Diseases)

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับสาเหตุของโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย บทบาทของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคเหล่านั้น การออกกำลังกายกับการมีอายุที่ยืนยาว

รหัสวิชา : 86168159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (Independent Study in Exercise Physiology)

หลักการ ทฤษฎี เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

รหัสวิชา : 86255159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Test and Evaluation in Exercise and Sport Psychology)

การวิเคราะห์วิธีการประเมินผลและแบบทดสอบทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่ถูกพัฒนาใช้กับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนักกีฬาทั้งในและนอกสนามกีฬา

รหัสวิชา : 86256159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์ (Applied Exercise and Sport Psychology)

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ประเด็น ปัญหา วิธีการนำทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม การแข่งขันและการสร้างทีมกีฬา

รหัสวิชา : 86256259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา (Social Psychology in Exercise and Sport)

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์งานวิจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

รหัสวิชา : 86258159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Counseling Theory and Techniques in Exercise and Sport Psychology)

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มต่างๆ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีมนุษยนิยม และการประยุกต์ในการออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 86266359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความเครียดทางการกีฬา (Sport Stress Management)

ศึกษาสาเหตุของความเครียด ทฤษฎีของความเครียด ผลของความเครียด อาการแสดงของความเครียด วิธีการต่างๆในการจัดการกับความเครียด การทดสอบระดับความเครียด และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ได้จริงกับการกีฬา

รหัสวิชา : 86266459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬา (Motivation in Exercise and Sport)

การนำหลักการและเหตุผลทางด้านจิตวิทยาสังคมมาอธิบายถึงบทบาทของการมองและการประเมินตนเอง การคิดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมสถานการณ์ออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 86268259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การให้คำปรึกษากลุ่มทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Group counseling in Exercise and Sport Psychology)

หลักการ ทฤษฎีและประเภทของการปรึกษากลุ่ม บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของสมาชิกกลุ่ม การจัดกระบวนการและการฝึกทักษะต่างๆ ของการปรึกษากลุ่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

รหัสวิชา : 86268359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Independent Study of Exercise and Sport Psychology)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิต

รหัสวิชา : 86308259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Practicum in Professional)

การฝึกประสบการณ์การสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬาในสถานประกอบการออกกำลังกายและกีฬา การประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา และผู้มาออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 86354159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการและวิธีการเป็นผู้สอนการออกกำลังกายและการกีฬา (Principle and Technique of Instructor in Exercise and Sport)

หลักการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา วิธีการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ

รหัสวิชา : 86354259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนในการออกกำลังกายและการกีฬา (Learning Theory and Instruction in Exercise and Sport Pedagogy)

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและ การกีฬา วิธีการ รูปแบบและองค์ประกอบการสอน การวิเคราะห์และการแปลความหมายของกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยด้านการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 86361259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาในการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา (Graduate Seminar in Exercise and Sport Pedagogy)

องค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา ประเด็นปัจจุบัน การพัฒนา การเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีต่อการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสัมมนา อภิปราย

รหัสวิชา : 86365159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา (Assessment in Exercise and Sport Pedagogy)

หลักและวิธีการทดสอบ ประเมินผล การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือการทดสอบการออกกำลังกาย และสมรรถนะทางกีฬา ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การประเมินผลการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 86366159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา (Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport)

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก คุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น กีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 86366259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรม และผู้นำในวิชาชีพการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา (Ethics and Leadership of Professional in Exercise and Sport Pedagogy)

มาตรฐานในด้านจริยธรรมในวิชาชีพทางการกีฬา ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา คุณธรรมในวิชาชีพ ลักษณะภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในวิชาชีพ การตัดสินใจ การใช้อำนาจ

รหัสวิชา : 86368159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Independent Study in Exercise and Sport Pedagogy)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 86454159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา (Management in Exercise and Sport)

หลักการและกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา โครงสร้างหน้าที่ของการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา กลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรการกีฬา การประเมินความเสี่ยง การประเมินตนเองขององค์กร

รหัสวิชา : 86454259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก สถานกีฬาและนันทนาการ (Sports Recreation Facilities and Venue Management)

หลักการจัดการสถานกีฬาและสถานนันทนาการ การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การต่อเติม การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาและการจัดการสวนสาธารณะ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา และการสันทนาการ

รหัสวิชา : 86455159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา (Research in Exercise and Sport Management)

หลักการและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา สถิติการวิจัย ผลการศึกษาผลงานวิจัย ปัญหาเฉพาะด้านการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา การปฏิบัติการวิจัย

รหัสวิชา : 86456159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎ กติกา และกฎหมายเกี่ยวกับกีฬา (Rules, Regulation and Legal Aspects in Sports)

ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา ข้อบังคับทางกีฬา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการบริหารจัดการกีฬา

รหัสวิชา : 86456259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรม และภาวะผู้นำในวิชาชีพบริหารจัดการการกีฬา (Ethics and Leadership in Sport Management Profession)

จริยธรรมในวิชาชีพทางการกีฬา และการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา สมรรถนะ ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ คุณธรรมในวิชาชีพ ลักษณะภาวะผู้นำ ลักษณะการตัดสินความผิดหรือถูกในพฤติกรรมของผู้บริหารจัดการกีฬา นักกีฬา โค้ช ผู้ชม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

รหัสวิชา : 86464159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา (Sport Industry and Sport Tourism Managemen)

t หลักการอุตสาหกรรมกีฬา หลักการทางการท่องเที่ยวทางการกีฬา การจัดการอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวทางการกีฬาในมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางการกีฬาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางการกีฬา

รหัสวิชา : 86464259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาและบริหารโครงการ (Project Development and Management)

หลักการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการ แนวคิด และวิธีการบริหารเพื่อพัฒนา บริหารการดำเนินโครงการ

รหัสวิชา : 86466159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจและการตลาดด้านการออกกำลังกายและการกีฬา (Business and Marketing in Exercise and Sport)

หลักการ การตลาด การเงิน การให้การสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การตลาดทางการกีฬา สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา การบริหารส่วนประสมทางการตลาด งบการเงิน การนำข้อมูลทางการเงินและการตลาดไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

รหัสวิชา : 86466259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา (Olympic Education and Socio-Cultural Contexts in Sport)

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก การศึกษาและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น การเข้าใจกีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 86468159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา (Independent Study of Exercise and Sport Administration and Management)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 86552159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พัฒนาการของผู้สูงอายุ (Aging Development)

ทฤษฎีของการสูงอายุ หลักการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ความคิด สังคม และอารมณ์ที่มีต่อพัฒนาการตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของวัย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและช่วงวัยที่สูงสุด

รหัสวิชา : 86554159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมทางกาย ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (Physical Activity, Wellness in Gerontology)

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย สุขภาพ การสูงวัยและการมีชีวิตยืนยาว การตอบสนองและการปรับตัวต่อการฝึกออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ข้อจำกัดของการออกกำลังกายและผลต่อการฝึกแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิกในกลุ่มของผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 86556159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาในประเด็นผู้สูงอายุ (Perspectives in Gerontology)

การศึกษาศาสตร์ของผู้สูงอายุที่มีเนื้อหาหลักในการนำความรู้ของ การสูงวัย การมีอายุยืนยาว โดยครอบคลุมเนื้อหาของสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยด้านการมีชีวิตอยู่และความตาย หลักการ และประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาช่วงชีวิต ธรรมชาติ ครรลองของชีวิตที่เกิดจากกาลเวลา สถานที่และครอบครัว การศึกษาเกี่ยวกับชีวิต บุคคลและกลุ่มชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม นโยบายและวัฒนธรรม การสูงวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การคงไว้ซึ่งความอิสระส่วนบุคคล

รหัสวิชา : 86561159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสัมมนาในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (Seminar in Exercise Gerontology)

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายในผู้สูงวัยและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การอภิปราย เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและการเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีต่อกลุ่มผู้สูงวัย

รหัสวิชา : 86562159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย (Growth, Development and Aging of Physical Fitness)

การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย การคงสภาพและการถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น อายุตามปฏิทินและอายุเชิงชีวภาพ ความยืนยาวของชีวิต

รหัสวิชา : 86564159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise Prescription Program in Gerontology)

หลักการทดสอบสมรรถภาพ ประเมินผลและการออกแบบการออกกำลังกาย การเขียนใบสั่งการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 86564259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเป็นผู้นำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Eexercise Leaders in Gerontology)

การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและกลุ่ม การประยุกต์จิตวิทยาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย การออกแบบและประยุกต์ นวัตกรรมทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 86568159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การศึกษาอิสระทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Independent Study in Exercise Gerontology)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 86069959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หรือการกีฬาตามกระบวนการของการวิจัยที่สมบูรณ์