ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) (กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 57 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จันทร์พร พรหมมาศ * ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา ทองสอน * ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
รองศาสตราจารย์ วิชิต สุรัตน์เรืองชัย * กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)
อาจารย์ คงรัฐ นวลแปง กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2554)
อาจารย์ เด่นชัย ปราบจันดี Ed.D. (Education Studies-Bilingual, Multicultural, and ESL Education)
University of Northern Colorado, USA (2557)
อาจารย์ พรรณทิพา ตันตินัย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวลัย เกวะระ Ph.D. (Education, Learning and Didactic)
Universite Rennes 2, France (2555)
อาจารย์ มณเทียร ชมดอกไม้ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
อาจารย์ วิมลรัตน์ จตุรานนท์
อาจารย์ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 40971159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร บทบาทและความสำคัญของทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรสู่การปฏิบัติ กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรและการสอน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และการเป็นผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอน

Course codes : 40971259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน บทบาทและความสำคัญของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

Course codes : 40971359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงทางด้านหลักสูตรและการสอน

ธรรมชาติและลักษณะของการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย

Course codes : 40981159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาหลักสูตรและการสอน

สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง แนวโน้มการวิจัยหลักสูตรและการสอนในอนาคต การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม

Course codes : 40981259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน การกำหนดกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอน การนำแผนกลยุทธ์ด้านหลักสูตรและการสอนไปสู่การปฏิบัติ การบริหารความเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอน การจัดการความเสี่ยงด้านหลักสูตรและการสอน กรณีศึกษาแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 40982159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิชาชีพครู

สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สาเหตุของ ปัญหาและแนวทางแก้ไข แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านวิชาชีพครูในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก แนวทางพัฒนาวิชาชีพครูในอนาคต

Course codes : 40982259
Credit : 3(1-4-4)
ปฏิบัติการวิจัยหลักสูตรและการสอน

การเลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ การดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ การจัดทำรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 40982359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาและหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982659
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้หลักสูตรอุดมศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982759
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982859
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระที่สนใจ ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40982959
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับปะเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40983159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เน้นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการวิจัย

Course codes : 40983259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

แนวทางและวิธีการเขียนดุษฎีนิพนธ์โดยครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรื่อง ความเป็นมา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม แนวทางและวิธีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและการลงตีพิมพ์ในวารสาร

Course codes : 40983359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน

มโนทัศน์ของการวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบและดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม แนวโน้มของการวิจัยในชั้นเรียนในอนาคต ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

Course codes : 40983459
Credit : 3(3-0-6)
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอน

ลักษณะของข้อมูลทางด้านหลักสูตรและการสอน แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่เหมาะสม วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 40983559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 40999859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม ที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิขาการ