ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 45 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นพดล เดชประเสริฐ * บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพีพร ศรีจำปา * Ph.D. (International Business)
Asian Institute of Technology, (AIT) (2545)
อาจารย์ อำนาจ สาลีนุกุล * บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย (2553)
อาจารย์ วิไลลักษณ์ คำลอย M.B.A. (International Program)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ ศิริญญา วิรุณราช ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45150159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45251359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดแบบองค์รวม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและทางเลือก การกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมและบูรณาการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดราคาให้เหมาะสมทั้งในมุมมองผู้ผลิตและผู้บริโภค การแสวงหาทรัพยากร การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล การปรับใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ อาทิ digital marketing ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45351759
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ

การวินิจฉัย การวิเคราะห์ การประยุกต์ การพยากรณ์ทางบัญชีการเงิน นโยบายกลยุทธ์การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ศึกษาการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่การจัดหาเงิน การลงทุน และการดำเนินงาน ศึกษามุมมองทางธุรกิจรายงานทางการเงินด้วยการใช้กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

Course codes : 45450059
Credit : 2(2-2-4)
การอ่านระดับสูง

อ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง กลวิธีในการอ่านและการประยุกต์กลวิธีในการวิเคราะห์การอ่าน การจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญ

Course codes : 45450259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ โครงสร้าง รูปแบบ ค่านิยม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม วัฒนธรรมในองค์การ การกำหนดลักษณะรูปแบบขององค์การ แนวทางการจัดองค์การ วิวัฒนาการ ความพยายามอย่างมีแบบแผน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การ

Course codes : 45450459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

Course codes : 45451259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน

การเรียนรู้กรอบความคิดใหม่ กระบวนการคิดและเข้าใจมุมมองระดับสากล การเรียนรู้ในการปรับองค์กรให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การกำหนดทิศทางองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหา การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน การบริหารงานอย่างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 45451459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดำเนินงาน

เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ระบบการผลิตระดับสากล การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ การเลือกที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การออกแบบสินค้าและบริการ การวางแผนกระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการซัพพลายเชน การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

Course codes : 45460459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

Course codes : 45462659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานการบริการ

การจัดการด้านการบริการ การเชื่อมโยงการจัดการดำเนินการกับการตลาด การจัดการความหลากหลาย ความต้องการและการจัดการผลงาน การปรับปรุงคุณภาพบริการ

Course codes : 45462759
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยธุรกิจขั้นสูง

การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การพัฒนากรอบแนวคิดทางการวิจัยที่ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างเป็นระบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

2 วิชาเลือก

Course codes : 45160159
Credit : 3(3-0-6)
อนุพันธ์การเงินและการจัดการความเสี่ยง

ออฟชั่นการซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์การเงินอื่นๆ การดำเนินการในทางการเงินและธุรกิจ พื้นฐานทางทฤษฎี บทบาทของอนุพันธ์ในการขับเคลื่อนทางการเงิน และกองทุนการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 45160259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการการเงิน

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยนำวิธีและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้

Course codes : 45160359
Credit : 3(3-0-6)
การลงทุน

ทฤษฎีทางการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ และเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้งหลักการวางแผนนโยบายและบริหารการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับบุคคลและสถาบันต่างๆ

Course codes : 45260359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาหลักการส่งเสริมการขายเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด และกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

Course codes : 45260459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย

แนวคิดพื้นฐานสำหรับช่องทางและหน้าที่ของการจัดจำหน่ายทางการตลาด และประกอบกับการหาเหตุผลในการคงอยู่ของช่องทาง โครงสร้าง และการดำเนินงานทางการตลาด ประกอบด้วย การคัดเลือก และการจัดจำหน่ายทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง การค้าปลีก และการจัดการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดจำหน่าย

Course codes : 45260559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

Course codes : 45262359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การวิเคราะห์และความเข้าใจผู้บริโภคในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายสำหรับนักการตลาด กลยุทธ์การตลาดสังคมออนไลน์ และการติดตามประเมินผลผ่านเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ google, face book, IG การเริ่มเป็นผู้ประกอบการการตลาดในรูปแบบของออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสื่อสารออนไลน์และการบริหารข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ผ่านทางออนไลน์

Course codes : 45350159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 45361659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

Course codes : 45450159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดและการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานทั้งเบื้องต้นและชั้นสูงผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ การทำนายทางสถิติ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ

Course codes : 45450659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมือง

หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของกฎหมายของประเทศ และรู้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน การจดทะเบียนตั้งบริษัทเป็นไปตามระเบียบของประเทศนั้น ๆ รวมถึงขั้นตอน และเอกสาร การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ และการยกเลิกกิจการ วิวัฒนาการทางการเมือง การผลิต การเงิน และบทบาทหน้าที่ของเงิน กฎเกณฑ์ มูลค่าทุน และมูลค่าส่วนเกิน การผลิตซ้ำ การสะสมทุน การว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา สถานภาพของครอบครัว พิธีกรรมต่าง ๆ ในสังคมเป็นองค์ประกอบ

Course codes : 45451059
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาปรัชญา การรับรู้บทบาทของปรัชญาในชีวิต สังคม วัตถุ ตลอดจนความเป็นจริงเกี่ยวกับวัตถุนิยม กับยุคสมัย มาตรการและกฎเกณฑ์ของความเป็นจริง ทฤษฎีว่าด้วยการรับรู้ วิธีการรับรู้แบบวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการจำแนกปัญหาต่าง ๆ ในธรรมชาติสังคม และจินตนาการ รู้ความสำคัญและจำเป็นของธรรมชาติ และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์สังคมในยุคสมัยต่าง ๆ รู้จักการจำแนกและนำไปใช้ให้ถูกต้องตามกาลเวลา มีโลกทัศน์อันถูกต้องและทัดเทียม โดยโยงให้เข้ากับบริบทของหลักสูตร

Course codes : 45451359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การบริหารงานบุคคล กระบวนการใช้ความรู้ การคิดสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน หรือตลาดใหม่ หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

Course codes : 45460159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ทางธุรกิจ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

Course codes : 45460359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

ทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ (รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

Course codes : 45460659
Credit : 3(3-0-6)
วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่

การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้า โครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์เครือข่ายและการให้ถือสิทธิ์ทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

Course codes : 45460759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

Course codes : 45460859
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัฒน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

Course codes : 45460959
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45461059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง จนถึงมือผู้ใช้อุตสาหกรรมและหรือผู้บริโภค การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ

Course codes : 45461259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลกที่ไร้พรมแดน การดำเนินธุรกิจข้ามชาติ ทั้งทางด้านนำเข้า ส่งออก การร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ กลยุทธ์การบริหารระดับโลกไร้พรมแดน และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่กลยุทะการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี การผลิตและการจัดการดำเนินงาน การตลาดและกลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยี

Course codes : 45461359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการ

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Course codes : 45462859
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45462959
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารธุรกิจระดับโลก

ปัญหาร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก การบริหารธุรกิจที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ระดับการวางแผน การปฏิบัติงาน และควบคุมการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การกำหนดปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไขในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการ โดยใช้กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวมาใช้ในการอภิปรายร่วมกัน

Course codes : 45560159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาษาที่ใช้กับการเจรจาทางธุรกิจในภาษากลุ่มอาเซียนตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ภาษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ กลุ่มผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

Course codes : 45562259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 45562959
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน

นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดแผนการพัฒนาเชิงธุรกิจ

Course codes : 46250459
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46653559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 45469959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การค้นคว้า การเขียนงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านบริหารธุรกิจ จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมการนำเสนอรายงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1 วิชาบังคับ

Course codes : 45150159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดการโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ การประเมินมูลค่ากิจการ นโยบายเงินปันผล การนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45251359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดแบบองค์รวม การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและทางเลือก การกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวมและบูรณาการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกำหนดราคาให้เหมาะสมทั้งในมุมมองผู้ผลิตและผู้บริโภค การแสวงหาทรัพยากร การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล การปรับใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ อาทิ digital marketing ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการนำกรณีศึกษาองค์กรชั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Course codes : 45351759
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจ

การวินิจฉัย การวิเคราะห์ การประยุกต์ การพยากรณ์ทางบัญชีการเงิน นโยบายกลยุทธ์การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ศึกษาการวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่การจัดหาเงิน การลงทุน และการดำเนินงาน ศึกษามุมมองทางธุรกิจรายงานทางการเงินด้วยการใช้กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

Course codes : 45450059
Credit : 2(2-2-4)
การอ่านระดับสูง

อ่านบทความเชิงธุรกิจจากวารสารหรือตำรา บนพื้นฐานของโครงสร้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง กลวิธีในการอ่านและการประยุกต์กลวิธีในการวิเคราะห์การอ่าน การจับใจความสำคัญและหารายละเอียดสนับสนุนใจความสำคัญ

Course codes : 45450259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ โครงสร้าง รูปแบบ ค่านิยม สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม วัฒนธรรมในองค์การ การกำหนดลักษณะรูปแบบขององค์การ แนวทางการจัดองค์การ วิวัฒนาการ ความพยายามอย่างมีแบบแผน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่องค์การ

Course codes : 45450459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ

การนำแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

Course codes : 45451259
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความยั่งยืน

