ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ * อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ * D.A. (Library & Information Science)
Simmons College, U.S.A. (2541)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล อุ่นจิตติ * ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2531)
อาจารย์วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ * อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์ศรีหทัย เวลล์ส * ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 87519659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 24511159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ (Reading for Information Professional)

ความสำคัญและประเภทของการอ่าน ประเภทของวรรณกรรม การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การฝึกทักษะการอ่านในงานสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24511259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)

หลักการและแนวคิดของสารสนเทศศาสตร์ ทฤษฎีสารสนเทศ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การกำหนดนโยบายสารสนเทศ มาตรฐานในงานสารสนเทศ ประเภทและบริการของห้องสมุดและสถาบันสารสนเทศอื่น ๆ การรู้เท่าทันสารสนเทศ จริยธรรมทางสารสนเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 24515159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development)

ลักษณะ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศรวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แหล่งผลิตและเผยแพร่ การประเมินคุณค่า หลักการเลือก วิธีการดำเนินการจัดหาและจำหน่ายออก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา หลักและวิธีการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24517159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นคืนและจัดการสารสนเทศ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24522159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า (Information and Reference Services)

รูปแบบ ลักษณะ ประเภทของบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยหลักการตลาด การจัดกิจกรรมสารสนเทศ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการให้บริการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24522259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ (Presentation and Training in Information Work)

กระบวนการสร้างสรรค์และรวบรวมสารสนเทศและองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์สื่อนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอและฝึกอบรมในงานสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการนำเสนอและฝึกอบรมแก่ผู้ใช้บริการและการประเมินผล

รหัสวิชา : 24525159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information and Record Management)

วงจรชีวิตของเอกสาร การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการจัดเก็บ การให้บริการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 24527159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Retrieval)

หลักการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ลักษณะของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลในระบบการค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กลวิธีการค้นคืนสารสนเทศ วิธีใช้เครื่องมือช่วยค้นสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภท การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 24527659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Information Systems Analysis and Design)

ทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบงานสารสนเทศ การพัฒนาและการบริหารโครงงานในวิชาชีพสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24527759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การโปรแกรมในงานสารสนเทศ (Programming in Information Work)

หลักการและกลวิธีการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบรหัสเทียม การเขียน ผังงาน การออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมในงานสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24533159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสถาบันสารสนเทศ (Management of Information Institutes)

หลักการจัดองค์กร การกำหนดนโยบาย การวางแผน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการอาคารสถานที่ มาตรฐานสถาบันสารสนเทศ การประกันคุณภาพ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (Organization of Information Resources)

ความหมาย ประวัติการจัดหมวดหมู่ ระบบการจัดหมวดหมู่ที่สำคัญ การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ หลักการกำหนดเลขหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ การกำหนดเลขหนังสือและหัวเรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู่

รหัสวิชา : 24535859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging of Information Resources)

แนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์การทำรายการสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล การใช้คู่มือและการทำรายการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 24537159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ (Database Management for Information Work)

โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์ฐานข้อมูลกับงานสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24537359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation Systems)

พัฒนาการ องค์ประกอบของห้องสมุดอัตโนมัติ หลักการและกระบวนการในการจัดการ การประเมิน การเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

รหัสวิชา : 24543159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์ (Seminar on Current Issues and Trend in Information Science)

สัมมนา และวิเคราะห์ประเด็นความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 24545159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)

หลักการ และฝึกปฏิบัติการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การกำหนดเลขหนังสือและหัวเรื่องในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบรัฐสภาอเมริกัน

รหัสวิชา : 24545459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยและสถิติทางสารสนเทศศึกษา (Research and Statistics in Information Studies)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการศึกษาปัญหาในงานสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 24549259
หน่วยกิต : 6(0-12-6)
การฝึกงาน (Practicum)

การฝึกปฏิบัติงานในสถาบันสารสนเทศหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน

2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 24521459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ (Printing and Publishing Business)

วิวัฒนาการการพิมพ์ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์และการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 24521559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Information in Humanities and Social Sciences)

ความสำคัญ ขอบเขต และประเภทของสารสนเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24521659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Information in Science and Technology)

ความสำคัญ ขอบเขตและประเภทของสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประเมินคุณค่าสารสนเทศ แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24521759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ความหมาย วิวัฒนาการ ขอบเขต รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ ความสำคัญของการจัดการความรู้ การสื่อสารและการแบ่งปันความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ แนวทางประยุกต์การจัดการความรู้ในวิชาชีพสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24522359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมการอ่าน (Reading Promotion)

ความสำคัญ ประเภทของการอ่าน หลักการอ่านที่ถูกต้อง การสร้างนิสัยรักการอ่าน การแนะแนวการอ่าน การจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการอ่าน

รหัสวิชา : 24527259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)

ลักษณะ รูปแบบ และประเภทสื่อมัลติมีเดีย แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 24527359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks)

หลักการของการสื่อสารข้อมูล รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ตัวแบบโอเอสไอและตัวแบบทีซีพี/ไอพี การส่งข้อมูลและโปรโตคอลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นต่าง ๆ ของตัวแบบโอเอสไอ เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะไกล การสื่อสารแบบไร้สาย ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 24527559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส (Open Source Program Application)

