ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การติดต่อสื่อสาร) (ศศ.บ. (การติดต่อสื่อสาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Charlton Thomas Bruton *
อาจารย์ FOX HUGH BERNARD *
อาจารย์ Richard Paul Metcher *
อาจารย์ กุมุทินี วรสุวรรณ *
อาจารย์ เกษมศรี อิทธิพงษ์ *
อาจารย์ วราภรณ์ ธีระศักดิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 Languages for Communication

Course codes : 95110159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

Course codes : 95110259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

Course codes : 95110359
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

Course codes : 95110459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่จำเป็นต้องใช้การทำงาน การฝึกฝนผ่านการทำ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโฆษณารับสมัครงานการอ่าน คุณสมบัติของ ผู้สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนอผลงาน

Course codes : 95110559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95110659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95110759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาฝรั่งเศสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95110859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95110959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาญี่ปุ่นผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95111059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาเกาหลีผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษารัสเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษารัสเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาสเปนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาสเปนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาสเปนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาจีนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเยอรมันที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเยอรมันผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเยอรมันในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเวียตนามที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเวียตนามผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเวียตนามในระดับสูง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ใน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาโปรตุเกสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาโปรตุเกสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอินโดนีเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาอินโดนีเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาพม่าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาพม่าผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาลาวที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาลาวผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาลาวในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเขมรที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาเขมรผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเขมรในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษามลายูที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษามลายูผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95119059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษามลายูในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95119159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำศัพท์ และไวยการณ์ภาษาไทยเบื้องต้น ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสังคมไทย

Course codes : 95119259
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย

ลักษณะทางภาษาของภาษาไทย ระบบการสร้างคำ ระบบการออกเสียง โครงสร้าง ไวยกรณ์ ลักษณะนาม และความหมาย การนำไปปรับใช้

Course codes : 95119359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเบื้องต้น

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฝึกฝนทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนคำ และประโยคสั้นๆ ที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 95119459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับกลาง

ภาษาไทยระดับกลาง ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การรับโทรศัพท์ และการเขียนสรุปใจความ

Course codes : 95119559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านออกเสียงภาษาไทย

การฝึกฝนและพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทย ซึ่งเริ่มหน่วยที่เล็กที่สุดไปสู่ หน่วยที่ใหญ่กว่าหรือมีความซับซ้อนกว่า การออกเสียงพยัญชนะ การอ่านคำ ประโยค ย่อหน้าสั้นๆ การอ่าน หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร การฝึกฝนการออกเสียงคำควบกล้ำและเสียงวรรณยุกต์

Course codes : 95119659
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียนภาษาไทย

พัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นคำศัพท์ ไวยกรณ์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ คำเชื่อม ทักษะการรวมและแตกยอดความคิด และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ เพื่อสื่อความ ขอร้อง ชักชวนและสร้างสัมพันธ์

Course codes : 95119759
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับลักษณะของการใช้ ชีวิตของมนุษย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่ส่งผลให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

Course codes : 95119859
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย

ทักษะการฟังและการพูดในเน้นเรื่องที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนและ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผ่านการเรียนด้วย ตนเอง โดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

Course codes : 95119959
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ทักษะการอ่าน โดยเน้นพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นหลัก บทความที่ใช้ใน การพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

Course codes : 95120059
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนคำร้อง การเขียนติชม การเขียนอีเมลล์ การเขียนจดหมาย และการเขียนบันทึกการประชุม คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม และรูปแบบ การเขียนจดหมายและบรรทึกการประชุมที่เหมาะสม

Course codes : 95120159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและความหมาย

ความเข้าใจของภาษา การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสาร การสื่อความ หรือการแปลความหมาย

Course codes : 95120259
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ทฤษฎีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ วิธีการสร้างแบบการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและกิจกรรม ข้อสอบ ระบบการประเมิณผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในชั้นเรียน การทดลองสอนในชั้นเรียนด้วย

