ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรรัตน์ วัฒนมงคล *
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง *
อาจารย์ วิศรุดา ศุภรังสรรค์ *
อาจารย์ สมเจต ศุภรังสรรค์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุภาพ บุญส่งศรีกุล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30222159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Course codes : 50020159
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์

ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Course codes : 50121159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50121459
Credit : 1(0-3-1)
การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม

การใช้เครื่องมือกลและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า การเจาะ การยึดติดด้วยการขันสกรู หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50410159
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

Course codes : 50420159
Credit : 3(3-0-6)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุ กระแสพาและกระแสนำ ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กที่แปรผันตามเวลา สมการแม็กเวลล์ คลื่นระนาบ

Course codes : 50420259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโหนดและเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง วงจรไฟฟ้าอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส

Course codes : 50420459
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติกระแส แรงดัน และ ความถี่ การวิเคราะห์วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์ มอดูลสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

Course codes : 50431259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบควบคุม

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน แบบจำลองระบบเชิงเวลาและเชิงความถี่ แบบจำลองช่วงไดนามิกส์และผลตอบสนอง ระบบอันดับหนึ่ง ระบบอันดับสอง ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ แนวความคิดและเงื่อนไขของระบบที่มีเสถียรภาพ วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 50410359
Credit : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน กระบวนการสโทแคสติก

Course codes : 50420359
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

เฟสเซอร์ไดอะแกรม จำนวนเชิงซ้อน ผลเฉลยแบบ อนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการผลต่างสืบเนื่อง อนุกรมฟูริเยร์ การกระจายจากครึ่งคาบ อินทิกรัลฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาส การกระจายเฮวีไซด์ ผลการแปลงฟังก์ชันเป็นคาบ ผลการแปลงแซด สมการเชิงเส้นอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าขอบเขต

Course codes : 50420559
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

ระบบตัวเลข และรหัสคอมพิวเตอร์ การทำงานแบบลอจิกและลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน การแสดงลอจิกให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่าย วงจรคอมบิเนชัน หน่วยความจำและอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล วงจรซีเควนเชียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีเควนเชียล อุปกรณ์ประเภทโปรแกรมได้ เช่น พีเอแอล ซีพีแอลดี เอฟพีจีเอ การออกแบบระบบดิจิทัล

Course codes : 50420659
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัดไฟฟ้า

หน่วยและมาตรฐานของเครื่องมือวัด การจำแนกประเภทของเครื่องมือวัดและคุณสมบัติ การวิเคราะห์การวัด การวัดไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดกำลัง พาวเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า การวัดสัญญาณในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การเทียบมาตรฐาน

Course codes : 50420759
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องกลไฟฟ้า 1

วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานแม่เหล็กและพลังงานแม่เหล็กร่วม หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส หลักการหมุนของเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส และมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า

Course codes : 50420859
Credit : 3(3-0-6)
หลักการระบบสื่อสาร

แบบจำลองการสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย การแนะนำเรื่องสัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณ และการประยุกต์อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การมอดูเลตแบบแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิ้ลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวนในการสื่อแบบแบบแอนะล็อก การมอดูเล็ตสัญญาณเบสแบนด์แบบไบนารี ทฤษฎีไนควิซท์และการจัดลำดับสัญญาณแอนะล็อกให้แสดงอยู่ในรูปสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ แอนะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายอินพุต แนะนำเบื่องต้นเกี่ยวกับส่ายส่งในแบบต่าง ๆ การเดินทางของคลื่นวิทยุ องค์ประกอบและการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม การสื่อสารด้วยแสง

Course codes : 50420959
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1

อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า 3 เฟส เครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดกำลัง พาวเวอร์แฟคเตอร์ และพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุไฟฟ้า

Course codes : 50431359
Credit : 3(3-0-6)
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์

แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซร์ การโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ การอินเตอร์เฟสกับพอร์ตอินพุต-เอาต์พุต การประยุกต์งานไมโครโปรเซสเซอร์กับระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์งานไมโครโปรเซสเซอร์กับระบบออโตเมชัน

Course codes : 50431459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า

การแปลงลาปลาซ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในโดเมนความถี่ ผลตอบสนองความถี่ของวงจรไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบสองช่องทาง การแปลงฟูริเยร์วงจรกรอง

Course codes : 50431559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร์ประเภท ไบโพลาร์ มอส ซีมอส และ ไบซีมอส ออปแอมป์ และการประยุกต์งานออปแอมป์ การทำงานแบบลอจิกและลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล

Course codes : 50431659
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหาค่ารากของสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และผลต่างการอินทิเกรต ผลเฉลยเชิงเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและปัญหาขอบเขต

Course codes : 50439359
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 50449159
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงโครงงาน

Course codes : 50449259
Credit : 2(0-6-9)
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

การดำเนินการโครงงาน การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50433159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบไฟฟ้ากำลัง

โครงสร้างระบบกำลังไฟฟ้า วงจรกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบปริมาณต่อหน่วย คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบบจำลอง คุณสมบัติของหม้อแปลงและแบบจำลอง พารามิเตอร์ของสายส่งและแบบจำลอง พารามิเตอร์ของเคเบิลและแบบจำลอง พื้นฐานของการไหลของโหลด พื้นฐานการคำนวณหากระแสลัดวงจร

Course codes : 50433259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบไฟฟ้า

พื้นฐานการออกแบบ กฎและมาตรฐานการติดตั้งระบบ แบบแผนการจ่ายไฟ การออกแบบระบบสายไฟ ช่องเดินสาย บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสำเร็จ การคำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์ การจัดทำรายการโหลด สายป้อน และสายประธาน ระบบกำลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบสายดินสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า

Course codes : 50433359
Credit : 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการของเครื่องแปลงผันแบบกระแสสลับเป็นกระแสตรง, เครื่องแปลงผันแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง เครื่องแปลงผันแบบกระแสสลับเป็นกระแสสลับ และเครื่องแปลงผันแบบกระแสตรงเป็นกระแสสลับ

Course codes : 50433459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ระบบไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องกลไฟฟ้า

Course codes : 50434159
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องกลไฟฟ้า 2

โครงสร้างและการต่อหม้อแปลงสามเฟส ฮาร์มอนิกส์ในหม้อแปลงสามเฟส ระบบต่อหน่วย การขนานหม้อแปลง คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบขั้วยื่น การขนานและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัส คุณลักษณะและการเริ่มเดินมอเตอร์ซิงโครนัส มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน การวิเคราะห์มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส การเริ่มเดิน การเบรก และการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

Course codes : 50434259
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการส่องสว่าง

แหล่งกำเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การส่องสว่างมูลฐาน การคำนวณวิธีลูเมน และ วิธีจุด-จุด เทคนิคการให้แสดงสว่างภายในและภายนอกอาคาร

Course codes : 50434359
Credit : 3(3-0-6)
การขับเคลื่อนไฟฟ้า

ส่วนประกอบของการขับเคลื่อน ลักษณะของโหลด ช่วงการทำงานของการขับเคลื่อน วิธีการเบรคของมอเตอร์ ตัวส่งกำลังและขนาด คุณลักษณะของทอร์ก-ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคลื่อนของมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อนของมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ระบบขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม

Course codes : 50434459
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานหมุนเวียน

แนะนำระบบพลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานแบบเก่าและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ของเสียในชุมชน คลื่นน้ำ เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บกักพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เศษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน

Course codes : 50434559
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ ตัวนำไฟฟ้า แนะนำอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง, แบบของเหลว และแบบก๊าซ การใช้งานวัสดุในไฟฟ้ากำลัง

Course codes : 50434659
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

อันตรายทางไฟฟ้าและความปลอดภัยในการวัด สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บทางไฟฟ้า การช็อคไฟฟ้า แรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัส การปล่อยประจุของไฟฟ้าสถิตย์ การอาร์กไฟฟ้าและการป้องกัน การแยกวงจรทางไฟฟ้า สายดินในทางปฏิบัติ การเชื่อมและการชีลด์สายดิน การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร ข้อปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำและระบบไฟฟ้าแรงสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน

Course codes : 50434859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

Course codes : 50434959
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า

Course codes : 50435159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

แนะนำหลักการสื่อสารละเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบชั้นกฏเกณฑ์การสื่อสารแบบจุด – จุด และการเชื่อมต่อ แบบจำลองการหน่วงในระบบโครงข่ายข้อมูล กฏเกณฑ์การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การควบคุมการไหลข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เครือข่ายสำหรับสลับข้อมูล วิธีหาเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยของเครื่อข่าย เครือข่ายคลาวด์ ระบบและสถาปัตยกรรม มาตรฐาน

Course codes : 50435259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารแบบดิจิทัล

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม การตรวจจับสัญญาณ แบนด์วิดท์ไนควิสต์ต่ำสุด เทคนิคการมอดูเลต AWGN เทคนิคการมอดูเลต เดลต้า-ซิกมา การวิเคราะห์สมรรถนะ การเข้าจังหวะ การทำให้เท่าเทียม ทฤษฎีข่าวสาร รหัสแหล่ง รหัสช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณและหลายตัวนำสัญญาณ เทคนิคการกระจายสเปคตรัม การจางหายของช่องสัญญาณแบบหลายทาง

Course codes : 50435359
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายสื่อสารและสายส่ง

การสือสารแบบสายและไร้สาย เครือข่ายการสือสารแบบสาย ความสัมพันธ์เมตริก Y, Z, F, G, H วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลงเครือข่าย คุณภาพการส่ง เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ กรองคลื่น ตัวลดทอน การแมทช์โครงข่าย ทฤษฎีสายส่ง สมการ คำตอบสำหรับ ความถี่ต่ำ กลาง สูง ค่าคงตัวปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและสะท้อน จุดยืนคลื่นวิทยุ คุณสมบัติสายส่งสำหรับ เปิด ปิด วงจร และ โหลดทั่วไป โหลดไร้การสะท้อนกลับ และ โหลดแบบสะท้อนกลับ การสะท้อนแบบโดเมนเวลา ไดอะแกรม bounce สัญญาณรบกวนแบบ crosstalk แบบ near-end and far-end ผลต่างของสัญญาณ การรวมสายส่ง ชนิดของสายเคเบิล มาตรฐานสายส่งแบบ unshielded twisted pair และโคแอกเชียลและสายเคเบิลในปัจจุบัน

Course codes : 50435459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หลักการระบบสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การสื่อสารแบบดิจิทัล สายอากาศ

Course codes : 50436159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารแบบบรอดแบนด์

หลักการของเครือข่ายการสื่อสารแบบบรอดแบนด์สำหรับการเปลี่ยนช่องสัญญาณในระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบเครื่อข่าย WAN ATM VPN FDDI DSL ISDN SMDS และ เครือข่ายในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต SDH ปริมาณการใช้ช่องทราฟฟิกสัญญาณทางวิศวกรรม และคุณภาพการบริการ เครือข่าย FITH, WLANS, PON DWDM ทฤษฎีการสื่อสารบนสายกำลังไฟฟ้า PLC สำหรับย่านความถี่แคบ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ มาตรฐานของเครือข่ายแบบ PLC

Course codes : 50436259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่

ระบบสื่อสารไร้สาย ทฤษฎี หลักการสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่ คุณสมบัติและผลกระทบของการเดินทางของคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต เทคนิคการเข้ารหัสเสียง และการเข้ารหัสช่องสัญญาณเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูล เทคนิคการมัลติเพลกซ์ อุปกรณ์การเชื่อมต่อสำหรับระบบการสื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ ระบบการสื่อสารในปัจจุบัน 3G 4G 5G และระบบในอนาคต ระบบเซลลูลาร์ การจัดการการรบกวนการแทรกสอดและการเข้าถึงหลายช่องสัญญาณ ความจุช่องสัญญาณไร้สาย ความจุผู้ใช้งาน ระบบหลายอินพุตหลายเอาต์พุต