การเรียนรู้กรอบความคิดใหม่ กระบวนการคิดและเข้าใจมุมมองระดับสากล การเรียนรู้ในการปรับองค์กรให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การกำหนดทิศทางองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหา การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน การบริหารงานอย่างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 45451459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดำเนินงาน

เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ระบบการผลิตระดับสากล การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีการในการบริหารและการตัดสินใจแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริหารพึงจะเข้าใจ การเลือกที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การออกแบบสินค้าและบริการ การวางแผนกระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการซัพพลายเชน การบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์

Course codes : 45460459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

Course codes : 45462759
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยธุรกิจขั้นสูง

การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การพัฒนากรอบแนวคิดทางการวิจัยที่ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างเป็นระบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

Course codes : 45550159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการ แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ (องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) ความตกลงระหว่างประเทศ (ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ สหภาพยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศทั้งทางด้านการวางแผนและการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารการเงิน บัญชี บุคลากร การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์

2 วิชาเลือก

Course codes : 45160159
Credit : 3(3-0-6)
อนุพันธ์การเงินและการจัดการความเสี่ยง

ออฟชั่นการซื้อขายล่วงหน้า การแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์การเงินอื่นๆ การดำเนินการในทางการเงินและธุรกิจ พื้นฐานทางทฤษฎี บทบาทของอนุพันธ์ในการขับเคลื่อนทางการเงิน และกองทุนการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 45160259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการการเงิน

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยนำวิธีและทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ใช้

Course codes : 45160359
Credit : 3(3-0-6)
การลงทุน

ทฤษฎีทางการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ และเทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้งหลักการวางแผนนโยบายและบริหารการลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับบุคคลและสถาบันต่างๆ

Course codes : 45260359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นการเรียนประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณาและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณาหลักการส่งเสริมการขายเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด และกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

Course codes : 45260459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทาน และช่องทางการจัดจำหน่าย

แนวคิดพื้นฐานสำหรับช่องทางและหน้าที่ของการจัดจำหน่ายทางการตลาด และประกอบกับการหาเหตุผลในการคงอยู่ของช่องทาง โครงสร้าง และการดำเนินงานทางการตลาด ประกอบด้วย การคัดเลือก และการจัดจำหน่ายทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง การค้าปลีก และการจัดการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดต้นทุนในการผลิตและการจัดจำหน่าย

Course codes : 45260559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองของผู้บริโภคและกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งความสำคัญของการรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการชื้อ การบริโภค ความพึงพอใจและการบริโภคซ้ำ กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค การบริโภคในฐานะบทบาทพื้นฐานในการตัดสินกลยุทธ์ทางการตลาดและความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม

Course codes : 45262359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การวิเคราะห์และความเข้าใจผู้บริโภคในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายสำหรับนักการตลาด กลยุทธ์การตลาดสังคมออนไลน์ และการติดตามประเมินผลผ่านเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ google, face book, IG การเริ่มเป็นผู้ประกอบการการตลาดในรูปแบบของออนไลน์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสื่อสารออนไลน์และการบริหารข้อมูลลูกค้า การรักษาลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ผ่านทางออนไลน์

Course codes : 45361659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากร

การวางแผนภาษีอากรขององค์การธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาษีของรัฐ ปัญหาภาษีอากรในด้านต่างๆ เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซ้อน

Course codes : 45450159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หลักการทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดและการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงอนุมานทั้งเบื้องต้นและชั้นสูงผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ การทำนายทางสถิติ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ

Course codes : 45450659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมือง

หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของกฎหมายของประเทศ และรู้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของอาเซียน การจดทะเบียนตั้งบริษัทเป็นไปตามระเบียบของประเทศนั้น ๆ รวมถึงขั้นตอน และเอกสาร การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ และการยกเลิกกิจการ วิวัฒนาการทางการเมือง การผลิต การเงิน และบทบาทหน้าที่ของเงิน กฎเกณฑ์ มูลค่าทุน และมูลค่าส่วนเกิน การผลิตซ้ำ การสะสมทุน การว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา สถานภาพของครอบครัว พิธีกรรมต่าง ๆ ในสังคมเป็นองค์ประกอบ