1.2 Identity and Student Life Quality

Course codes : 95115159
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกติกาของกีฬาว่ายน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกเทคนิคการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ

Course codes : 95115259
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเก็ตบอล ฝึกฝน การเล่นเป็นรายบุคคลและเล่นเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาเพื่อการนันทนาการ

Course codes : 95115359
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของวอลเล่ย์บอล ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคลและ การฝึกทักษะการเล่นเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเป็นผู้นำและผู้ตาม

Course codes : 95115459
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของกีฬาเทนนิส ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเสิร์ฟ ท่วงท่า ลีลา ในการตี และทักษะในการเล่นอื่นๆโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย

Course codes : 95115559
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของแบดมินตัน ทักษะการเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นคู่ เพื่อนำไปเป็นกีฬานันทนาการ และพัฒนาสมรรถนะของร่างกาย

Course codes : 95115659
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายรวมถึงคุณประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกการเคลื่อนไหวและท่วงท่าพื้นฐาน รวมถึงทักษะการเต้นลีลาศเป็นคู่

Course codes : 95115759
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาโยคะ โดยฝึกทักษะ สมาธิ การเล่นเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ การนันทนาการด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

Course codes : 95115859
Credit : 1(0-2-1)
การป้องกันตัว

การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95115959
Credit : 1(0-2-1)
จักรยานเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาจักรยาน เพื่อการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ

Course codes : 95121059
Credit : 1(0-2-1)
การเต้นอาเซี่ยนเพื่อสุขภาพ

วิธีการเต้นพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ โดยสามารถนำไปประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 95121159
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและสุขอนามัย

สุขภาพและสุขภาพอนามัย ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพ ร่างกายที่ผิดปกติ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและ ลดพฤติกรรมเสี่ยง และการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การทำโครงการ เพื่อสุขภาพ ทีมทางสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดในชุมชน สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95121259
Credit : 2(2-0-4)
การปฐมพยาบาลและการป้องกันสุขภาพเบื้องต้น

คุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกต อาการผิดปกติเบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รู้จักยาและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ใน ภาวะฉุกเฉิน ได้รับความปลอดภัยและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์ให้ได้รับ การรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โรค การป้องกัน

Course codes : 95121359
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงามสมัยใหม่

พื้นฐานความรู้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการมีสุขภาพและความงามบนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์ โภชนาการของสุขภาพ และความงาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การให้ความสำคัญกับ ความชาญฉลาด ในด้านความงาม การป้องกันความชรา การสร้างและเสริมความงามบนขั้นตอน และวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยสมัยนิยมและสากลสมัยใหม่

Course codes : 95121459
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพแบบบูรณาการสำหรับคนรุ่นใหม่

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของพฤติกรรมวัยรุ่น ปัญหาของวัยรุ่นสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางป้องกันและรักษาโรค การวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด

Course codes : 95121559
Credit : 2(2-0-4)
คุณภาพชีวิต

การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งความเข้าใจโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสะอาดและคุณค่าของอาหาร และ วิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

Course codes : 95121659
Credit : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

Course codes : 95121759
Credit : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ การควบคุม ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.3 Life Skills and Responsibility for Society and Environment

Course codes : 95111259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์โลก

วัฒนธรรม การเมือง และโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง การแลกเปลี่ยนทางการค้า และ มรดกทางการค้าข้ามมหาสมุทรระหว่างยุโรปและอาณานิคม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตทางการค้าและผลกระทบของเทคโนโลยีและความรู้ทางเศรษฐกิจ โลกปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคปัจจุบัน

Course codes : 95111359
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียน สพภาพยุโรป และยุคขององค์กรระหว่างรัฐบาล

การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาลในยุคปัจจุบัน กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป เรียนรู้การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาล (iOS) ในยุคปัจจุบันรวมทั้ง กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของ IOs วิธีการและขอบเขตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งสกุลเงิน และวิธีการที่แตกต่างกันเพื่ออำนาจอธิปไตยในประเทศและการไม่แทรกแซงรวมทั้ง "วิถีอาเซียน" พิจารณาบทบาทของ IOs ในระบบเศรษฐกิจการเมืองทั่วโลก ประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาและจีน

Course codes : 95111459
Credit : 3(3-0-6)
การย้ายถิ่นฐานและตลาดแรงงานปัจจุบัน

การใช้แรงงานต่างชาติในเศรษฐกิจโลก การย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การค้าแรงงานมนุษย์ และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน และความพยายามระหว่างประเทศในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือการละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ ของแรงงานต่างชาติ

Course codes : 95111559
Credit : 3(3-0-6)
การต่อต้านการทุจริต

ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริต โดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต

Course codes : 95111659
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย

ศิลปะไทย วรรณดคีไทย ดนตรีไทย รำไทย และ งานศิลปะต่าง ๆ สถาปัตยากรรมไทย ศิลปะไทยอันงดงามในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการจรรโลงใจ การเยี่ยมชมผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

Course codes : 95111759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณดคีเปรียบเทียบ

การพัฒนาและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคดีไทย และวรรคดีต่างประเทศ โดยพิจารณาผลงานเชิงวรรคดีทั้งในประชมคมอาเซียนและระดับโลก การซาบซึ้งถึงรายละเอียดที่ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์เช่นเดียวกับซาบซึ้งในวัฒนธรรม

Course codes : 95111859
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย

การสำรวจประเด็นหลักทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในเอเชีย การเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทั้งด้านความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลก วิวัฒนาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในยุคปัจจุบัน การเกิดและการเจริญเติบโตของอาเซียน ปรัชญาหลังอาณานิคมและวรรณกรรมในอนุทวีปอินเดียประเพณีศิลปะคลาสสิกของจีนและญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคาบสมุทรเกาหลี

Course codes : 95111959
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรโลกในศตวรรษที่ 21

การสำรวจของหน่วยของสังคมทั่วโลก ระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาของภาคประชาสังคม ปรัชญาศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเข้าใจวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในการเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าว

Course codes : 95112059
Credit : 3(3-0-6)
การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์

การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ กฎหมายภายในประเทศและระดับ นานาชาติ ที่ใช้ในการป้องกันการค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน

Course codes : 95112159
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม

ปรัญชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการนำมาปรับใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 95112359
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อาณาจักรไทยและประชากรไทย

ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยและประชากรไทย ระบอบการปกครองในอดีต จนถึงระบอบการปกครองในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา และการประยุกต์ปรัชญาทางศาสนาและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมไทย

Course codes : 95112459
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางการค้าขายแลกเปลี่ยน ระบบทางเศรษฐกิจของ อาณาจักรโบราณ แนวโน้มด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการเปรียบเทียบเศรษฐกิจของเมืองและชนบท

Course codes : 95112559
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมของการค้าระหว่างประเทศ

การเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หัวข้อต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของระบบจริยธรรม ผลกระทบทางจริยธรรมของการเพิ่มผลกำไร การเปรียบเทียบจริยธรรมในระดับมืออาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ กฎหมายการแพทย์และการบัญชี

Course codes : 95112659
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

กรอบกฎหมายของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม อาเซียน โดยมุ่งเน้น (1) วัตถุประสงค์พื้นฐานของการรวมตัวประชาคมอาเซียน การรักษาความปลอดภัยทางการเมือง กลุ่มทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญของประชาคมอาเซียน และ (3) การดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในเชิงปฏิบัติ เตรียมความพร้อมให้เข้าใจผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course codes : 95112759
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจโลก

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักการตลาด นโยบาย การเงิน นโยบายการค้า และการนำเอาหลักการและนโยบายเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นการเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้า กรรมสิทธิ์ สิ่งแสดล้อม และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรม

Course codes : 95112859
Credit : 2(2-0-4)
อาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดและความหมายเรื่อง จิตอาสา จิตสาธารณะ กิจรรมและโครงการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบริการสังคม ชุมชน ในประเทศหรือสังคมโลก เป็นกลไกและกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวางแผน การบริหารโครงการอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสร้างแรงจูงใจให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างยั่งยืน

Course codes : 95112959
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน การพัฒนาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ การเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งการพัฒนาด้านในตน และเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความจริง ความงาม และความดี แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ การสืบค้นและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ให้ชีวิตที่เป็นสุข

Course codes : 95113759
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางปรัชญาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และข้อโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 95113859
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Course codes : 95113959
Credit : 3(3-0-6)
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก ผลการวิจัย และการอภิปรายที่เกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการสนับสนุน การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยรักษาสมดุลย์อย่างยั่งยืน

Course codes : 95114359
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะวิชาชีพและความสามารถในการทำงาน

ทักษะในด้านการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง ความตระหนัก ในตนเอง การทำงานเป็นทีม มารยาททางธุรกิจ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การแก้ปัญหา ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการดำเนินการเพื่อโลกของการทำงาน ความสามารถที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมสมัยใหม่และการทำงานที่ทันสมัย

Course codes : 95114659
Credit : 3(3-0-6)
ความเข้าใจในสังคมโลก

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประเพณีวัฒนธรรม ครอบครัว ความหมายของชีวิตและทัศนคติแบบแผน

Course codes : 95114759
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21

ทักษะการปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างเครือข่าย การเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่ม การจัดการและการนำคนในองค์การ ประเภทของผู้นำและภาวะผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ บริบทของภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

1.4 Innovation and Creativity

Course codes : 95113159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การสรุปและการนำเสนอข้อมูล มาตรการวัด ตัวแปร สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การคำนวณสถิติเชิงพรรรนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง การประมาณโดยการคำนวนเป้นช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน

Course codes : 95113259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์เบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น การจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายศิลป์ มนุษย์และสังคม

Course codes : 95114159
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ

การเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย การตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการและการบริหารเวลา และทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐาน การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง การคัดลอกข้อความของผู้อื่น

Course codes : 95114259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการทำงานและองค์การ

ความเข้าใจของผู้คนและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในบริบทของการทำงาน ซึ่งมี ความสำคัญต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ในด้านต่างๆ การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจ ความเป็นพลวัตของทีม การเจรจาต่อรอง การจัดการ ความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร

Course codes : 95114459
Credit : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

Course codes : 95114559
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 Information Technology

Course codes : 95113059
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

Course codes : 95113359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการใช้งาน สำหรับโปรแกรมใช้งานทั่วไป เครือข่ายอินเตอร์เนต และจรรยาบรรณของผู้ใช้

Course codes : 95113459
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายระบบสารสนเทศและอินเตอร์เนท

แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระบบ สารสนเทศและอินเตอร์เนท การออกแบบเวบไซด์

Course codes : 95113559
Credit : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนทางจอภาพ ข้อมูลการสอนจากประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

Course codes : 95113659
Credit : 3(3-0-6)
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูง

การใช้โปรแกรมสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธภาพ ระบบปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2.1 Core Courses

Course codes : 95220359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการสื่อสารเบื้องต้น

หลักการพื้นฐานของการสื่อสารที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานในการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในองค์การ และสื่อสารมวลชน แนวคิดของการสื่อสารที่เน้นความหมายของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร แหล่งที่มาของข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสาร

Course codes : 95220459
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางการสื่อสาร

ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสาร ภาพรวมของกระบวนการวิจัย จริยธรรม ของนักวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานการวิจัยและการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดสอบ การเขียนรายงาน การอภิปรายผล การนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในการสื่อสาร

Course codes : 95221159
Credit : 3(3-0-6)
วาทวิทยาขั้นพื้นฐาน

ทักษะในการพูดและการฟังที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำและการนำเสนอในโอกาส ต่าง ๆ พื้นฐานของการสื่อสารแบบวัจนะภาษาที่รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล, การปฏิสัมพันธ์กลุ่มและการพูดในที่สาธารณะ

Course codes : 95221259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะภาษา

ลักษณะและทฤษฎีของการสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เชิงวัจนะและอวัจนะภาษาเพื่อการโต้ตอบในชีวิตประจำวัน ความหมายของพฤติกรรมการสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะภาษาและข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้สื่อสาร

Course codes : 95221359
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารในองค์การ

ทฤษฎีและบทบาทของการสื่อสารในองค์การ ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การและ โครงสร้างเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร พื้นฐานของกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลและพื้นฐานของการสื่อสาร การสื่อสารแบบอวัจนะภาษา บทบาทของผู้นำ ผู้ตามและทีมงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประสิทธภาพของการสื่อสารองค์การ

Course codes : 95221459
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารต่างวัฒนธรรม

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบวนการสื่อสารภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหมายและการขยายตัวของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้ทางวัฒนธรรมและค่านิยม; อัตลักษณ์ ความเชื่อและความหลากหลาย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ชนชั้น และความพิการ ประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

Course codes : 95222159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ

หลักการของการจัดการสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการ ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือความจริง ข้อมูลในปัจจุบันเพื่อวัตุประสงค์สำหรับการสังเคราะห์ให้เกิดฐานความรู้เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

Course codes : 95230159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความหลากหลายของบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ของบุคคล รูปแบบของการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ทักษะการสื่อสารและคุณสมบัติทางกายภาพ รูปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติที่ก่อให้เกิดความโดดเด่น ความเข้าใจในบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง และการรู้จักตัวตนเป็นอย่างดี และนำไปประยุกต์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อทำงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Course codes : 95233559
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 95322259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

หลักการและเหตุผลของกฎหมายธุรกิจ เน้นการนำกฎหมายไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจ ร่วมสมัย ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน การจัดตั้งธุรกิจ แรงงาน หนี้ คุ้มครองผู้บริโภครวมถึงหลักจรรยาบรรณกฎหมาย

Course codes : 95323159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเบื้องต้น

ลักษณะของการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การนำหรือการบังคับบัญชา และการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน้าที่ดังกล่าวและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์การ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหาร

Course codes : 95323359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาดเบื้องต้น

3 (3-0-6) แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด

2.2.1.1 Major Required Courses - Communication Skills for Human Resource Development

Course codes : 96230459
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรทฤษฎีและวิธีการของการแทรกแซงในการพัฒนา องค์กร การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เทคนิคของการแทรกแซง การสร้างทีมงานให้คำปรึกษากระบวนการความคิดเห็นและการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ถูกนำเสนอและอธิบาย

Course codes : 96230559
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและจริยธรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการพื้นฐานและจริยธรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ความหมายของทรัพยากร มนุษย์และการพัฒนา มันครอบคลุมภารกิจและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกับส่วนประกอบบทบาทการปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 96230659
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโลกาภิวัฒน์

บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใช้โดยองค์กรความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน มุ่งเน้นไปที่ชุมชนอาเซียน การรักษาความปลอดภัยทางการเมือง เศรษฐกิจชุมชน และสังคมวัฒนธรรม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น ประชาธิปไตย การศึกษา เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ โครงสร้าง ค่าจ้างและการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน

Course codes : 96242059
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการ ด้านต่าง ๆ ของกำลังการทำงานของ บริษัท สำรวจสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานรวมถึงการจัดการพนักงานและการสรรหา โอกาสที่เท่าเทียมกัน การชดเชยและผลประโยชน์ของพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 96243659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่สำคัญของการตั้งค่าระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการจัดการความรับผิดชอบของทรัพยากรมนุษย์ เงินเดือน ผลประโยชน์ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานการพัฒนาอาชีพ การฝึกอบรมและการวิเคราะห์การประเมินผลและการบำรุงรักษาระบบ

Course codes : 96245259
Credit : 3(3-0-6)
การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของแนวคิดรูปแบบการสื่อสารสื่อข้อความแอพลิเคชัน รวมทั้งหลักการ ออกแบบพาวเวอร์พอยท์และเพรสซี่ การใช้เครื่องมือนำเสนอแบบง่าย กระดานตั้งเขียน กระดาษบันทึกหัวข้อที่เกี่ยวข้องจะรวมถึงการนำเสนอในองค์การ การปรับตัวกับผู้ชมและข้อเสนอแนะ

Course codes : 96245359
Credit : 3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์

การใช้สื่อแบบดั้งเดิมเพื่อการประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ การใช้สื่อใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ บล็อกวิกิ และสื่อสังคม ฟังก์ชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ของสื่อใหม่ ๆ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การเปรียบเทียบสื่อแบบดั้งเดิมและใหม่จะในแง่ของประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

Course codes : 96245459
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้เชิงองค์การและเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเรียนรู้ตลอดชีวิตทฤษฎีการเรียนรู้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และทฤษฎีการเรียนรู้กระแส พร้อมกับการพัฒนาโดยทั่วไป การจัดการความรู้คือการสำรวจเป็นอย่างดีพร้อมกับการออกแบบการเรียนการสอนและทฤษฎีระบบ

Course codes : 96246259
Credit : 3(3-0-6)
หลักพฤติกรรมองค์การ

แนวคิดของกระบวนการกลุ่มและรายบุคคลในการจัดการความสัมพันธ์ของพนักงาน ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของกลุ่ม, จริยธรรม, การจัดการความขัดแย้ง การออกแบบงานและความพึงพอใจ รวมถึงการวิเคราะห์ของแนวคิดที่ทันสมัยของการจัดการแบบมีส่วนร่วม, วัฒนธรรมองค์กร, การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการพัฒนา

Course codes : 96246359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบูรณาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก้ปัญหาและการวิเคราะห์ของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ภายในงค์การ การบูรณาการประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงการวิเคราะห์วิธีการที่บริษัท สามารถใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลและองค์การ

Course codes : 96246459
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมการประเมินผลเพื่อองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ การเปรียบเทียบความแตกต่างของโปรแกรมการประเมินผล วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจริยธรรม การตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์

2.2.1.2 Major Elective Courses - Communication Skills for Human Resource Development

Course codes : 96232159
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมและการพัฒนา

การฝึกอบรมที่ครอบคลุมรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทักษะการฝึกงาน ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การคิดเชิงวิพากษ์ ความผูกพันของพนักงาน เป็นผู้บริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างทีมงาน รวมถึงความหมายของการฝึกอบรม การจำลอง กรณีศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Course codes : 96232259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการสอนภาษาที่สอง

การเรียนการสอนภาษาที่สองและการประยุกต์ใช้การเรียนการสอน ปัจจัยอื่น ๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อภาษาที่สอง การจัดการห้องเรียน การพัฒนาของการเรียนการสอนและการวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาที่สอง

Course codes : 96232359
Credit : 3(3-0-6)
การคัดเลือกพนักงานและการประเมินผลการทำงานของบุคคล

หน้าที่ของการรับสมัคร การคัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน องค์การ รวมทั้งบริบทของการสรรหาและการคัดเลือก การวางแผน กระบวนการวิธีการและขั้นตอนของการรับสมัคร คัดกรองการทดสอบการสัมภาษณ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการจ้างงาน

Course codes : 96234159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการจัดการ

หลักการทางจิตวิทยาที่สำคัญ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา ทางธุรกิจและทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดการพฤติกรรมการทำงาน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาส่วนบุคคล ทีม และองค์การ

Course codes : 96240259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การสำรวจมุมมองของการวิจัยและกระบวนทัศน์และเพื่อตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุมมองความรู้ ทฤษฎีฐานรากของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินการโดยใช้ของการวิจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการสื่อสารจะมีการตรวจสอบความสำคัญในเชิงลึกของทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้คุณภาพเชิงปริมาณและวิธีการผสม

