ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 40 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรกมล สิงห์น้อย * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ * วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43551159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการทางสถิติศาสตร์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของสถิติศาสตร์บรรยาย และสถิติศาสตร์อนุมาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะ สถิติศาสตร์นันพาราเมตริกซ์ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 86052159
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาและโภชนาการการออกกำลังกายและการกีฬา

การประยุกต์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาและโภชนาการในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าในในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

Course codes : 86052259
Credit : 2(2-0-4)
เวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

การประยุกต์องค์ความรู้ทางเวชศาสตร์ในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าในในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

Course codes : 86055159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักและวิธีการวิจัยทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จรรยาบรรณในการทำวิจัย กระบวนการในการทำวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัย การสังเคราะห์ผลงานวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน

Course codes : 86056159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

การประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในบริบทของการออกกำลังกายและการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ เข้าใจในหลักวิชา และรู้วิธีการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

Course codes : 86061159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1

ศึกษางานวิจัย ข้อค้นพบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับสรีรวิทยา เวชศาสตร์ โภชนาศาสตร์ และ ชีวกลศาสตร์ของการออกกำลังกายและการกีฬา จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกลไก หลักและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารและจัดการการกีฬา โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ความเข้าใจในผลของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

Course codes : 86061259
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2

การนำเสนอและร่วมอภิปราย รายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ การเตรียมรายงานการวิจัยเพื่อการนำเสนอสู่ที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและนานาชาติ และการจัดสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

Course codes : 86152159
Credit : 2(2-0-4)
การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย

การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย การคงสภาพและการถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น อายุตามปฏิทินและอายุเชิงชีวภาพ ความยืนยาวของชีวิต

Course codes : 86153159
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาโภชนาการทางการออกกำลังกายและการกีฬาของช่วงชีวิต

ภาวะโภชนาการ ตลอดช่วงวัยของชีวิต ผลของพฤติกรรมทางการคิด ผลต่อโรคเรื้อรัง ภาวะโภชนาการกับกีฬาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ปฏิกิริยาของอาหารกับการออกกำลังกาย การสร้างพลังงานมาใช้โดยการสร้างขึ้นใหม่ อัตราความชุก และอัตราความเสี่ยง ระบาดวิทยาทางโภชนาการของการออกกำลังกาย

Course codes : 86155159
Credit : 2(1-2-3)
การทดสอบเชิงสรีรวิทยา การกำหนดและพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย

หลัก วิธีการ และปฏิบัติการการทดสอบตลอดจนการประเมินสมรรถภาพทางกายของบุคคลทั่วไปและนักกีฬาที่มีความสามารถสูง หลักและวิธีการกำหนดความหนัก ความนาน และความถี่ของการฝึก การพัฒนาโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน

Course codes : 86162159
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวเชิงกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้ที่ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเน้นที่เด็ก คนวัยกลางคน สตรี และผู้สูงวัย บทบาทของการออกกำลังกายในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

Course codes : 86164159
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา

ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีในรายละเอียดและแนวทางและฝึกเชิงสรีรวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของร่างกายสำหรับแข่งขันกีฬาแอโรบิกและแอนแอโรบิก

Course codes : 86164259
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกออกกำลังกายสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ

หลักการ ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและวิธีการของการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ สตรีก่อนและหลังคลอด ผู้สูงวัย ผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด ผู้ที่ต้องใช้แรงกายในการประกอบอาชีพ และผู้ที่งานประจำไม่เอื้ออำนวยที่จะมีเวลาสำหรับการออกกำลังกาย

Course codes : 86164359
Credit : 2(2-0-4)
การออกกำลังกายและโรคจากการขาดการออกกำลังกาย

วิเคราะห์ในรายละเอียดงานวิจัยปัจจุบันเกี่ยวกับสาเหตุของโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย บทบาทของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคเหล่านั้น การออกกำลังกายกับการมีอายุที่ยืนยาว

Course codes : 86168159
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

หลักการ ทฤษฎี เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ที่เป็นความสนใจของนิสิตแต่ละคน ทั้งนี้เพราะรายวิชาต่างๆที่ศึกษาในหลักสูตรนี้อาจมิได้กล่าวถึงหัวข้อนั้นๆ ไว้ในรายละเอียด