Course codes : 45451059
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาปรัชญา การรับรู้บทบาทของปรัชญาในชีวิต สังคม วัตถุ ตลอดจนความเป็นจริงเกี่ยวกับวัตถุนิยม กับยุคสมัย มาตรการและกฎเกณฑ์ของความเป็นจริง ทฤษฎีว่าด้วยการรับรู้ วิธีการรับรู้แบบวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม และอื่น ๆ ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการจำแนกปัญหาต่าง ๆ ในธรรมชาติสังคม และจินตนาการ รู้ความสำคัญและจำเป็นของธรรมชาติ และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์สังคมในยุคสมัยต่าง ๆ รู้จักการจำแนกและนำไปใช้ให้ถูกต้องตามกาลเวลา มีโลกทัศน์อันถูกต้องและทัดเทียม โดยโยงให้เข้ากับบริบทของหลักสูตร

Course codes : 45451359
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การบริหารงานบุคคล กระบวนการใช้ความรู้ การคิดสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน หรือตลาดใหม่ หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

Course codes : 45460159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการ โครงสร้าง องค์ประกอบ และระบบย่อยของสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ การจัดหา การพัฒนา และการดำเนินงานของระบบประยุกต์ทางธุรกิจ การจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ

Course codes : 45460359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

ทฤษฎีและวิธีการการบริการคุณภาพและการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ รวมทั้งความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน การศึกษาประวัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ การใช้วิธีการของเดมมิงในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ การเติบโตของการจัดการคุณภาพในฐานะกลยุทธ์การแข่งขัน โรงเรียนการจัดการบริการนอร์ดิค เปรียบเทียบวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพระหว่างญี่ปุ่น (รางวัลเดมมิง) และสหรัฐฯ (รางวัลบาลริด์จ) ยุโรปและฮ่องกง ศึกษาการบริการคุณภาพในฐานะแนวคิดต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบปฏิบัติการคุณภาพ และการวัดผลทั้งภายในและภายนอก

Course codes : 45460659
Credit : 3(3-0-6)
วิสาหกิจและการลงทุนธุรกิจใหม่

การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้า โครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์เครือข่ายและการให้ถือสิทธิ์ทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

Course codes : 45460859
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการเป็นผู้นำองค์กรและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรและบทบาทในการสร้างความสามารถในการปรับตัว สรรสร้างสิ่งใหม่ในองค์กร ภายใต้โลกาภิวัฒน์ ประเด็นการเรียนประกอบด้วย แบบจำลองระบบเปิดของกรอบการทำงานในองค์กร แบบจำลองทวิเกณฑ์ การปกครองและโครงสร้างองค์กรและกรรมการ การจัดการเพื่อความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญวิธีการจัดการในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ไม่เป็นระบบ การวางแผนเพื่อการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง การจัดการนวัตกรรมและพื้นฐานของการเป็นผู้นำในองค์กร

Course codes : 45460959
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45461059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง จนถึงมือผู้ใช้อุตสาหกรรมและหรือผู้บริโภค การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ

Course codes : 45461259
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

กลยุทธ์ธุรกิจในระดับโลกที่ไร้พรมแดน การดำเนินธุรกิจข้ามชาติ ทั้งทางด้านนำเข้า ส่งออก การร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ กลยุทธ์การบริหารระดับโลกไร้พรมแดน และการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่กลยุทะการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงินและการบัญชี การผลิตและการจัดการดำเนินงาน การตลาดและกลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยี

Course codes : 45461359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการ

การอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อทางการบริหารที่น่าสนใจ การใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยที่นำวิธีและทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Course codes : 45462859
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองและการจัดการข้อโต้แย้งสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคล รวมถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะการเจรจา และวิธีการในการเจรจาโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

Course codes : 45462959
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารธุรกิจระดับโลก

ปัญหาร่วมสมัยในมิติต่าง ๆ ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก การบริหารธุรกิจที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ระดับการวางแผน การปฏิบัติงาน และควบคุมการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ การกำหนดปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไขในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการ โดยใช้กรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวมาใช้ในการอภิปรายร่วมกัน

Course codes : 45560159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

ภาษาที่ใช้กับการเจรจาทางธุรกิจในภาษากลุ่มอาเซียนตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อาทิเช่น ภาษาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย ฯลฯ กลุ่มผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

Course codes : 45562259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

Course codes : 45562959
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน

นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดแผนการพัฒนาเชิงธุรกิจ

Course codes : 46250459
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

Course codes : 46653559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

3 วิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 45350159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีบริหาร

แนวคิดการบริหารการจัดการบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ เทคนิคการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ การให้ข้อแนะนำและแนวทางในการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การจัดการแผนสำรองและการบริหารความเสี่ยงทางด้านบัญชี การพยากรณ์ด้านการบัญชี การประสานงานและควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารการจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

Course codes : 45460759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

4 งานนิพนธ์

Course codes : 45469859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ

การค้นคว้าทางด้านการบริหารธุรกิจ จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใดๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือจากหัวข้อเรื่องที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาต่างๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำส่งรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า