ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต * Doctorat sciences de gestion.
Universit? Paul Val?ry(Montperllier III), France (2557)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ * บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสราภรณ์ ทนุผล * บช.ด.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
อาจารย์ การุณ สุขสองห้อง Ph.D. (Applied Finance) with Distinction.
University of Malaya, Malaysia (2547)
อาจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ M.B.A. (General Management)
Tarleton State, USA (2534)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 66851559
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับงานวิจัยทางบัญชี

หลักสถิติ สถิติเพื่อการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแจงนับ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติกส์ และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 66951359
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่าน เพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66352159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

ทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ การวางแผนการเงินขององค์กร การวิเคราะห์ ความต้องการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาสินทรัพย์ระยะยาว การลงทุน การวิเคราะห์แหล่งลงทุน ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

Course codes : 66451159
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี

หลักพื้นฐานการวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัย การวิจัยทางการบัญชี รูปแบบงานวิจัยทางการบัญชี คำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย วรรณคดีปริทัศน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 66454159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจ การวางแผนภาษี และกลยุทธ์ในการจัดการภาษีอากร

Course codes : 66456159
Credit : 3(2-2-5)
การบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์การ

การวางแผนทรัพยากรขององค์กร แนวคิดเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร การบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร กระบวนการและฟังก์ชั่นทางธุรกิจในระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบระบบวางแผนทรัพยากร ซอฟท์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินโดยใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

Course codes : 66457159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน มูลค่ากิจการ เทคนิคที่ใช้ประเมินมูลค่ากิจการ และแบบจำลองการประเมินมูลค่ากิจการ

Course codes : 66463159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

แนวคิดและเทคนิคการบัญชีบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม เทคนิคในการลดต้นทุนและควบคุมต้นทุนขององค์กร การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และกรณีศึกษาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66467159
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์ และประเด็นปัญหาในการประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งานวิจัยทาง ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Course codes : 66851159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุม การดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66462359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 66462459
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เทคนิคการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ แนวคิดและกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดวิธีปฏิบัติงานและกลไกการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การสร้างความโปร่งใสใน การรายงานทางการเงิน ประเด็นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

Course codes : 66466259
Credit : 3(3-0-6)
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ วิธีการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเป็นผลจากการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกว้าง การประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการ การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Course codes : 66861159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 66865259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการ ในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

4 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 66469959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 66851559
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับงานวิจัยทางบัญชี

หลักสถิติ สถิติเพื่อการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแจงนับ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติกส์ และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 66951359
Credit : 2(1-2-3)
การอ่านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

ทักษะและกลวิธีการอ่านประเภทต่างๆ คำศัพท์ในด้านการจัดการธุรกิจ การอ่าน เพื่อความเข้าใจ การวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง/บทความที่อ่านในด้านการจัดการธุรกิจ

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 66352159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

ทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ การวางแผนการเงินขององค์กร การวิเคราะห์ ความต้องการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การจัดหาแหล่งเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาสินทรัพย์ระยะยาว การลงทุน การวิเคราะห์แหล่งลงทุน ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

Course codes : 66451159
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี

หลักพื้นฐานการวิจัย จริยธรรมในการทำวิจัย การวิจัยทางการบัญชี รูปแบบงานวิจัยทางการบัญชี คำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย วรรณคดีปริทัศน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 66454159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการภาษีอากรเชิงกลยุทธ์

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจ การวางแผนภาษี และกลยุทธ์ในการจัดการภาษีอากร

Course codes : 66456159
Credit : 3(2-2-5)
การบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์การ

การวางแผนทรัพยากรขององค์กร แนวคิดเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร การบูรณาการระบบสารสนเทศในองค์กร กระบวนการและฟังก์ชั่นทางธุรกิจในระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบระบบวางแผนทรัพยากร ซอฟท์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร กระบวนการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินโดยใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

Course codes : 66457159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน มูลค่ากิจการ เทคนิคที่ใช้ประเมินมูลค่ากิจการ และแบบจำลองการประเมินมูลค่ากิจการ

Course codes : 66463159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

แนวคิดและเทคนิคการบัญชีบริหารสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม เทคนิคในการลดต้นทุนและควบคุมต้นทุนขององค์กร การพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และกรณีศึกษาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

Course codes : 66467159
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการประยุกต์ และประเด็นปัญหาในการประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งานวิจัยทาง ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Course codes : 66851159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่างๆ การวางแผนการจัดการการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ การประเมินผลและการควบคุม การดำเนินงานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์การ ภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือ แนวคิดองค์การสุขภาวะ

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 66462359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 66462459
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เทคนิคการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ แนวคิดและกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดวิธีปฏิบัติงานและกลไกการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การสร้างความโปร่งใสใน การรายงานทางการเงิน ประเด็นและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

Course codes : 66466259
Credit : 3(3-0-6)
การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ วิธีการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเป็นผลจากการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกว้าง การประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการ การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Course codes : 66861159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ต่างๆของการจัดการ มิติต่างๆสำหรับผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์การวางนโยบาย การกำหนดเป้าหมายองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

Course codes : 66865259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการบริหาร

แนวความคิด กระบวนการและเทคนิค ในการวางแผนและการควบคุม กระบวนการ ในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

4 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Course codes : 66469859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ่างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมใน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