Course codes : 96240459
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการพัฒนาการสอน

การออกแบบและพัฒนากระบวนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม การสอนใน รูปแบบ ADDIE และห้าขั้นตอนของการวิเคราะห์การออกแบบการพัฒนาการดำเนินงานและการประเมินผล

Course codes : 96240559
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมายของภาวะผู้นำที่กำหนดและการจำแนกทักษะความเป็นผู้นำ ภาพรวม ของทฤษฎีภาวะผู้นำและทฤษฎีการเรียน การพัฒนาและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อิทธิพลและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้นำการสร้างแรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม

Course codes : 96240659
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารในบริบทขององค์การ

การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านเร็ว กลวิธีในการอ่าน กระบวนการอ่าน รู้คำศัพท์ขั้นสูง การสรุปใจความสำคัญ การวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 96331359
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในองค์การ

แนวคิดที่สำคัญจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหา หรือความขัดแย้ง ที่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ชีวิตจริง และในการพัฒนาการตัดสินใจและทักษะการแก้ปัญหา

Course codes : 96332359
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการบริหารจัดการองค์การ การเดินทางเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2.1 Major Required Courses - Global Business Communication

Course codes : 95349559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกประสบการณ์การทำงานกับองค์การภายนอก สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตรไปใช้ได้ในสภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง เรียนรู้การกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงาน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Course codes : 95547459
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่สำคัญในการสื่อสารในการทำงานสำหรับการจัดการทรัพยากร มนุษย์และการพัฒนาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความเข้าใจใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 96246059
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะระหว่างบุคคล

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึง ทักษะการโน้มน้าวใจ ทักษะการฟัง ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ทักษะการบริหารความเครียด และทักษะการบริหารเวลา และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล พลวัฒกลุ่ม ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการเป็นผู้แทน

Course codes : 96332259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเพื่อสื่อสารในองค์การ

ทฤษฎีและรูปแบบของการสื่อสาร หน้าที่ของสารที่ใช้ในการสื่อสาร รูปแบบแนวคิด ทางจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร การออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาและความขัดแย้งของการสื่อสารในองค์การ และการสื่อสารในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 96335159
Credit : 3(3-0-6)
มุมมองธุรกิจในระดับสากล

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศในแง่มุมของโลกาภิวัตน์

Course codes : 96335259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบการสื่อสาร

การบริหารจัดการของการสื่อสาร การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์การ การจัดการ การรูปแบบของข้อมูล รวมถึงการสื่อสารแบบออนไลน์

Course codes : 96335359
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและแผนเพื่อการสื่อสาร

กระบวนการของการพัฒนานโยบายและแผนการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ผู้ฟังข้อความ เครื่องมือและกิจกรรม ทรัพยากร ระยะเวลา การประเมินผลและการแก้ไข

Course codes : 96336159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

บทบาทของการสื่อสารในการจัดการภาวะวิกฤต แบบจำลองทางทฤษฎีของการสื่อสาร ในภาวะวิกฤต การจัดการภาวะวิกฤต การพัฒนาแผนจัดการวิกฤต การตอบสนองต่อวิกฤติ การรักษาภาพลักษณ์ การตอบสนองทางจริยธรรม และการพัฒนาวิธีการป้องกันการเกิดวิกฤต

Course codes : 96342559
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

หลักการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้านการตลาด กระบวนทัศน์ทางพฤติกรรมและ สังคม การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร แนวความคิดของสังคมด้านการตลาดและการค้า หลักการและวิธีการปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาทางสังคม

Course codes : 96342759
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นในการสื่อสารทางธุรกิจระดับสากลและจริยธรรม

การวิเคราะห์และการตรวจสอบของแนวโน้มหลักการนโยบาย และจริยธรรมของ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน การสื่อสารของธุรกิจข้ามชาติทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสื่อสารวัฒนธรรม

