ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ) (บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤตอร จิววะสังข์ *
อาจารย์ กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา *
อาจารย์ ปริญญา นาคปฐม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งนภา คำอึง *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร Languages for Communication

Course codes : 95110159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

Course codes : 95110259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

Course codes : 95110359
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

Course codes : 95110459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่จำเป็นต้องใช้การทำงาน การฝึกฝนผ่านการทำ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโฆษณารับสมัครงานการอ่าน คุณสมบัติของ ผู้สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนอผลงาน

Course codes : 95110559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95110659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95110759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาฝรั่งเศสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95110859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95110959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาญี่ปุ่นผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95111059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาเกาหลีผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษารัสเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษารัสเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาสเปนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาสเปนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาสเปนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาจีนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95116859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเยอรมันที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเยอรมันผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเยอรมันในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเวียตนามที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาเวียตนามผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเวียตนามในระดับสูง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ใน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาโปรตุเกสที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาโปรตุเกสผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95117459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอินโดนีเซียที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาอินโดนีเซียผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95117559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซียในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาพม่าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ภาษาพม่าผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาพม่าในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาลาวที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาลาวผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาลาวในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาเขมรที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษาเขมรผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95118859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเขมรในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95118959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษามลายูที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝน การใช้ ภาษามลายูผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95119059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษามลายูในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95119159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำศัพท์ และไวยการณ์ภาษาไทยเบื้องต้น ซึ่งมีประโยชน์ ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสังคมไทย

Course codes : 95119259
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะภาษาไทย

ลักษณะทางภาษาของภาษาไทย ระบบการสร้างคำ ระบบการออกเสียง โครงสร้าง ไวยกรณ์ ลักษณะนาม และความหมาย การนำไปปรับใช้

Course codes : 95119359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเบื้องต้น

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฝึกฝนทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนคำ และประโยคสั้นๆ ที่มักใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 95119459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยระดับกลาง

ภาษาไทยระดับกลาง ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน การอ่านเพื่อความเข้าใจ การรับโทรศัพท์ และการเขียนสรุปใจความ

Course codes : 95119559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านออกเสียงภาษาไทย

การฝึกฝนและพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทย ซึ่งเริ่มหน่วยที่เล็กที่สุดไปสู่ หน่วยที่ใหญ่กว่าหรือมีความซับซ้อนกว่า การออกเสียงพยัญชนะ การอ่านคำ ประโยค ย่อหน้าสั้นๆ การอ่าน หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร การฝึกฝนการออกเสียงคำควบกล้ำและเสียงวรรณยุกต์

Course codes : 95119659
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการเขียนภาษาไทย

พัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นคำศัพท์ ไวยกรณ์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ คำเชื่อม ทักษะการรวมและแตกยอดความคิด และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ เพื่อสื่อความ ขอร้อง ชักชวนและสร้างสัมพันธ์

Course codes : 95119759
Credit : 3(3-0-6)
การสนทนาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับลักษณะของการใช้ ชีวิตของมนุษย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่ส่งผลให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

Course codes : 95119859
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย

ทักษะการฟังและการพูดในเน้นเรื่องที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนและ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และผ่านการเรียนด้วย ตนเอง โดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

Course codes : 95119959
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

ทักษะการอ่าน โดยเน้นพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นหลัก บทความที่ใช้ใน การพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่าน สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

Course codes : 95120059
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนคำร้อง การเขียนติชม การเขียนอีเมลล์ การเขียนจดหมาย และการเขียนบันทึกการประชุม คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม และรูปแบบ การเขียนจดหมายและบรรทึกการประชุมที่เหมาะสม

Course codes : 95120159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยและความหมาย

ความเข้าใจของภาษา การคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสาร การสื่อความ หรือการแปลความหมาย

Course codes : 95120259
Credit : 3(3-0-6)
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ทฤษฎีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ วิธีการสร้างแบบการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและกิจกรรม ข้อสอบ ระบบการประเมิณผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในชั้นเรียน การทดลองสอนในชั้นเรียนด้วย

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา Identity and Student Life Quality

Course codes : 95115159
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกติกาของกีฬาว่ายน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกเทคนิคการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ

Course codes : 95115259
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเก็ตบอล ฝึกฝน การเล่นเป็นรายบุคคลและเล่นเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาเพื่อการนันทนาการ

Course codes : 95115359
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของวอลเล่ย์บอล ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคลและ การฝึกทักษะการเล่นเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเป็นผู้นำและผู้ตาม

Course codes : 95115459
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของกีฬาเทนนิส ฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเสิร์ฟ ท่วงท่า ลีลา ในการตี และทักษะในการเล่นอื่นๆโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกาย

Course codes : 95115559
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของแบดมินตัน ทักษะการเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นคู่ เพื่อนำไปเป็นกีฬานันทนาการ และพัฒนาสมรรถนะของร่างกาย

Course codes : 95115659
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายรวมถึงคุณประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกการเคลื่อนไหวและท่วงท่าพื้นฐาน รวมถึงทักษะการเต้นลีลาศเป็นคู่

Course codes : 95115759
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาโยคะ โดยฝึกทักษะ สมาธิ การเล่นเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ การนันทนาการด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

Course codes : 95115859
Credit : 1(0-2-1)
การป้องกันตัว

การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95115959
Credit : 1(0-2-1)
จักรยานเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาจักรยาน เพื่อการขี่จักรยานอย่างปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพ

Course codes : 95121059
Credit : 1(0-2-1)
การเต้นอาเซี่ยนเพื่อสุขภาพ

วิธีการเต้นพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ โดยสามารถนำไปประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 95121159
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและสุขอนามัย

สุขภาพและสุขภาพอนามัย ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพ ร่างกายที่ผิดปกติ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและ ลดพฤติกรรมเสี่ยง และการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การทำโครงการ เพื่อสุขภาพ ทีมทางสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดในชุมชน สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95121259
Credit : 2(2-0-4)
การปฐมพยาบาลและการป้องกันสุขภาพเบื้องต้น

คุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกต อาการผิดปกติเบื้องต้น และให้การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รู้จักยาและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ใน ภาวะฉุกเฉิน ได้รับความปลอดภัยและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์ให้ได้รับ การรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โรค การป้องกัน

Course codes : 95121359
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงามสมัยใหม่

พื้นฐานความรู้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการมีสุขภาพและความงามบนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์ โภชนาการของสุขภาพ และความงาม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การให้ความสำคัญกับ ความชาญฉลาด ในด้านความงาม การป้องกันความชรา การสร้างและเสริมความงามบนขั้นตอน และวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยสมัยนิยมและสากลสมัยใหม่

Course codes : 95121459
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพแบบบูรณาการสำหรับคนรุ่นใหม่

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของพฤติกรรมวัยรุ่น ปัญหาของวัยรุ่นสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางป้องกันและรักษาโรค การวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด

Course codes : 95121559
Credit : 2(2-0-4)
คุณภาพชีวิต

การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งความเข้าใจโรคภัย ไข้เจ็บต่าง ๆ และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกาย การพักผ่อน ความสะอาดและคุณค่าของอาหาร และ วิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

Course codes : 95121659
Credit : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

Course codes : 95121759
Credit : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ การควบคุม ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Life Skills and Responsibility for Social and Environment

Course codes : 95111259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์โลก

วัฒนธรรม การเมือง และโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง การแลกเปลี่ยนทางการค้า และ มรดกทางการค้าข้ามมหาสมุทรระหว่างยุโรปและอาณานิคม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเติบโตทางการค้าและผลกระทบของเทคโนโลยีและความรู้ทางเศรษฐกิจ โลกปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคปัจจุบัน

Course codes : 95111359
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียน สพภาพยุโรป และยุคขององค์กรระหว่างรัฐบาล

การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาลในยุคปัจจุบัน กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป เรียนรู้การเจริญเติบโตขององค์กรระหว่างรัฐบาล (iOS) ในยุคปัจจุบันรวมทั้ง กรอบทางการเมืองและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของ IOs วิธีการและขอบเขตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งสกุลเงิน และวิธีการที่แตกต่างกันเพื่ออำนาจอธิปไตยในประเทศและการไม่แทรกแซงรวมทั้ง "วิถีอาเซียน" พิจารณาบทบาทของ IOs ในระบบเศรษฐกิจการเมืองทั่วโลก ประเทศมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาและจีน

Course codes : 95111459
Credit : 3(3-0-6)
การย้ายถิ่นฐานและตลาดแรงงานปัจจุบัน

การใช้แรงงานต่างชาติในเศรษฐกิจโลก การย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การค้าแรงงานมนุษย์ และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน และความพยายามระหว่างประเทศในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือการละเมิดสิทธิ์อื่น ๆ ของแรงงานต่างชาติ

Course codes : 95111559
Credit : 3(3-0-6)
การต่อต้านการทุจริต

ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริต โดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต

Course codes : 95111659
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย

ศิลปะไทย วรรณดคีไทย ดนตรีไทย รำไทย และ งานศิลปะต่าง ๆ สถาปัตยากรรมไทย ศิลปะไทยอันงดงามในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการจรรโลงใจ การเยี่ยมชมผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

Course codes : 95111759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณดคีเปรียบเทียบ

การพัฒนาและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคดีไทย และวรรคดีต่างประเทศ โดยพิจารณาผลงานเชิงวรรคดีทั้งในประชมคมอาเซียนและระดับโลก การซาบซึ้งถึงรายละเอียดที่ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์เช่นเดียวกับซาบซึ้งในวัฒนธรรม

Course codes : 95111859
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย

การสำรวจประเด็นหลักทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในเอเชีย การเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทั้งด้านความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลก วิวัฒนาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในยุคปัจจุบัน การเกิดและการเจริญเติบโตของอาเซียน ปรัชญาหลังอาณานิคมและวรรณกรรมในอนุทวีปอินเดียประเพณีศิลปะคลาสสิกของจีนและญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคาบสมุทรเกาหลี

Course codes : 95111959
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรโลกในศตวรรษที่ 21

การสำรวจของหน่วยของสังคมทั่วโลก ระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาของภาคประชาสังคม ปรัชญาศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเข้าใจวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในการเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าว

Course codes : 95112059
Credit : 3(3-0-6)
การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์

การค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ กฎหมายภายในประเทศและระดับ นานาชาติ ที่ใช้ในการป้องกันการค้าแรงงานมนุษย์และการลักลอบขนมนุษย์ ตลาดนานาชาติสำหรับแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับโลกและภายในประชาคมอาเซียน

Course codes : 95112159
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม

ปรัญชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการนำมาปรับใช้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 95112359
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อาณาจักรไทยและประชากรไทย

ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยและประชากรไทย ระบอบการปกครองในอดีต จนถึงระบอบการปกครองในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี การศึกษา และการประยุกต์ปรัชญาทางศาสนาและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมไทย

Course codes : 95112459
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางการค้าขายแลกเปลี่ยน ระบบทางเศรษฐกิจของ อาณาจักรโบราณ แนวโน้มด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และการเปรียบเทียบเศรษฐกิจของเมืองและชนบท

Course codes : 95112559
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมของการค้าระหว่างประเทศ

การเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หัวข้อต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ของระบบจริยธรรม ผลกระทบทางจริยธรรมของการเพิ่มผลกำไร การเปรียบเทียบจริยธรรมในระดับมืออาชีพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ กฎหมายการแพทย์และการบัญชี

Course codes : 95112659
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

กรอบกฎหมายของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม อาเซียน โดยมุ่งเน้น (1) วัตถุประสงค์พื้นฐานของการรวมตัวประชาคมอาเซียน การรักษาความปลอดภัยทางการเมือง กลุ่มทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญของประชาคมอาเซียน และ (3) การดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในเชิงปฏิบัติ เตรียมความพร้อมให้เข้าใจผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course codes : 95112759
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจโลก

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักการตลาด นโยบาย การเงิน นโยบายการค้า และการนำเอาหลักการและนโยบายเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นการเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้า กรรมสิทธิ์ สิ่งแสดล้อม และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรม

Course codes : 95112859
Credit : 2(2-0-4)
อาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดและความหมายเรื่อง จิตอาสา จิตสาธารณะ กิจรรมและโครงการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบริการสังคม ชุมชน ในประเทศหรือสังคมโลก เป็นกลไกและกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการวางแผน การบริหารโครงการอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักรู้ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสร้างแรงจูงใจให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างยั่งยืน

Course codes : 95112959
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต

ปรัชญาและหลักการพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน การพัฒนาการด้านกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ การเรียนรู้แบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งการพัฒนาด้านในตน และเน้นการส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ให้เข้าถึงความจริง ความงาม และความดี แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ การสืบค้นและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ให้ชีวิตที่เป็นสุข

Course codes : 95113759
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางปรัชญาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และข้อโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 95113859
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Course codes : 95113959
Credit : 3(3-0-6)
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก ผลการวิจัย และการอภิปรายที่เกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการสนับสนุน การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยรักษาสมดุลย์อย่างยั่งยืน

Course codes : 95114359
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะวิชาชีพและความสามารถในการทำงาน

ทักษะในด้านการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง ความตระหนัก ในตนเอง การทำงานเป็นทีม มารยาททางธุรกิจ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การแก้ปัญหา ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการดำเนินการเพื่อโลกของการทำงาน ความสามารถที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมสมัยใหม่และการทำงานที่ทันสมัย

Course codes : 95114659
Credit : 3(3-0-6)
ความเข้าใจในสังคมโลก

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประเพณีวัฒนธรรม ครอบครัว ความหมายของชีวิตและทัศนคติแบบแผน

Course codes : 95114759
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21

ทักษะการปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างเครือข่าย การเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่ม การจัดการและการนำคนในองค์การ ประเภทของผู้นำและภาวะผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ บริบทของภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ Innovation and Creativity

Course codes : 95113159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การสรุปและการนำเสนอข้อมูล มาตรการวัด ตัวแปร สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การคำนวณสถิติเชิงพรรรนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง การประมาณโดยการคำนวนเป้นช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน

Course codes : 95113259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์เบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น การจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายศิลป์ มนุษย์และสังคม

Course codes : 95114159
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ

การเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย การตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการและการบริหารเวลา และทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐาน การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง การคัดลอกข้อความของผู้อื่น

Course codes : 95114259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการทำงานและองค์การ

ความเข้าใจของผู้คนและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในบริบทของการทำงาน ซึ่งมี ความสำคัญต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ในด้านต่างๆ การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจ ความเป็นพลวัตของทีม การเจรจาต่อรอง การจัดการ ความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร

Course codes : 95114459
Credit : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

Course codes : 95114559
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology

Course codes : 95113059
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

Course codes : 95113359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการใช้งาน สำหรับโปรแกรมใช้งานทั่วไป เครือข่ายอินเตอร์เนต และจรรยาบรรณของผู้ใช้

Course codes : 95113459
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายระบบสารสนเทศและอินเตอร์เนท

แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระบบ สารสนเทศและอินเตอร์เนท การออกแบบเวบไซด์

Course codes : 95113559
Credit : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนทางจอภาพ ข้อมูลการสอนจากประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

Course codes : 95113659
Credit : 3(3-0-6)
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูง

การใช้โปรแกรมสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธภาพ ระบบปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2.1 วิชาแกน Core Course

Course codes : 95230159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความหลากหลายของบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ของบุคคล รูปแบบของการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ทักษะการสื่อสารและคุณสมบัติทางกายภาพ รูปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติที่ก่อให้เกิดความโดดเด่น ความเข้าใจในบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง และการรู้จักตัวตนเป็นอย่างดี และนำไปประยุกต์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อทำงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Course codes : 95312359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

พื้นฐานทางสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัยธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลพื้นที่ใต้โค้งปกติ ความเบ้ ทฤษฎี ความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์อย่างง่าย

Course codes : 95320159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์จากการค้า การทำงานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัย การผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค

Course codes : 95320259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายด้านการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบาย ด้านเศรษฐกิจและ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น

Course codes : 95730159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวเบื้องต้น

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว บทบาทและหน้าที่ของ อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการบริการและการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดและทฤษฏีการดำเนินงานและการจัดการในบริบทของการบริการและการท่องเที่ยว

Course codes : 95730259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

การจำแนกประเภทของผู้มาเยือน ลักษณะและพฤติกรรมของผู้มาเยือน ประเภทต่าง ๆ แรงจูงใจของผู้มาเยือน ปัจจัยและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้มาเยือน กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Course codes : 95730359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ

ความต้องการของบุคคล และการนำทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์กับความต้องการ ในด้านการบริการของบุคคล หลักในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักมนุษย์สัมพันธ์ หลักการสื่อสาร พฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เทคนิคการจูงใจผู้รับบริการ เทคนิคการรักษาความคงอยู่ของผู้รับบริการ เทคนิคการแก้ไขปัญหาเมื่อผู้รับบริการไม่พอใจ

Course codes : 95730759
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงินเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

การบัญชีเบื้องต้น กระบวนการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคู่ การบันทึกสมุดรายวัน ทั่วไป การบันทึกบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง ประเภทของงบการเงิน ทั้งงบกำไร-ขาดทุน งบกำไรสะสม งบดุล และงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากผลการปฏิบัติงาน ในบริบทของการดำเนินการด้านการบริการและการท่องเที่ยว

Course codes : 95732159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานการบริการและการท่องเที่ยว งานสำรองห้องพัก งานสำรองบัตรโดยสาร การบันทึกข้อมูลลูกค้า การทำรายงานของแผนกต่าง ๆ ในองค์กรการบริการและการท่องเที่ยว การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต และระบบเครือข่ายในการจัดการการตลาดของธุรกิจบริการและท่องที่ยว

Course codes : 95732259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริการและการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงานการบริการและการท่องเที่ยว การวางแผน การจัดการทรัพยากรบุคคล การรับสมัครและการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การจูงใจและการตลาดภายใน การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

Course codes : 95741159
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณและกฎหมายทางวิชาชีพการบริการและการท่องเที่ยว

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณธรรมในการดำเนินงานและธุรกิจการบริการและ การท่องเที่ยว ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ภาคการบริการและการท่องเที่ยวต้องถือปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 95741259
Credit : 3(3-0-6)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

บทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เน้นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ โอกาสและความท้าทายที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม

2.2.1 วิชาเอกบังคับ Major Required Course

Course codes : 95720159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการและท่องเที่ยว

ลักษณะทั่วไปของการตลาดเพื่อธุรกิจบริการและท่องเที่ยว ลักษณะพิเศษของสินค้า ประเภทบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวและแต่ละประเภท การเติบโตของการธุรกิจ การวิจัย การตลาด ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาสินค้า การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด สื่อการขายสำหรับธุรกิจบริการและท่องเที่ยว

Course codes : 95720259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการฝ่ายห้องพัก

การดำเนินการและจัดการห้องพักในโรงแรม ด้านการดำเนินการ การสำรองห้องพัก การต้อนรับ งานแม่บ้าน การจัดการ การกำหนดจุดมุ่งหมาย การจัดการผลตอบแทน การจัดการบุคคลากร และพื้นฐานการตลาดและหลักการจัดการ

Course codes : 95720359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ความหมายของสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน การจัดการ และพัฒนาการตลาดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว การสร้างกรอบแนวคิดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนและความหลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขัน วิเคราะห์สถานที่ท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการและการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

Course codes : 95720459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจทางการท่องเที่ยวและการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่หลากหลาย ภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงสร้างองค์กร การวางแผนทางธุรกิจ ข้อบังคับทางกฎหมาย การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการ วิธีการปฏิบัติงาน ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการท่องเที่ยว และการแข่งขันทางธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Course codes : 95730859
Credit : 3(3-0-6)
การประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ทฤษฎีการวางแผนธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ประเด็นการวัดผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการส่งเสริมการขาย

Course codes : 95731159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการและการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารประเภทต่าง ๆ การจัดการบุคคลกร การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น การวางแผนเมนู ประเภทของการให้บริการในร้านอาหาร การจดบันทึกรายการอาหาร และการทำการตลาดของการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

Course codes : 95731559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจบริการและท่องเที่ยว

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ การระบุและประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ การจัดดำเนินการ ยุทธวิธีต่างๆ ในการดำเนินกลยุทธ์ หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์และทีมงานการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลและการควบคุม

Course codes : 95736259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานครัว

การจัดการงานในห้องครัวรวมถึงการเข้าใจขบวนการจัดเตรียมอาหาร จัดเก็บอาหาร ความปลอดภัยด้านโภชนาการ ประโยชน์ของโภชนาการ และวิธีการประกอบอาหารในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการทำอาหารและการจัดเตรียมอาหารพื้นฐาน

Course codes : 95740159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเพื่อการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่เน้นการศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยว ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยโดยการเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การสรุปผลงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย

Course codes : 95740559
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

วิเคราะห์ปัญหาและหัวข้อในสภาพปัจจุบันของการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว แนวโน้มการบริการและการท่องเที่ยว วิธีการแก้ปัญหา การบวนการบริหารงานบริการ ลักษณะพิเศษของการบริหารงานบริการและการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเบื้องต้น นำผลการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อหาวิธีการดำเนินการและเสนอความคิดเห็นในแต่ละประเด็น

2.2.2.1 วิชาความสนใจเฉพาะ Specific Interest Course

Course codes : 95730459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม

ลักษณะเฉพาะของสินค้าในธุรกิจโรงแรม และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่าง ๆ

Course codes : 95730559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบิน

ธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครื่องบอนและประสิทธิภาพการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การเขียนบัตรโดยสารและการคิดคำนวณของค่าโดยสาร การสำรองที่นั่ง ระเบียบและพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์

Course codes : 95730659
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกอบรมในโรงแรม

แนวทางการปฏิบัติ วิธีการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในโรงแรม แต่ละขั้นตอนในการนำเสนอ การจัดรูปแบบการฝึกอบรม แนวทางในการปฏิบัติ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในโรงแรม เพื่อเป็นกรณีศึกษา วิธีการให้คำปรึกษาในการฝึกอบรม ของแต่ละตำแหน่งงานในโรงแรม

Course codes : 95731359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการมัคคุเทศก์

บทบาท หน้าที่ มารยาท จริยธรรม และคุณภาพของการเป็นมัคคุเทศก์ โดยเน้น การจัดการการนำเที่ยว ศิลปการพูด หลักการของมัคคุเทศก์ การเตรียมตัวและการรายงานของมัคคุเทศก์ การอธิบายตารางและโปรแกรมการท่องเที่ยว การบริการและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างปฏิบัติการนำเที่ยว และการประสานงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 95731459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

ลักษณะเฉพาะของสินค้าในธุรกิจท่องเที่ยว และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ใน ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่าง ๆ

Course codes : 95732559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า และการจัดนิทรรศการ

พื้นฐานและผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจ การประชุมขนาดใหญ่และงานแสดงสินค้า การระบุถึงปัจจัยความสำเร็จ การรับรู้ขั้นตอนที่ต่าง ๆในกระบวนการ การวางแผน กระบวนการการเจรจาต่อรอง และกระบวนการการจัดการของงานอีเว้นท์ การกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำการตลาดสำหรับอีเว้นท์ และการออกแบบโปรแกรมได้อย่างดี เพื่อที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของอีเว้นท์ และการประเมินผลของอีเว้นท์ที่เกิดขึ้น

Course codes : 95732659
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา วิวัฒนาการและหลักการในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสปา ลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสปา

Course codes : 95733159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หัวข้อพิเศษ ปัญหาและการพัฒนาที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม วิวัฒนาการที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลกระทบของที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของการประเมินผลที่สำคัญ สำหรับการเปิดรับการเรียนรู้ในวงกว้าง

Course codes : 95733259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานบริการระดับนานาชาติ

ลักษณะและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการบริการระหว่างประเทศ หลักการการบริหารจัดการและการใช้ทฤษฎีการจัดการการตลาดในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจภายในที่ผู้ประกอบการบริการการท่องเที่ยวและโรงแรมระดับนานาชาติ หัวข้อเน้นทั้งมิติทางวัฒนธรรมของการจัดการกลยุทธ์ การตลาด การจัดการ และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับนานาชาติ

Course codes : 95733359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บทบาทเชิงรุกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและเพิ่มลักษณะของการท่องเที่ยวและสินค้าการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยในอนาคต ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก การจัดการบริหารอย่างยั่งยืนในภาคการท่องเที่ยวต่าง ๆ ปัญหาในปัจจุบัน มูลค่าการพัฒนาควบคุมการประยุกต์ ความยั่งยืนของนโยบายและแนวทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 95734159
Credit : 3(3-0-6)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ประสบการณ์ตรง ทักษะที่จำเป็นในการเข้าดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานในสถานประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้มาจากรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ในสถานประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เหมาะสม

Course codes : 95734259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว

ทฤษฎี บทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติในธุรกิจการนำเที่ยว โดยเน้นขั้นตอนพื้นฐานในธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว การฝึกฝนระบบการจอง และการวางแผนที่หลากหลายทางการท่องเที่ยวและการบริการลูกค้า คำนวณราคาโปรแกรม และการจัดการผลกำไรในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว

Course codes : 95734359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการจัดเลี้ยง

ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ลักษณะของการดำเนินงาน การจัดการ การตลาดและ การเงินของธุรกิจจัดเลี้ยง หลักการและพื้นฐานของการจัดเลี้ยง การรับรู้ถึงขั้นตอนวิธีการการบริการอาหารเครื่องดื่มและการควบคุมมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการและนำเสนอ การพึ่งพาซึ่งกันของส่วนอื่น ๆ ในภาคโรงแรม อุตสาหกรรมงานอีเว้นท์ และการแสดงเพื่อความบันเทิง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Course codes : 95734559
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบเกอรี่

หลักการและวิธีการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพท์ การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ การฝีกทำคุกี้ เค้ก พาย ขนมปัง และโดนัทอย่างง่าย

Course codes : 95735159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

ทฤษฎีการวางแผนธุรกิจโรงแรม ประเด็นการวัดผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนาสินค้า การตลาดและการส่งเสริมการขาย การศึกษานอกสถานที่

Course codes : 95735259
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม

ความซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แนวคิดทฤษฎีพหุวิทยาการ ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากมุมมองทางอุปสงค์และอุปทาน ประเด็นและแนวโน้มด้านการวางแผนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Course codes : 95735359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง

ประวัติความเป็นมา พื้นที่ ระบบนิเวศ ทรัพยากร ความสำคัญ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของสภาพแวดล้อม และประเด็นปัจจุบันของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป่าไม้โกงกาง แนวปะการัง หญ้าทะเล การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งทะเล วิธีร่วมสมัยในการจัดการและการอนุรักษ์ภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล การดำน้ำตื้น การดำน้ำลึก การตกปลาทะเลน้ำลึก การชมสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และการท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นทางวิชาการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง คำจำกัดความ วิวัฒนาการ ผลกระทบ การวางแผนบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยภายในและภายนอก

Course codes : 95735459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสาน ระบบการบริหารการจัดทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา และเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยว

Course codes : 95735559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับการท่องเที่ยว ความเป็นมาและผลของการปฏิสัมพันธ์ของการจัดการกีฬาและการท่องเที่ยว ประเด็นการจัดการนโยบายเชิงกลยุทธ์ในการถ่ายทอดระบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จากบทความที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ความหลากหลายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Course codes : 95735659
Credit : 3(3-0-6)
อาหารนานาชาติ

การสาธิตและการจัดทำอาหารนานาชาติ ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากอาหารของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม และอาหารของแต่ละชาติ การจัดเตรียมอาหารในยุคปัจจุบัน และอดีต การเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมการแสดงผลงานอาหาร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาหารทั่วโลก

Course codes : 95735759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสโมสร

ระบบการจัดการสโมสร การศึกษาผลการดำเนินงานการควบคุมระบบ ภาษี งบประมาณ และการจัดการรายงานต่าง ๆ

Course codes : 95736159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภัตตาคาร

การบริหารจัดการร้านอาหาร โดยเน้นหลักในด้านการบริการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการร้านอาหาร พนักงานที่ให้บริการในส่วนหน้าของห้องอาหาร ซึ่งต้องทำให้งานสอดคล้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนหลังของภัตตาคารหรือห้องครัว จัดทำโครงสร้างองค์กรของธุรกิจร้านอาหาร ให้ความรู้และทักษะในการให้บริการร้านอาหาร การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ พัฒนาแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ

Course codes : 95736359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการส่วนหน้า

งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม การตรวจสอบห้องพัก ขั้นตอนการสำรองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพักของลูกค้าและการตรวจสอบบัญชีภาคกลางคืน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโรงแรม ทุก ๆ ส่วนของความสัมพันธ์ ระหว่างแผนกบริการส่วนหน้าและแผนกต่าง ๆ ภายในโรงแรม

Course codes : 95736459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานแม่บ้าน

การจัดเตรียมห้องพัก การปูเตียง การเปิดเตียง ห้องผ้า และห้องซักรีด การติดตาม สิ่งของสัมภาระสูญหาย การจัดการตามที่แขกร้องขอ การเปลี่ยนแปลงห้องพัก การควบคุมดูแลการทำความสะอาด และแผนกจัดดอกไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม

Course codes : 95736559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์

การจัดแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์ อันประกอบด้วยการจัดแต่งอาหารอย่างสร้างสรรค์ สำหรับการประกอบอาหาร สำหรับผู้นำเสนอข้อมูลด้านการประกอบอาหาร สำหรับช่างภาพ ผู้ประกอบอาหาร และบริษัทด้านอาหาร การออกแบบคู่มืออาหารและสูตร การจัดแสดงอาหาร

Course codes : 95736659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

ทฤษฎีและแนวคิดของการบริหารจัดการต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการเกี่ยวกับการตลาด กฎหมาย และการคำนวณตัวเลขเพื่อควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บและการควบคุมสินค้าคงคลัง ข้อกำหนดต่าง ๆ และคุณภาพของวัตถุดิบ การจัดลำดับ และการจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่มตามประเภทของธุรกิจ

Course codes : 95736759
Credit : 3(3-0-6)
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของการให้บริการและการจัดเลี้ยง การจัดเตรียมโต๊ะอาหารในลักษณะต่าง ๆ การจัดเก็บอุปกรณ์และการทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ความรู้รอบตัวของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์

Course codes : 95736859
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเพื่องานอีเว้นท์

แนวโน้มในระดับชาติระดับภูมิภาคและการวางแผนระดับโลก การเลือกกลุ่มของผู้เข้าร่วมงาน การออกแบบแผนงานและกิจกรรมสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการของสื่อสารมวลชนมาใช้ในการตลาด ขั้นตอนในการเลือกและการจัดทำงบประมาณ สำหรับสื่อส่งเสริมการขาย ระบุปัจจัยความสำเร็จ ข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมในใช้ข้อความส่งเสริมการขาย

Course codes : 95740259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการดำเนินงานนำเที่ยว

บทบาทและหน้าที่ของบริษัทนำเที่ยว การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคลลากร จริยธรรมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลักการจัดนำเที่ยวประเภทต่าง ๆ การวางแผนการนำเที่ยว การสำรวจเส้นทาง การติดต่อกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนแผนที่ การเขียนรายการนำเที่ยว รูปแบบการขาย การคิดต้นทุนกำไร มาตรฐานในการให้บริการ บทบาทและความสัมพันธ์ของบริษัท นำเที่ยวกับโรงแรม สายการบิน บริษัทรถเช่า มัคคุเทศก์ หน่วยงานของรัฐ และสังคม

Course codes : 95740359
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว

ประวัติ ความเป็นมา การริเริ่มการวางแผน และพัฒนาที่มุ่งหวังในธุรกิจการท่องเที่ยว ผลกระทบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ, สังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สำรวจปัญหาและนโยบายของชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เพื่อวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคต

Course codes : 95740459
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและปฏิบัติการการท่องเที่ยวนานาชาติ

บทบาท และหน้าที่ของธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ โครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากรบุคคล จริยธรรมในการปฏิบัติงาน หลักการปฏิบัติการ การวางแผนการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับธุรกิจที่พัก ธุรกิจสายการบินและตัวแทนการเช่ารถยนต์ มัคคุเทศก์ และตัวแทนภาครัฐบาลภายใต้มาตรฐานการบริการระดับสากล

Course codes : 95741359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานขายในธุรกิจโรงแรม

ความหมายและวิวัฒนาการของการขาย ความสำคัญของการขายที่มีต่อธุรกิจโรงแรม ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการตลาดโรงแรม พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการขาย การแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการบริหารส่วนประสมทางการขายและการตลาดโรงแรม การวางแผนการตลาดโรงแรม

Course codes : 95741459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการรายได้ในธุรกิจโรงแรม

พื้นฐานการจัดการรายได้ การคาดการความต้องการ การจัดการผู้เข้าพักเป็นกลุ่มและการให้สำรองห้องพักเกินจำนวนห้อง กลยุทธ์ด้านราคา และการประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการจัดการรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้บริการอื่น ๆ

Course codes : 95741559
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีบริหารเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว

ระบบโครงสร้างการตัดสินใจขององค์กร โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกำไรและงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร การวิเคราะห์ผลและการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของการบริการและการท่องเที่ยว

Course codes : 95743559
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

ประเภทและลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว วิธีการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการนำการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ

Course codes : 95743659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน

หลักการพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทางธรรมชาติกับการท่องเที่ยว การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นไปยังชนบท ภูเขา ชายหาด และเกาะต่าง ๆ

Course codes : 95743759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดโครงการท่องเที่ยว

พื้นฐานของการวางแผน การจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอ โอกาสในการประยุกต์ทฤษฎีความรู้เข้าสู่สถานการณ์จริงในสถานที่ท่องเที่ยวหรือองค์การในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Course codes : 95743859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจท่องเที่ยว

การขนส่ง ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักและการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Course codes : 95743959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเดินทางอย่างยั่งยืน

การสำรวจผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจจากการใช้รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟและเรือ ผลกระทบของการเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยว หลักการ นโยบายและการวางแผนการเดินทางอย่างยั่งยืน

Course codes : 95744059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า

ความสำคัญระดับโลกของการท่องเที่ยวตามธรรมชาติในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการล่าสัตว์ ชนิดสัตว์ป่า นก และพันธุ์พืชในท้องถิ่น ประสบการณ์ภาคสนาม และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

Course codes : 95744159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ

ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ลักษณะการดำเนินงาน การจัดการ การตลาด และการเงินของธุรกิจเรือสำราญ บทบาทของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือสำราญ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคตของการดำเนินธุรกิจเรือสำราญ

Course codes : 95744259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานแม่บ้านอย่างมืออาชีพ

ขั้นตอน และวิธีการจัดการงานแม่บ้านอย่างมืออาชีพ และการบริหารงานแผนกแม่บ้าน หลักการบำรุงรักษาอาคาร การควบคุมดูแลและการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแผนกแม่บ้าน โครงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

Course codes : 95744359
Credit : 3(3-0-6)
การออกภาคสนามนานาชาติ

การฝึกปฏิบัติภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 95744559
Credit : 3(3-0-6)
การออกบัตรโดยสารในระบบการขนส่ง

การเดินทางประเภทต่าง ๆ การจองตั๋ว และการสำรองที่นั่ง ภูมิประเทศ กฎการบิน ตารางโดยสาร การจองและการออกตั๋วโดยสาร ระบบการสื่อสาร และการจัดการภาคพื้นดิน

Course codes : 95744659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการโรงแรม

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานโรงแรม งานสำรองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า ระบบเครือข่ายในโรงแรม ระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจโรงแรมในอนาคต การฝึกปฏิบัติโปรแกรมจำลอง

Course codes : 95744759
Credit : 3(3-0-6)
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการท่องเที่ยว

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานการท่องเที่ยว การจองตั๋วและการสำรองที่นั่งของการเดินทางประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าใจภูมิประเทศ กฎการบิน ตารางโดยสาร การจองและการออกตั๋วโดยสาร

Course codes : 95744859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว

ลักษณะการสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการจัดการในธุรกิจการท่องเที่ยว ทฤษฎี และ การปฏิบัติการเพื่อออกแบบ จัดการ นำไปสู่รูปแบบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้แนวคิดการพัฒนาของเทคโนโลยี ธุรกิจ และองค์กรทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95744959
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบงานอีเว้นท์และการบริหารโครงการ

วิวัฒนาการของอาชีพนักวางแผนงานอีเว้นท์ ความรับผิดชอบของผู้วางแผนงานอีเว้นท์ ส่วนประกอบของงานอีเว้นท์จากมุมมองของตัวแทนที่แตกต่างกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการออกแบบโปรแกรมที่มีความหมายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์งานอีเว้นท์ ปัจจัยของความสำเร็จ ระบบการจัดการการตลาด การจัดทำงบประมาณและการประเมินผล

2.2.2.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ Professional Foreign Language Course

Course codes : 95742159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95742259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม

ภาษาญี่ปุ่นและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95742359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม

ภาษาเกาหลีและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95742459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาจีนและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95742559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการโรงแรม

ภาษารัสเซียและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95742759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95742859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของ สายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95742959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาญี่ปุ่นและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95743059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาเกาหลีและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95743159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาจีนและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95743259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษารัสเซียและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95745159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม

ภาษาฝรั่งเศสและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95745259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการโรงแรม

ภาษาเยอรมันและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95745359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาฝรั่งเศสและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95745459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาเยอรมันและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95745559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตาราง นำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95745659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการโรงแรม

ภาษาสเปนนและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโรงแรมหรือองค์การบริการที่พักอื่น ๆ การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียนสำหรับการจัดการและการบริหารโรงแรม

Course codes : 95745759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาสเปนและศัพท์เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว การฝึกทักษะด้านการฟัง อ่าน พูด และเขียน สำหรับการจัดการและการบริหารการท่องเที่ยว

Course codes : 95746159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95746259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95746359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95746459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95746559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95746659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95746759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95746859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95746959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95747059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95747159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษารัสเซียเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95747259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95747359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95747459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95747559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95747659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95747759
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95747859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95747959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 95748059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการการจัดการธุรกิจการบิน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาสเปนเกี่ยวกับการบินที่ดำเนินการโดยพนักงานของสายการบิน รวมถึงคำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับผู้โดยสารของสายการบิน

Course codes : 95748159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการนำเที่ยว

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับมัคคุเทศก์ โดยเน้นการเตรียมตารางนำเที่ยว การจองในธุรกิจนำเที่ยว การอภิปรายและการนำเสนอทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติการทางการท่องเที่ยว

Course codes : 95748259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการจัดการและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนสำหรับงานด้านการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Cooperative Education

Course codes : 95349559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกประสบการณ์การทำงานกับองค์การภายนอก สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตรไปใช้ได้ในสภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง เรียนรู้การกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงาน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์