ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) (กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติมา พันธ์พฤกษา * กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ * กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)
อาจารย์สมศิริ สิงห์ลพ * กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ จันทร์พร พรหมมาศ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพมณี เชื้อวัชรินทร์ Ph.D. (Biotechnology)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ทองสอน ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
อาจารย์ ภัทรภร ชัยประเสริฐ วท.ด. (เคมีเทคนิค)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
อาจารย์ ศรัณย์ ภิบาลชนม์ ปร.ด. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
รองศาสตราจารย์ สำเภา จงจิตต์ วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา Doutor (Quimica)
Universidade do Porto, Portugal (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2547)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 40058159
Credit : 1(0-3-1)
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนในสถานศึกษา การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

Course codes : 40068159
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการสอน 1

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 40068259
Credit : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการสอน 2

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเลือกใช้และการผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและยุทธวิธีในการจดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Course codes : 41150159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการของหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 41150259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 41158159
Credit : 2(0-4-2)
สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และการพิจารณาพัฒนาการใหม่ๆในการสอนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41160159
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ การเขียนเสนอโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Course codes : 41161159
Credit : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูและพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์ การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารวิทยาศาสตร์

Course codes : 41161259
Credit : 3(3-0-6)
ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ

แนวคิดเกี่ยวกับครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด วิเคราะห์ปัญหาและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละให้สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 30850159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1

สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันกรีนเบื้องต้น ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การวิเคราะห์ฟูเรียร์

Course codes : 30851159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก

พลศาสตร์ของอนุภาค ปริภูมิเฟส หลักของดีแลมเบิร์ต หลักกิริยาน้อยที่สุด กลศาสตร์ ลากรานจ์ กลศาสตร์แฮมิลตัน การแปลงแบบบัญญัติ

Course codes : 30851259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

สมการแมกซ์เวลล์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการลาปลาซ สมการปัวซอง สนามจาก หลายขั้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี

Course codes : 30851359
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

กฎของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ การเปลี่ยนเฟส กลศาสตร์สถิติ แบบคลาสสิก กลศาสตร์สถิติแบบควอนตัม ระบบเฟอร์มี ระบบโบส ปรากฏการณ์วิกฤติ

Course codes : 30852159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 1

สมการชเรอดิงเยอร์ สถานะกัก อันตรกริยา การแผ่รังสี การกระเจิง

Course codes : 30865059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ การแผ่รังสีและการขนส่งความร้อน การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาว การสร้างพลังงานในดวงดาว การเสื่อมของดาว ซุปเปอร์โนวา ตัวกลางระหว่างดาว หลุมดำ ดาราจักร กระจุกดาราจักร พลังงานมืด อวกาศสูง เอกภพ

Course codes : 32550159
Credit : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 1

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

Course codes : 32550259
Credit : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 2

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ สารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

Course codes : 32550459
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี

การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า สเปคโตรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี

Course codes : 32552159
Credit : 2(2-0-4)
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การจำแนกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัดและการแยก การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 32552259
Credit : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับเคมีศึกษา

มลภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในน้ำ อากาศ และดิน อธิบายโดยปฏิกิริยาเคมีปัญหาจากขยะและขยะอันตรายในบ้าน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างในภาคสนามและโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Course codes : 32552559
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโน

โครงสร้างระดับนาโน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน วิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์และการนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

Course codes : 32651359
Credit : 3(2-3-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจำแนกสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรโมเนรา โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมทั้งสายสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการ ทั้งนี้โดยเน้นที่อาณาจักรพืชและสัตว์ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อไว้ใช้ในการศึกษา

Course codes : 32651559
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพ

การใช้ประโยชน์ของระบบชีวภาพเพื่อสร้างผลผลิตจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 32652159
Credit : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์สมัยใหม่

ความก้าวหน้าและพัฒนาการในปัจจุบันของหลักและวิธีการทางพันธุศาสตร์ทั้งในระดับพื้นฐานระดับเซลล์และโมเลกุล การประยุกต์ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

Course codes : 32653159
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

หลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ จากตัวอย่างสัตว์หลากหลาย ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อจนถึงอวัยวะ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ สมดุลร่างกาย

Course codes : 32654159
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ ธาตุอาหารพืช การดูดและลำเลียงแร่ธาตุ การลำเลียงสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมของพืช การเจริญเติบโตและฮอร์โมนพืช และบทบาทของโครงสร้างพืชมีดอกต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทั้งโครงสร้างและสรีรวิทยาของพืช

Course codes : 41160259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดขั้นสูงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ ความสำคัญ ของทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ รูปแบบการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

Course codes : 41160359
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในวิทยาศาสตร์

ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปัจจัย รูปแบบ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41160559
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์

ความหมาย ประเภท การเลือกใช้ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ แนวโน้มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยและต่างประเทศ

Course codes : 41160659
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160759
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนฟิสิกส์ระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์ฟิสิกส์ในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160859
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนเคมีระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์เคมีในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160959
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนชีววิทยาระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์ชีววิทยาในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41161059
Credit : 3(2-2-5)
สะเต็มศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การบูรณาการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษาการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ

Course codes : 41162159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์ อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ของอินทิกรัล อนุพันธ์รวม แคลคูลัสของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงผิว ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์แปรผันได้ ฟังก์ชันพิเศษ

Course codes : 41162259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์คลาสสิกสำหรับครู I

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ การสั้นพ้อง แรงสู่ศูนย์กลาง กฎของเคปเลอร์ การเปลี่ยนวงโคจร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง แกนอิเนอร์เชียหลัก กลศาสตร์ในกรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง ปัญหาวัตถุสองชิ้น ทฤษฎีบทวิเรียล พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง สมการออยเลอร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน กลศาสตร์ลากรองจ์ เสถียรภาพของการหมุนแบบไม่มีทอร์ก การหมุนควงของลูกข่างสมมาตร การสั่นแบบโหมดปกติ

Course codes : 41162359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์คลาสสิกสำหรับครู II

สนามไฟฟ้าสถติ ศักย์ไฟฟ้าและพลังงาน วิธีทางภาพ และ วิธีการแยกตัวแปร สนามไฟฟ้าในสสาร ไดอิเล็กทริก สนามแม่เหล็กสถิต เงื่อนไขขอบเขตแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กในสสาร การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ โพลลาไรเซชั่น

Course codes : 41162459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับครู

ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม กลศาสตร์ควอนตัม ความคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวดำเนิืนการแบบเฮอมิตเตียน สมการขเรอดิงเจอร์ ทฤษฎีรบกวนที่ไม่ขึ้นกับเวลา ปรากฎการณ์ซีแมน ระเบียบวิธีการแปรค่า การประมาณด้วยวิธี WKB ทฤษฎีรบกวนที่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง

Course codes : 41163159
Credit : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

มลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ ของเสียอันตราย การบำบัดดินและการฟื้นฟู ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตราย วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยง และการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41163259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีขั้นสูงสำหรับครูวิทยาศาสตร์

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์

Course codes : 41163359
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการห้องปฏิบัติการ

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีแต่ละประเภท เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจัดเก็บและการใช้สารเคมี การจัดการของเสีย การออกแบบห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

Course codes : 41164159
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครู

ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ ในท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ พร้อมผลกระทบจากการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ

Course codes : 41164259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู

เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล การโคลนนิ่ง การสร้างและดัดแปลงสิ่งมีชีวิตทางพันธุวิศวกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารในขั้นสูง การออกแบบกิจกรรมในการสอนให้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ งานวิจัยและข่าวสารความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40969959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 40267259
Credit : 2(2-0-4)
หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง

บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและการศึกษาทางเลือก โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วยหลักพื้นฐานทางการศึกษา

Course codes : 43452259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา

มโนทัศน์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา จริยธรรมการวิจัย ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

Course codes : 43561159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

หลักการทางสถิติสำหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ มาตรวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การสุ่มตัวอย่าง การประเมินค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์

2 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 41150159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการของหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Course codes : 41150259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 41158159
Credit : 2(0-4-2)
สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และการพิจารณาพัฒนาการใหม่ๆในการสอนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41160159
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ การเขียนเสนอโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3 หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 30850159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1

สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันกรีนเบื้องต้น ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การวิเคราะห์ฟูเรียร์

Course codes : 30851159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก

พลศาสตร์ของอนุภาค ปริภูมิเฟส หลักของดีแลมเบิร์ต หลักกิริยาน้อยที่สุด กลศาสตร์ ลากรานจ์ กลศาสตร์แฮมิลตัน การแปลงแบบบัญญัติ

Course codes : 30851259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

สมการแมกซ์เวลล์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการลาปลาซ สมการปัวซอง สนามจาก หลายขั้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี

Course codes : 30851359
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

กฎของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ การเปลี่ยนเฟส กลศาสตร์สถิติ แบบคลาสสิก กลศาสตร์สถิติแบบควอนตัม ระบบเฟอร์มี ระบบโบส ปรากฏการณ์วิกฤติ

Course codes : 30852159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 1

สมการชเรอดิงเยอร์ สถานะกัก อันตรกริยา การแผ่รังสี การกระเจิง

Course codes : 30865059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ การแผ่รังสีและการขนส่งความร้อน การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาว การสร้างพลังงานในดวงดาว การเสื่อมของดาว ซุปเปอร์โนวา ตัวกลางระหว่างดาว หลุมดำ ดาราจักร กระจุกดาราจักร พลังงานมืด อวกาศสูง เอกภพ

Course codes : 32550159
Credit : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 1

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องโครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

Course codes : 32550259
Credit : 3(2-2-5)
เคมีเชิงบูรณาการสำหรับเคมีศึกษา 2

ความสัมพันธ์และความสำคัญของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในหัวข้อเรื่องสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และ สารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมีในชั้นเรียน

Course codes : 32550459
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือทางเคมี

การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีและหลักการเคมีวิเคราะห์ทางไฟฟ้า สเปคโตรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี

Course codes : 32552159
Credit : 2(2-0-4)
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การจำแนกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัดและการแยก การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 32552259
Credit : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับเคมีศึกษา

มลภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในน้ำ อากาศ และดิน อธิบายโดยปฏิกิริยาเคมีปัญหาจากขยะและขยะอันตรายในบ้าน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างในภาคสนามและโดยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่าย การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Course codes : 32552559
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโน

โครงสร้างระดับนาโน สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน วิธีการสังเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์และการนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

Course codes : 32651359
Credit : 3(2-3-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจำแนกสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรโมเนรา โปรติสตา ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมทั้งสายสัมพันธ์ทางด้านวิวัฒนาการ ทั้งนี้โดยเน้นที่อาณาจักรพืชและสัตว์ และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อไว้ใช้ในการศึกษา

Course codes : 32651559
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพ

การใช้ประโยชน์ของระบบชีวภาพเพื่อสร้างผลผลิตจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 32652159
Credit : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์สมัยใหม่

ความก้าวหน้าและพัฒนาการในปัจจุบันของหลักและวิธีการทางพันธุศาสตร์ทั้งในระดับพื้นฐานระดับเซลล์และโมเลกุล การประยุกต์ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการแพทย์

Course codes : 32653159
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

หลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ จากตัวอย่างสัตว์หลากหลาย ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อจนถึงอวัยวะ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ สมดุลร่างกาย

Course codes : 32654159
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ ธาตุอาหารพืช การดูดและลำเลียงแร่ธาตุ การลำเลียงสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมของพืช การเจริญเติบโตและฮอร์โมนพืช และบทบาทของโครงสร้างพืชมีดอกต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทั้งโครงสร้างและสรีรวิทยาของพืช

Course codes : 41160259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดขั้นสูงและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ ความสำคัญ ของทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ รูปแบบการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและกระบวนการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

Course codes : 41160359
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในวิทยาศาสตร์

ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปัจจัย รูปแบบ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์และคุณธรรมในการเรียนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41160559
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์

ความหมาย ประเภท การเลือกใช้ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านการสอนวิทยาศาสตร์ แนวโน้มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยและต่างประเทศ

Course codes : 41160659
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160759
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนฟิสิกส์ระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์ฟิสิกส์ในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160859
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนเคมีระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์เคมีในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41160959
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เนื้อหาและการสอนชีววิทยาระดับโรงเรียน

วิเคราะห์มโนทัศน์ชีววิทยาในระดับโรงเรียน การจัดการเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Course codes : 41161059
Credit : 3(2-2-5)
สะเต็มศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การบูรณาการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษาการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ

Course codes : 41162159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์ อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ของอินทิกรัล อนุพันธ์รวม แคลคูลัสของเวกเตอร์ อินทิกรัลเชิงผิว ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์แปรผันได้ ฟังก์ชันพิเศษ

Course codes : 41162259
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์คลาสสิกสำหรับครู I

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์ การสั้นพ้อง แรงสู่ศูนย์กลาง กฎของเคปเลอร์ การเปลี่ยนวงโคจร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง แกนอิเนอร์เชียหลัก กลศาสตร์ในกรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง ปัญหาวัตถุสองชิ้น ทฤษฎีบทวิเรียล พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง สมการออยเลอร์ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน กลศาสตร์ลากรองจ์ เสถียรภาพของการหมุนแบบไม่มีทอร์ก การหมุนควงของลูกข่างสมมาตร การสั่นแบบโหมดปกติ

Course codes : 41162359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์คลาสสิกสำหรับครู II

สนามไฟฟ้าสถติ ศักย์ไฟฟ้าและพลังงาน วิธีทางภาพ และ วิธีการแยกตัวแปร สนามไฟฟ้าในสสาร ไดอิเล็กทริก สนามแม่เหล็กสถิต เงื่อนไขขอบเขตแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กในสสาร การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ โพลลาไรเซชั่น

Course codes : 41162459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับครู

ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม กลศาสตร์ควอนตัม ความคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวดำเนิืนการแบบเฮอมิตเตียน สมการขเรอดิงเจอร์ ทฤษฎีรบกวนที่ไม่ขึ้นกับเวลา ปรากฎการณ์ซีแมน ระเบียบวิธีการแปรค่า การประมาณด้วยวิธี WKB ทฤษฎีรบกวนที่ขึ้นกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง

Course codes : 41163159
Credit : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

มลภาวะทางดิน น้ำ อากาศ ของเสียอันตราย การบำบัดดินและการฟื้นฟู ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตราย วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การประเมินความเสี่ยง และการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์

Course codes : 41163259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีขั้นสูงสำหรับครูวิทยาศาสตร์

แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของเคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์

Course codes : 41163359
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางเคมีและการจัดการห้องปฏิบัติการ

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีแต่ละประเภท เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจัดเก็บและการใช้สารเคมี การจัดการของเสีย การออกแบบห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

Course codes : 41164159
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครู

ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ ในท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ พร้อมผลกระทบจากการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ

Course codes : 41164259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู

เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล การโคลนนิ่ง การสร้างและดัดแปลงสิ่งมีชีวิตทางพันธุวิศวกรรม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารในขั้นสูง การออกแบบกิจกรรมในการสอนให้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ งานวิจัยและข่าวสารความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 40969959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