Course codes : 96342859
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบต่างๆของการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้คำศัพท์ทางเทคนิค สำนวน ธุรกิจ ความรู้จากตำรา บทความหนังสือพิมพ์ วารสาร และการสื่อสารประเภทอื่น ๆ ทางธุรกิจ ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงบริษัททั้งในและต่างประเทศ

2.2.2.2 Major Elective Courses - Global Business Communication

Course codes : 96335559
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารสำหรับผู้นำในระดับสากล

ระบบการพัฒนาความเป็นผู้นำทั่วโลก ทักษะในการข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมของ ความเป็นผู้นำ ภาพรวมของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เสมือนจริงและโลกจริงสำหรับผู้นำ

Course codes : 96336259
Credit : 3(3-0-6)
สื่อสัมพันธ์

บทบาทและการปฏิบัติของสื่อประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ องค์การที่ไม่แสวงหา กำไรและองค์กรภาครัฐ หลักการของสื่อสัมพันธ์กับ เทคนิคการปฏิบัติในการส่งเสริมองค์การผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการส่งข้อความ การสร้างแผนยุทธศาสตร์ของสื่อ ความคุ้มครองสื่อ การทำหน้าที่เป็นโฆษก การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และกลยุทธ์สื่อใหม่ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ สื่อออนไลน์และสื่อสังคม

Course codes : 96340659
Credit : 3(3-0-6)
การติดต่อสื่อสารทางการตลาดในระดับสากล

นโยบายทางวัฒนธรรม การโฆษณาระดับโลก การสร้างตราสินค้าระดับโลก การสื่อสาร ทั่วโลก วัฒนธรรมทั่วโลก สื่อระดับโลก วาทศาสตร์และโลกาภิวัฒน์ เครื่องมือค้นหาและผลกระทบของเครือข่ายสังคมในธุรกิจระดับโลก

Course codes : 96340759
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์เชิงธุรกิจในระดับสากล

การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการโครงการ การประหยัดต่อขนาด การบริหารจัดการ แบรนด์ระดับโลก การจัดหาและการจัดซื้อจัดจ้าง เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และประเภทของโครงสร้างองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 96340859
Credit : 3(3-0-6)
กรณีศึกษาทางธุรกิจและการเจรจาต่องรอง

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเจรจาต่อรอง รูปแบบและวิธีการในการเจรจาต่อรอง และการต่อรอง ครอบคลุมขั้นตอนของการเจรจาต่อรองในรูปแบบก่อนการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองที่เหมาะสม การเจรจาต่อรองที่แน่วแน่ การพัฒนาทักษะโดยใช้บทบาทสมมุติ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับทฤษฎีและกับกรณีศึกษาได้

Course codes : 96341259
Credit : 3(3-0-6)
การพูดเพื่อโน้มน้าว

การพูดโน้มน้าว การวางแผนเชิงกลยุทธ์และองค์การ การวิเคราะห์ผู้ฟัง คุณค่าและ แรงจูงใจ ประสิทธิภาพของภาษา บทบาทของบริบทและวัตถุประสงค์ การโฆษณาชวนเชื่อ เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ทฤษฎี และการวิจัยสู่การปฏิบัติ

Course codes : 96341459
Credit : 3(3-0-6)
โครงงานการติดต่อสื่อสาร

การพัฒนาโครงงาน และดำเนินการวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจ และชุมชน นำเสนอข้อค้นพบและเขียนรายงานการวิจัย

Course codes : 96341559
Credit : 3(3-0-6)
การติดต่อสื่อสารในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

กระบวนการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปฏิบัติ และการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงของสังคมในภาครัฐ ชุมชน ภาคธุรกิจ กลุ่มงานที่สนใจ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ วิเคราห์แนวคิด ทฤษฎีและประยุกต์สู่การปฏิบัติ การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร

Course codes : 96342159
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษกิจ

บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ และผลของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจใน ประเทศไทย และในระดับสากล โดยเน้นปัจจัยที่สำคัญได้แก่ ประชากร แรงงาน เงินตรา เทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