หลักการ ประเภทและมาตรฐานของโอเพนซอร์ส การประเมินและการเลือกใช้โอเพนซอร์ส การนำโอเพนซอร์สไปใช้ในการดำเนินงานในองค์กร

รหัสวิชา : 24527859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล (XML Technology)

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา XML วากยสัมพันธ์ การนิยามชนิดเอกสาร เค้าร่าง XML ธุรกิจออนไลน์ XSL โปรโตคอลเข้าถึงวัตถุอย่างง่าย ภาษาธุรกิจสากล XML ฝั่งลูกข่ายและฝั่งแม่ข่าย

รหัสวิชา : 24531259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ (User Behavior and Information Needs)

ความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ในการแสวงหาสารสนเทศ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศ ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สารสนเทศต่อสังคม และหน่วยงาน

รหัสวิชา : 24531359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น (Information of Local Wisdom)

ความสำคัญและคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะ ประเภท แหล่งผลิต แหล่งอนุรักษ์และแหล่งบริการสารสนเทศภูมิปัญญาไทย แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและดำเนินงานสารสนเทศท้องถิ่น

รหัสวิชา : 24531459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน (Information for Children and Young Adults)

พัฒนาการ ประเภท ลักษณะ และการผลิตสารสนเทศ วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล การวิเคราะห์ความต้องการ การประเมินคุณค่าและการให้บริการวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

รหัสวิชา : 24531559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจสารสนเทศ (Information Business)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจบริการสารสนเทศ การบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาด การบริการ องค์กรที่ให้บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์

รหัสวิชา : 24532159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บริการสารสนเทศเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Information Service for Knowledge-based Society)

ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ ลักษณะการจัดบริการสารสนเทศ รูปแบบและแนวทางการให้บริการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการใช้สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชุมชน

รหัสวิชา : 24534159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ (English for Information Professional)

ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษทางสารสนเทศศึกษา การอ่านเพื่อจับใจความ การแปล การเขียน การนำเสนอในวิชาชีพสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24537259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ (Web Design for Information Work)

องค์ประกอบและเทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ การโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบพัฒนาเว็บโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่และบริการสารสนเทศบนเว็บ การจัดการความปลอดภัยของเว็บ

รหัสวิชา : 24537459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การอนุรักษ์และการแปลงผันสื่อสารสนเทศ (Conservation and Digitalization of Information Media)

การอนุรักษ์ การสงวนรักษาเอกสารหายากและเอกสารที่มีคุณค่า มาตรฐาน การแปลงผันสื่อสารสนเทศเป็นสื่อดิจิทัล การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และให้บริการ

รหัสวิชา : 24537559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล ข้อมูลเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การจัดสรรหน่วยความจำแบบพลวัต การเรียกซ้ำ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบลำดับ แถวลำดับ รายการโยง แถวคอย การซ้อน โครงสร้างต้นไม้ แถวคอยตามลำดับความสำคัญ ตารางแบบแฮช และกราฟ

รหัสวิชา : 24537759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)

ความหมาย ความรู้ ประเภท พัฒนาการ มาตรฐาน และวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบงาน การเขียนผังงาน โครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ

รหัสวิชา : 24541159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Archives and Museum)

ความสำคัญ ประเภทและคุณลักษณะ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การจัดเก็บ การบำรุงรักษา และการจัดการงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

รหัสวิชา : 24545359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

การศึกษาหรือการพัฒนาโครงงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศห้องสมุด หรือการจัดการระบบสารสนเทศ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 24547259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Libraries)

พัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลและการจัดการเพื่อให้บริการ การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรดิจิทัล นโยบายของห้องสมุดในประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การบริหารสิทธิ การประเมินผล การดูแลและบำรุงรักษาห้องสมุดดิจิทัล

รหัสวิชา : 24547359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตรและกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวตน ลายเซ็นดิจิทัล โครงสร้างของระบบกุญแจสาธารณะ ความปลอดภัยของการส่งข้อมูล การโจมตีระบบ การบริหารความปลอดภัย การออกแบบโปรแกรมที่ปลอดภัย หลักจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24547459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Programming)

หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาษาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทำงานบนระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบหลายภารกิจ

รหัสวิชา : 24547559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

ประเภท สถาปัตยกรรม การเตรียม การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การประยุกต์ และแนวโน้มการทำเหมืองข้อมูล

รหัสวิชา : 24549159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Experience)

การพัฒนาทักษะสำหรับงานสารสนเทศ โดยการศึกษา สังเกต และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 24510359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Searching Information on the Internet)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต กลวิธีการสืบค้นข้อมูล การประเมินคุณค่า การใช้สารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าและการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 24510459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Production of Electronic Media)

ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 24510659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารสนเทศและทักษะการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills)

ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการเรียบเรียงภาคนิพนธ์

รหัสวิชา : 24510759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล (Information Literacy in the Digital Age)

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ และจริยธรรมทางสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Knowledge Management for Sustainable Learning)

ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 24510959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา (Information for Wisdom Development)

บทบาท ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประเภทและแหล่งสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยภูมิปัญญา การพัฒนาภูมิปัญญา การปรับใช้ภูมิปัญญาในสภาวการณ์ปัจจุบันในมิติการเมือง เศรษฐกิจและสังคม