ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภารดี อนันต์นาวี * กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2545)
รองศาสตราจารย์ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล * กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
รองศาสตราจารย์ สุเมธ งามกนก *
อาจารย์ ชัยพจน์ รักงาม
อาจารย์ ธนวิน ทองแพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร อิ่มสวาสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร พฤฑฒิกุล
อาจารย์ สมุทร ชำนาญ
อาจารย์ สุรัตน์ ไชยชมภู

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43088159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

สัมมนาการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย(การตั้งปัญหาวิจัย สมมติฐาน และข้อควรคำนึงทางสถิติ การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิผลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความฝึกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 43088259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

สัมมนาและวิเคราะห์การกำหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทำดุษฎีนิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการวิจัยสำหรับหัวข้อเรื่องที่สนใจ การอภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใช้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 43099859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 43081159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์สาระความรู้เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารกิจการนิสิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ ตลอดจนเเนวคิด หลักการเกี่ยวกับ การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านทฤษฎีองค์การเพื่อประยุกต์ในการบริหาร

Course codes : 43081259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายแผนและยุทธศาสตร์ร่วมสมัยในการบริหารการศึกษา

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา เศรฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นโยบาย แผน กลยุทธ์ทั้งมหภาค จุลภาค และบริบทโลก เพื่อกำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ รวมทั้งศึกษา เชิงเปรียบเทียบการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทางการศึกษากับนานาประเทศ สามารถพัฒนากลยุทธ์ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา ตลอดจนการประยุกต์ผลงานวิจัยมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Course codes : 43081359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนบุคลากร การสรรหาบุคลากร การธำรงรักษาและพัฒนาบุคลากร การพ้นจากตำแหน่ง การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Course codes : 43081859
Credit : 3(0-9-3)
ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

การปฏิบัติงานการบริหารในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาโดยการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาองค์การและการปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ในการเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ รวมทั้งสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการประเมินและรายงานผลการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

Course codes : 43084159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบทางการบริหารการศึกษา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปรัชญา หลักการ การจัดการศึกษา ของไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ความเป็นผู้บริหาร มืออาชีพ การสร้างระบบเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ในการบริหารการศึกษา

Course codes : 43084259
Credit : 3(3-0-6)
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล และแนวทางในการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาบุคคลอื่นเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีความรู้และทักษะการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ

Course codes : 43085159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษาชั้นสูง

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพโดยมีทักษะการทบทวนวรรณกรรม การสนับสนุนปัญหาการวิจัย การเลือกใช้รูปแบบการวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา การเลือกใช้วิธีการวิจัย และสถิติขั้นสูงได้ถูกต้องกับการวิจัย มีทักษะในการจัดทำรายงานการวิจัยและเผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

Course codes : 43094259
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ทฤษฎี หลักการภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำทางวิชาการ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา และการประยุกต์ภาวะผู้นำและนวัตกรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 43099859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 43081459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการ

หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ และการดำเนินงานเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารโครงการของการศึกษาต่าง ๆ

Course codes : 43081559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารการศึกษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาความก้าวหน้า ของวิทยาการใหม่ ๆ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา

Course codes : 43081659
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาการบริหารงบประมาณทางการศึกษา

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับ ระบบการเงิน การงบประมาณและการคลังที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาผลกระทบต่อการเงิน การงบประมาณ และการคลังที่มีต่อการบริหารการศึกษารูปแบบการพัฒนาการบริหารงบประมาณทางการศึกษา

Course codes : 43081759
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา อิทธิพลของปรัชญาการศึกษา จัดวิทยาการศึกษา ที่ส่งผลต่อการนิเทศการศึกษา บทบาทผู้นำของผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นิเทศการศึกษา

Course codes : 43081959
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปที่สอดคล้องกับการพัฒนาการการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Course codes : 43091159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา

ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การที่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ การวางแผน วางโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ การใช้หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การ นวัตกรรมในการบริหาร และการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา

Course codes : 43091259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาการบริหารระดับอาชีวศึกษา

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยศึกษาสภาพแวดล้อมด้านความ ต้องการกำลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสู่การปรับสภาพบุคคลที่ให้กับการยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล

Course codes : 43091359
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาการบริหารระดับอุดมศึกษา

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล

Course codes : 43091459
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวม และหลักการที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การประยุกต์หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Course codes : 43093159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

ฝึกทักษะการสื่อสาร เพื่อการบริหารองค์การ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเน้นการสื่อสารข้อมูลทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

Course codes : 43094159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารการศึกษา

สัมมนา วิเคราะห์และวิจารณ์ความเปลี่ยนแปลง ปัญหาและการแก้ปัญหา ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา ศึกษาการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเมินระบบการศึกษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการศึกษาให้สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ

Course codes : 43094359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารการศึกษา

สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 43095159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ระเบียบ วิธีการทางสถิติชั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญของสถิติเพื่อการทำนาย การคาดคะเนและการแปลความหมายในเชิงปริมาณ

Course codes : 43095259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการบริหารการศึกษา

แนวคิด หลักการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยสำหรับการบริหารการศึกษาการวางแผนการวิจัย การเลือกและการกำหนดตัวอย่าง การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพ