A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/MTB8fHB1YmxpYy9jdXJyL2FsbGN1cnJEZXRhaWwvNDg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error

Filename: controllers/frontend.php

Line Number: 36

Burapha University

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อปริญญา :

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ กรุงไกรเพชร * พ.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2534)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ * พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศศักดิ์ สกุลไชยกร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รมร แย้มประทุม * พ.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรสุภา ลิ้มเจริญ *
รองศาสตราจารย์ สมชาย ยงศิริ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

Course codes : 228101
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 550201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การตรวจและรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์

Course codes : 999041
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999042
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999043
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

Course codes : 265109
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาวิชาสังคมศาสตร์

Course codes : 671101
Credit : 3(3-0-6)
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ

การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

Course codes : 306106
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

Course codes : 309103
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

1.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6 กลุ่มวิชาเลือก

Course codes : 107101
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107104
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107107
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

Course codes : 245107
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ

Course codes : 245108
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

Course codes : 423104
Credit : 2(2-0-4)
การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียง ระบบฉาย และระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ เก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 302114
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด – ต่ำสุด และการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิว ลำดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Course codes : 303105
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไออนิกในสารละลายเอเควียส เคมีไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์

Course codes : 303106
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 303105

Course codes : 303227
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

การเกิดพันธะเคมีของสารประกอบคาร์บอนและสเตอริโอเคมีที่สำคัญ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญของสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันนัล และชีวโมเลกุลเบื้องต้น

Course codes : 303228
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดเดือด การกลั่น การสกัด และโครมาโทกราฟี การตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย์

Course codes : 306103
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาสำหรับแพทยศาสตร์

องค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ ความหลากหลายและหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต และ นิเวศวิทยา

Course codes : 306104
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับแพทยศาสตร์

ปฏิบัติการและศึกษาทางชีววิทยาเกี่ยวกับ กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมและงานวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อาณาจักรโมเนอรา โปรตีสตา ฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ เนื้อเยื่อสัตว์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียน ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน และ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์

Course codes : 308108
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์

ฟิสิกส์ทั่วไปที่ประยุกต์ได้กับทางการแพทย์ กลศาสตร์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกลศาสตร์ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร์กับความร้อนในร่างกาย เสียงกับการได้ยิน แสงกับการมองเห็น ไฟฟ้าและแม่เหล็กกับปรากฎการณ์ในสื่งมีชีวิต คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟิสิกส์ในทางการแพทย์กับอุปกรณ์ต่างๆ

Course codes : 308109
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

Course codes : 308109
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์

ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108

Course codes : 316203
Credit : 4(3-3-6)
ชีวเคมีทางการแพทย์พื้นฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การสร้างโปรตีน เมแทบอลิซึมของสาร ชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุม ความผิดปกติและโรคทางเมแทบอลิซึมที่มีมาแต่กำเนิด

Course codes : 578530
Credit : 2(0-6-2)
รังสีวิทยาคลินิก

การปฏิบัติการทางรังสีวิทยาทั้งทางด้านการวินิจฉัยและรักษา และประสบการณ์ทางคลินิก ด้านรังสีวิทยาเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย หัตถการทางรังสีวิทยา ข้อบ่งชี้ข้อแทรกซ้อน

Course codes : 584301
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาคลินิก

พยาธิวิทยาของผู้ป่วยเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สิ่งขับถ่ายหรือสารน้ำอื่น ๆ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิธีการเลือกใช้ การแปลผลจากการตรวจนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค การรักษา ติดตาม การทำนายโรค วิธีการให้เลือด พยาธิวิทยาของโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เนื้องอกที่เกิดกับอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทักษะทางพยาธิวิทยาคลินิกต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาระดับคลินิก

Course codes : 584302
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาระบบ

กระบวนการเกิดโรคและพยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ ทุกระบบของอวัยวะในร่างกายที่เป็นโรคตามระบบต่าง ๆ กระบวนการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ การแปลผล คำวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยากายวิภาคให้สัมพันธ์กับโรค รวมทั้งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจทางคลินิกกับพยาธิสภาพ

Course codes : 680201
Credit : 4(3-3-6)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 1

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Course codes : 680202
Credit : 4(3-3-6)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 2

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แยกตามระบบ คือ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Course codes : 680203
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์

ขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรืออวัยวะในระบบต่าง ๆ เริ่มจากปฏิสนธิจนถึงคลอด รวมถึงความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

Course codes : 680204
Credit : 4(3-3-6)
ประสาทชีววิทยา

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ หน้าที่ และกลไกการทำงานระดับต่าง ๆของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบรับความรู้สึกและระบบสั่งการ รวมถึงการทำหน้าที่ขั้นสูงของสมอง โรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

Course codes : 680205
Credit : 4(3-3-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Course codes : 680215
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1

ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ สรีรวิทยาระบบระบบกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาระบบประสาท สรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ สรีรวิทยาระบบหายใจ โดยเน้นกลไกและกระบวนการระดับเซลล์และระดับโมเลกุล เพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกาย รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติ และผิดปกติ

Course codes : 680216
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2

ส่วนประกอบและกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาระบบไหลเวียนเลือด สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร สรีรวิทยาระบบขับถ่ายปัสสาวะ สมดุลของ น้ำ-เกลือแร่ กรด-ด่าง เมแทบอลิซึม และการควบคุมอุณหภูมิ สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ การปรับตัวทางสรีรวิทยาในที่สูงและใต้น้ำ โดยเน้นกลไกและกระบวนการระดับเซลล์และระดับโมเลกุล เพื่อดำรงสภาพสมดุลของร่างกาย รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ในสภาวะสมดุลปกติ และผิดปกติ

Course codes : 680295
Credit : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์

โครงสร้างหน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

Course codes : 680321
Credit : 2(2-0-4)
พันธุศาสตร์มนุษย์และพันธุวิศวกรรม

ความรู้พื้นฐานของจีโนม การจัดเรียงโครงสร้างระดับโมเลกุลของโครโมโซม การแสดงออกของยีนของมนุษย์ หลักการและกลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบต่าง ๆ โรคพันธุกรรมเนื่องจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์ของประชากรมนุษย์ และ จริยธรรมในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคผิดปกติทางพันธุกรรมรวมทั้งการประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การผลิตวัคซีนและยีนบำบัดในมนุษย์

Course codes : 680323
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์

หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค โรคมะเร็ง ผลเสียจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ การปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการทางซีโรโลยี

Course codes : 680326
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางคลินิก

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติทางชีววิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน อาการทางคลินิก กลไกการก่อโรค การติดต่อ ระบาดวิทยา การป้องกัน และการประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อการวินิจฉัยโรครวมทั้งการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรมาสนับสนุนการวินิจฉัยโรคจากอาการทางคลินิก ฝึกภาคปฏิบัตการในการแยกและพิสูจน์เชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้

Course codes : 680331
Credit : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยา

ชนิดปรสิตที่พบมากในประเทศไทย โดยเน้นปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ศึกษาธรรมชาติ ชีววิทยา การเจริญพันธุ์ วงจรชีวิต การก่อโรค ชนิดของสัตว์พาหะ แหล่งระบาดและการแพร่กระจาย กลไกที่ร่างกายตอบสนองต่อปรสิตที่เข้าสู่ร่างกาย ความสัมพันธ์ของปรสิตและโฮสต์ อันเป็นเหตุและผลของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น และการสร้างภูมิต้านทานต่อปรสิต เพื่อสามารถประยุกต์ในการป้องกัน ทำลายและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต

Course codes : 680341
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาทั่วไป

สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ ในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกาย ในหัวข้อ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์และการสะสมสารภายในเซลล์ การอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติในการตั้งครรภ์และความพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติของเมตาบอลิสม ความผิดปกติอันเกิดจากสิ่งแวดล้อม (ทางกายภาพและสารเคมี) ทุโภชนาการ โรคอันเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน มะเร็ง และโรคติดเชื้อ

Course codes : 792334
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1

เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ผลข้างเคียงของยา ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา และข้อ บ่งใช้ของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยเน้นถึงยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบไต ระบบเลือด และระบบประสาทส่วนกลาง

Course codes : 792335
Credit : 2(1-3-2)
เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2

เภสัชเศรษฐศาสตร์ การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา พิษวิทยา การเขียนใบสั่งยา ผลข้างเคียงของยา ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา และข้อบ่งใช้ของยาที่มีผลกระทบต่อระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยเน้นถึงยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และยาเคมีบำบัด

2.2 กลุ่มวิชาชีพ

Course codes : 560101
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1

ภาวะสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเชิงระบบ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคคล ครอบครัวและชุมชน ลักษณะประชากรโลก ปัญหาประชากร อนามัยครอบครัวและโภชนาการ สังคมศาสตร์ทางการแพทย์ การเข้าถึงครอบครัวในชุมชนในเชิงสังคมศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสัมพันธ์กับชุมชน จริยธรรมการทำงานกับชุมชน

Course codes : 560202
Credit : 1(0-3-1)
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2

การดูแลครอบครัวเดิมต่อเนื่องจากที่ศึกษาจากรายวิชา 560101 ในเชิงการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพพื้นฐานในครอบครัวและชุมชนทั้งทางการแพทย์แบบตะวันตก การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของทุกระดับ ความทุกข์ยากของประชาชนในระบบสาธารณสุขปัจจุบัน ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง องค์ประกอบระบบสุขภาพ จริยธรรมในการทำงานกับครอบครัวและชุมชน

Course codes : 560203
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3

แนวคิด หลักการและวิธีการทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน การค้นหาปัญหาและวินิจฉัยชุมชน การนำหลักการทางวิทยาการระบาดมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน โครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไป การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน จริยธรรมการทำงานกับครอบครัวและชุมชน

Course codes : 560404
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4

หลักการเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยแบบปฐมภูมิในทุกระดับ ทุกมิติ การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคล ใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในด้านจิตใจสังคมร่างกายครบทั้งสี่ด้าน คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพและทุกระดับต่อเนื่องจากบุคคลไปยังครอบครัวและชุมชน อาศัยพื้นฐานของการแพทย์ตะวันตก ผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย การบริบาลสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางและการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ทักษะในวางแผนเข้าเยี่ยมบ้าน กระบวนการขณะเยี่ยมบ้าน และการสรุปหลังการเยี่ยมบ้าน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพของครอบครัว การใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลทางเวชศาสตร์ครอบครัว การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การรวบรวมผลชันสูตร การสรุปปัญหาในลักษณะองค์รวมทุกมิติ รายงานครอบครัว การทำแฟ้มครอบครัว ทักษะการสื่อสารและมารยาท ทักษะการให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัว จริยธรรมในการทำงานกับครอบครัวและชุมชน

Course codes : 560505
Credit : 3(1-6-2)
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5

ทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบปฐมภูมิที่ซับซ้อนขึ้นทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน สภาพจิตใจที่ผลต่อสุขภาพ อาชีพที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในทุกระดับ ทุกมิติ การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน จิตเวชศาสตร์ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคล การใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในด้านจิตใจสังคมร่างกายครบทั้งสี่ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพและทุกระดับต่อเนื่องจากบุคคลไปยังครอบครัวและชุมชน การประยุกต์การแพทย์ตะวันตก และการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย การสรุปวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดูแลครอบครัว การบันทึกต่อเนื่องในแฟ้มครอบครัว ทักษะการสื่อสารและมารยาท ทักษะการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแบบประคับประคอง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลและครอบครัว จริยธรรมในการทำงานกับครอบครัวและชุมชน

Course codes : 560506
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักเวชศาสตร์ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ต่อเนื่องถึงชุมชน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทักษะในทำโครงการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคในชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หลักการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดเวชศาสตร์ป้องกัน การควบคุมและการป้องกันโรคต่าง ๆ ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดเชื้อเขตร้อนที่พบบ่อยในประเทศไทย การสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนบุคคล ครอบครัวและในชุมชน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทักษะในทำโครงการและจัดกิจกรรมป้องกันโรคและหรือสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ การปฏิบัติตนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและในหมู่นิสิต ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 560507
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและการดูแลแบบประคับประคอง

นิยาม วิทยาการระบาดทางคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค ทักษะใน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ และการทำหัตถการที่จำเป็นสำหรับอาการสำคัญหรือโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอกเวชฏิบัติทั่วไปหลักการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคอื่นๆ ที่สร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต นิยามที่เกี่ยวข้องกับความปวด ชนิด กลไกการเกิด วิธีประเมิน วิธีต่าง ๆ ในการระงับความปวด ตลอดจนการบรรเทาอาการอื่น ๆที่สร้างความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว เวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การุณฆาต กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจตนาในวาระสุดท้ายของชีวิต ทักษะในการสื่อสาร การแจ้งข่าวร้าย การดูแลผู้ป่วยและญาติแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและญาติ เจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 560608
Credit : 2(1-3-2)
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ทักษะเวชปฏิบัติในคลินิกผู้ป่วยนอก ทั้งคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป คลินิกปฐมภูมิ หรือคลินิกเฉพาะโรค การฝึกทักษะ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ การทำหัตถการที่จำเป็นสำหรับอาการสำคัญหรือโรคหรือภาวะที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอกเวชปฏิบัติทั่วไป การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จากวัยผู้ใหญ่สู่วัยชรา ปัญหาสุขภาพกาย จิต และสังคม ที่พบใน วัยชรา โรคและการบาดเจ็บทางกายที่พบบ่อยในวัยชรา การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลแบบองค์รวม การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 560609
Credit : 2(1-3-2)
การบริหารงานสาธารณสุขและงานบริการสุขภาพ

โครงสร้างและการบริหารงานในหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐานและอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การใช้ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม คุ้มค่า หลักการบริหารพื้นฐาน การวางแผน การจัดองค์กร การพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรมนุษย์ การเงินงบประมาณ พัสดุ การวัดผลการดำเนินงาน ภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหาร การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดทำและการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ระบบบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของสถานพยาบาล ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย การบันทึกเวชระเบียนโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการและการบริหารโรงพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 560610
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยบริการการแพทย์ขั้นปฐมภูมิ การสื่อสาร การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ที่มารับบริการ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้การดูแลอย่างบูรณาการและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างการบริหารและการให้บริการ ภารกิจของสถานพยาบาลที่ไปฝึกปฏิบัติ ทักษะการเก็บข้อมูลและการนำเสนอ การบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 562501
Credit : 4(2-6-4)
จิตเวชศาสตร์

โรค กลุ่มอาการ ภาวะทางจิตเวชศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรคหรือปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช แนวทางการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว การใช้ยาจิตเวชสำหรับแพทย์ทั่วไป การรักษาผู้ป่วยสารเสพติด การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาและดูแลแบบประคับประคอง การตัดสินใจส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 564501
Credit : 2(1-3-2)
อาชีวเวชศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านงานอาชีวเวชศาสตร์ แนวทางการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ทำงาน กฎหมายและความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ สถานที่ทำงาน การดูแลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงาน แนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือสิ่งแวดล้อมที่พบบ่อยในประเทศไทยและในภูมิภาค การตรวจรักษา การส่งเสริม ป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพ การใช้เครื่องมือตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ การสำรวจโรงงานหรือชุมชนที่ประกอบอาชีพที่พบบ่อยในภูมิภาค รวมไปถึงสถานพยาบาล การค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ แนวทางป้องกัน ทักษะในการเขียนรายงานการเยี่ยมสำรวจ การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจ ทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ สถานที่ทำงาน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 566501
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความหมาย ความสำคัญ การประเมินการตรวจ หลักการสำคัญของการฟื้นฟูสภาพ ทักษะในการ ซักประวัติ ตรวจวินิจฉัย การประเมินความสามารถการทำงานของร่างกาย การรักษาและฟื้นฟูสภาพในโรคหรือภาวะต่างๆ ที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การส่งตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า การออกกำลังกายเพื่อการรักษา อุปกรณ์ช่วยเดิน กายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะโรค การฟื้นฟูหัวใจและปอด ทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย การรักษาทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ความปลอดภัยของผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 568501
Credit : 3(2-3-4)
นิติเวชศาสตร์

แนวคิดนิติเวชศาสตร์ หลักการดำเนินการและการดูแลผู้ป่วยคดี การชันสูตรบาดแผล การชันสูตร พลิกศพ การเก็บวัตถุพยานทางการแพทย์ การตรวจพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการตาย การพิสูจน์บุคคล ศพ และโครงกระดูก การหาเวลาตาย การตายผิดธรรมชาติอย่างกะทันหันการตายจากการขาดอากาศ บาดแผลต่าง ๆ การพิสูจน์ พ่อ แม่ ลูก และหมู่เลือด นิติพิษวิทยาที่เกี่ยวกับสารพิษต่าง ๆ ยาบ้า ยาเสพติด แอลกอฮอล์ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ทักษะการดูแลผู้ป่วยคดี ทักษะการชันสูตรบาดแผล ทักษะการชันสูตรพลิกศพ การเก็บวัตถุพยานจากศพและการตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย์ ทักษะการตรวจการกระทำชำเรา การบันทึกเวชระเบียน การให้ความเห็นและการทำหนังสือรับรองเกี่ยวกับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาและจำเลย การเป็นพยานในศาล การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 570301
Credit : 2(1-3-2)
พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์

วิวัฒนาการทางการแพทย์และวิชาชีพเวชกรรม การธำรงตนในวิชาชีพ ขั้นตอนการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก บรรยากาศของการทำงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรในทีม หลักการเบื้องต้นของเวชจริยศาสตร์และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม ทักษะเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสาร หลักการเรียนรู้ทางคลินิก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นทางคลินิก ความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์คลินิก

Course codes : 570305
Credit : 1(1-0-2)
พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

พัฒนาการของมนุษย์ ประสาทวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรม ความคิดกับพฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วย การสื่อสารและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมทางการแพทย์

Course codes : 570403
Credit : 4(2-6-4)
บทนำทางคลินิก

วิธีการซักประวัติตรวจร่างกาย อาการวิทยาในระบบต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัย แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลเบื้องต้น การวินิจฉัยเบื้องต้น การให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก ปัญหาแกนทางคลินิก ทักษะในการประเมินและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การบันทึกและการเขียนรายงานผู้ป่วย ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและตรวจร่างกาย หัตถการพื้นฐานก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 570602
Credit : 2(1-3-2)
เวชจริยศาสตร์และทักษะการสื่อสารในเวชปฏิบัติ

กฏบัตรวิชาชีพแพทย์ ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์ที่พบในเวชปฏิบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา ทักษะในการระบุประเด็น วิเคราะห์ หาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียนหรือการฟ้องร้องที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย การพัฒนาความเป็นวิชาชีพแพทย์ ทักษะในการวางตัวต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและต่อคนทั่วไปในสังคมอย่างเหมาะสมกับการเป็นแพทย์และอย่างมีศักดิ์ศรีสมกับวิชาชีพ หลักสำคัญของการสื่อสาร ทักษะในการรับฟังอย่างตั้งใจ รับรู้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทักษะในการสื่อสารด้วยคำพูด ภาษากาย ภาษาท่าทาง ภาษาเขียน โทรศัพท์ ทักษะในการนำเสนอรายงานผู้ป่วย ผลงาน ผลการวิจัยในที่ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะในการเขียนรายงาน ผลงาน ผลการวิจัย บทความเชิงวิชาการผ่านทางสื่ออิเล็คโทรนิกส์ ทักษะในการสื่อสารกับนิสิตแพทย์ อาจารย์ ผู้ร่วมงาน สาธารณชน สื่อมวลชน ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 572301
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 1

หลักการเบื้องต้นเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ชีวสถิติพรรณนาเชิงอนุมาน สมมติฐานและการทดสอบ กระบวนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างการวิจัยในชุมชน การสร้างเครื่องมือวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 572302
Credit : 1(0-3-1)
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 2

ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจด้านปัญหาสุขภาพ การทำวิจัยในชุมชน

Course codes : 572503
Credit : 1(0-3-1)
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3

วิทยาการระบาดและวิทยาการวิจัยที่จำเป็นในการวิจารณ์ผลงานทางวิชาการ ทักษะในการค้นหาผลงานวิจัย ทักษะในการวิจารณ์ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาอุบัติการ การศึกษาเชิงการทดลองทางคลินิกในแง่ความเชื่อถือ การนำเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ไปประยุกต์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 572504
Credit : 2(1-3-2)
วิทยาการระบาดและการวิจัยทางคลินิก

วิทยาการระบาดและวิธีการวิจัยที่จำเป็นในการวิจัยทางคลินิก การทดลองทางคลินิกในแง่ความถูกต้อง ความเชื่อถือ การตั้งคำถามวิจัย การตั้งสมมติฐาน การออกแบบโครงร่างงานวิจัยทางคลินิก การวางแผนงานวิจัย การทำงานวิจัยด้านคลินิก การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงาน การอภิปรายผลงานวิจัย การนำเสนอรายงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 574501
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หลักการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการห้องฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ ความรู้ด้านสัตว์ พืช อาหารที่มีพิษ และพิษวิทยาที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน โรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉินหรือเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว แนวทางการดูแลรักษา การช่วยฟื้นกู้ชีวิต การแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ ทักษะในการคัดแยกผู้ป่วยตามความเร่งด่วน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ทักษะในการฟื้นกู้ชีพชั้นสูง การดูแลระบบหายใจ ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้ป่วยทุกวัย ทุกระบบ ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ทักษะในการดูแลด้านพิษวิทยาที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน ทักษะในการดูแลภาวะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในทุกระบบรวมถึงอุบัติภัยหมู่ หัตถการที่จำเป็นในห้องฉุกเฉิน ทักษะในการทำอัลตราซาวน์เบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ทักษะในการตัดสินใจขอคำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วย ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤติหรือในภาวะที่มีความขัดแย้ง ทักษะในการแจ้งข่าวร้าย ทักษะในการดูแลผู้ป่วยคดี การบันทึกบาดแผล การบันทึกเวชระเบียน การเขียนใบมรณบัตร ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 574602
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชปฏิบัติในห้องฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤติหรือในภาวะที่มีความขัดแย้ง การแจ้งข่าวร้าย การดูแลผู้ป่วยคดี การบันทึกบาดแผล การบันทึกเวชระเบียน การเขียนใบมรณบัตร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 576501
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน

หลักการวิสัญญีวิทยา ยาที่ใช้ การเลือกเทคนิคในการระงับความรู้สึก เครื่องมือให้ยาสลบ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยและแก้ไขอาการแทรกซ้อนก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ทักษะในการใช้ยาชาเฉพาะที่ ทักษะในการใส่ท่อช่วยหายใจ การให้สารน้ำและเลือด การดูแลผู้ป่วยที่ได้ยาระงับประสาทและระงับปวด ปัญหาทางกฎหมาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 578401
Credit : 2(1-3-2)
รังสีวิทยาวินิจฉัย

หลักการพื้นฐานทางรังสีวิทยา ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานทางรังสีวิทยา การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจด้วยภาพที่เกิดจากคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชรังสี การถ่ายภาพสารทึบแสงทางรังสี เอกซเรย์เต้านม รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจำกัด วิธีการ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีที่พบบ่อย อันตรายที่เกิดจากรังสีและการป้องกัน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580401
Credit : 4(3-3-6)
อายุรศาสตร์ 1

ความหมาย ความสำคัญของโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้าสมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลตามหลัก เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580402
Credit : 3(1-6-2)
อายุรศาสตร์ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและการสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580403
Credit : 3(1-6-2)
อายุรศาสตร์ 3

หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ การฟื้นกู้ชีพ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจพิเศษทางอายุรกรรมอื่น ๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580504
Credit : 3(2-3-4)
อายุรศาสตร์ 4

ความหมาย ความสำคัญของโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์เฉพาะทาง ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้าสมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580505
Credit : 3(2-3-4)
อายุรศาสตร์ 5

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางอายุศาสตร์เฉพาะทาง การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 580606
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยอายุศาสตร์ หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 580607
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยอายุศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมความปลอดภัยของผู้ป่วย การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 582401
Credit : 3(2-3-4)
กุมารเวชศาสตร์ 1

ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ นิยามโรค วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัยในเด็ก การวินิจฉัยแยกโรค วิธีการค้นคว้า สมุฏฐานของโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับโรคหรือภาวะทางกุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับเด็ก หลักการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิดปกติ ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 582402
Credit : 3(2-3-4)
กุมารเวชศาสตร์ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ คลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกเด็กสุขภาพดี การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การเขียนรายงานผู้ป่วยให้ถูกต้องตามวิธีการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในเด็ก การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษา การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การจัดการกับเด็กที่มีปัญหาหรือไม่ให้ความร่วมมือ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 582403
Credit : 3(1-6-2)
กุมารเวชศาสตร์ 3

หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ คลินิกผู้ป่วยนอก การฝึกช่วยหายใจ การใส่ท่อช่วยหายใจ การฟื้นกู้ชีพ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจพิเศษทางกุมารเวชกรรมอื่น ๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 582604
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะ ต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 582605
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะ ต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 588601
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์ทางทะเลและการเดินทางท่องเที่ยว

หลักพื้นฐานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล โรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสัตว์ พืชบริเวณชายฝั่งทะเลหรือ ใต้ทะเล โรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเดินทาง การท่องเที่ยวและกีฬาทางทะเล อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเล พื้นฐานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ การรักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องปรับอากาศแรงดันสูง การบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยจากอุบัติภัยหมู่ ทางทะเล การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเล โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พื้นฐานของเวชศาสตร์การเดินทาง แนวทางการดูแลบำบัดผู้ป่วยจากการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเดินทางหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยที่พบบ่อย โรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง โรคที่เกิดจากอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยว การตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590400
Credit : 4(3-3-6)
ศัลยศาสตร์ 1

ความหมาย ความสำคัญ สำหรับโรคหรือภาวะทางศัลยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา วิทยาการระบาดทางคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การบาดเจ็บทางศัลยศาสตร์ทั่วไป หลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด หลักการพื้นฐานของรังสีวิทยาทางศัลยศาสตร์ การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การแปลผล การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590401
Credit : 3(1-6-2)
ศัลยศาสตร์ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไป การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและการสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การช่วยผ่าตัดตลอดจนติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานที่จำเป็น หลักการพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การขอคำยินยอมการรักษาและการผ่าตัด การทำหัตถการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590410
Credit : 3(0-9-3)
ศัลยศาสตร์หัตถการ 1

เทคนิคพื้นฐานของศัลยศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและห้องผ่าตัด หัตถการการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ การล้างมือให้ปราศจากเชื้อ การใส่เสื้อและถุงมือผ่าตัด การผูกเงื่อนและการเย็บแผลชนิดต่าง ๆ การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและในการทำผ่าตัดหรือทำหัตถการจริง หัตถการของศัลยศาสตร์ทั่วไปอื่น ๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590502
Credit : 2(1-3-2)
ศัลยศาสตร์ 3

นิยามโรค วิทยาการระบาดคลินิก สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผลตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ สำหรับโรคหรือภาวะหรือการบาดเจ็บทางศัลยศาสตร์เฉพาะทางตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด หลักการพื้นฐานของรังสีวิทยาทางศัลยศาสตร์ การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์ ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การแปลผล การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประเมินสุขภาพ การตรวจคัดกรอง การให้คำปรึกษา การใช้ยาและผลข้างเคียงของยา การฟื้นฟูสภาพ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ความปลอดภัยผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590511
Credit : 2(0-6-2)
ศัลยศาสตร์หัตถการ 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางบางสาขา การเขียนรายงานผู้ป่วยให้ถูกต้องตามวิธีการ การวินิจฉัยทางรังสีวิทยาการประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรคการวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การช่วยผ่าตัด การติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด หลักการพื้นฐานของการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลภาวะแทรกซ้อนทั้งก่อนและหลังผ่าตัด การขอคำยินยอมการรักษาและการผ่าตัดหรือการทำหัตถการ การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การทำผ่าตัดหรือทำหัตถการจริง หัตถการของศัลยศาสตร์เฉพาะทางอื่น ๆ ตามเกณฑ์แพทยสภา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 590603
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การสั่งการรักษา การบันทึกความก้าวหน้าและ ความเปลี่ยนแปลงผลของการรักษา การอยู่เวรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน การช่วยทำผ่าตัด การทำผ่าตัดตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความสำคัญของการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย ทักษะการขอคำยินยอมผ่าตัด การแจ้งข่าวร้าย การจัดการกับผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการรักษา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 590604
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์เฉพาะทาง หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย การสั่งการรักษา การบันทึกความก้าวหน้าและ ความเปลี่ยนแปลง ผลของการรักษา การอยู่เวรดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน การช่วยทำผ่าตัด การทำผ่าตัดตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ความสำคัญของการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย ทักษะการขอ คำยินยอมผ่าตัด การแจ้งข่าวร้าย การจัดการกับผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการรักษา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Course codes : 592501
Credit : 2(1-3-2)
จักษุวิทยา

โรคและอาการทางจักษุวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั้งผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางตา การดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและ ห้องฉุกเฉินโดยเน้นในเชิงป้องกันและกรณีฉุกเฉิน หัตถการพื้นฐานที่จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับตาจากโรคเรื้อรังหรือจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพและประเมินความพิการด้านสายตา การดูแลผู้ป่วยทางจักษุแบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 592502
Credit : 2(1-3-2)
โสต ศอ นาสิกวิทยา

โรคและอาการทางโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก การดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินโดยเน้นในเชิงป้องกันและกรณีฉุกเฉิน หัตถการพื้นฐานที่จำเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทักษะในการตัดสินใจส่งปรึกษา การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับหู จากโรคเรื้อรังหรือจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพและประเมินความพิการด้านการได้ยิน การดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูกแบบองค์รวม หลักการดูแลผู้มีปัญหาหรือพิการทางการได้ยิน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 594501
Credit : 2(1-3-2)
ออร์โธปิดิกส์

ทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษา ภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดและโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทักษะในการแปลผลภาพรังสีของกระดูกและข้อทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน การวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การผ่าตัดและหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ การใส่เฝือกและดึงถ่วงน้ำหนัก การฉีดยาเข้าข้อและรอบเอ็น การจัดดึงกระดูกให้เข้าที่ เทคนิคต่าง ๆ ของห้องผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน วิธีการผ่าตัดและการผ่าตัดเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา ยาที่ใช้ในออร์โธปิดิกส์ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การให้การบำบัดอาการปวดเรื้อรัง การบาดเจ็บและความพิการทางออร์โธปิดิกส์ที่เป็นปัญหาของประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 594602
Credit : 2(0-6-2)
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์

การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การบำบัดโรคหรือภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก และห้องฉุกเฉิน การดูแลภาวะแทรกซ้อน การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัด การเข้าช่วยในห้องผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก การทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ที่จำเป็น การจัดดึงกระดูกให้เข้าที่ การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์แบบองค์รวม ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 596400
Credit : 4(3-3-6)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1

ความหมาย ความสำคัญ กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การดำเนินโรค การพยากรณ์โรค หลักการรักษาผู้ป่วย ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด การตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด การปฏิบัติทันทีต่อทารกแรกคลอด การตั้งครรภ์ผิดปกติ การตั้งครรภ์นอกมดลูก ครรภ์ไข่ปลาอุก การแท้งบุตร ทารกตายในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด การตั้งครรภ์เกินกำหนด การคลอดที่ผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ โรค กลุ่มอาการ/ภาวะ ทางนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา การดูแลและให้คำแนะนำผู้มาฝากครรภ์หรือผู้มารับบริการหลังการคลอดการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สมัยใหม่ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 596401
Credit : 3(1-6-2)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2

การซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยจริงทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การเขียนรายงานผู้ป่วย การวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การประมวลข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและสั่งการรักษา หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การขอคำยินยอมการรักษาหรือหาแนวทางร่วมกับผู้ป่วยและญาติในการตัดสินใจการรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในหอผู้ป่วย การปฏิบัติงานในห้องคลอดห้องผ่าตัด การวางแผนครอบครัวเชิงส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสภาพ ปัญหาเชิงจริยธรรมทางสูติกรรม การเลือกระหว่างแม่และเด็ก การยุติการตั้งครรภ์ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 596410
Credit : 2(0-6-2)
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาหัตถการ

หัตถการพื้นฐานทางสูติศาสตร์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา การทำคลอดปกติ การช่วยทำคลอดผิดปกติ การเจาะถุงน้ำคร่ำ การช่วยคลอดด้วยคีม การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการคลอด การทำหมันหลังคลอด การขูดมดลูก การใส่และถอดห่วงอนามัย รวมทั้งการช่วยผ่าตัดทางสูตินรี-เวชวิทยา หัตถการด้านนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์ของแพทยสภา ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 596602
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

Course codes : 596611
Credit : 3(0-9-3)
เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2

การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง การวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์ หลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ หลักเวชจริยศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม

2.3 กลุ่มวิชาเลือก

Course codes : 550601
Credit : 1(0-3-1)
ศึกษาและดูงานทางคลินิก

ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

Course codes : 550602
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิก

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หรือสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 550603
Credit : 3(0-9-3)
ประสบการณ์ทางคลินิกและชุมชน

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หรือสถาบันอื่น รวมไปถึงปฏิบัติงานในชุมชน ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 550604
Credit : 4(0-12-4)
ประสบการณ์ทางคลินิกในสถาบันต่างประเทศ

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

Course codes : 560611
Credit : 2(1-3-2)
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว เวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การุณฆาต ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการให้การวินิจฉัยให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย ดูแลจิตใจแก่ครอบครัว พัฒนาเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Course codes : 562503
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติจิตเวชศาสตร์ในการบริบาลปฐมภูมิ

ฝึกประสบการณ์การรับคำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยทางกายที่มีปัญหาทางจิตเวชใน ผู้ป่วยแผนกต่าง ๆและผู้ป่วยนอก ทักษะการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกาย ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติที่มีปัญหายุ่งยาก การให้คำปรึกษาปัญหาการปรับตัวแก่ผู้ป่วยและญาติ หลักทักษะการให้คำปรึกษาทั่วไปทางจิตเวชผู้ป่วยเฮชไอวี (HIV) ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย

Course codes : 562504
Credit : 2(1-3-2)
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการของจิตใจและบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็ก การส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยหรือมีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ฝึกการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การเลี้ยงดู การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กแก่พ่อแม่ การรับปรึกษาปัญหาทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทางกาย

Course codes : 566502
Credit : 2(0-6-2)
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท

ทักษะการตรวจประเมิน วินิจฉัยปัญหาความพิการในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทาง ระบบประสาทโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลังและสภาวะสมองพิการ ป้องกันและให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเบื้องต้น ติดตามดูขั้นตอนการรักษาด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างต่อเนื่อง

Course codes : 566603
Credit : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์

วิธีการออกกำลังเพื่อสุขภาพ การแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่อยู่ในความดูแลการป้องกันภยันตรายจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย การเพิ่มสมรรถนะของร่างกายในมิติต่าง ๆ การดูแลผู้ได้รับการบาดเจ็บจากกีฬาแบบองค์รวม

Course codes : 570504
Credit : 2(1-3-2)
การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาตนเอง

หลักการจัดการกับความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวมการเข้าถึงสุขภาวะทางจิต การฝึกปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผ่อนคลายความเครียด การพิจารณาและทำความเข้าใจตนเอง การทำความเข้าใจผู้อื่น การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวางแผนพัฒนาตนเอง

Course codes : 572605
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ตั้งแต่การตั้งคำถามทางคลินิก การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ และเขียนโครงร่างการวิจัยการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลงาน การนำเสนอและการลงตีพิมพ์

Course codes : 574604
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่

ปฏิบัติการออกหน่วยปฐมพยาบาล การรับผู้ป่วยหนัก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักอย่างปลอดภัย การให้ การดูแลฉุกเฉินก่อนมาถึงโรงพยาบาล การบริหารงานและพัฒนาบุคลากรในระบบฉุกเฉิน การจัดการบรรเทาสาธารณภัยในฐานะแพทย์

Course codes : 576502
Credit : 2(0-6-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : วิสัญญีซับซ้อน

ทักษะระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดคลอด การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว การระงับความรู้สึกเด็ก ผ่าตัดฉุกเฉิน การระงับความรู้สึกโดยการสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลาย การบำบัดความปวดหลังผ่าตัด การแก้ปัญหาทางเดินหายใจลำบาก การสอดสายสวนหลอดเลือดแดง การสอดสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

Course codes : 576503
Credit : 2(0-6-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การบำบัดทางระบบหายใจ

ทักษะการบำบัดทางระบบหายใจ การดูแลทางเดินหายใจ การใช้ทางเดินหายใจเทียมชนิดต่าง ๆ การรักษาอนามัยหลอดลม การบำบัดด้วยความชื้นและฝอยละออง การบำบัดเพื่อขยายปอด กายภาพบำบัดส่วนทรวงอก การดูดเสมหะในหลอดลม การบำบัดด้วยออกซิเจน การบำบัดโดยปรับความดันในทางเดินหายใจ หลักการช่วยหายใจ เทคนิคการช่วยหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจ การบำบัดทางระบบหายใจในโรคและสภาวะเฉพาะที่พบบ่อย

Course codes : 576604
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การดูแลผู้ป่วยหนัก

หลักการและทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก การประคับประคองผู้ป่วยช็อก หัวใจวาย เต้นผิดจังหวะ ไตวายอุบัติเหตุรุนแรง ไม่รู้สึกตัว การสอดสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง การวัดความดันเลือดดำส่วนกลาง การวัดความดันเลือดแดงโดยตรง การเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเฝ้าระวังระบบหายใจ การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง จริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยหนัก

Course codes : 576605
Credit : 2(1-3-2)
วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การระงับปวด

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความปวด กลไกการเกิด วิธีประเมิน ชนิดของการปวดที่พบทางคลินิกวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการระงับปวด การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการปวดแบบองค์รวม ภาวะแทรกซ้อนของการระงับปวด การระงับปวดหลังผ่าตัด และการระงับปวดในการคลอด

Course codes : 578530
Credit : 2(0-6-2)
รังสีวิทยาคลินิก

การปฏิบัติการทางรังสีวิทยาทั้งทางด้านการวินิจฉัยและรักษา และประสบการณ์ทางคลินิก ด้านรังสีวิทยาเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย หัตถการทางรังสีวิทยา ข้อบ่งชี้ข้อแทรกซ้อน

Course codes : 578602
Credit : 2(1-3-2)
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

แนวคิดและหลักการรักษาโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย หลักการรักษาโรคด้วยสารกัมมันตภาพรังสีวิธีการให้รังสีรักษา เครื่องมือทางรังสีรักษาชนิดต่าง ๆ การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการฉายรังสีและหลังการฉายรังสี การรักษาเบื้องต้นสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการฉายรังสี หลักการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค แนะนำเครื่องมือและวิธีการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ การแปลผลการตรวจของอวัยวะต่าง ๆ

Course codes : 580318
Credit : 2(1-3-2)
การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์สู่คลินิก

บูรณาการความรู้ในแนวตั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิชาการทางคลินิก รวมถึงจริยธรรมทางการแพทย์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

Course codes : 580608
Credit : 2(1-3-2)
พฤฒิวิทยา

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ภาวะโรคที่พบบ่อย การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ความสำคัญของสุขภาพผู้สูงอายุต่อประเทศ หลักการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

Course codes : 580609
Credit : 2(0-6-2)
หทัยวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบหัวใจและหลอดเลือด การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองค์รวม