Course codes : 50436859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Course codes : 50436959
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางทฤษฎีข้อมูล

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทฤษฎีข้อมูล

Course codes : 50437159
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล

สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สเปคตรัม เดซิเมชันและการประมาณค่าในช่วง การสุ่มและการแปลง ดีเอฟที แบบวิธีความน่าจะเป็นในระบบดีเอสพี การออกแบบเอฟไออาร์ วงจรกรองดิจิทัลแบบไอไออาร์ ระบบมัลติเรตและฟิลเตอร์แบงค์ การแปลงเวฟเล็ทแบบดีสครีต การแนะนำเบื้องต้นสำหรับการประยุกต์งานดีเอสพี เช่น การประมวลผลด้วยภาพ เสียงพูด และการประมวลทางเสียง การประมวลแบบอาร์เรย์ และการประยุกต์งานปัจจุบันอนาคต

Course codes : 50437259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

แบบจำลองสำหรับสิ่งประดิษฐ์ไวงานในวงจรไอซี วงจรขยายใช้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวและสองตัว วงจรขยายผลต่างของสัญญาณ แหล่งจ่ายกระแสใช้ทรานซิสเตอร์ โหลดไวงาน ภาคขับสัญญาณ ออปแอมป์ การบ่ายเบนออกจากออปแอมป์อุดมคติของออปแอมป์ในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ออปแอมป์โมโนลิทิก ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรไอซี วงจรคูณ วงจรขยายแถบกว้าง แรงดันอ้างอิงและวงจรคงค่าแรงดันแบบอนุกรม ออปแอมป์แบบมอส การออกแบบวงจรไอซีโดยใช้คอมพิวเตอร์

Course codes : 50437459
Credit : 1(1-0-6)
ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระบบสมองกลฝังตัว

Course codes : 50438159
Credit : 3(3-0-6)
วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่

วงจรรวมและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ โครงสร้างของอุปกรณ์ชนิด เอ็นมอส พีมอส และซีมอส อินเวอร์เตอร์เกต แนนต์เกต นอร์เกต เกตแบบสถิต เกตแบบพลวัต วงจรคอมไบเนชันนอล วงจรซีเควนเชียล

Course codes : 50438259
Credit : 3(3-0-6)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ ซีพียู หน่วยรับข้อมูลและส่งออกข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาเครื่อง ภาษาสำหรับติดต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคนิคการอินเตอร์เฟสและการเขียนโปรแกรมควบคุม การอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์รายรอบ การออกแบบซอฟต์แวร์ ระบบเวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมระบบไมโครคอนโทรเลอร์

Course codes : 50438359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมระบบ ระบบโครงสร้างไฟล์และโปรแกรมใช้งานระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส และการทำงานประสานระหว่างกัน เรียนรู้พื้นฐานหน่วยความจำ การจัดการและการจัดสรรหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำเสริม เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของระบบได้แก่ ระบบไฟล์ หน่วยสำรองข้อมูล ระบบอินพ์พุท/เอาท์พุท ระบบการป้องกัน ระบบความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว พัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ และการจัดการทรัพยากรของระบบ

Course codes : 50438459
Credit : 3(3-0-6)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชั่น ได้แก่ นิวแมติกส์ ไฟฟ้านิวแมติกส์ เซนเซอร์ และการประยุกต์ PLC ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยประยุกต์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 50438859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Course codes : 50438959
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรในระบบสมองกลฝังตัว

หัวข้ออันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต และเป็นพัฒนาการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสมองกลฝังตัว

Course codes : 50443559
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

พื้นฐานการปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้า หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์นำร่อง การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสแบบแบ่งเขต แนะนำอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล

Course codes : 50443659
Credit : 3(3-0-6)
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

เส้นโค้งโหลด โรงจักรไฟฟ้าพลังดีเซล โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ โรงจักรไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย ชนิดและหน้าที่ของบริภัณฑ์ของสถานีไฟฟ้าย่อย รูปแบบการจัดเรียงอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย สถานีย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดินของสถานีไฟฟ้าย่อย

Course codes : 50443759
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดของสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ของไดอิเล็กตริกแบบก๊าซ ของเหลว และของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์สำหรับไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและระบบป้องกันฟ้าผ่า การจัดสัมพันธ์ของฉนวน

Course codes : 50445559
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารด้วยแสง

ท่อนำคลื่นไดอิเล็คตริคทรงกระบอกและเงื่อนไขการนำคลื่น โครงสร้างและชนิดของใยแก้วนำแสง พารามิเตอร์ของใยแก้วนำแสง ผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสง โครงสร้างของสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตัวส่งสัญญาณทางแสง ตัวรับสัญญาณทางแสง การเสื่อมลงของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายสัญญาณในการเชื่อมต่อสัญญาณแสง อุปกรณ์ทวนและขยายสัญญาณแสง การคำนวณ link budget การมัลติเพลกซ์ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ ระบบ FTTX เบื้องต้น

Course codes : 50445659
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมไมโครเวฟ

สมการแม็กซ์เวลส์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อนำคลื่น การวิเคราะห์เครือข่ายไมโครเวฟ อิมพิแดนซ์และแรงดันและกระแสสมมูล s เมกตริกซ์ กราฟการไหลสัญญาณ การแมทช์อิมพิแดนซ์และการปรับสัญญาณ ตัวกำทอนคลื่นสัญญาณ อุปกรณ์แบ่งกำลัง และคัปเปอร์ทิศทางเดียว ตัวกรองคลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมต่อคลื่นไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาห์ การเดินทางคลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดคลื่นไมโครเวฟ การประยุกต์

Course codes : 50445759
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมสายอากาศ

คำจำกัดความเบื้องต้นและทฤษฎี แหล่งกำเนิดคลื่นแบบจุด กำลังและรูปแบบของสนาม ทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรซ์ของคลื่น อิมพิแดนซ์ด้านเข้าและแบนด์วิดท์ สมการส่งแบบ Friis การแพร่กระจายคลื่นจากอุปกรณ์เชิงกระแส ผลกระทบจากพื้นดิน คุณลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบเส้น แบบแถวลำดับ แบบยากิ แบบแถวลำดับเชิงล็อกการิทึม และแบบปลายเปิด สายอากาศแบบช่อง สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศในการประยุกต์ปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ

Course codes : 50447359
Credit : 3(3-0-6)
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

แนะนำการใช้และการควบคุมอุปกรณ์ ทรานสดิวเซอร์แบบอนาล็อกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องส่งแรงดันผลต่าง การวัดการไหลของของเหลว รวมถึงวิธีที่ใช้ไฟฟ้า วิธีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และวิธีแผ่รังสี ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวทางอ้อม รวมถึงด้วยความดันอุทกสถิต ด้วยวิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมทั่วไป

Course codes : 50447559
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว

พื้นฐานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การแยกแยะ คุณลักษณะและความต้องการ ศึกษาวัฏจักรในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การระบุความต้องการ การกำหนดรายละเอียดของระบบ การกำหนดรูปแบบและคุณลักษณะในการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว เทคนิคการสังเคราะห์ และการปรับแต่งระบบ การออกแบบการทำงานประสานกันระหว่างระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

Course codes : 50447659
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส

การแทนข้อมูลตัวเลขในชนิดต่างๆ หลักการแทนค่าข้อมูลตัวเลขทั้งแบบจุดตรึงและแบบจุดลอยตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี/ซีพลัสพลัส แนะนำพื้นฐานในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้หน่วยประมวลผลกลาง และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างระบบสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว สำหรับงานทั่วไป และงานที่ต้อง เป็นตอบสนองแบบเวลาจริง

Course codes : 50447759
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบลงบนวงจรรวม

การออกแบบระบบด้วยอุปกรณ์ทางตรรกแบบโปรแกรม การใช้งานเทคโนโลยีระบบบนวงจรรวมและไมโครโปรเซสเซอร์บนวงจรรวมอเนกประสงค์ และระบบปฏิบัติการบนวงจรรวมอเนกประสงค์

Course codes : 50449459
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 75 วัน