ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) (ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ บัวหล้า *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ อนันทนาธร *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67450159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง

การประเมินศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อการ กำหนดยุทธศาสตร์ เทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านต่างๆ ของประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงต่างๆ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลยุทธศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67450259
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมในอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน

2 หมวดวิชาแกน

Course codes : 67451159
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษา

ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ความมั่นคงแบบองค์รวม ความมั่นคงทั่วไป ความมั่นคงทางธุรกรรม ความมั่นคงร่วมกัน ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง

Course codes : 67456159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานภาครัฐและความมั่นคง และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐกับความมั่นคงในอนาคต

Course codes : 67457159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67452159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์ทรัพยากรด้าน ความมั่นคง สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทั้งในและระหว่างประเทศ หลักการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์

Course codes : 67452259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ

แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เทคนิคการจำแนกความต้องการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการนำนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ การประเมินความสำเร็จของนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ

Course codes : 67452359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

สถานการณ์และทรัพยากรเพื่อความมั่นคง องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธีในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับความมั่นคงแบบดั่งเดิมและความมั่นคงในรูปแบบใหม่

Course codes : 67468159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงต่อกรณีศึกษา การอภิปราย การศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงลึก การวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่

4 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 67462459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462759
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

Course codes : 67462859
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

Course codes : 67462959
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Course codes : 67463159
Credit : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

Course codes : 67468259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

Course codes : 67468359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

5 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 67469959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67450159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง

การประเมินศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อการ กำหนดยุทธศาสตร์ เทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านต่างๆ ของประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงต่างๆ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลยุทธศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67450259
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมในอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน

2 หมวดวิชาแกน

Course codes : 67451159
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษา

ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ความมั่นคงแบบองค์รวม ความมั่นคงทั่วไป ความมั่นคงทางธุรกรรม ความมั่นคงร่วมกัน ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง

Course codes : 67456159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานภาครัฐและความมั่นคง และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐกับความมั่นคงในอนาคต

Course codes : 67457159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67452159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์ทรัพยากรด้าน ความมั่นคง สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทั้งในและระหว่างประเทศ หลักการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์

Course codes : 67452259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ

แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เทคนิคการจำแนกความต้องการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการนำนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ การประเมินความสำเร็จของนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ

Course codes : 67452359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

สถานการณ์และทรัพยากรเพื่อความมั่นคง องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธีในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับความมั่นคงแบบดั่งเดิมและความมั่นคงในรูปแบบใหม่

Course codes : 67468159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงต่อกรณีศึกษา การอภิปราย การศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงลึก การวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่

4 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 67462459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462759
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

Course codes : 67462859
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

Course codes : 67462959
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Course codes : 67463159
Credit : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

Course codes : 67468259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

Course codes : 67468359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

5 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 67469859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษารายกรณีหรืองานเรียบเรียงหรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร

1 และให้เลือกศึกษาวิชาต่อไปนี้อีก 6 หน่วยกิต (โดยไม่ให้ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษาในหมวดวิชาเลือก)

Course codes : 67462459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

Course codes : 67462759
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

Course codes : 67462859
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

Course codes : 67462959
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

Course codes : 67463159
Credit : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

Course codes : 67468259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

Course codes : 67468359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น