Course codes : 86255159
Credit : 2(2-0-4)
การทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

การวิเคราะห์วิธีการประเมินผลและแบบทดสอบทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาที่ถูกพัฒนาใช้กับการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนักกีฬาทั้งในและนอกสนามกีฬา

Course codes : 86256159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ ประเด็น ปัญหา วิธีการนำทฤษฎี และผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬามาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม การแข่งขันและการสร้างทีมกีฬา

Course codes : 86256259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคมสำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์งานวิจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Course codes : 86258159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มต่างๆ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีมนุษยนิยม และการประยุกต์ในการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86266359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการความเครียดทางการกีฬา

ศึกษาสาเหตุของความเครียด ทฤษฎีของความเครียด ผลของความเครียด อาการแสดงของความเครียด วิธีการต่างๆในการจัดการกับความเครียด การทดสอบระดับความเครียด และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ได้จริงกับการกีฬา

Course codes : 86266459
Credit : 2(2-0-4)
แรงจูงใจในการออกกำลังกายและการกีฬา

การนำหลักการและเหตุผลทางด้านจิตวิทยาสังคมมาอธิบายถึงบทบาทของการมองและการประเมินตนเอง การคิดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมสถานการณ์ออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86268259
Credit : 2(1-2-3)
การให้คำปรึกษากลุ่มทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการ ทฤษฎีและประเภทของการปรึกษากลุ่ม บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของสมาชิกกลุ่ม การจัดกระบวนการและการฝึกทักษะต่างๆ ของการปรึกษากลุ่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

Course codes : 86268359
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิต

Course codes : 86308259
Credit : 2(0-4-2)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์การสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬาในสถานประกอบการออกกำลังกายและกีฬา การประยุกต์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา และผู้มาออกกำลังกาย

Course codes : 86354159
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและวิธีการเป็นผู้สอนการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา วิธีการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ

Course codes : 86354259
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนในการออกกำลังกายและการกีฬา

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและ การกีฬา วิธีการ รูปแบบและองค์ประกอบการสอน การวิเคราะห์และการแปลความหมายของกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยด้านการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86361259
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาในการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

องค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา ประเด็นปัจจุบัน การพัฒนา การเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีต่อการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสัมมนา อภิปราย

Course codes : 86365159
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินผลการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักและวิธีการทดสอบ ประเมินผล การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือการทดสอบการออกกำลังกาย และสมรรถนะทางกีฬา ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การประเมินผลการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

Course codes : 86366159
Credit : 2(2-0-4)
โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก คุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น กีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 86366259
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรม และผู้นำในวิชาชีพการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา

มาตรฐานในด้านจริยธรรมในวิชาชีพทางการกีฬา ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพการสอนการออกกำลังกายและการกีฬา คุณธรรมในวิชาชีพ ลักษณะภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในวิชาชีพ การตัดสินใจ การใช้อำนาจ

Course codes : 86368159
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 86454159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการและกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา โครงสร้างหน้าที่ของการจัดการเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬา กลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรการกีฬา การประเมินความเสี่ยง การประเมินตนเองขององค์กร

Course codes : 86454259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก สถานกีฬาและนันทนาการ

หลักการจัดการสถานกีฬาและสถานนันทนาการ การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การต่อเติม การควบคุมการก่อสร้าง การบำรุงรักษาและการจัดการสวนสาธารณะ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา และการสันทนาการ

Course codes : 86455159
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการและวิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา สถิติการวิจัย ผลการศึกษาผลงานวิจัย ปัญหาเฉพาะด้านการวิจัยทางการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา การปฏิบัติการวิจัย

Course codes : 86456159
Credit : 2(2-0-4)
กฎ กติกา และกฎหมายเกี่ยวกับกีฬา

ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา ข้อบังคับทางกีฬา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการบริหารจัดการกีฬา

Course codes : 86456259
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรม และภาวะผู้นำในวิชาชีพบริหารจัดการการกีฬา

จริยธรรมในวิชาชีพทางการกีฬา และการบริหารจัดการการออกกำลังกายและการกีฬา สมรรถนะ ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ คุณธรรมในวิชาชีพ ลักษณะภาวะผู้นำ ลักษณะการตัดสินความผิดหรือถูกในพฤติกรรมของผู้บริหารจัดการกีฬา นักกีฬา โค้ช ผู้ชม และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

Course codes : 86464159
Credit : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา

t หลักการอุตสาหกรรมกีฬา หลักการทางการท่องเที่ยวทางการกีฬา การจัดการอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวทางการกีฬาในมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางการกีฬาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางการกีฬา

Course codes : 86464259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาและบริหารโครงการ

หลักการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการ แนวคิด และวิธีการบริหารเพื่อพัฒนา บริหารการดำเนินโครงการ

Course codes : 86466159
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจและการตลาดด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

หลักการ การตลาด การเงิน การให้การสนับสนุนด้านการออกกำลังกายและการกีฬา การจัดการสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การตลาดทางการกีฬา สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา การบริหารส่วนประสมทางการตลาด งบการเงิน การนำข้อมูลทางการเงินและการตลาดไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

Course codes : 86466259
Credit : 2(2-0-4)
โอลิมปิกศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมการกีฬา

ประวัติ หลักการและทฤษฎีทางสังคม วัฒนธรรมทางการกีฬา ประวัติโอลิมปิกสมัยโบราณและโอลิมปิกสมัยใหม่ อุดมการณ์โอลิมปิก การศึกษาและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกิจการโอลิมปิก วิธีการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านคุณค่าของโอลิมปิก การเล่นกีฬาอย่างสุภาพถูกต้อง การยอมรับผู้อื่น การเข้าใจกีฬานานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง เกม กีฬา และกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 86468159
Credit : 2(1-2-3)
การศึกษาอิสระทางการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 86552159
Credit : 2(2-0-4)
พัฒนาการของผู้สูงอายุ

ทฤษฎีของการสูงอายุ หลักการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ความคิด สังคม และอารมณ์ที่มีต่อพัฒนาการตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของวัย ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและช่วงวัยที่สูงสุด

Course codes : 86554159
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมทางกาย ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย สุขภาพ การสูงวัยและการมีชีวิตยืนยาว การตอบสนองและการปรับตัวต่อการฝึกออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ข้อจำกัดของการออกกำลังกายและผลต่อการฝึกแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิกในกลุ่มของผู้สูงอายุ

Course codes : 86556159
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาในประเด็นผู้สูงอายุ

การศึกษาศาสตร์ของผู้สูงอายุที่มีเนื้อหาหลักในการนำความรู้ของ การสูงวัย การมีอายุยืนยาว โดยครอบคลุมเนื้อหาของสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่และการวิจัยด้านการมีชีวิตอยู่และความตาย หลักการ และประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาช่วงชีวิต ธรรมชาติ ครรลองของชีวิตที่เกิดจากกาลเวลา สถานที่และครอบครัว การศึกษาเกี่ยวกับชีวิต บุคคลและกลุ่มชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม นโยบายและวัฒนธรรม การสูงวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การคงไว้ซึ่งความอิสระส่วนบุคคล

Course codes : 86561159
Credit : 2(2-0-4)
การสัมมนาในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายในผู้สูงวัยและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การอภิปราย เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันและการเผชิญหน้ากับปัญหาที่มีต่อกลุ่มผู้สูงวัย

Course codes : 86562159
Credit : 2(2-0-4)
การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย

การเจริญเติบโต พัฒนาการของร่างกายและสมรรถภาพทางกาย การคงสภาพและการถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น อายุตามปฏิทินและอายุเชิงชีวภาพ ความยืนยาวของชีวิต

Course codes : 86564159
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

หลักการทดสอบสมรรถภาพ ประเมินผลและการออกแบบการออกกำลังกาย การเขียนใบสั่งการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

Course codes : 86564259
Credit : 2(2-0-4)
การเป็นผู้นำการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั้งรายบุคคลและกลุ่ม การประยุกต์จิตวิทยาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย การออกแบบและประยุกต์ นวัตกรรมทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

Course codes : 86568159
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาอิสระทางการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 86069959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หรือการกีฬาตามกระบวนการของการวิจัยที่สมบูรณ์