ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) (ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Bokyung You *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ สาโรจน์ *
อาจารย์ ณัฐวรรณ สินาโรจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี ลาภรุ่งเรือง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

Course codes : 23411159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 1

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ ประมาณ 300 คำ

Course codes : 23411259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 2

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

Course codes : 23412159
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาเกาหลี 1

ทักษะฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 23412259
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 2

ทักษะฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่มีระดับยากขึ้น ซึ่ง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

Course codes : 23418159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและชาวเกาหลีในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม สังคมและการศึกษา

Course codes : 23421359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 3

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับกลาง และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

Course codes : 23421459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 4

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับกลางที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

Course codes : 23422359
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 3

ทักษะฟังพูดภาษาเกาหลีโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่อยู่ในระดับกลาง

Course codes : 23422459
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 4

ทักษะฟังพูดภาษาเกาหลีโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่อยู่ในระดับกลางที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

Course codes : 23423159
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาเกาหลี 1

ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี กลวิธีการอ่านจากข้อความ นิทาน เรื่องราว บทความสั้นๆ

Course codes : 23423259
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาเกาหลี 2

การอ่านข้อความที่มีประโยคซับซ้อนและยากขึ้น ตลอดจนความยาวของข้อความจะเพิ่มขึ้น ฝึกการอ่านเก็บใจความอย่างรวดเร็ว

Course codes : 23424159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาเกาหลี

การเขียนประโยคหลากหลายรูปแบบในโอกาสต่างๆ โดยเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายๆ และซับซ้อนขึ้นไปตามลำดับ

Course codes : 23426159
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 1

กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี

Course codes : 23431559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 5

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับสูง การใช้สำนวนต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 คำ

Course codes : 23431659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 6

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับสูง การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดี และคำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 คำ

Course codes : 23432559
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 5

การฟังพูดภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ นำเสนอในเชิงวิชาการได้

Course codes : 23432659
Credit : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 6

การฟังพูดภาษาเกาหลีในโอกาสต่างๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที และการอภิปราย

Course codes : 23433359
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านสารสนเทศเกาหลี

การอ่านข้อเขียนลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสารสนเทศต่างๆ รูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว และบทความ

Course codes : 23434259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ

ทักษะการเขียน โดยใช้ทักษะการฟัง พูด และ อ่าน ประกอบ การเขียนโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์สารจากสื่อต่าง ๆ เพื่อแสดงทรรศนะ

Course codes : 23435159
Credit : 3(3-0-6)
การแปลเกาหลี – ไทย 1

ทฤษฎี หลักการแปลขั้นพื้นฐาน ฝึกแปลคำ ประโยค ย่อหน้า ข้อความสั้นๆ จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เน้นความถูกต้อง

Course codes : 23436259
Credit : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 2

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง การนำไวยากรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างประโยคที่มีความหลากหลายได้

Course codes : 23436359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเสียงและหน่วยคำภาษาเกาหลี

ระบบเสียง และกฎการออกเสียงภาษาเกาหลี โครงสร้างของคำ การสร้างคำใหม่ และ ความสัมพันธ์ของคำกับบริบท

Course codes : 23436459
Credit : 3(3-0-6)
วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี

โครงสร้างและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในประโยคภาษาเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับความหมาย ความหมายของหน่วยภาษา ระดับคำ วลี ปัจจัยที่มีผลกับความหมาย

Course codes : 23438259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเกาหลี

วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ในด้านประเพณี ความเชื่อ ศาสนาและปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความคิด และค่านิยมของชาวเกาหลี

Course codes : 23438359
Credit : 3(3-0-6)
เกาหลีปัจจุบัน

เรื่องราวของประเทศและชาวเกาหลีโดยทั่วไปอันจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวเกาหลี

Course codes : 23441759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 7

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีในระดับสูงขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 400 คำ

Course codes : 23441859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 8

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีในระดับสูงและซับซ้อน จนสามารถใช้ภาษาสื่อในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ได้ และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 400 คำ

Course codes : 23441959
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาเกาหลี

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นหลัก

Course codes : 23442759
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 1

การฟังพูดภาษาเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแนะนำตัว แนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์ และมารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

Course codes : 23442859
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 2

การฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และวิถีทางธุรกิจรวมทั้งเข้าใจการใช้ภาษา และความรู้สึกนึกคิดของชาวเกาหลี ในเชิงธุรกิจ

Course codes : 23442959
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ

การฝึกใช้คำ สำนวน และรูปแบบภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสารสนเทศ เพื่อให้สามารถโต้ตอบและสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Course codes : 23444359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในธุรกิจ การเขียนเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ

Course codes : 23445259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลเกาหลี – ไทย 2

การแปลเอกสารสิ่งพิมพ์หลากประเภท จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย

Course codes : 23445359
Credit : 3(3-0-6)
การแปลไทย – เกาหลี

เทคนิคการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี การแปลคำ ประโยค ย่อหน้า บทความสั้นๆ เน้นความถูกต้อง และได้ใจความ

Course codes : 23445459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม

สำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมทั้งด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ การใช้ภาษาในการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า

Course codes : 23445559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 1

หลักการมัคคุเทศก์ ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย และการจัดกำหนดการท่องเที่ยว

Course codes : 23445659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน

การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในการสื่อสารของสื่อในรูปแผ่นโฆษณา สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทอื่น

Course codes : 23445759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 2

การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี เทคนิคการทำหน้าที่มัคคุเทศก์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Course codes : 23445859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีอุตสาหกรรม

คำศัพท์เทคนิคทั่วไป และคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบริษัท หรือ โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

Course codes : 23445959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการล่าม

ทฤษฎีและศาสตร์การแปลแบบล่าม หลักการและเทคนิคการจับประเด็น การจดบันทึกย่อเพื่อช่วยจำ จรรยาบรรณของการเป็นล่าม การฝึกปฏิบัติงานล่ามในสถานการณ์จำลอง

Course codes : 23446559
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ

ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 23446659
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีกับภาษาไทย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีและภาษาไทยทางภาษาศาสตร์ในด้านเสียง คำ โครงสร้าง และความหมาย

Course codes : 23447159
Credit : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นเกาหลี

การอ่านและการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของชาวเกาหลี

Course codes : 23447259
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเกาหลี

ภาพรวมของวรรณกรรมเกาหลี อ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมของชาวเกาหลี รวมทั้งภาษาเกาหลีที่ใช้ในการประพันธ์

Course codes : 23448459
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเกาหลีจากประสบการณ์ตรง

วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่างๆ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

Course codes : 23448559
Credit : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นสื่อในการสอนและได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา พร้อมมีรายงานประกอบอย่างน้อย 1 ชิ้น

Course codes : 23448659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เกาหลี

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติเกาหลี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศเกาหลีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 23448759
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือ เกาหลีศึกษา พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

Course codes : 23448859
Credit : 3(3-0-6)
คติชนวิทยาเกาหลี

ตำนาน นิทาน เพลงพื้นบ้าน สำนวนภาษิต การละเล่นพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนถึงรุ่นต่อไปทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองของชาวเกาหลี