ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 57 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชนิสรา แก้วสวรรค์ * ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ รชฏ จันทร์น้อย * Ph.D. (Management and Marketing)
Lincoln University, New Zealand (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ * Ed.D. (Professional Development)
Victoria University, Australia (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชนนี เมธิโยธิน * บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45470259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของการบริหารจัดการ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ การมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก การประเมินผลนโยบาย

Course codes : 46271159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงบประมาณเพื่อการจัดการสาธารณะ

กระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการเพื่อของบประมาณแผ่นดิน การวางแผนโครงการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบใช้งบประมาณจากรัฐบาล เงินกู้ หรือจากการลงทุนของเอกชน การคำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม

Course codes : 46272159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46272859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46279859
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้า การดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการสาธารณะ ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ

Course codes : 46450159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนงานวิจัยขั้นสูง

การนำเสนอแนวคิดในการสื่อสารและนำเสนอผลลัพธ์ในงานวิจัย แนวทางวิธีการเขียนและการตีพิมพ์อย่างถูกต้องสำหรับงานวิจัยทางการศึกษาและวิชาการ การเขียนสำหรับงานด้านบทความ เอกสารนโยบาย และรายงานเพื่อนำเสนองานที่ปรึกษา ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารเพื่อการนำเสนอที่เป็นทางการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ

Course codes : 46470159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของนักวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ

Course codes : 45470259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของการบริหารจัดการ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ การมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก การประเมินผลนโยบาย

Course codes : 46271159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงบประมาณเพื่อการจัดการสาธารณะ

กระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการเพื่อของบประมาณแผ่นดิน การวางแผนโครงการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบใช้งบประมาณจากรัฐบาล เงินกู้ หรือจากการลงทุนของเอกชน การคำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม

Course codes : 46272159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46272859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46470159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของนักวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ

2 วิชาเลือก

Course codes : 46272359
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารและการประเมินผลโครงการขั้นสูง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผล โครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผลทางจริยธรรมของโครงการ

Course codes : 46272459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกัน การบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบายการผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Course codes : 46272559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนานวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์การและการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์การและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสร้างสิ่งใหม่ในองค์การ ภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์การ แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์การ และกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา การเรียนรู้สำหรับองค์การ

Course codes : 46272659
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล วิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 46272759
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ

รูปแบบของภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจัดองค์การสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

Course codes : 46272959
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการเมืองการบริหารจัดการท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ขององค์การท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์เชิงการเมือง และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและ อุปสรรค โอกาสและการพัฒนา

Course codes : 46273059
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

Course codes : 46273159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Course codes : 46273359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายการวางแผน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 46273459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการยุทธศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการจัดการสาธารณะ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อการจัดการสาธารณะเชิงกลยุทธ์ การประหยัดเวลา งบประมาณ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ การเพิ่มผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบทางบวก (Positive Impact)

Course codes : 46273559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดขั้นสูงสำหรับการบริหารสาธารณะ

รูปแบบกลยุทธ์การตลาด งานสาธารณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ (Product) การสร้างความเข้าใจ ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณะแก่ประชาชน ความสมดุลระหว่างความเข้าใจที่ดี กับประโยชน์ที่ได้ เครื่องมือการจัดการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน

Course codes : 46273659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รูปแบบวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีทุนมนุษย์เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 46273759
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการสำหรับภาครัฐ

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อม ๆ กับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคา การคัดเลือก ช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่าย ผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาครัฐ

Course codes : 46273859
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินขั้นสูงสำหรับภาครัฐ

การสร้างและการพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงินในภาครัฐ

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 46289859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้า การดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการสาธารณะ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45250159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนการวางกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาด

Course codes : 45260259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายการวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 45351459
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

Course codes : 45470259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของการบริหารจัดการ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ต่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นดีขึ้นในภาครัฐ การมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการระบุปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก การประเมินผลนโยบาย

Course codes : 46250159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46250459
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46250959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าจ้าง การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาครัฐ

Course codes : 46253259
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ

พัฒนาการ หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชน พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีระบบ การบริหาร นโยบายองค์การ การบริหารจัดการแนวใหม่ การปฏิรูประบบองค์การ

Course codes : 46271159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงบประมาณเพื่อการจัดการสาธารณะ

กระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานราชการเพื่อของบประมาณแผ่นดิน การวางแผนโครงการสาธารณะ ทั้งในรูปแบบใช้งบประมาณจากรัฐบาล เงินกู้ หรือจากการลงทุนของเอกชน การคำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนทั้งทางตรง และทางอ้อม

Course codes : 46272159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความเป็นมา หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมุ่งฉันทามติ สำนึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนองสาธารณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน แนวทางปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แบบอย่างที่ดีของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในต่างประเทศและในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Course codes : 46272859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46470159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ

ความสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงสำรวจ การเปรียบเทียบระเบียบวิธีต่าง ๆ ของการวิจัย ปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธี และการดำเนินการ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบุกเบิก การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของการดำเนินการที่หลากหลาย จรรยาบรรณของนักวิจัย การกำหนดปัญหา การพัฒนาและการนำเสนอโครงการวิจัยที่ดี การสำรวจหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ

Course codes : 46653559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 45361659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

Course codes : 45460859
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัฒน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

Course codes : 45461459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้า จุดแลกเปลี่ยนระหว่างได้กับเสีย การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้ากับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์เทคโนโลยีข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่สินค้า บุคคลที่สามในระบบสินค้า เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า

Course codes : 45461759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ

ภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจัดองค์การสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

Course codes : 45463359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการ

การจัดการธุรกิจที่น่าสนใจ การประยุกต์ในสถานการณ์ในปัจจุบัน

Course codes : 45463659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารและการประเมินผลโครงการ

ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผลโครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่างๆของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

Course codes : 45463959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล วิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา วิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45470459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง

ทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภคและทางเลือก ทฤษฎีต้นทุนและการผลิต ทฤษฎีการกำหนดราคา ภายใต้โครงสร้างภาวะตลาดที่มีการแข่งขันแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดภาวะ การตลาด เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ดุลยภาพของผู้บริโภค ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทฤษฎีธุรกิจสมัยใหม่ และการวิเคราะห์ลงทุน

Course codes : 45470559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง

การพัฒนาใหม่ ๆ ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค การใช้เทคนิคในการควบคุมจุดดุลยภาพ ทฤษฎีทางธุรกิจของเคนส์ ทั้งแบบใหม่และแบบเก่า พื้นฐานของแนวคิดใหม่ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์มหภาค การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ทฤษฎีคิว ทฤษฎีการเงินและการคลัง ทฤษฏีการเติบโต ค่าจ้าง ความเท่าเทียม การออม

Course codes : 46250559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจของรัฐ

วิธีการจัดการธุรกิจในเครือของรัฐบาล การจัดการรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลได้แปรรูปและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว การนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข้อดีและข้อเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การให้สัมปทานโครงการของรัฐ แบบต่าง ๆ

Course codes : 46250659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ

หลักการจัดการ วิธีการวัดคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพ ในภาครัฐ การประยุกต์ Balanced Scorecard หรือ Economic Value Added ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผล (Key Performance Indicators) ที่เหมาะสม ปัญหาอุปสรรค สิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ การให้รางวัลหรือการลงโทษตามผลงาน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ

Course codes : 46250859
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญาการบริหารท้องถิ่น

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนาการขององค์การท้องถิ่น ความสัมพันธ์กับรัฐบาล ภูมิภาค และการบริหารภูมิภาค ตลอดจนความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชนและภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างและกระบวนการบริหาร แบบอย่างที่ดี ปัญหาและแนวทางพัฒนา

Course codes : 46251059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการคลังท้องถิ่น

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น ที่มาของรายได้ ภาษีท้องถิ่น วิสาหกิจของท้องถิ่น การกู้และการระดมทุน เงินอุดหนุน รายจ่ายขององค์การท้องถิ่น ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและการวางแผนการเงิน การตรวจบัญชี กฎหมายและอนุบัญญัติ ปัญหาและแนวทางพัฒนา

Course codes : 46251159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ขององค์การส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและอุปสรรค โอกาสและการพัฒนา

Course codes : 46251259
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางรัฐ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ของภาครัฐ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

Course codes : 46251459
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมลรัฐด้วยกัน และไม่ใช่มลรัฐ การบูรณาการภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์และการปฏิบัติภายใต้นโยบาย การผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจวัฒนธรรมและขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Course codes : 46251859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

Course codes : 46251959
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการกายภาพของเมืองและชุมชน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง และวางผังเมือง เทคนิคการวางผังเมือง การประสานระหว่างองค์ประกอบทางกายภาพกับองค์ประกอบอื่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การวางแผนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาคม กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาและข้อจำกัด แนวทางการพัฒนา

Course codes : 46252059
Credit : 3(3-0-6)
การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จริยธรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

Course codes : 46252159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายภาคเอกชนและภาครัฐ

หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ของสังคมสมัยใหม่ ภายในกรอบระบบของกฎหมายที่ครอบคลุมโดยรวม กฎหมายเอกชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและกฎหมายสาธารณชน โดยมีรากฐานบนพระราชบัญญัติและกฎหมายมหาชน กรอบระบบของกฎหมาย พัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของทุกผู้คน หลักการทางกฎหมายซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ในเชิงที่จะทำให้ผู้บริหารจัดการภาคสาธารณะมีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการในแง่มุมต่าง ๆ ของภารกิจหน้าที่ประจำวัน ความเชี่ยวชาญในการนำกฎระเบียบต่าง ๆ ไปใช้ในการตีความกฎหมายที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษร

Course codes : 46252259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการของภาครัฐ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์การ การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ จริยธรรมในการดำเนินการโครงการ

Course codes : 46252359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาผลกระทบนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายนั้น ๆ

Course codes : 46252559
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การ

แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุมงาน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวิเคราะห์องค์การและพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคลในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นำในองค์การ ทัศนคติการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม การตัดสินใจการควบคุมทางพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การ

Course codes : 46253759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเศรษฐกิจของชาติ

วิธีการบริหารและจัดการเศรษฐกิจของประเทศในภาพกว้าง การกำหนดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การกำหนดงบประมาณของรัฐ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการลงทุน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระดับประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Course codes : 46270159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสูง

แนวทางพฤติกรรมขององค์การ มุมมอง หัวข้อ เนื้อหาในอนาคตทางด้านพฤติกรรมขององค์การโดยจะรวมทั้งระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององค์การ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและจิตวิทยา แบบจำลองพฤติกรรมขององค์การ การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ และการพัฒนาองค์การ พฤติกรรมการจัดการงาน การวิจัยความแตกต่างข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้นำ

Course codes : 46272359
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารและการประเมินผลโครงการขั้นสูง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นโยบายและโครงการ หลักการและวิธีการของการบริหารและการประเมินผล โครงการ ปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ การประเมินผลทางจริยธรรมของโครงการ

Course codes : 46272459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และความเป็นไปได้ ของวิวัฒนาการความสัมพันธ์ในอนาคต ของระบบและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกัน การบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์และปฏิบัติภายใต้นโยบายการผสมผสานทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และขอบเขตด้านความมั่นคงปลอดภัยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Course codes : 46272559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนานวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์การและการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์การและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว การสร้างสิ่งใหม่ในองค์การ ภายใต้โลกาภิวัตน์ แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์การ แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์การ และกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนา การเรียนรู้สำหรับองค์การ

Course codes : 46272659
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล วิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 46272759
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ

รูปแบบของภาพรวมของการจัดการระดับโลก วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การตลาดและการดำเนินงานข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การทำการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การจัดองค์การสำหรับการประกอบการระหว่างประเทศ

Course codes : 46272959
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการเมืองการบริหารจัดการท้องถิ่น

บทบาทและหน้าที่ขององค์การท้องถิ่น โครงสร้างการบริหาร ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์เชิงการเมือง และกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย การควบคุมดูแล และการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาและ อุปสรรค โอกาสและการพัฒนา

Course codes : 46273059
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ของความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติกับการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภูมิประเทศที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงและการดำเนินธุรกิจของประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ

Course codes : 46273159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลและความยั่งยืน ความน่าอยู่ของเมืองและชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Course codes : 46273259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการขั้นสูง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลกระทบกับธรรมชาติของการบริหารจัดการ การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การนำไปใช้กับการบริหารจัดการในด้านนโยบาย การตัดสินใจ ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นในภาครัฐ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลสูงสุด การใช้ประโยชน์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในการแยกประเภทปัญหา การเปรียบเทียบทางเลือก และการประเมินผลนโยบาย การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

Course codes : 46273359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายการวางแผน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันในวงการธุรกิจ

Course codes : 46273459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการยุทธศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการจัดการสาธารณะ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อการจัดการสาธารณะเชิงกลยุทธ์ การประหยัดเวลา งบประมาณ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ การเพิ่มผลผลิต (Product) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบทางบวก (Positive Impact)

Course codes : 46273559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดขั้นสูงสำหรับการบริหารสาธารณะ

รูปแบบกลยุทธ์การตลาด งานสาธารณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ (Product) การสร้างความเข้าใจ ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางสาธารณะแก่ประชาชน ความสมดุลระหว่างความเข้าใจที่ดี กับประโยชน์ที่ได้ เครื่องมือการจัดการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน

Course codes : 46273659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รูปแบบวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีทุนมนุษย์เข้ามาเป็นสมาชิกองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 46273759
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการสำหรับภาครัฐ

กระบวนการในการเชื่อมโยงการพิจารณานโยบายไปพร้อม ๆ กับ กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ การศึกษากลยุทธ์ด้านราคา การพิจารณาการแข่งขันด้านราคา การคัดเลือก ช่องทางการจำหน่ายและศูนย์กลางจำหน่าย ผลสำเร็จตามเป้าหมายในภาครัฐ

Course codes : 46273859
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินขั้นสูงสำหรับภาครัฐ

การสร้างและการพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการสร้างทฤษฎีทางการบัญชีและการเตรียมโครงการวิจัยทางการบัญชีการเงินในภาครัฐ

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 46279859
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การค้นคว้า การดำเนินการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเพื่อการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการสาธารณะ ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