Course codes : 580610
Credit : 2(0-6-2)
ประสาทวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญทางประสาทวิทยา การดูแลผู้ป่วยประสาทวิทยาแบบองค์รวม

Course codes : 580611
Credit : 2(0-6-2)
โลหิตวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบโลหิตวิทยา การดูแลผู้ป่วยโรคเลือดแบบองค์รวม

Course codes : 580612
Credit : 2(0-6-2)
วิทยาทางเดินอาหาร

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบทางเดินอาหาร การดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารแบบองค์รวม

Course codes : 580613
Credit : 2(0-6-2)
วักกวิทยา

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในโรคไต ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ สมดุลกรดด่างและเกลือแร่ การฟอกเลือดในการรักษาไตวาย การดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม

Course codes : 580614
Credit : 2(0-6-2)
โรคระบบหายใจ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบหายใจ การดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจแบบองค์รวม

Course codes : 580615
Credit : 2(0-6-2)
วิทยาต่อมไร้ท่อ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบต่อม ไร้ท่อและเมแทบอลิซึม การดูแลผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมแบบองค์รวม การจัดการภาวะฉุกเฉินทางต่อมไร้ท่อที่สำคัญ

Course codes : 580616
Credit : 2(0-6-2)
โรคติดเชื้อ

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแบบองค์รวม การดูแลรักษาให้คำแนะนำ การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร

Course codes : 580617
Credit : 2(0-6-2)
โรคภูมิแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน และวิทยารูมาติก

ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน โรคข้อ การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันและโรคข้อแบบองค์รวม

Course codes : 582507
Credit : 2(0-6-2)
ทารกแรกเกิด

ประสบการณ์การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทั้งการเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนและวิธีการทำหัตถการที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยทารกแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อน

Course codes : 582509
Credit : 2(1-3-2)
โรคภูมิแพ้ในเด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็กที่พบบ่อย การวินิจฉัย การทดสอบสมรรถภาพปอด การตรวจพิเศษทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันโรค

Course codes : 582510
Credit : 2(1-3-2)
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

รพวิชา: 582401, 582402, 582403 คำอธิบายรายวิชา : ทักษะในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย โรค ภาวะ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมแบบองค์รวม

Course codes : 590512
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกผู้ป่วยอุบัติเหตุ

ทักษะการดูแล วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุของทุกระบบ การดูแลแบบองค์รวม การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การป้องกันความพิการ จริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ระบบการประกันอุบัติเหตุ การเขียนรายงานผู้ป่วยคดีที่ประสบอุบัติเหตุ

Course codes : 590513
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 590514
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกกุมารศัลยศาสตร์

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางกุมารศัลยศาสตร์ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 590515
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 590516
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 590517
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกประสาทศัลยศาสตร์

ทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มอาการที่พบบ่อย ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 592603
Credit : 2(0-6-2)
จักษุวิทยาประยุกต์

หลักการและการประยุกต์ การตรวจพิเศษโรคที่พบบ่อยทางตา การดูแลรักษา หลักการผ่าตัด ประสบการณ์การผ่าตัดต้อเนื้อและหัตถการที่สำคัญ จักษุสาธารณสุขประยุกต์

Course codes : 592604
Credit : 2(0-6-2)
โสต ศอ นาสิก วิทยาประยุกต์

หลักการและการประยุกต์ การตรวจพิเศษ โรคที่พบบ่อยทางหูคอจมูกการดูแลรักษา หลักการผ่าตัด ประสบการณ์การผ่าตัดทอนซิล สิ่งแปลกปลอม เจาะคอ และหัตถการที่สำคัญ

Course codes : 594603
Credit : 2(0-6-2)
ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์

หลักการและทักษะการวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การดูแลรักษากระดูกหัก ข้อเคลื่อน การใส่เฝือก และเครื่องพยุง กลุ่มอาการที่พบบ่อย การดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบองค์รวม การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความวิกลรูปและความพิการ ปฏิบัติหัตถการที่สำคัญ การดึงกระดูกให้เข้าที่ การผ่าตัดเล็กทางออร์โธปิดิกส์

Course codes : 596603
Credit : 2(1-3-2)
การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา

หลักการของการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงที่ใช้ทางเวชปฏิบัติสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาข้อบ่งชี้ ทักษะการปฏิบัติ การอ่านแปลผล

Course codes : 596604
Credit : 2(1-3-2)
วิทยามะเร็งทางนรีเวชวิทยา

หลักการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคเนื้องอกและมะเร็งทางนรีเวชวิทยา การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชวิทยาแบบองค์รวม

Course codes : 651207
Credit : 2(1-3-2)
การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือกที่นิยม ประสิทธิภาพการรักษา การตัดสินใจนำมาใช้กับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมแพทย์แผนปัจจุบัน ให้การรักษาและแนะนำแนวทางการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

Course codes : 651210
Credit : 2(1-3-2)
การแพทย์แผนไทย

วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ การวินิจฉัยโรคตามแบบแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพรและสรรพคุณต่างๆ แนวการวิจัยและค้นคว้าเพื่อพัฒนาตัวยาสมุนไพรไทย การนวดและกดจุดแผนไทยเพื่อสุขภาพ การแพทย์แผนไทยกับการปฏิรูประบบสุขภาพ

Course codes : 651211
Credit : 2(1-3-2)
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ทางเลือกที่มีในประเทศไทย ประสิทธิภาพของการรักษา การตัดสินใจนำมาใช้กับการดูแลสุขภาพเพื่อเสริมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การให้การรักษาและแนะนำแนวทางการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม หลักและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ศาสตร์คณะแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพละอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ข้อบ่งชี้และวิธีการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ การนวดและกดจุดแผนไทยเพื่อการรักษา ความปลอดภัยของผู้ป่วย